Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai









 !"#$%& '#(
)*%!*+,-!*+,-! /
0.
1"/-2345!"6"2+
78!1"/2!9:;"<" =!8>
-;;;?$5:@" A"<" =!+B+
2+2?!!C,D-!E
FCC-!1"/+,-!,
%C5C2GH%D"." =
-2345I5J #D"1"*A+
=K'1"JC45.
#86J !LMN$A2-
$C!O,5"A""<6"2

1"KC.P$$--A2345
N-*2" ,Q*R!" ,D-"A"
+,-S2"+,-TLG! --! 
LJ*! U:J+" ,N.
" =!:FA2-!D:J+!"6"
=";:J2+78%=>*%
:J A"! =%#!
/!'KV,!2">!2""V *
%$O'*KV.W*%8=C
$O7 7XC&--45
2$Y(Q*,+:J$"%2+R2&-
C"6"="; 8K5J #4"
C+=KS+B2+2?!X+Z+B
"<C!CB[!(DJ ,!,D U
\:K-C":JVJ .


]
^"-7 ="6"=!*J>
<YQ,"!Q,2F" =
_+!:CC:@`*=).aI&b"Y!+

 !"#$%&'#(")*
 !"!
3P>,%*%+1"*Y*
%=&&cL".7$A4"*--1"*Y
TJ+1"*Y*%=&!$--6*
,>+%&-V.
# !$%&'%&&
3P>A"2,=!245=&&
cL".
3P>,%*%=&&cL".
3P>//1"*Y*%=&&
cL".
3P>D(<A+1"*Y*
%=&&.
3PA4">*--1"*YTJ+1"*Y
*%=&&cL".
()*+,!-,.$
+,-,+,&./0


3aD:;-" >2(5KD-=("
1"\C.
3FJ2(?"d>2,-;;
+" .
+,-,1,&23
3P>>*-!,"!-J
%!D" 49Y*%=&&.
3PA4",--1"*Y*%=&&.
]]
]
e

/01/2334
56789,:!!-,.$
1,+,+,45
3M*D'R!G!2?>*7*4"!2
:!:&;!%O7%2SLQa_!ffgU.hij
3M**-[>-1"/%
!*4"+,-!+,-!V%!:&;!+!
%/!K!2":J!!2%.Fk-
+D*2?*-V,+
! ESF" BP/lV!ff]U.hmj
1,+,1,45'6)&78
3\A"]F&P&gnoffioFP3Mc fnoeoffi?
-A1"*Y*Rhij1" &)
pM*R)L*'R>*71"/*4"!
2:!:&;!%O%2.
pMW+,-)L*R-7%*4"
+,-!A!2:!:&;O%2.
p"MW)L%D->-!-J%!$$"#
%MW%A""COV'>V1"
C$[1" A-D.
pL"#MW)L,#MW2*&
'VV1"$[1" A-DC2" V'49Y.
paD" MW)L1"/" ='MW7V-!"
!"#!"" V49Y!!9:;O+-
"X.
p^9YMW)L1"/9:;*--+,!2d"D
*!%G!=" -6$%O2+$?MWZ"
<!!9:;%-6$?MW.
3M*R<#"V)(87! !!
!*!"!!4D!E+V) !
+!!-,"!2%2!ESF" BP/lV!ff]U.hmj.
ee
e
g
3W)L"D#:XNMW/:%V&!&
(G7%.W% MW%
-DMW!>"*R-7%
% S6l"F",!ffqUhqfj.
1,+,9,45
pMW%)L*R-*%J!
/!V+SA"]F&P&gnoffioFP3McUhnj.
pW*%)L*-%%
 72":J!V1"!K!E/D
*%6>-J%$,--9:;!!49
Y-X>-"<8>Qa_SF" BM!ff]U.
pb"*Y*%)L%1" %1"*Y!6"!
4J :V'1"*Y*%."!"#!D" !
9:;!49Y*%*+B+.
1,+,-,):;'
M"<-*R)
pl/S'=,!2"D-!"!EU)-[
7!!!*!:!;! !!2%2!!
J !*O,S<,G!-!/,!:6"!-4\!EU
%9:;/.
pV%S2!1"8!>!8-k!2%!!%
48:6"!EU) !!!(87! !2%!
%O,S:6"r!-4\! U%.
pM+,-S4J :!%!+,-s!+,-O!
K:6"! $! ,! U)*71"/+
,-!*2+-*71"/+,-S(87!!5!
*4J :! U.
pF+,-S"%<"!!+%!EU)
*+,-V%! *%!K!/
"7J"!"*,D! SF" BP/lV!ff]Uhtj.
gg
g
m
1,+,<, ='
M$A"2"-J%*:-6!
?!"<-!E
M-J%*)
3cJ%\$<$*#"V*+V.
3cJ%\"<$<$)
pW*%)- '+&!%!2":"
&!!K!+=!E
pW* )%*-% !,,.
pW*+,-4J :)-1"/*4"
+,-O!+,-s!+*C""
%!Ehqj.
3cJ%\-6<)
pW*-J"u.
pW*>.
pW*$-6%2+>.
3cJ%\?" %/MW%)
pMW+)*2+(>-$
O?" %-OV-6.
pMW" %)%MW$C!D"++
<%$:BJ -*(!%!*%
:B#!:B vO*-$4%!*B
2"[!J ! 
567;<;=>!-,.$
3l--8qnnCMk45wa,F.
3L"DQ*,+a,F8ffg n
qq8ffg$,"7 fqi8ffm.
3F&&qqioffnoFP3McM?- ]qoqoffnA49
Y-%?w*,+.
3F&&nofqqoFx3McM?-1" &A
+>SP_MU!+SP_U!2
*,+SMyQa_U qtoeofqq$,"
27 fgm8fqq.
mm
m
i
3+mofqqo3QF_ qtofiofqqQ" =
_+A,b" &A"F&&
nofqqoFP3Mc qtoeofqqM?-1" &A
>!+!2*,+.
3 F&&gnoffioFP3Mc fnoeoffiM?-1"
&Ab"*Y*RSMWU.
3+q]offio3Q^x ]qoqoffiQ4J :A
,C:@A"F&&gnoffioFP3Mc
fnoeoffiM?-1" &Ab"*Y*RSMWU.
3F&&qieoffioFP3Mc noqqoffiM?-1"
&Ac?*,+C*RSMWU.
3+]noffto3QM qnofgofftQ?
C:@,&&qieoffioFP3Mc noqqoffi
M?-1" &Ac?*,+C*RSMWU.
3F&P&z)feoffnoFP3Mc qeofqoffnM?-A"
5!>%*,+SQa_U.
3+qqoffto3QM qoqofftQ?
C:@V"5>?C%6"
1"*YMW.
3MN&]m3Mo{ gofmoqnntQ-"V
A,8Qa_%+,-$,%$
C.
F&1" eq3Fbo{ qgoqqoffeQ?&A*,
+2|[ %+,-$,%$C.
3b" &]eoffgobP3 ofoffgC
?-V/M?-,F&
1" eq3Fbo{ qgoqqoffeQ?&A*,+
2|[ %+,-$,%$C.
3b" &qenobP3 qiofoffnCM?
--=:" ,>1"A1"*YvMW8fg
6/8fgf.
ii
i
t
3b" &intobP3 gogofqqCM?-
A-=:" ,MV/6"49Y*R%fqq3ff:
CM?-.
3MN&]offgoM3 qomoffgCM?-A
,[ %+1"*YMW%+&2"+, 
3Qqn3QMo}N LMA21"*,
&1" fm3Fbo} fiofgoffiN LMAJ
81"*Y*,+-A#!%
ffm3fqf&C8ff.
3MN&z)fmofqfoM3}QFx qomofqfM&}QFx
NLMA8+D-1" %1"*Y1" %4J
:+&3++=&NLM.
#/??@&A=>B<!A$B%C*$D$.E$F,G
1,9,+,&>>?@
P+&$-2+C(=";
" =u,-MW8=?\6".xJ&'
C--*A"V'C-
-m6!>*'C-!t2oo Z'
C-f!g2oo SF" B/lV!ff]Uhmj.
l, !MW#" =JJ ~F_
=K.M?$1"\4*75!,!E:@+
B+!*'(2G\.
F/"!>*%C=C2
"!-;"-2!:J$1"\=":X
:JC$.u,-*%8u,"DC(
8`xc?\6".N,-*\6"'
    -  =    C    ")  Q8  M  S  LU    q!
m2oo Zz-2oo Zl<2+!2oo Z
F\• 2S_dU!mg2oo .F"?/1"J*
+f!g2oo /=Ciu0*
 2*]!g,"80$2*0$2*q!
iu*.
tt
t
n
N,MW%:kMW+&2"#C
2.\FJCC?!N, Cmf€3if€'
"1"S`\!ffUZit€'l<y+Zet€'c-
]t€'FDQ*tf€'C.\JC
C$"D-N$2*g3]g€*%:k
*R+&.M,"2=6J Av>*'•
 8=,-•%]fi,"*!$$em!
m,"*%*:%V-'•!
mf€ >+-!]e€>m€>=".MN?
=*-[!\2*:>,qfoffm
3]offt*>%7/A"VCC
*/!qn€*+&SF" B8!ffgUhqij.
HAI\2=Q+FDQ*8
C $2*egf,"*!$-6C*+
,-S]ni,"U.v*=!N$g€*
:>\+-!]m€> !k%>
O+% 49Y.aC*%/!2*
if€*>-J$#"V$--6*C"6"
*4"D-2["-J$Slb"!fqfUhq]j.
J$*,;9I *2*qm.fff.W'z->
-J%%"<S%:J! !4?,-! U!D 2*gm€
>Sn.fffU* >1" % .
y*eq€>SifffU> !
>k%SgffU2+>XC>0>
\+ FD 72>6"1"1"/49Y/N6
5vVqf€>$4-4Nfff.F,8
1"/:X%  -,"-]€
v"6",z-SL=l"|!fftUhtj.
KI8C_d-2>*2v
<=Cqfu.$!*71"/2:6"G2?
ig€Z*71"/*4"+,-q]€Z*7
%*4"+,-n!g€Z*7OC
q€Z*%q!g€SL=a8FV!ffqUhqqj.
nn
n
qf
aA1"*Y!49Y*'C=C 
>1"JA"V.PO,%C-+, 
>O0!7Y(*G:J!1"/-J%
%"<!"D-2*C&"!D
" 7%.M1" &C,"!D" 
49Y7%>1" &O056 C
&,%._2,+1"*Y!49Y*$
<.
‚P(!$$:@6"=C, .
a,-J%5>,=78qnnq .‚
C :;Y(*,+ƒGR6"7,-J
%#-V--#1"*YP(5-
:;hqej.
M*2

Q/
P6"
P"
?J5LFM*9NO*<$!CB<!A$7P!
%FD!" 7,1"*Y*" AC:k
" =,"49Y\C45$"/49Y" =,"
\+/]WS\:"\!\"\!\ \U.A"*R%!
/> ="6"-J]%)#"V:B-J
qfqf
P!
+-
M?1" A
&-V
F
=":X
l,*
:X
M+ *4"

qf
qq
 Z2$$ >.:
/GA"'9!/:C1"*Y!k
7:,-*4"/:?:,-$1"*Y
&",A>KA" >1" &"D
+Sxx:!ffiUh]j.
%z-!$$z-1"$+43
%3s-C.M?-K,*,+!;
--"DA+>,:,!+;#"
,"**+%s-z-.MV"
,"1"*!,">v("6"6".W
*>"49Y\V/1".‚
z-!"!(2+V1" &&-%gff+'=.
Slb"!fqfUhq]j.
‚C-!+1"*Y!49Y*kA"
AD a,?%C"!D" 49Y>-Y!
&k"+V:@-?"8,"1"*%
 zV&Jk?%.zCC-
/N,"'C-k-VA".
A*9NO*&*9GB<!!-,GO6M.;M7Q&
/.
;M
Q6M
RB$F&*ST$U
JMBNGB&*
!&'V
JM!&'CH!&'V
B9**.'
Q t!g  
Q22 g!m 3 q!t
_ i!m mg 
„2 i!n iim ]
z" qf!] m]f ]!e
 !""#$
PCCMJ"…/+-*@-V--49
Y-v/-?ƒ.M5+->]%)5=!
5+-=SNv-U5+->-,.Q5
+->-,>-:;'#C$"D-!
qqqq
qq
q
2-!2$5= '#C
-SF" B"a,!ffiUhqmj.
A*<!;S5*;<;WX=>B<!A$GO6MSD!7Q&
%&'($
SD!
Y$B<!=O
$%Z![
=;
/$%&M
C\$C
;Q
!9G;96
S5*
;<;8<!
a,F nm 3 e 3
Q\ ng 3 3 g
l2

n t 3 3
† if 3 f qf
‡+= tf g qf g
FD*  ie f!q ]!n
l1" nf 3 3 qf
_  if g qf qg
c- tg 3 qf g
z2 nf 3 3 qf
 tf g qf g
)*+,-./ !""0$
1,9,1,&>>ABC5
!1!233.456)*
~B++&!49Y*R+&#2
,2+kC!  =C  'C$A5
>R4" =!=-V,+%
8*?!8*1" -%--"DFC.a
A49Y*R@"+#A?$v7-
qq
q
q]
:,?5+-#;,-%7V*v
*4J : -(%-V,J:J"/-*O
4\D" *5D-2:J +B+!E
P-$CAA+B+!;V*
R-7+&!FC5#>!?
6r1"A1"*Y*R!L"D*,+
!F&&gnoffioFP3Mc fnoeoffiM?-A1"*
Y*R!MV/6"1"*Y*R%fqq3
ff>\1" &intobP3 gogofqq
CM?-!A49Y*Rk>:"
-2457&-V!7:;.
W*'a,F,%%.MXC
-2S`xc=;8!/1"J%=t!e]€U!8:J
Snf.gen.]nf3M‡•+i8fqqUC5
-?" =$1"\%!*$>
 8!-6 -(%-A[ A"
" V%C+(2ƒ.LC
-!8*%'*&++!
*+,-! 'CkVC2!78ff]
fft8-6hqj.
F8qnnf!a,F$2*gff+&CG.?
moffi$vin+&%!$$+&%O,Sl
Fc.l<M?_U!e+&%‡S-U!q]+&%‡‡S
-U!e]+&%‡‡‡S-U!]m+&%‡aS&45U!m]q+&%a
S&&(U.#81"!+&$:B
5'J?C-2345C.
" =!=%#>?A2345!+&$1"5
%(ˆ-AA"O!:@" *>+-
2+A#.L>*R-%+&2"+
,- A"C-6-(%-hj.
q]q]
q]
qe
L>*R%SMWzlU%+&'C$
4"- 8!?"/882*qf€.
u,8D-"'+&$4"C'!-
%*A1" +@:J2"+,-!+&N
cKSqn!n€U!-cLYSqi!]€U!l‰=Sq!]€U!W%`
Sq!i€U!ML5Sq!g€U M+&2"J F" =$u,-
MWzl8<A"8Cu,8?VSg!f€U.v
>-MWzl%+&%‡‡‡'=+&%‡a
"J8$!45!2N=*C=m!
g,"o8!$MWzl-7/!!
>2: ".L>k%7+'!-!V
' .M*" %+,-"<* " %'
+&" u,?>49Y,@k/%
+-@CMWzl+&SM;*,+!fftU.hj.
//6J 5'=(4!O,']
-ClF!c.l<M?_PFŠ.%lF!2
>*%8"/qg€o8!Cv>C?
g.fffo =!:N8SfqgU$2+k
v.-l<M?_ $=i.fff*%!
86]gu<49Y.
l, -V--49Y* "+ " =
nq5C,<%=*C!N$qi5>-,!
Cqn€.2$!$en5S6ge€UJ +
B=K.6"*%@N>+-%
5v!/(+VCA">:,?!
X+*'2":J!$'"<-:&
,!=KC+2+D:;>
" =,"$.FCN*:4"!J +
B"<C.z>>‹Œu,-
$#+,5+" -J
qeqe
qe
qg
 49Y2?*C2-$*S"<,
2>-*4",UO 4ND,"4J :C1" +
GˆSM;*,+!fftUhj.
_8*C*Vqg,".$!%
+&++2*q!t,"Z+,-2*!i
,"Z>* 2*!q%!*%
+,-q]%*+,-S2*$U
2*e!g%Sv^J :a,F!ffn$hqgj.
?\X&YS X-2345U/+
&XP+F$>MWzl-CC.egf.eg
o8S]i!ne€v>-MWzl+&%‡‡‡'
=*CU!-+&XP<T+l<$>
-MWzl+&q.m.fmfo8Sg!q€U.M+&
2"AJ QR$>-MWzl+&-N
$mn.]gfo8Sq!fi€U!-+&"NX
J F" =!v>-MWzl+&]i.]gfo8S
]!mt€U.P+&$>MWzl-Cc.l<M?_
Sg.gffo U!lFS.gffo UZ+&$>MWzl-
?QRy%3q!]o ZMQTfo Zc.P<lC]!
fo Zc‰=Q]]!eo &45l`]i!qo .
u,-MWzl+&/1"J=6"%+&
O,+&%‡VSf!te3f!nm2oo UZ+&%
‡‡%‡‡‡$u,-MWzl+&/1"J=6"
VV"Sf!i3f!i]2oo UZ+&%‡a$u,-
  MWzl  +  &  /  1"J  =    6"    %  2*  f!mg
2oo hj.
u,-MWzl?/1"JCD-"'+&
-  :"  &   c.  l% L  q!]t2oo Z c.  l  •  q!
ft2oo Z  c.  P  L%  q!fm2oo Z  c.  F  Q/  q!
]f2oo .M+&$u,-MWzl?/1"J6"
qgqg
qg
qm
-c.P<lCSNb"*Q/UNf!]q2oo Z
&45`Fwf!]g2oo Z&45y"f!]g2oo Z
&45MQTf!]t2oo .2$u,-/1"J
6"  ? " /    + &  =  -%  * C  f!
i]2oo .
A*#A*]=F;<6$/^J7!<!_*B9*SD!
J// 5`.!"
Sa*/^J
\?@&Q
&*ST$
R8*b*ST$b*.'U
Sa*/^J[`
;<6$
o o8
q P<T+< f!tq e.eee q.mfmf
 P+R f!im q.qme ee.mmf
] J R f!ig qnf mn.]gf
e QR" f!mm igg ig.gig
g x" =*" f!tg q.mef gnt.mff
m J " = f!gn mgf ]i.gf
i P+ f!in m.iq] .egf.eg
t P<T+9" f!mq .q]m iin.mef
/c* dZe# efg f(hehid
78+*9:; !""<$
aC21"*A"2=6 = !v
>-MWzl%+&'C 8Cu,
VSqf€o8UCC-=C.v>
-MWzl%+&%‡‡‡'=+&%‡a=
2*m!g,"o8S8ffe)v>*%*
+&a,Fm!e,"o8U.xv>MWzl+&
qmqm
qm
qi
8fqf2*Vq,"o88ff2*6
,"o8.P1"*Y"<* !kGV1"#"
1"6O,1"JV#2J"*"%"<!8
!9:;!6"+,49Y!=" ?>-$-
-6*"+B+:MWzlJ .SM;*,+
!fftUhj.
!1!!33.4=+>?@'A5BA+7
LNX-?RC$A"A"2,"D>
-+,-22!:"&$92["1"
 "D> ,4"D-2["  8 "J  &
-V!!2!45!,1",[ %+&$!
6"4J :V'%6+&!2"+,-!2"4"!
"+,-!EzX-$"!*
R-7%+&!:&;O#A
-6->-*1" -!7V'*
4"!2:C:J.
l, =&NLM,49Y*%V*
>,\C"!D" +-%5
D-".=&NLM$nV&"!D" 
49Y*%+&.l,N$M+ _++&>
,;"!49Y*-LM!" ,zc!
QRlQ^.Mk" ,2,,+CN:
:,-!>-45:&;E1"*Y!??1"*Y2+
< !:@%V&2+$=2!->-C
"•% •.M+-*D-",--49YV
*!2,!" =:OXNA=5* "
>K\&/"IO2\!2+>49YA
 !:$CN&4"J #%
C!J":5>$A":,?9:;5
+-!+B+2+2?!"<C!5-?A"
-6*$9:;>!*2+>49Y,
qiqi
qi
qt
k-*'w28$!-:&;
:"&! Sz'" =+NLM!fqfUhqtj.
l6"5CN=O49YV.Q=%
#2$28!<%!I-*2+" =" A:;
--"DA*,+>4" =!Y(
:J>J=.F8V&:&;A,+
k%!"2-?%!-(> ="6",
+.M55>1" %!,49YCN
?%!\=""[5+-!•$•
A+$-A"*" %)M;+,-
TLGSQ*RU?2"49Y*D-".^5Q*l
SQ*‰=U!VD-"+V'*4"2:!:&;!V
A"21":"&!>* A"
$V&2::&;"!49Y*%*
*,+._55"vK2+9:;>!
5zc.
C%, !z'" =_+LM5A
&}QFx" ,!-2!//%D
" !49Y*=&.aC#55"vK!J +
B+ ="6"-*4J :2%-;<+!$
95*9:;;?2.y*!1" %4J :
C5=&!**5+-*>-,.
CR!6$,---k7!2R-;49Y" VJ +
B+%5" ,zc!_yV!Q*‰=!
QRl.P[ %+" =" A:;!D:JJ
Y(,,---"DA*,+%
&-V.8+!2V'2::&
;A+.M>-v(!J-%--"DA+
%"!D" !49Y*0-*49Y
\F&&M?-A49-%-%?w
*,+.}QFx-6$#?"5T
2" 2?:,-!v(!J$8
qtqt
qt
qn
%"!D" !49Y*+&=&.}QFx
" ,Q*R->-C(8$=1"2*
?2"49Y*D-"M;+,-T
LG" ,Q*R.Sz'" =+LM!fqfUhqtj.
qnqn
qn
f
#
j3/klZm3E2
kn3op
#M$Sa*.;NG$*$%!P&
#!DE0
W*%%&cL"3l" ,Q*R3NLM.
q 50
}QFx&cL"3"Ž=Q*R3NLM.
#/T$*$,*$%!P&
QR6"7 ftoqofq]foeofq.
##O$r&**$%!P&
9,9,+,F2GF?#HIJ !"#%'#
")
9,9,1,!"
3F"<-*%=&&cL".
3-6*%=&&cL".
3L>-*%=&&cL".
9,9,9,&>> !"
3MV"v(V&1"*Yaz_:,-M+M".
3cV,"!D" 49Y*%=&
&cL".
3//"*%=&&cL".
3//-J%!D" 49Y*%=&
&cL".
3x8*%=&&cL".
9,9,-,/0JI:K
 !"
9,-,<,5I!L5=
K
ff
f
q
#(S5*;<;*$%!P&
9,-,+, DM/!
3"D-,"(-)%-k1"*Y+&" ,!}QFx&
cL"!V&az_:,-JM+M"!ck
" =+7-V,+%!E
3"D-,"V-)
pPA"!2* >//"A+1"*
Y*%=&.
pcGT-"A"T"D-Y2:JA
//1"*Y*%=&&C:"")
 FD(:JA/("!-J%
49Y*.
 _(1"J:J+1"*Y*
%.
 a,\:•+Aaz_:J!E
pP>-G)l/!J.
pc%-G)cGtf%q]+!2"-&
cL".
pl/(-G)c-"A"!K-G@"
=%q]+S2"-U!--"Sq-"oU.
 3cG-)F#J"G-"A"6G
=#A=1"T$21"*21"V
9,-,1, DM5FF?$
32*Y26 +!#$=1"!Y2
$$-&-V!:,-M+M"
r#CR.
9,-,9, DMNEG=OP!
3v>-*,"!,""D->7-V--
=-J?.
3^9Y,"T\4\.
qq
q

(
st/13opE2/uv
($&8$Fw$%Z8$CqWYO$!-,`BM&q&'FA9/x*
qy.9,$
-,+,+,F2
#222)'C@'.4
&-L"$v:,?=q.eet!ff!"J
" ,Ž" ,Q*R!-LM]f2A-?.
3c?QRJ QR-45F=.
3c?P+P+QR-45/b"45^"Jb"
3c?FaP+F-45zVl^5cL"
3c?J -45zVl*.
#22!%'3 @'>+
LX"IT%\z+l<! "&/
XI-<-!$-v7tf3eff!$C:
=6A-?J Fvz+l<./"&/&
2+-(%-SC45!&X2U!2"D>
-+J,-22.
#221DCEF
&-L"TX2?D",C$X!$X
•,ZX2+R6"7qfe8"!XR"7
en!,"/8!n
f
M.L>
"/8q.igf!["/tg€.
x*'&/!&%2"5J =
,>O,)-X "q!q!ZVX
 "qqq!CO2?D" 5%A"2,
*D,C'-.
&$,z+l<* 1"!J "<"-C
?*4"%&:K\=+.F&


]
<$,"C2)"L"!"_ !"y\_E
" =">C'" G2+v&.
#22#7A-?
 " =)P&>$?!$
-X+"G=.F/":%="
=A">*4"?!>9:;*4"J,
PC:%"X<->&C1" %
--+,-T-(,+&$[ -
2345&-V.
 " =WX):,?7&,$mmi!!em!ft€
v:,?=.$qf]!]7=!qg!et€:,
?J,-gm]!n7<!te!g€:,?J
, MJ  ")l" !!ˆ!!<:ƒ!2\!
r!<A!%!!4!!E
 " =J8)LX$" A&9J"!8
$D*R:J.*1"A"86&9!
&cL"k*<>A"%/8$-
<$?:J/•.
 M*1"+)M$$&cL"#V$
*1"&kV #"/Z=:C" A!T
:K=z+l<% :K\CJ QR3P+F.c?=
,<-!>-'"4J 7!-:6
4"-+"I&VT"
J" ,&Q*R." =A+"J
" ,&=(+B+54* ';!O
,'"J&.MXC1"/2"<
-2345!J>"!/
,%*1"+!*,+!**-
A#A+X-.
]]
]
e
-,+,1,QR5F?#HI
#2!2G=A.+@H
IG= JH
\,"2=8fqq!&$qf.]tfJ2["C
.tmi!<i:J!$:J2ne!t€._D
:J/1"Jmmgo2

!u,8:J=q!g€.
IB+@HA*.A
&$>2:<:!"v
i.ien.F#81"&5*1" ,
=V'-A2::&;.
IAK=
,\?P*!J:J7C-
v&!"D-/1"J%‘g!g,"<oo.b"2
1"*A"!2*2=/u,"qq!i€!2
f!qf€!"/gf!mi€!k%Hf!ni€S\
="?CU.
#2!!7&=6>LIJ'8
#M+9
&$%/+O)P! 
R.
vA":=&$t2!$$
1"e’!k%&=+._D
+=:,?=q!n2o2

!D+=qfff:J
!n2oqfff:J.F/"%C+-JVA".
" =!-6C;ks-!4\%>"D
,!J A"'%":J.
=&$z+l<* 1"!%A"2,"D>-
D* .l,R-;;D" 2!
$2D" 1"O.
ee
e
g
IE./
&$,2=VA">2=$J-
**A>!2>\2%A!CC="
:,?\<&.
INO
l,%=&&$"J ,,2
C1" +qqf,5>4J :2=C6 
&2A"&!**8$#,:J.
IM+J8
M+:;3%&>1"J8
".6!"K!"KV'"K-v+
A">&6 V'D**,*:% 
=KD-K.
I)F+I9
&-L"5>6"!vC+,+!$
%=N!";"J" ,.l,"?B
+-?I>6"!5?72"-E
#2!1>@9'
&cL">D-\b" &qenfobP3}Q
qgofnoqnne}QFxNLM.b"//RAC
A"2,=!2345>-"2+" 
.L+&"J23M?&345" ,Q*
R=$A"2,-"2K2w"D+3+,-Z8
$Z Z:;!,+,-$,%$
" ,.F#81"&5>6"V'%6+&)
+!,!C! -6-(> ="6"J:J.
aA-+&)#81"!O,"%%
"1"6(a‡‡!:A2&
?'9!?CA1"JC
C+1" %!6"4J :V'%6! :@+&
$!<-(>-2345&.
gg
g

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×