Tải bản đầy đủ

Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành E – officex

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI
_______________________
Số: 76/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________________________
Tháp Mười, ngày 29 tháng 10 năm 2012
KẾ HOẠCH
Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành E – office
tại các cơ quan hành chính Nhà nước huyện
__________________
Thực hiện Công văn số 430/STTTT-CNTT ngày 16/10/2012 của Sở Thông
tin – Truyền thông tỉnh về việc khảo sát, cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm
E-office.
Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười xây dựng kế hoạch triển khai phần mềm
quản lý văn bản và điều hành E-office tại các cơ quan hành chính Nhà nước huyện
như sau:
I. Mục tiêu:
- Nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin,
tạo tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả trong môi trường mạng và sử dụng thông

tin điện tử, tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình xử lý thông tin, xử lý công
việc của lãnh đạo, cán bộ chuyên viên trong cơ quan, góp phần thực hiện cải cách
hành chính.
- Tất cả các văn bản đến, văn bản đi được vào sổ tự động và chuyển đến các
bộ phận thụ lý trên máy vi tính.
- Tạo môi trường trao đổi ý kiến, thảo luận, chia sẻ thông tin rộng rãi, nhanh
chóng, đầy đủ, kịp thời.
- Cung cấp cho người dùng khả năng làm việc từ xa, xoá bỏ khoảng cách địa
lý: Chỉ cần kết nối Internet là người dùng có thể tham gia vào hệ thống và làm
việc như tại cơ quan của mình cho dù họ đang đi công tác nước ngoài.
II. Nội dung thực hiện:
1. Tiến hành khảo sát cơ sở hạ tầng, tốc độ đường truyền, trang thiết bị máy
vi tính tại các ngành huyện.
- Thời gian: ngày 19/11/2012
- Địa điểm: tại các ngành huyện
2. Thực hiện cài đặt hoàn chỉnh phần mềm quản lý văn bản và điều hành E-
office.
- Thời gian: ngày 19/11/2012
- Địa điểm: tại các ngành huyện
1
3. Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm E-office cho tất cả cán bộ, công
chức, viên chức tại các bộ phận của ngành huyện (kể cả cán bộ Lãnh đạo và công
chức văn thư)
- Thời gian: vào lúc 7h30’, ngày 20/11/2012
- Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện
4. Hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại từng đơn vị và hỗ trợ giải quyết
các khó khăn, vướng mắc trong quá trình ứng dụng phần mềm tại các đơn vị theo
thời gian cụ thể như sau:
- Văn phòng HĐND&UBND huyện: 13h30’, ngày 20/11/2012
- Phòng Văn hóa – Thông tin: 15h30’, ngày 20/11/2012
- Thanh tra huyện: 7h30’, ngày 21/11/2012
- Phòng Y tế: 9h30’, ngày 21/11/2012
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 13h30’, ngày 21/11/2012
- Phòng Tư pháp: 15h00’, ngày 21/11/2012
- Phòng Tài chính – Kế hoạch: 7h30’, ngày 22/11/2012
- Phòng LĐ-TB&XH: 9h30’, ngày 22/11/2012
- Phòng Nội vụ: 13h30’, ngày 22/11/2012
- Phòng Tài nguyên – Môi trường: 15h00’, ngày 22/11/2012
- Phòng NN-PTNT: 7h30’, ngày 23/11/2012
- Phòng GD-ĐT: 9h30’, ngày 23/11/2012


III. Tổ chức thực hiện:
1. Về Nhân sự: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Văn hóa – Thông tin
huyện cử mỗi đơn vị 01 cán bộ phục trách công nghệ thông tin phối hợp chặt chẽ
với các cán bộ của Sở Thông tin – Truyền thông và Công ty BKAV trong suốt thời
gian triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm E-office.
2. Phân công nhiệm vụ:
a. Văn phòng HĐND&UBND huyện:
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện: chủ trì, theo dõi, chỉ đạo trong
suốt thời gian triển khai phần mềm.
- Cử 01 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị liên
quan trong quá trình triển khai phần mềm.
- Chịu trách nhiệm quản trị hệ thống, khai báo các quyền truy nhập.
- Phối hợp với cán bộ Sở Thông tin – Truyền thông và Công ty BKAV tổ
chức tập huấn hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ vận hành phần mềm E-office cho các
đơn vị.
2
b. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện:
- Cử 01 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị liên
quan trong quá trình triển khai phần mềm.
- Hỗ trợ vận hành phần mềm E-office và kịp thời giải quyết các khó khăn,
vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm tại các đơn vị.
c. Các đơn vị được triển khai phần mềm E-office:
- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ của Sở Thông tin – Truyền
thông, Công ty BKAV trong quá trình khảo sát, cài đặt phần mềm tại đơn vị.
- Bố trí cán bộ, công chức, viên chức các bộ phận tham gia đầy đủ các buổi
hướng dẫn sử dụng phần mềm (bao gồm cả Lãnh đạo đơn vị và công chức văn
thư).
- Kịp thời báo cáo các khó khắn, vướng mắc trong quá trình sử dụng phần
mềm về Văn phòng HĐND&UBND huyện.
Trên đây là kế hoạch triển khai phần mềm quản lý và điều hành E-office tại
các cơ quan hành chính Nhà nước huyện./.
Nơi nhận:
- Sở TT-TT tỉnh;
- TT/HĐND, TT/UB huyện;
- LĐVP huyện;
- Các ngành huyện;
- Các CVNC huyện;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Trần Thị Quý
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×