Tải bản đầy đủ

Thực trạng và một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất lâm thao phú thọ

MỞ ĐẦU
1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu

 !"#$%%&
'()*)+,,-.
/%#0%*1
2)3245'6)7%6*38"#*6
9.
/%#0%*
)0(:*;.
/%#0% *
)7%6;0/<,';.
/%#0%!"#$%%'0
)7%6=%,.
181''%>?)7
%6@%+%#%',A5&(*
)@%+%#%',A5&(*BCD (E&)F'
%>GHIJKBKLLMN
/%#0% Kế toán tiền lương và các khoản
trích theo lương tại Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm
Thao.

- /%#0%,'01$O=&
)7%6@%+P#%'A5&(*.
QRA55
')7%6@%+%#%'A5&(*
A'5
)7%6@%+%#%'A5&(*.Q&)'(
'''(8S)A('1)3TU?'
2U" (KLHK'V*'("#$%%
H
)7%6@%+%#%'A5
&(*W.
2. Tính cấp thiết của đề tài
*X#$2A''6A0)S%23
1#3'E3?1#.Y0%231#3Z'[
Z'8SA":1#')'\
)]'2#0[.!:)3#1U$\3"
'X\(^1#4'=._#'A=
&5`"aA`3[1#2.;"$
E5ER'%>-?&#'`&.
(2U'00b:)6(8#
8"SbX02X8'23)
6A\X3.
Q#8(^F0%S=&A-1U1)3
T3"='%>?F0%.,U`E+(''"$1
U5?(^F0%.QAR\'3O("'
?(^F0%.c)SF0%'X3"dFe01$
=&"aA01$"$E5.;5')2[
$SF(^f((e4?X$&Sg'(
02(#b`>'(0.!bFh#]i
7)(0Sjg'2XT
2>b`Xf4X$&)Z)3#X'.Y
)S'(51&(?(^F0%''
R6%$A:4"5'6k%U ")
'(0S%)32$ ?X$&>+(`4X$&'
$F0%.
*$11E&)F'%>S)7%6@%+%#%
',A5&(*R\'U6?F0%"$E5
%&XA\8.Y8(e'6'::'%>"$E5
2F"$%l()#S(\'%>=Xm
K


2(')A3S%>(7
T&F'':]S#A`S$(X$1)``%%%
7S'(-me8;'8S)7%6@%+%#%
',A5&(*RA3"$E5'2F"$%l(%&
XASA5;P<S"%+&SE[%l(S"nS#Z"&S
eo*3S\)R'`0
p231$((#'p244`
'(03(7S "5pg\(
XoQ&)'(:55%X-i)%$
AA:X0%%:0>2]%e)32q(FA.
Y)SA('1)3TU?“Thực trạng và
một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Supe
phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Phú Thọ”.
3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3.1. Mục tiêu chung
P&4'
)7%6@%+%#%',A5&(*SZAE5
$%%A%%6f(A%%6 `).
3.2. Mục tiêu cụ thể
rA%%60#A["\O.
P&4'
)7%6@%+%#%',A5&(*Pk*U.
QE5("#$%%A%%6
)7%6@%+%#%',A5&(*Pk*U.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
*)7%6@%+%#%'
,A5&(*Pk*U.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
YF*.
s
Y2)7%6@%+%#%',A5&(*
QTg*T5&(*,)0&(**gPk*U.
Y@#0`%%(Z (KLLIKLHH.
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận
Q>3':FS1>(#5'E)
"#1'1>(F)X0'1>(
F)T"d.
P[%%F)X0`"dFe2)7%6
@%+%#%',A5&(*)5
?)%>'E+(EqA(#1
08"S0`2.
P[%%F)T"d'E+(EqS"S0`
23ER+1>(T"d.*'S%[%%
')`"dFef((e41''%>
?)7%6@%+%#%',A5&(*S"$E5
2FSS'"$'1)?A
1"$E52F?).
5.2. Phương pháp thu thập thông tin
5.2.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp
*%S"#0231$2FS"#`
SX$4[X&o?)7%6@%+
%#%',A5&(*Z="SX4S)S
(++SX231$2Fo
5.2.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp
<$"5)O23?Z3>X3`
3'5?)7%6@%+
%#%',A5&(*.
C
U(p*05)(pXf%[%%p
XfU:%6d'A>3%FtF'+"%&6
8ZX%S%Xf%3)X$&i.
2$"S%('-?
5)7%6@%+%#%',A5
&(*Pk*US3'HLL&.
u;&X%1$OKLS[8KLv
u;X%%eesLS[8sLv
u;&X%"$E5DLS[8DLv
Pi5("#1$O%-X23
).
5.3. Phương pháp xử lý số liệu
*5$SF:0%`EdOXf%6((wE+.
5.4. Phương pháp phân tích số liệu
P[%%""7`%*7`%'"""#02
FS"#`S[\of(
?).
P[%%#2X$X>_X$X>"aFtF'5)
`"X3`S"#`S[o$\3
?).
D
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.1. Một số vấn đề về tạo động lực cho người lao động
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1.1. Động cơ lao động
Q['(e4?1?
G=S%>SERNkl)f(%'$
(R6b.<0(['(20(Z`'5
2AET
*XT+F5X\X$5'OF2)3#
&(OS1>(ERSE5&S&"1?(^o
Q[X37+(^>(?"a
A:6'[2.*Z:6"OSA
6%e%68'(?.Y)S
'1$T%$X34E["#('X3$X3:[
A#8Ze>"%h`%8lS2$ %
?7.
1.1.1.2. Động lực
,?'A(e4.Y)S'1$
O(>$&i'"'(0xQ>$
`&i')'1$T%$(>?
'(1'(0.
Y)'xQ'"22')0?
> ^f(880(e?7.
;)E5%ZX$&(^.<\
:T42S8:b>(&(O2"aA:(e
((#2.4:b>(')?(^
'2.Y)S'1$O6A:2
3(^.
1.1.1.3. Tạo động lực cho người lao động
J
Q&)'5m1$T?(^F0%.*
RS'1$T%$5%F8?>U+(
32$ '(08^5f(0(e4?).
Y)`>'5$X0%%?
'1$T%Fe'f([
4Fe*3%:(e3Z%h`%8(e?
Zi(R`(e4?F0%y"dFeX0
%%2445p6o
*'"kl)'(0.*
Fe?h)'"2)324GXf
5'6N('244&"dFe3:2$ (
'?U'#]#00.Q>`231$\
(5S'1$T%$$(X$f&\
`i(R6j67.
1.1.2. Một số học thuyết về tạo động lực trong lao động
1.1.2.1. Học thuyết về nhu cầu của Maslow
;'&(OU,<z9X(!"{f;
A (6+XZ5%3'6"OS6
'S6ERS6`'6'0.*+
AS:6\(5%"a%$`i(R82E50
6\([.;:6')kl)0
:05T>`%.;)S6\'
1U'0'6&"a)7`'?
.

M
;6
2|
T(
;6`U
;6ER
;6'
;6"O
Sơ đồ 2.1: Thứ bậc nhu cầu của Maslow
 6=)6"O.
;f(\T45%5?0#X6'6=
)6"O.kX=(:6 X$ S8
#Sg[)'\ [>6%$A:6')>
=.
 ;6')6`X$0.
<:6\(5%5`i(RSX]6
$(5)6`i(R(6\5%[.9(#`
$(X$"'#8&>.9(#'(0([
'S|(%&E\`XR1&(X$0
"2i+'"'&.
 ;6ER.
/$5?'"#'%>.!^
(#''?(A('A'F)(#08:
2.*5$k''?(S(US
A(S(=)(A(X&3.6')"a
563(26=''`%.
 ;6`24U)`.
5%3%+'6`24U)Z#8"
'S' S '23?(&.*['(0S
:`TTA>i(R6').}+[F
~
)5%SE+2E+S: %-'(08'
2OA>':633S"kj>5`
6(1U'"'.
 ;6'0.
,U)3f<(^(6A`i(R6
3%+"a\1U.@i(R6?&"a+
XS(bFh2A(6'`i(R''
3(6`i(R[X$"a2-
.Y3+!"{S>&1$O6%$
>&A\&0#X')'8'"i
(R6\XA.
1.1.2.2. Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom
YY(5((#10(`
x*+U)3')S' ?"2zU?&
f!"^5T"a+(('45T''4
A"aFp3:231$b%6\((#.,U)3')`
O'1$Of6%$'(>`(#1
03%:^'4y'4B231$•%6\j
6"5%Fp?231$•%6\#8.
1.1.2.3. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adams
O)3?9F("f(UA((#
`:%6\[E8:AA%)"('UR
Xi.;3(&5)X$&`$[F8(`
\S"a$(^?X$&E#>F)"€"&Xf€.
;3mf`$[S"a#]'(0 (
g[.
1.1.2.4. Học thuyết tăng cường tích cực của B.F Skiner
O)3?/.•.@2+f'"ab%
AA%7F0%3U`:
I
4.;`'A"a2b%3U2`
:4./f' S'1$T"aO
T4:AA%?&Sj
2?S24>3:AA%.@
5(\"a+(01$["5(
%.
1.1.2.5. Học thuyết hai yếu tố của F. Herzberg
•.,+‚X+O)3)3#"i(R0'
A')3#"'-'2'-.
 ;&#2'-Gdemotivate factorN'&?"2'
-?&0(7X52z.
 ;&#'-Gmotivator factorN'&?"'-?&
0.
QA')3#0'6X$&?
.<6')`i(R"a'"'-
0.
1.1.3.Vai trò của tạo động lực trong lao động
!bFh12231$S-i
%4X'"j%$0e
F'.;30#(5`4S`42g
X$&('-$7'$ER.
1.1.3.1. Đối với người lao động
Q')3#kl)'(0 ")S4
SA"23._AS&5`0S  "5
'A%?U .*% 
A20i(R6?(.
Qk%>')0?(.
1.1.3.2. Đối với tổ chức
;A'20>7&
;@QS''g"$E52F.
HL
Qk%>']XA87.rk%
7AjiS'S%("23A
('01$0?7 .
rA%%6&)4'(ƒ%$?7SAk
`i7.
$0(#10:8S:
87SA%%6E&)F A)`'(
#ƒ%.
1.1.3.3. Đối với xã hội
Q'20> ;@Q?&j?
7.!';@Q'(?$5ER')'F
)23A" \.* \23'206"
%>23Sk%A20i(R:6?(
')'F%%k.
Q3%E&)FER')(%=[
F"%>?72F.
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực trong lao động
1.2.1. Các nhân tố thuộc về người lao động
1.2.1.1. Nhu cầu của người lao động
\(2$25TA62
.*:6AS6'R4(="a'[(
51)3T'?U.<6A`i(RA"a2
-'[kl)'(0:('k')6(8E5
0"aA-').
1.2.1.2. Giá trị cá nhân
rT&\&)A>>'S$?A
7)ER.*h)+1>(T2?(^&('U
"aA:'2S2\:T42
7XT&?Uj)7Fh)4.
1.2.1.3. Khả năng, năng lực của cá nhân
HH
<$ )-U' 23':4&k%
A>m(0S(2„ )(23'A
`FtF'.<U`\mA2$ ?U"a`
%)#S231$`"a[:2.
1.2.1.4.Đặc điểm về tính cách cá nhân
*4'"23`%4&(O[X$'X
:?.;A`X>T'S'?#
8X$&SSXX…S=0%'#8$ERA.
1.2.2. Các nhân tố thuộc về công việc và tổ chức
1.2.2.1. Các nhân tố thuộc về công việc
 *45%Fp?0
*45%Fp?0"i(R#80?
.@i(R>0\?A1'(
0.*45%Fp?0'(20(2.Q#8
A2g'(0((#('A-'"2>("
#80S"??R1'(0S:%6
\S`5%#80o*5$:5')AFe
1'(0.
 <$  3
* 3'1`)>(T4[
F0%S0')`2…(80`45?
"a` =?Uj` .
 _00
Q&)4'6ER?1'(0.
!'(0F0%`&F
0%1&('>OS('(0')3#k%
'0#0(e?U.
1.2.2.2. Các yếu tố thuộc về tổ chức
 P&'0%
HK
P&'"i0?7>Z
)A(0.QA'1]8
6%h`%8'S2$ S"\4?U.
,0%'1%#`%FR`
if($(X$1?F0%Fte.
 *[
*['"##>('`Z"d
Fe.
Q>S2$[6%$$(X$X
)6"
Xf$[*$[[E8"?
Xi.,)A2S'%$$(X$&XfX'&Xf
X'.
*[$(X$"$E5(\"Am'%$
$(X$"#'U(6)?S2
:%`6[X$('%$A4j)[.
*$[]8231$"$E52F?F0%S'
%e'1„[?F0%.
 *\
 *\f((e42)3245S'( (
%.;f(E"AA%4A01$e
>?'231$"$E52F?F
0%S2)324f(]XA8F0%R^
'3%e^[X$&'F0%.
- ;=\r=(=2Fh>$\.;A
z'45?(^\.;='4'(
\?F0%-A>43%Z%6T'(`?0
320(%Fe"23%('"$E5yZ%6`
-"2R06)?me#8;'8.
Hs
*lEq\P$†'Se>>Ft%55
'0XU`4EXfy2z%&%#\%$`%OS
2T%.
A\>F0%USz+8^
?':g'?"$E52F.
F0%%FeK\
• Thưởng thường xuyên: (Chi từ nguồn tiền lương của công ty)
u*\320(‡%Fe`%62)3
24X&320()0S `"$
E5S'"$%l( (`F0%.!#
21DLvT320(`.
u*\F&5`"$%l(*\F$(ˆ0
'iS(\#21DLv"#320(`.
u*\F  "5<)324"$
E5"$%l(f(%ee2T%0e5T
63+e.
• Thưởng định kỳ: (Chi từ quỹ khen thưởng)
u*\<)324'0(e"$E5
-5%'(U1)?F0%.
u*\"23Y8(e4%)4"?
0$32„S"dFe()(A01$o
 Pk`'FTer=(%64
Pk`X]XQ&)'2$%k`('7'j%$$(
X$.*38A5$'I3X$>(\
Y0;(g0D3X$>(*`5%#(S`5%
'X00%S3"$S3`5%d5.3')
f((e4k%A:`k%2U)U
b%2A2 "#.
Pk`)0<("2‰T2zS(1SFT
F(]$S`k%:A'$2A2 .*z
HC
'ZF0%e>('7A>4"
%k`)0`%OS%h`%820"$E52Fj
%4('F0%A>$24"A
3.
 Q'
A>A''4"[X$>&5`S
=j'>#3 
?(7')'[.Q#8S2
:6&("O#>`%S+S65)"a
)7+(E3' $"#`'5`.Am'S
6?')'`&SF'%%[.Q'
'(:6X?.*&(OA
O(#["#'&TT?(7
`'"a([AU.
 Y AF0%
Y A?7'%e%1B'T
`"‰'l(S'%#8Ed?
&.Y F0%X=(
*%'(0
PR
!^10:87
/6224'(0
Q&)`'(20(-5(8(‰S)A'&
#51U0.Y&)'(
"#S('(0':(#10:B
`'?)3Z&).
/6224 ?7:qbhSX=(A
$8p8S5%(8
%'(0'Ed5T.A>5)(3f*7
'A`X6224 '(\A(#10\
HD
&3'Up.Y)S"a4'(0\A
["8:[(' F0%2'(SFh
[\7AA$[ :.
 4"1$O?F0%
_$T&Z'(2UZ'(0.Y)S
4"?F0%%$X=(X0%%2./\S
(4"1$O?F0%53S'
?.
 Q20'(0
Q20'(0?(^5%%k'F.!^
(('(0S(20'(0A583
.;A3U+242
Q20&("O
Q20l((„
Q203'(0Sg[
/3&
/3&'1X#4F0%
f(k'k0.c0%%$`%OA
X3>%`)6?"$E52FS'(6
\''%>?&%h`%8)6?F0%.
/6224&(OER
Q20')13X6224?A()$F0%S
A-30%)"23S%'F
0%.!F0%A('(0$(S‰'23"a
$(FtT&S(U"a'(04['0
1$0j[.
*h'5$2$('`
1(#10(8:U87.
*hA$\583"U0S
00?S5`"$%l('01$
HJ
?7.!e[X$?h'k`:
iS%h`%8)60?7S:'
U00#5.
1.3. Nội dung của tạo động lực cho người lao động
1.3.1. Khuyến khích vật chất
@dFe['\'[X$>2)324
5.*['X%?)3%'X>0†'5`
423?.cASA%$`"dFe(-Xl)
((a5>244.
1.3.1.1. Hình thức tiền lương theo thời gian
,$[+'([`ET[
"\'(0S5%X2„'X$[?.
*$[+$[&)'"#$
 'X[''(03.,$[')
2Eq3'231$.3$[')g%
Fe02>T('4ba0.
4

Š
X
E*
*A


'[3('`.

X
'[5%X433.
*''(03.
*$[+A\,')F"23`%
:[$+$[83\.
,[')`4"


Š

u*

*A

*[+A\.


*[3('`.
*

*\.
*[?)3%Fe#8'(01$O
'4S1$TS#2S7S23S'e.-#8
&"$E5g%Fe\:X%Xf()(A3XT
'?)3b:02>3'E&)F`T(
HM
(ba'4Eb45?"$%l("a2
$(X$`5`?"$%l(S"a2+(01$3.
1.3.1.2. Tiền lương theo sản phẩm
,$[+"$%l('$[+"#`'
5`0R''.
*$[+"$%l(3%
Y8')S[%$$43%
+"#`"$%l(''k1)S%l(5'[
["$%l(R1)T2T("3'.
ET

"%
Š_EQ

*A
"%
[+"$%l(3%.
_@#`"$%l(''.
Q

Q[["$%l(.
*$[+"$%l(3%
‡%Fe>$[3%%ee"$E5
g()(AS"d:3XTS%ee)>S2>(5`
"$%l(o*)?U23%"$%l(
3%$\3 "5?3%.Y3SA> 
'231$?3%('3%%ee>4[
"$%l(3%.
1.3.1.3. Tiền thưởng
Tiền thưởng thực chất là khoản tiền bổ sung cho tiền lương
nhằm quán triệt hơn nguyên tắc phân phối theo lao động gắn với
hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Tiền thưởng nhằm mục đích khuyến khích vật chất, làm
tăng thêm thu nhập cho người lao động, xác nhận sự đóng góp
tích cực có hiệu quả cụ thể của người lao động vào kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; khuyến khích người
H~
lao động gắn bó với doanh nghiệp để họ càng nỗ lực hơn cho
bản thân và cho doanh nghiệp.
1.3.2. Khuyến khích tinh thần
@dFe2)3246>i(R6
6? <+`S7SE&)FX6
224&(OER#%>S[U%%
>S[&0(0S[ 3.
Y)SAOm58#87
A'A.*k%
A"23S"[0.Q')
AOm3"1U2g)(')$X$&
'2?)"a\`[Sk%
'R1$O#[S320(%4SR%4.
Chương 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT
HI
LÂM THAO – PHÚ THỌ
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
- Phú Thọ
*F0%)7%6@%+%#%',A5&(*
Pk*U
*FT1#39•,w!‹.
!R"#[TLHL~LD
*e"\4*T5&(*,)0&(**gPk*U
F0%)7%6
r5)Q<<c@#HLDLD~')LI•HL•HIID.
Q0GLKHLN~KDHsHBGLKHLN~KDHsI
•ELKHL.~KD.HKJ
@#JI;b•*')Hs•K•HIIs
[15%/0%b
m2F
u@$E5'2F%&XASA5S08SE( SE F6.
u*323SE&)FS323S3S]%b3XTS
F&))"$E5A5.
u<F2"S''.
u<F'2+1)T?%%%q%.
;F0;)tc)<)3er(#
Y#0CsK.CLL.LLL.LLLY;QG/# (X([ˆSX# (
0=ŒN
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
;'()@%+%#%&(*)')7%6@%+%#%
',5&(*(:6-?0%
Y0;(S`': (6?%JLG*32ˆ}}NS
X#$(/]'023D (6•S+6;T
1)3QQ$Y0;(6•••V}&)F["\5
?mER\(/]>'(p(;(0]`
5#558W.
KL
;'()@%+%#%&(*`4%?8Y0;(c&
?'2\E&)F')~J (HIDI5&(*S
gPk*UAV@%+%#%&(*W.
;')KCJ (HIJKS)(bQ$';'8SPA*?8
*;TR]X 2'SF5"?('()"$
E5%&XA8'X52Q;(‡S`'V
6-?'0%%&XAWS'VX:TY0}W
X>`ƒ%??m1#3"$"?HD8+(
%+ER?m'd#32ˆ}}.;'()@%+%#%
&(*A"##X6'JC.IIs.H~JY;Q8"$`HLL.LLL5@%+
'CL.LLL5E4• (%eeX'F&.
; (HI~~S*7e,5Y0;(1)3T7UV;'()
@%+%#%&(*W'V}40%`%@%+%#%',5
&(*W.
rHI~~BHIIsS)(V}40%`%@%+%#
%&(*WR`7'V)@%+%#%',5
&(*W+_)3T"#DC•;;')HC•LK•HIIsF/\*6
(2O.
@[CL (+(F0%;'8SX]6
ZKLLD\&)S)ZX87(81$O"]%E3%7
+(7%6.@27%6("#E40%'S
X%"$E5%e` (KLLI)3'7%6'F0
F0%.
*Z (KLHLS4\'F0%7%6F;'8
](7%6%#.<31$')2g$(X$F0%A>
:S%>E3%('-A%%651U
  "5S"$`&)=S5'"$E5[8\
'1#E52l'638.Q3))"dFe
FT2F.
KH
 *$1DL (S8"##'8S)2
:X$'('-%>`#'"$E52FeA
RS01$23S$(X$` 0'(X
&.,' (S)7)&X&Sd
XUS(1838>%2T%"3X
?2U2„.)R5%T[HJ05%&
XA@%+&'CSD05%&;P<S[M05E4S%e
e0%S"$E5'Fh8.
h80 "$`"$%l()R3'
F"$%l(?(./f=#X7E'2(
 ?)S5'"dFe)08.)R
S3233']%b3XT'"$E581)(0%
(b'(8KL(b'55%8'E52l.
2.1.2. Đặc điểm của tổ chức sản xuất kinh doanh
2.1.2.1. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh
*Z[( ()S)%#`%h80
2U2„SU'[12)3>"$E5Z
@%+&&(*S('2%2l8ˆ02
?%&XA;P<2'`FhFh.
P&;P<2g4`%8&)[S%l(S&)
0%]')kSSSS ('-4`%&)
0%F'')…S'%S(SX\S '&)&(0%S&)S
&)$.
*6&)S>%`6%&XA?
FhS)7%6@%+%#%',A5&(*R"$E5
("#%&XA`X>0
KK
Bảng 2.1: Chủng loại phân bón sản xuất tại Công ty
(Nguồn: Phòng Kinh doanh )
_"#05)?%&XA?)5FS
4`%&)=.*)S`;P<DHLs3(%68
2#`;P<"$E5S-%&;P<~~CS;P<HJHJ~S;P<
HLDHLg3((%6i22>GF8HLvN"8`;P<
"$E5.
@%+&chXA&)=S5%5FFŽ`
GP
K

D
N1"\%>?&)=S'(`P
K

D
:
0'HJBHJ.DvSP
K

D
FSl(•Cv.Q&)''%6FFŽ-
''8&)=5%e`S'-A)#
`263&)=zSES"]S2a(S=S
P&XA;P<5%5FFŽ#81)"
\'%>?&)=S'%&^`%`5F8FS
\ZC•J
((
'(`•HKv.
2.1.2.2. Đặc điểm về lao động của công ty
5`)`%$1[5
.[5?)`%&+ 0
0S+7S+)(S+X`o[5
@** %&XA *'%64GvN
; P
K

D
<
K

H @%+&  HJBHJ.D 
K ;P<DHLs D HL s
s ;P<~~C ~ ~ C
C ;P<HJHJ~ HJ HJ ~
D ;P<HLDHL HL D HL
J ;P<HLHLD HL HL D
M ;P<HKKHK HK K HK
~ ;P<DHLHL D HL HL
I ;P<HLDD HL D D
Ks
X52zF0%'jA-1US[5
X52zF0%'jA-1US[5`%O"a
k%1'X()7`T%'Se'A0
1$.*("#F0%"$E52FS[5`%O"a
20#>1%&0%231$Sk%
F0%A>`(eS3`Rb(^2z
"$E52F?(.*5)`6(1UAS)R2
Z)7SX#4f(`%O1"$E5.
 *+X%
Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo bộ phận toàn công ty
Nội dung
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
So sánh
2010/2009
So sánh
2011/2010
Tốc độ
PTBQ
(%)
Nữ
Tổng
số
Nữ
Tổng
số
Nữ
Tổng
số
Tuyệt
đối
%
Tuyệt
đối
%
;Y H.L~K s.sMK I~I s.LKC ~CJ K.~Ds GsC~N ~ISJ~ GHMHN ICSsD IHSI~
*A
/%@} ~CH K.J~I JCI K.KHJ DCD H.I~M GCMsN ~KSCH GKKIN ~ISJM ~DSIJ
/%PY IC H~s KCD sJI KL~ CMs H~J KLHSJC HLC HK~SH~ HJLSMM
/%_ HCM DLL ID CsI Is sIs GJHN ~MS~L GCJN ~ISDK ~~SJJ

(Nguồn: Phòng Tổ chức lao động)
_X$"#05)S[5?)A"X3
'AE8$(F6+1)(?).e> (KLHL7
"#$(sC~"8 (KLLIS[$(HLSsKv.Q3 (
KLHH$(E#-K.~DsS[$(HMH"8 (KLHL
G$(HDSJDvN.*s (S#%>X1&"#?)
$(~SLKv.c)%6'2ƒ%
1)("$E5S]$('))>=&.
*"dFe(S:)jA"0
.Q')%h`%8bh"$E52F?)A'"$
E50%bS%h`%8('%?)3\
%&E\"$E53%.e>' (KLLI:'H.L~K
KC
7"#?)'s.sMK.; (KLHL:'I~I
.; (KLHH:'~CJ.;)S7"#?
) 1 ( \$:'(.@#:
$(A>F('(0?%&E\"$E55$\
8"2i+""$?::)RA:X0
%%gb))>"#:')ZX
%"$E5"X%2%eeS1$O.Q')S''`%
O8()"$E5"$%l(A5S%&XA.
c)A(2FmEq
+-?`'(sgA'&"$E5S
&%eeS1$O'&'4G3%N.
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu lao động theo bộ phận
_X>=K.HS5)[5%&+X%"$E5A"X3
8.e>S\X%"$E5'1$OAE8
$(.*AS"$E5$(ZK.J~I (KLLI$(
E#-H.I~MS#$(X1&'HCSLCv.-%eeA
E8 S (KLLI'H~s sJIS[ 
HLHSJCv.Q3 (KLHH (HLCS[ K~SH~v.*#
%X1&'JLSMMv.c: (\&)S)RkU6
KD

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×