Tải bản đầy đủ

Bài tập kế toán ngân hàng

Nghiệp vụ 1:
 !"
#"$%&'()*+,-.#
/0"' ."12"3"456$788.' .".3 ! 9
56/)$:88.2; < .3#)=88./ >
62?@A88..3?#"B4C"'D.-)E
) ! 9' ."-)2-3E-,FG A8H'
I!&$
AAA:$%'888'888'888
%%A=$%888'888'888JF.2&02)
-K
I!"3"4"$
:DL$788'888'888
%=AA' M56$:88'888'888
D8A=$=88'888'888
A8AA$A88'888'888
I!C"&$
%%A=$788'888'888
%DL$788'888'888
INO"P-LQA$788'888'888J20+-O"&K
IRS-)&$

AAA:$D'888'888
TA%$%'D88'888
%D:A$D88'888J,FG K
Nghiệp vụ 2:
"=8U87U=88T<"V &,"0"*#".W"X,SY
$
ZA$("=88."X1:"?7'TH[\"=8U8:U=88T
Z=$("A88."X17"?7'QLH["X\"=DU%U=88T'<,]
,"=T"^"4")_`?'?1?:'%H['
)?"aX?b$JN^F*< ["R"K
Hạch toán:
ZA$=8U:U=88T,=8U7U=88Tc:"'!".WW"'
Rc=88d72THd:UA=c:2:D.S
 e"c=88f:2:Dc=8:2:D.S
%LA:$:2:D.S
%=:=':' $=88.S
A8AA$=8:2:D.S
Z=$P7"'"=8U7U=88T.W.W.g
=DU%=DUD=DU7=DUT=DUA8


=8U7
I"=T"""4")?_`'("`#"4")?_`c
::"J=DU%=TUDK
R_`cA88d72QLHd::U:78c827:A7J.SK
I!".W.g2)+?C"^'=DU%=8U7cD7"'
R`.3cA88d:2%HdD7U:78c82D=QLJ.SK
 _-3c827:A7I82D=QLc82A8=TJ.SK
Định khoản:
I %=:='7 ' $A88'888'888
A8AA$A88'888'888
I %LA:$D=Q'L88
A8AA$D=Q'L88
I %LA:$A8='T88
Q8A$A8='T88
Nghiệp vụ 3:
h" .0F[R4,"X,S"4"C""S-* .C"
Cg$A88'888'888g1:"?Y8'7THU"'""X?
ADU87U=88T'
"_,"=8U87U=88T"4"e?41:"?B8'T8HU"


C"1?8'=DHU"'
"=8UA8U=88T"Y"X'
4B"4"_`"=T""'
"X?""=8UA8U=88T
ADU87ADUTADUQADUL=8UA8

I!""X$
A8AA$A88'888
%=:=': ' FR$A88'888
I"4")?_`.3$
"=TU7U8T"4")?_`.3\"ADU7U8T,"=7UTU8T$
R_`.3$A88'888d8'7THd%=J"KU:8cL:Q
R_`.3"0B$
Q8A$L:Q
%LA:$L:Q
"=TUTU8T"4")?_`.3\=TUTU8T,=7UQU8T
R_`.3$A88'888d8'7THc7T8
R_`.3"]=$
Q8A$7T8
%LA:$7T8
"=TUQU87"4")?_`.3\=TUQU87,=7ULU87
R_`.3$A88'888d8'7THc7T8
Q8A$7T8
%LA:$7T8
ITổng lãi dự trả$L:Qf7T8f7T8c==TQ
ILãi thực trả cho khách hàng từ ngày 15/6/07 đến ngày 14/9/07 là:
A88'888d8'7THdL=U:8c=8D%27T
ILãi thực trả cho khách hàng từ ngày 15/9/07 đến ngày 20/10/07làJ?1.g-
K$JA88'888f=8D%27TKd8'=DHd:DU:8c=LT277
Định khoản$
IR-$
%LA:$=8D%27T
%=:='A= ' FR$=8D%27T
I!".W?$
%LA:$==:2::J==TQI=8D%27TK
Q8A$==:2::J"3_3_`?g#`K
Q8A$=LT277
A8AA$=LT277
I!".W$
%=:='A= ' FR$A8=8D%27TJA88'888f=8D%27TK
A8AA$A8=8D%27T

Nghiệp vụ 4:
"A=UTU=88T2h'<i," #"a.W >AP]"j"X2P
A="\A=UA8U87,A=UA8U8TJ.3?.gKS"788.2R(82DHU"2k:
"lg' +;m2.P"-!j/"R(
82:HU"
I(`"X$c788.UJAf82DHdA=KcD7728%.
I(?,?$788.ID7728%.c::2L7.
I P-$
A8AA$D7728%.
:QQJ-)P-4eK$::2L7.
%=:='A= 'n<$788.
INm1""-4e?-)J\"0B,"LK
Q8A$=2Q:.J::2L7.UA= K
:QQ$=2Q:.
IN,,"L^-4e=2Q:dLc=D2%T.2kQ2%L.-4e
-Khách hàng rút trước hạn. tính theo lãi không kì hạn 0,3%/tháng.
I(?`$D7728%.d8':HdLcAD2=Q.
I(""A=UT?$788.fAD2=QI::'L7cDQA2:=:.
Định khoản $
I!".Wo$
%=:='A= 'n<$D7728%.
Q8A$AD2=Q
A8AA$DQ=2ADL.
I-0?$
%=:='A= 'n<$::2L7.
 :QQ$Q2%L.
 Q8A$=D2%T.JK
Nghiệp vụ 5:
"AU%U=888% >G-"S-p$"4"G3
"6?=8.O"q"o'!3G?-_`-k"=8.
O"'NO"P.)_`-k";bE[=88%?A88.O"'
Nm3$
A8AA$=8.
TL$=8.
5YLTA$=8.
QQ==$A88.
=AL$ A88.

TÌNH HUỐNG 1:
 >E"G"/ !=8.S2P:"2.3?^',""/
!_`/"^R($8'7AHU"',""/ !C"_`/"^R($
8'TAHU"'
 P\A8U8:U=88T,A8U87U=88T'
 !O"b_`/"'
 "//"?"A8U8%U=88T'
 93X"=8U8DU=88T!".W,S.g
 RC"1?8'=DHU
GIẢI:
 Khi khách hàng gởi TK:
A8AA$=8.S
%=:=':"'!G$=8.S
 Dự trả lãi hàng tháng:
Q8A$8'A==.Sc=8d8'7AH
%LA:$8'A==.S
 Khi khách hàng kết toán trước hạn :
♦ Trả nợ gốc
%=:=':"'!G$=8.S
A8AA$=8.S
♦ Trả lãi trước hạn$JA8U8:,=8U8D?TA"K
%LA:$=8dJ8'=DHU:8KdTAc8'AAQ:::.
A8AA$8'AAQ:::.
♦ Hạch toán chênh lệch :
%LA:$J8'A==d:KI8'AAQ:::c8'=%T77T.
Q8A$8'=%T77T.
♦ Doanh thu từ dịch vụ khácJ_!C",-p_`/"KJm-).3
/"J8'TAI8'7AKdPdK
A8AA$JJ8'TAHI8'7AHKU:8KdTAd=8c8'8%T:::.
TL8'8%T:::.
Tình huống 2:
"8TU8DU=887'>E"<AQ8.P:[+-#"]
.3"-2.3r"?:.S2?).B_`,2R(A'=HUJ
mK'R(;cAD8HR(' 3,Y-.m"D88.'
Z.^.3"?$
 8QU87U=887$.3"?
 8QU8TU=887$.3?
 =8U8QU=887$.3?"
 8QU8LU=887$!3.m"%88.+.3,'
GI ẢI:
 "TUDU=887$"3"4
 =A=A':[m.KH B :180tr
 A8AA$AQ8.
 Đồng thời tiến h aønh nhập ngoại bảng taøi sản ñảm bảo khoản vay
Nhập 9940 : 500 trñ ( taøi sản thế chấp)
 "sQU7U=887$!.tCu"s?vs"w"
CuA8AA$D2A7.
w=AAA$:.
wT8=$=2A7.
 "sQUTU87$!x.t?v
CuA8AA$=2A=%.JATTaA2=HK
wT8=$=2A=%.
 +yCu" T"Cuww
 Cu=A==$:.
 w=A=A$:.
 "sQUQU87$z-L%A$=2A=%.
 +yCu" Q"Cuww
 Cu=AA=$:.
w=AAA$:.
 "s=8UQU87$ .t?v QsCu"t T
I5L%A$='A=%.
IRv-t.ts"sQUQf-uz.t?vJ).+4+?v-t
.tKf?v;wuJ).+4"-t.sK
 c=2A=%.f=2A=%d828DHdA=fATTaA2=HU:8a%:J\"sQUT,"ALUQKaAD8Hc
='DL:%8%%.
CuA8AA$D'DL:%8%.
wT8=$='A=%.
w=AA=$:.
wT8L$8'%7L%8%.c8'8A=T%%f8'%D777
"sQUL$ .t+Cus+
 IRv-u;wutCu" Q$AT%dAD8HdA'=HU:8d:AJ\"sQUQ,"s
TULKc8':=:7%
.t+Cus?u$
CuA8AA$AT7'%AA7%.
w=AAA$ATA.
w=AA=J QK$:
wT8=$='8QQ.cAT%dA'=H
wT8L$8':=:7%.
I .t?u ({<$
5LL%8$D88.
Trường hợp 1: Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm
Tình huống:
!"<e !D88.S"X\"AULU8T21:"2?Y82T8DHU"'
"ADUAAU8T2!0X_p"A88.S."k"T"'!B?,-
]"0g-)|.Y-Y}Nm3"S-p,.B'
Giải quyết:
I,!Ye,SD88.SADUAAU8T
)?$
f \AULU8T,AUAAU8T$~-_p"?Y 9 !m1.k="827%HU"
R$D88.a827%Ha=c7'%88'888
Nợ 4913 (801)$7'%88'888
Có 1011$7'%88'888
f \=UAAU8T,ADUAAU8T$~-_p"?YC"182=DHU"A%"
R$D88.a82=DHaA%cDQ:':88
Nợ 4913$DQ:':88
Có 1011$DQ:':88
Fe"?!?$7'%88'888fDQ:':88c7'LQ:':88
I,!YeW"AAUA=U8T
 e"?!•?$D88a82T8DHa:cA8'DTD'888
,Ye"ADUAAU8T^!•m?r$
A8'DTD'888€7'LQ:':88c:'DLA'T88
I93X!0e !
RYcRY"X01f82=Hc82T8DHf82=Hc82L8DH

 A88'888'888a82L8DHaT
 ?!-3.3."T"$ c =AA'=88
 :8
!B0e !^-)|.•Y-#Ye,S.g
'
Định khoản:
I("3"4$
Nợ 2111$A88'888'888
Có 1011$A88'888'888
IR$
Nợ 1011$=AA'=88
Có 702$=AA'=88
I 3,Y-$".me"X
Nhập 996$D88'888'888
Trường hợp 2: Tiết kiệm tích lũy
Tình huống:
^"XA=.2??12^r"!•"XA.U",A="
•/"?Ym1A"?827HU"',!D."X3
,S)?‚^l"",-+J%",-+K•C"0"X
3' B2!?C"Y.g21?A['RY$
827HU"'
Định khoản:
I!"X$
Nợ 4232$!"XJAoD.K
Có 1011$!"XJAoD.K
IR_`.3$
Q8A$827HaA=.cT='888
%LA:$T='888'888
Trường hợp 3: CK bộ chứng từ hàng xuất khẩu đối với hàng xuất miễn truy đòi
Tình huống:
5!",,YE]"\"aYƒ.m"D8'888„(6."
P="'RY!AH'O"!$A'888„(6'RA2DH' &"P
,Y$A7'888F6U„(6'(="C"Y…†-
ƒ'Nm3"S-p,.B'
Giải quyết:
(!cD8'888€D8'888aAHID88c%L'888„(6cTQ%'888'888F6
R_`""$TQ%'888'888aA2DHcAA'T78'888
Nm3$
IRW!$
Nợ 2221$TQ%'888'888
Có 1011$TQ%'888'888
I(="C"Y…†
Nợ 2222$TQ%'888'888
Có 2221$TQ%'888'888
I6`?"]A
Nợ 3941$AA'T78'888
Có 702$AA'T78'888
I6`?"]=
Nợ 3941$AA'T78'888
Có 702$AA'T78'888
,!C"^•?C"5!'
I93X?C"Q88'888'888'
(_.g!$Q88'888'888€TQ%'888'888cA7'888'888
e"_`?AA'T78'888a=c=:'D=8'888
B?S_``$=:'D=8'888€A7'888'888cT'D=8'888
Định khoản:
Nợ 1011$TQ%'888'888
Có 2222$TQ%'888'888
Nợ 702$T'D=8'888
Có 3941$T'D=8'888
I93X?C"T88'888'888
(,g!$TQ%'888'888€T88'888'888cQ%'888'888
Định khoản:
Nợ 1011$T88'888'888
Có 2222$T88'888'888
Nợ 89$Q%'888'888
Có 2222$Q%'888'888
Nợ 702$=:'D=8'888
Có 3941$=:'D=8'888
Trường hợp 4: Tài sản sau khi thu hồi về, NH tân trang và tiếp tục cho thuê thì hạch toán
như thế nào?
Tình huống:
93XO3B24."?3g-)4."?
D8'888'888'?,-p!B' B""?A8'888'888'R
A'888'888U"'Nm3$
-)4."$
Nợ 872$D8'888'888
Có 1011$D8'888'888
B?-$
Nợ 1011$AA'888'888
Có 79$AA'888'888
Nghiệp vụ 1.
"=8UAAU=88T2"MC"/3*965,*96`SE
?S"‡3"4"<2=88.S'*96
-)8'8:H.B2-),8'8=H' *965-3`S
?SE/"4"GE/`S."S"' ,
FG -3E-A8H'
• *965'
A' -)_mp$
A8AA$78'888J=88.Sd8'8:HK
TAAJ-)_mpK$D%'D%D
%D:A$D'%DD
=' -),$
A8AA$%8'888J=88.Sd8'8=HK
TA:J_mp"4;ˆI-),K$:7':7%
%D:AJ,FG -3E-gK$:'7:7
:' `SS"M$
A8AA$=88'888'888
DALLJ"l#m."\""4"K
$=88'888'888
NO"P2`SE?SE/$
• E/$
DALL$=88'888'888
%D%J-3.3q"O"FSK
$=88'888'888
!`S?S2E/•$
"4"G</3"4"g'
"4"G`SE?S"4"<C";3/
"4"g'
%D%$=88'888'888
AAA:'G$=88'888'888
"4"<"4"GC";"4"g•
,3"'
AAA:'<$=88'888'888
%=AA'!‡$=88'888'888
Nghiệp vụ 2.
3G%&'
()-G+,-.#/0"'
."12"3"4C"54_`"788.SO"' .".33
"XC"54_`"/)?:88.SO"2;
w.\.3C"#)=88.SO"/ >62?@oA88.mB
.3?#"B4C"'4D.S-)<E )
3"X' ."-)2-E-,FG A8H'

A'!"X
#AAA:$%'888'888'888
%%A=J"4")-K$%'888'888'888
='93"4C"54_`"
:DLJ3-3K$788'888'888
%=AA'C"56$:88'888'888
A8AA$A88'888'888
D8A=J w.\BK$=88'888'888
:' -)
AAA:'G$D'888'888
%D:AJ ,FG -3E-K$D88'888
TA%J*)K$%'D88'888
Nghiệp vụ 3.
!",.3?-O")_p"'(D88.S2?A%HU[2P
A[2?-A8H?2)?:78"'-O".3?""'-O"
"ADU8LU8T'
"ADUA8U8T"C",?$
R\ADU8LU8TI‰ADUA8U8T
D88'888'888dA%Hd:8U:78cD'Q::':::
R-\ADUA8U8TI‰:8UA8U8T
A%dAD8Hc=AH
D'Q::':::d=AHd:8U:78dADcDA'8%=
c‰ e"?"-3$D'QQ%':TD
""?_` !:L%AJ?_`\K
:L%A
 T8=8J?K
N,":8UA8U8T"$
A8AA$D'Q::':::
 :L%A$D'Q::':::'
A8AA$DA'%8=
 T8LAJ\E")_p"K$DA'8%=
Nghiệp vụ 4.
":8UA8U8T*965,"3"4-O")_p"2=&2PA
[2?A:HU[2?-AD8H?2)?:78"2-O".3?""2
333".m:&' -)O#)_p"=88'888'!"?o'
(YO#)_p"-k")_p"2[]?S"3"4-k")
_p"2,`S"3"4"'
f=AAAJ"iK$=&
A8AA$=&'
fA8AA$=88'888
TAAA$AQA'AQA
%D:A$AQ'AQ='
NO"P,-"3"333$ 3X_p"/4?LL%8J
3,Y-20O"K
-LL%8$:&
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Tình huống 1 $Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng,
với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán
trong những trường hợp sau:
a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán.
b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất là
0.2% trên 1 tháng.
Bài làm
I("`,"X"4"?$
AD8UJAf:d8'7QHKcA%T'88AAT7.SO"
I2?".g?$
AD8IA%T'88A=c='LLQQ.SO"
A8AA$A%T'88AAT7.SO"
:QQ$='LLQQ.SO"
%=:=':"'$AD8.SO"
I""2-4e?-)$
Q8A$8'LLL7.SO"
:QQ$8'LLL7.SO"
a) Trường hợp khách hàng đến rút tiền đúng kỳ hạn:
%=:=':"'$AD8.SO"
A8AA$AD8.SO"
b) Trường hợp khách hàng rút trước hạn:
!"4"•)?C"1.B`,"X'J\ATUTU=88T,
=8ULU=88T$7D"K
I(??$
A%T'88A=d8'=Hd7DU:8c8'7:T.SO"
I(""=8ULU=88T?$
AD8f8'7:TI='LLQQcA%T'7:Q=.SO"
Š42Ya3..P"-$
AK,P2"4"-4e?-)3:"22
"??"3-)'
%=:=':"'$AD8.SO"
A8AA$A%T'7:Q=.SO"
Q8A$=':7AQ.SO"J='LLQQI8'7:TK
=K,"4"gj-4e?-)."="0'RW23Q8A
"_?8'LLL7d=cA'LLL=.SO"23:QQ_?8'LLL7
.SO"'
$
%=:=':"'$AD8.SO"
A8AA$A%T'7:Q=.SO"
Q8A$A':7==.SO"JA'LLL=I8'7:TK
:QQ$8'LLL7.SO"
 Tình huống 2 : KH M vay 2000 lượng vàng trong 3 tháng. GV tại thời điểm hiện
tại là 12,5 trđ/lượng.Trả lãi từ TKTGTT vào cuối kỳ. LS: 0,5%/tháng.GV vào CK là 11
trđ/ lượng.NH tính lãi dự thu với mức giá 13trđ/ lượng.
Bài làm
!"$
=A%A'>$=D888.SO"
A8DA$=D888.SO"
"4"_`?\""$
I "]‹$
:L%=$A:8.SO"
T8=$A:8.SO"
I "]‹‹$
:L%=$A:8.SO"
T8=$A:8.SO"
I "]‹‹‹$
:L%=$A:8.SO"
T8=$A:8.SO"
 e"?_`$
A:8.a:c:L8.SO"'
R`$
=888aAA.a82DHa:c::8.SO"'
!.3"$
A8DA$==888.SO"J=888aAAK
7:=$:888.SO"J=888aA2DK
=A%A'>$=D888.SO"
!.3?$
I%=AA$::8.SO"
:L%=$::8.SO"
IT8=$78.SO"
:L%=$78.SO"
Tình huống 3$Tại 1 NH X, doanh nghiệp A có hạn mức tín dụng trong quý
3/2007 là 500 trđ.Trong quý 3/2007 có các nghiệp vụ:
– 7/7/07:DN A đến rút tiền vay 150trđ  dư nợ: 150trđ  HMTD còn: 350trđ.
– 25/7/07: DN A đến rút tiếp 150trđ  dư nợ: 300trđ  HMTD còn: 200trđ.
– 31/7/07: DN A trích toài khoản tiền gửi của mình tại NH X để trả lãi
– 15/8/07: DN A đến rút tiếp 200trđ  dư nợ: 500trđ  HMTD còn: 0đ.
– 31/8/07: do làm ăn có lãi nên DN A đem tiền mặt lại NH X để trả hết lãi trong tháng
8 và trả luôn nợ gốc.
(Vì đây là hình thức cho vay theo HMTD nên NH X quy định DN A phải trả lãi hàng
tháng).Cho biết lãi suất 1.5%/tháng.
Bài làm
"S-p.B5$
• "TUT$ =AAA'6G$AD8.SO"
 A8AA$AD8.SO"

• "=DUT$ =AAA'6G$AD8.SO"
A8AA$AD8.SO"
• ":AUT$
R-3.3cJAD8dAQf:88d7KdA'DHc='=D.SO"
:8
%=AA'6G$='=D.SO"
T8='6G$='=D.SO"
"ADUQ$
=AAA'6G$=88.SO"
A8AA$=88.SO"
• ":AUQ$
R-3.3?$ J:88dADfD88dA7KdA'DH
c7'=D.SO"
:8
6"S-G.3?"Q.3"?$
IA8AA$7'=D.SO"
T8='6G$7'=D.SO"
IA8AA $D88.SO"
=AAA'6G$D88.SO"
Tình huống 4: Xuất 156.500 USD để mua 1 tài sản theo đơn đặt hàng của công ty
nước ngoài QD, trị giá hợp đồng là 156000 USD, thời gian thuê là 3 năm, tiền thuê trả
định kỳ theo quí là 13 000 USD. Lãi xuất 2,8%/quí tính trên giá trị còn lại của mỗi kỳ
trả. Nhưng trả được 2 quí, đến quí 3 công ty làm ăn thua lỗ, có nguy cơ phá sản.
Hạch toán tình hình trả tiền của công ty QD đến thời điểm quí 3. Cho biết công ty mua
USD của ngân hàng để trả nợ vay và lãi . Tỷ giá USD/VND tại các thời điểm giao dịch
đều là 16100.
Bài làm

- Khi mua tài sản :
:Q7$AD7D88„(6
A8:A$AD7D88„(6
-LDA$AD7D88„(6
- Khi cho thuê tài sản:
=:=A$AD7888„(6
Q8L$D88„(6
:Q7$AD7D88„(6
5YLDA$AD7D88„(6
-LD=$AD7888„(6
Quí 1:
""2"4"_`?'
:L%:$AD7888d='QHU:cA%D7„(6
T8D$A%D7„(6
#"`"]=2:;bA'
;bA2B?B'
I!"„(6.3B$A:888dA7A88c=8L:88888O"'
%TAA$A:888„(6
=:=A$A:888„(6
A8AA$=8L:88888O"
%TA=$=8L:88888O"
I!"„(6.3?$A%D7d:dA7A88cT8:=%Q88O"
%TAA$%:7Q„(6JA%D7d:K
:L%:$%:7Q„(6
A8AA$T8:=%Q88O"
%TA=$T8:=%Q88O"
I(_k??$AD7888€A:888cA%:888„(6
Quí 2
NgB^#"`;bA'
""2"4"_`?$
:L%:$A::%'T„(6JA%:888d='QHU:K
T8D$A::%'T„(6
I #"`"]=:;b='
!"‚"„(6.3?$A::%'Td:dA7A88c7%%778A8O"
%TAA$%88%'A„(6JA::%'Td:K
:L%:$%88%'A„(6
A8AA$7%%778A8O"
%TA=$7%%778A8O"
I(_k??$A%:888€A:888cA:8888„(6
Quí 3
IF^C""#-32BBƒ"3["Y
'
=:=D$A:8888„(6
=:=A$A:8888„(6
I5X?b3["Y$
=:L$A:8888„(6
=:=D$A:8888„(6
-LTA$A:8888„(6
Tình huống 5: Ngân hàng x có chính sách tín dụng như sau: Cho vay 12 tháng,
lãi suất 1%/tháng, trả lãi mỗi tháng , lãi suất phạt chậm thanh toán là 150% lãi suất
thông thường. Khách hàng A (không có tài khoản tiền gửi tại NH X) đến vay 500 triệu
đồng với điều khoản tín dụng như NH đưa ra, thời gian từ 1/10/2006 đến 1/10/2007.
Trong 9 kỳ lãi đầu, khách hàng đến thanh toán lãi đúng hạn bằng tiền mặt. Nhưng đến
20/9/2007 khách hàng mới đến thanh toán lãi kỳ 10 và 11. Ngày 1/10/2007, khách hàng
đến trả tiền lãi kỳ cuối và nợ gốc. Xử lý kế toán trong những trường hợp trên.
Bài làm
"AUA8U=887$
=AAA'!G$D88.SO"
A8AA$D88.SO"
"AUAAU=887$
R-3$D88dAHcD.SO"'
!",.3?q"o$
A8AA$D.SO"
T8=$D.SO"
#"`Q1,-+'
"AUQU=88T2"C",?+P'
"4"+_v"3"
-L%A$D.SO"
"AULU=88T2,-p+_v"3"
-L%A$D.SO"
N,"2"4"aŒY""33[".3B0
Wb'
=AA='!G$D88.SO"
=AAA'!G$D88.SO"
N,"=8ULU=88T2",?'
>]-_?$D88dA'DdAHdJD8fALKU:8cAT'=D.SO"'
A8AA$AT'=D.SO"
T8=$AT'=D.SO"
NO"P5YL%A$A8.SO"
"AUA8U=88T2","?1'
A8AA$D8D.SO"
=AA='!G$D88.SO"
T8=$D.SO"
Ví dụ 1:
"AUAAU=88T2h"Z", +a"iN0]"
e-,•ŽŽ$
•?"?=888*
•"*•ŽŽ":AUA8U=88T$:78'888O"
•^?:"
•?Y$A2=HU"
ƒm]h"Z"%8He"".mm.P"*•ŽŽ•'
!"33q",Y-[.m"D88'888'888O"'
•*#"].3"-m1""
"DUA="E"?
ĐỊNH KHOẢN$
• e"").mm.P"e-,•ŽŽ+","AUAAU=88T$
=888d:78'888cT=8'888'888O"
•>]$
%8HdT=8'888'888c=QQ'888'888O"
•"AUAAU=88T"3"4$
=AAA$=QQ'888'888O"
A8AA$=QQ'888'888O"
NO"P-3LL%
•"AUA=U=88T$".3"?
c=QQ'888'888U:f=QQ'888'888dA'=H
cLL'%D7'888O"
A8AALL'%D7'888
=AAAL7'888'888
T8=:'%D7'888
•"DUA=U=88T"E"?k?
("$
c=dL7'888'888fAL='888'888dA'=Hd%U:8cAL=':8T'=88O"
Nợ 1011 192.307.200
Có 2111 192.000.000
Có 702 307.200
Ví dụ 2:
C"e-0a[" Bm e"C"54_`"A.m"-O"
$A&O"."P:"'60?E"2"7UAAU=887C"*a
["Bb-O".kg >*(<P:"
•RY$8'LDHU"
•R;q"A'D?0?Y
•*)$8'=H".m3-3
•FG A8H
"7U=U=88T e"C"a4_`"AC".3
"ATU=U=88T2 e"C"a4_`"•C"2(<"C"_k
.k,C"e-0a[" B
"=8U=U=88T2C"e-0a[" B.3
Ngày 6/11/2006
(c9.m3-3€?€
-)€FG -)
RcA'888'888'888IA'88'888'888UJAf8'LDHK
:
c=T'L77'LD:O"
*)c8'=HdA'888'888'888
c='888'888O"
($
cA'888'888'888€=T'L77'LD:I='=88'888
cL7L'Q::'8%TO"
Nợ 2111. Tổng công ty xây dựng số 1: 1.000.000.000
Có 4211.Công ty Hà Tiên 969.833.047
Có 488 27.966.953
Có 717 2.200.000
"4"-4e?:?0$
c=T'L77'LD:U:cL':==':AT277TO"
Nợ 488 9.322.317,667
Có 702 9.322.317,667
Ngày 17/2/2007,(<"kC"a["B
Nợ 2111.Công ty xi măng Hà Tiên 1.000.000.000
Có 2111.Tổng công ty xây dựng số 1 1.000.000.000
NO"P";C"a[" B
Nợ 2112.công ty XM Hà Tiên
Có 2111. công ty XM Hà Tiên
Ngày 20/2/2007 công ty Hà Tiên trả nợ:
Từ ngày 6/2/2007 đến ngày 16/2/2007, lãi vay
cA'888'888'888d8'LDHdAAU:8
c:'%Q:':::2::O"
Từ ngày 17/2/2007 đến ngày 20/2/2007,
?;cA2D?0?cA2Dd8'LDHc
cA2%=DH
?cA'888'888'888dA'%=DHd:U:8
cA'%=D'888O"
Tổng số tiền công ty thanh toán:
cA'888'888'888f:'%Q:':::2::fA'%=D'888cA'88%'L8Q':::O"
Nợ 4211.công ty XM Hà Tiên 1.004.908.333
Có 2112.Công ty XM Hà Tiên 1.000.000.000
Có 702 4.908.333
Câu 7: ưu nhược điểm của các phương thức thanh toán quốc tế
 ;,?EE""0;.•"g >‚"
g! Z6' .";,2Y;4Y?am-#"]
'N4?E;.^2].3".""_m"
#""l"P-ƒ"PaYƒ'
S.";S"#".Y-#"]$2
P2"e2)_p"‘>r-#"]2.B"2_S
_p"-#"])-?EY;4=B"_m'
W"•a+aŒE-#"]Sw"$
f*#"]]".g$4?-#"]335!Y^••
.g""o",'*#"]_w"`
Yem).m,/]-ƒo3[""Pm
""P'
f’$*#"])..S?5!
f$!C"-e,X_p".E".."."#"^Y?
g"P€•E-3?"?E"?gm""
5!"o-[
I-#"]"eJ/ !K?-#"].""P5!5!"2
"]"_mp^""P!'"PJ!K3."
\"P13
  FgSX_p"""["3"C"P"E2S+
-#"]3/""./BC"_p"'*#"]‚"P"_
.".e""lC"“C"/g"'
f’$.Y#"32.-)._mp2`?JC";
m"pK
f$
I‰3["SY-^+-#"]"_m]E""
BY-'
I‰Y?5!^•)q"]","@p"P-3.3E
YmE"Ym
I-#"]$?-#"]."E"B0"4"-pp
^EYm"P/"/EmYm'"4"
-3C";?b^/g"P/"`S"S-p

FS`S;=^],?S'
f’$"2S?p#"3J;.^j0:gK
f$*#"]X_p"g=B-3/"?•2"4"
j".k.""B..a3.g3"P"P.3_;.^
C"
I*#"]P$?-#"].""P""2
"]"\"&"4"-pp^E"/"P
C";"4"-pp"P'
f$""I"2S?2p#"32;.^`S
"i"•
f$!C"33;?"P^S-pEb
"P2E"4"j".k?"P.""
#0
 *#"]P-_p".".P"-B?•
P"_w"g-)32"
I-#"])_p"]"\JRK$
)_p"?E[3,_w"."2."E"4"J-pp
"P!K2+B0"P!•"4"/g"J"4"-pp
"P5!KERU,.3"P5!EYm."";mg
"P5!-3aY.^0E]"\-w-g'
 ."`,=?RU#3X_p"?)_p"&"")_p"
C"&""' 1+)Y20;S#""l=B
"Pa/RU3g"P/"RU?`•?^RU/"4"
-pp^'
f’”33;^•".";S"l"P"P

f”-#"]o•Bp2;.^`S.P.2-]-2k
|.^E"S-p'
Câu 10: Những thuận lợi và khó khăn về thanh toán Séc và thẻ ở VN hiện nay
FSC"_w"o"S_w"Œ–.B"
b"@.Y?g,`* !
/FS‚"gE["./"em! 2`"[" !"X
"4""W-E"C"_w" >"1"-e,g^
]_"' B2^] >/FS"_-e,?„ 2„2
(Ž!k^](Œ –?X_p".E".'"B
4"4B^."2W"w"a+aŒ?2"SX_p"
Œ2–.W.l""B4
(Œ??S3.B•—"4"B0#m
J"4"-pp !K.WE\ !^.3"Pp/"
k–?E?"YP"oS2?q"Y_–e"-2
-Ym".m_w".3"_mp2.Wo`E";
•–.W`E"
I ?$
(– !"4""""["2S;E
C"_w"o[=88=["g=88A
("4""q"Œ–'\.g[=88A/FA8
"Y-–^,20, >;_2e-02
"'(`_"-0/l2#Ye]"4"?m.P"–
./BCE"2._V..B3=?@`-––
*‚".l")#".^E"! ?S
X_p"(Œ–'*0A2D"4",$…‘"3&?So."?C"S
‘"3?""mo."?C"^ >˜3,q"-#"
S?Œo–9X_p"]C"_w"o;
e]"]"_mp
I[$
 `."! ``* 2-"P_4Fk/]Y-296*^
;40"Pj0A88„(6U['w"g4?bk™"™2+"."S-
,-Œ–"_mp2^-0?gX_p"Œ
–"P_4-3/ !"4"."_4F;+"_mq" >'
 .^E,"P_4^]SŒ–kY-
Ng_"S-2"C"_w" >;"4"•m)
,)a2?_"S-C""2Y?l"_"S-.
,'F^••X_p"^]Œ–'
E_"2]Œ–/FC""2;3?ba4_`"
)koo")Œ–?Yo)_@?S
."
![?gYS-.X_p"Œ–/FS?#/
Yˆ"4"•S"ˆ"Y\ š,m
-#"#/2-0"l"4"C"#")'S"
.W`E"X_p"."–-e,O"E
S"C""SC"-_p".E"i-
 ^."X_p"ŒoS?–"32"?"4?""4"."
SŒ–'
Câu 11: thanh toán không dùng tiền mặt, ý nghĩa, vai trò với nền KT. Liên hệ với VN
 S."! _V._g^]?q"o
C"_w"o'\q"o2`aYS >.";
.^^C"_"oC"`aYS >.";.^
,q".)\ !"Pp/"oq"w
.\?•C";.k."""4"'
5Y-\0`,?C"2.e"2C"_w" >.
P\.Yg2\aYS"4"?_mp'"2! * 2S
"C""\"?gS^C"_w" >‚"* ,&
.•"."e"_Bp
b"@C"_w" >.Pi-p
q" >2C"-3"O"g?"?g2.S
".Ei-"+B^2."S'
F.k$*.k?gg(52?C""2,S-)?C"2
"--0[""O"4"["P";3?bCgE"
."! '
RBSF.gj\eggE"""4
"\"4"EY-""4"=Y-'?Sp;3?bS
"4"2 >?_"S-_S'"gY-.P
‚"?#m' \C"C"_w" >./B[-]-
"/ !XC"1/#m.3!/ ! 9C"
1/#mS"oS?".3"p/"
/=m-#"' \aYSB-#"]
„ 2„2(Œ2–2RU
S/F^]„ 2„X_p"-e,."C"
"4"#"X_p",/_"S-."S
"'(Œ–^?X_p",/4
 B2^4?bB_w"o4_4F•ko"BE"
C"_w" >/F•k* '>o2_C""SC"-_p"
"4".E".I‰,

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x