Tải bản đầy đủ

Sự phát triển của hệ thống giáo dục Việt nam và hướng phát triển trong thời gian tới

S PHÁT TRI N Ự Ể
C A H TH NG GIÁO D C Đ I H C VI T NAM Ủ Ệ Ố Ụ Ạ Ọ Ệ

H NG PHÁT TRI N TRONG TH I GIAN T IƯỚ Ể Ờ Ớ
V GIÁO D C Đ I H CỤ Ụ Ạ Ọ
B GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỘ Ụ Ạ
1
Sự phát triển Hệ thống giáo dục đại học

I
Hướng phát triển của giáo dục đại học
Việt Nam trong thời gian tớí

II
2
1. Loại hình trường và mạng lưới trường ĐH, CĐ
a) Các trường đại học và cao đẳng

1987: 101 trường (63 trường ĐH, 38 trường CĐ)
◦ 01/2011: 414 trường (188 trường ĐH, 226 trường CĐ).
b) Về loại hình trường

◦ 1987: 101 trường công lập, không có trường ngoài công lập;
◦ 01/2011: 334 trường công và 80 trường ngoài công lập (50 ĐH
và 30 CĐ) chiếm 19,3% .
c) Về thực hiện quy hoạch mạng lưới:

40/63 tỉnh, thành phố có trường đại học (đạt 63%);

60/63 tỉnh, thành có trường cao đẳng (đạt 95%)

62/63 tỉnh, thành có ít nhất 1 trường cao đẳng hoặc đại học
(đạt 98%, trừ tỉnh Đăknông).
I. Sự phát triển Hệ thống giáo dục đại học
3
d) Về cơ sở đào tạo sau đại học:
Đến tháng 1/2011 cả nước có 146 cơ sở đào tạo sau đại học
(51 viện nghiên cứu và 95 trường đại học) trong đó:

109 cơ sở đào tạo tiến sĩ ;

101 cơ sở đào tạo thạc sĩ (có 5 trường đại học ngoài
công lập được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ).
2. Mở rộng quy mô đào tạo CĐ, ĐH, ThS, TS
a) Số sinh viên trình độ đại học, cao đẳng tuyển mới:

Năm 1987: 34.110,

Năm 2010: 486.799 (tăng 14,3 lần), trong đó 55,28% nữ,
36,78% từ nông thôn, 6.01% dân tộc thiểu số.
I. Sự phát triển Hệ thống giáo dục đại học (tiếp)
4
b) Về quy mô đào tạo cao đẳng, đại học:

Năm 1987 là 133.136;

Năm 2009 là 1.719.499 (tăng gần 13 lần);

Tổng quy mô đào tạo không chính quy khoảng gần
900.000 sinh viên (trong đó đào tạo từ xa khoảng
220.000 sinh viên).
c) Số sinh viên tốt nghiệp:
◦ Năm 1987 có 19.900;

Năm 2009 có 222.665 (tăng 11 lần).
I. Sự phát triển Hệ thống giáo dục đại học (tiếp)
5
d) Quy mô đào tạo sau đại học:

Từ năm 2000 đến nay, trung bình mỗi năm đào tạo 650
tiến sĩ trong nước.

Năm 2010, các cơ sở đào tạo sau đại học trong nước
đã tuyển được: 2.271 NCS; 32.229 học viên cao học.

Chỉ tiêu năm 2011: 3072 NCS; 37.965 cao học.

Số SV hiện đang học ở nước ngoài do Bộ GD&ĐT
quản lý: 4.813 sinh viên, trong đó năm 2010 cử đi 1975
SV (760 TS, 582 ThS, 47 thực tập sinh, 683 ĐH).
I. Sự phát triển Hệ thống giáo dục đại học (tiếp)
6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×