Tải bản đầy đủ

Luận văn thạc sĩ Tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật về xuất bản ở Việt Nam hiện nay

Luận văn thạc sĩ: Tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật
về xuất bản ở Việt Nam hiện nay
Đề cương đề tài mã số: LA2300
Trang
Mở đầu
Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước bằng pháp luật
về xuất bản ở Việt Nam hiện nay
1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quản lý nhà nước bằng pháp
luật về xuất bản ở Việt Nam hiện nay
1.2. Nội dung và các nguyên tắc của quản lý nhà nước bằng pháp
luật về xuất bản ở Việt Nam hiện nay
Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật về xuất
bản ở Việt Nam hiện nay
2.1. Quá trình hình thành hoạt động quản lý nhà nước bằng pháp
luật về xuất bản ở Việt Nam
2.2. Những thành tựu đạt được trong hoạt động quản lý nhà nước
bằng pháp luật về xuất bản ở Việt Nam trong những năm qua
2.3. Những hạn chế yếu kém trong quản lý nhà nước bằng pháp luật
về xuất bản ở Việt Nam trong những năm qua
2.4. Những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém
Chương 3: Quan điểm và giải pháp tăng cường quản lý nhà

nước bằng pháp luật về xuất bản ở Việt Nam hiện
nay
3.1. Yêu cầu khách quan và các quan điểm của việc tăng cường quản
lý nhà nước bằng pháp luật về xuất bản ở Việt Nam hiện nay
3.2. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về xuất bản
Kết luận
Phụ lục
Tài liệu tham khảo
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Xuất bản có vai trò quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội nói chung,
văn hóa nói riêng. Các quan hệ xã hội về xuất bản rất đa dạng, phong phú và
phức tạp. Nó đan xen giữa văn hóa - tư tưởng với kinh tế, giữa lao động sáng tạo
của tư duy với lao động sản xuất vật chất, nó xuyên suốt quá trình sản xuất - lưu
thông và tiêu dùng xuất bản phẩm. Hoạt động xuất bản là kênh thông tin quan
trọng để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn
định chính trị, phát triển văn hóa và kinh tế, nâng cao dân trí, đời sống tinh thần
của nhân dân... Do đó, tăng cường quản lý nhà nước (QLNN) về xuất bản là vấn
đề quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm.
Sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, tháng 11 năm 1946 Quốc hội
họp khóa thứ 2 đã thông qua Hiến pháp, bảo đảm các quyền tự do dân chủ cho
nhân dân, trong đó có quyền tự do xuất bản: "Công dân Việt Nam có quyền tự
do ngôn luận, tự do xuất bản...". Kể từ đó, Đảng và Nhà nước ta luôn có những
bổ sung, sửa đổi các chủ trương, đường lối QLNN đối với xuất bản nhằm phát
triển kinh tế - xã hội. Hoạt động QLNN bằng pháp luật về xuất bản đã có những
đổi mới đáng kể, mang lại những kết quả tích cực, đặc biệt là từ khi Luật xuất
bản 1993 có hiệu lực thi hành và hiện nay là Luật xuất bản 2004. Tuy nhiên,
QLNN đối với xuất bản ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế: Mô hình tổ
chức và cơ chế chính sách cho hoạt động xuất bản còn nhiều bất cập, hoạt động
xuất bản có những khó khăn, thách thức gay gắt, một số nhà xuất bản chỉ chú ý
đến lợi ích kinh tế đơn thuần, coi nhẹ chức năng, nhiệm vụ chính trị, văn hóa;
xuất hiện một số xuất bản phẩm có nội dung không lành mạnh, không phù hợp
với truyền thống văn hóa Việt Nam, bị dư luận phê phán; một bộ phận khác hoạt
động kém hiệu quả, kém năng động, còn nặng về trông chờ, bao cấp. Nạn in lậu,
in trái phép chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời, thị trường xuất bản phẩm chưa
được quản lý chặt chẽ, hệ thống phát hành xuất bản phẩm Nhà nước không được
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
quan tâm, củng cố đúng mức, đang có nguy cơ bị thu hẹp, nhất là ở miền núi,
vùng sâu, vùng xa. Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX - Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa IX đã chỉ rõ: "Công tác quản lý báo chí, truyền hình, Internet, xuất
bản vẫn còn nhiều lơi lỏng, kém hiệu lực".
Từ những hạn chế trên đòi hỏi chúng ta phải tăng cường QLNN đối với
xuất bản. Tăng cường QLNN đối với xuất bản được tiến hành trên nhiều phương
diện. Pháp luật xuất bản là công cụ quan trọng nhất trong QLNN về xuất bản.
Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy: Bên cạnh những mặt ưu điểm, tích
cực, pháp luật xuất bản còn chung chung, mang tính nguyên tắc, lạc hậu, không
phù hợp với thực tiễn hoạt động xuất bản hiện nay. Văn bản pháp luật ban hành
nhiều, nhưng một số quy định còn chồng chứo, khác biệt nhau;... Chính vì vậy,
tăng cường QLNN bằng pháp luật về xuất bản là một đòi hỏi khách quan, vừa có
ý nghĩa cấp thiết vừa mang ý nghĩa lâu dài. Từ những lý do trên, tác giả chọn đề
tài: "Tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật về xuất bản ở Việt Nam
hiện nay" để nghiên cứu luận văn thạc sĩ.
2. Tình hình nghiên cứu
Trong thời gian qua, số công trình nghiên cứu được công bố về quản lý
xuất bản không nhiều. Hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ do Phân viện Báo
chí và tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tiếp
cận từ góc độ quản lý chung. Đó là đề tài: "Đổi mới phương thức xuất bản sách
trong điều kiện kinh tế thị trường" và đề tài: "Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà
nước đối với hoạt động xuất bản sách ở nước ta hiện nay". Luận án phó tiến sĩ
của nghiên cứu sinh Đường Vinh Sường về: "Đổi mới quản lý Nhà nước đối với
hoạt động của các nhà xuất bản trong bước chuyển sang cơ chế thị trường". Tiến
sĩ Vũ Mạnh Chu với đề tài: "Pháp luật về xuất bản ở Việt Nam, quá trình thực
hiện và đổi mới trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng XHCN".
Các công trình trên chỉ mới nghiên cứu những khía cạnh có liên quan tới
QLNN bằng pháp luật đối với xuất bản, mà chưa có công trình nào nghiên cứu
một cách đầy đủ cả về mặt lý luận và thực tiễn về QLNN bằng pháp luật đối với
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
xuất bản. Có thể nói, luận văn này là công trình đầu tiên được nghiên cứu tương
đối hệ thống và toàn diện vấn đề tăng cường QLNN bằng pháp luật về xuất bản
ở Việt Nam hiện nay. Điều này chứng tỏ vấn đề đặt ra là cấp thiết, nhưng rất khó
khăn và phức tạp.
3. Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của luận văn
- Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận của việc
QLNN bằng pháp luật về xuất bản, đánh giá thực trạng của hoạt động này trong
những năm vừa qua ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra những phương hướng và
giải pháp nhằm tăng cường QLNN bằng pháp luật về xuất bản ở Việt Nam hiện
nay.
- Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được những mục đích trên, luận văn đặt
ra những nhiệm vụ sau:
+ Xây dựng khái niệm và chỉ ra những đặc điểm của QLNN bằng pháp
luật đối với xuất bản. Phân tích vai trò, nội dung của QLNN bằng pháp luật về
xuất bản ở Việt Nam hiện nay.
+ Đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế cơ bản của
QLNN bằng pháp luật về xuất bản ở Việt Nam trong những năm vừa qua và chỉ
ra những nguyên nhân của hạn chế đó.
+ Đưa ra những quan điểm có tính định hướng và một số giải pháp cụ
thể như: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất bản; kiện toàn và đổi mới
phương thức QLNN bằng pháp luật đối với xuất bản; nâng cao trình độ năng lực
của cán bộ;... Nhằm tăng cường QLNN bằng Pháp về xuất bản ở Việt Nam hiện
nay.
- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động xuất bản gồm 3 lĩnh vực: Xuất bản, in;
phát hành. Mỗi lĩnh vực có một vị trí, đặc trưng riêng, song không thể tách rời
nhau. Bởi thế luận văn phải nghiên cứu việc QLNN bằng pháp luật trên cả ba
lĩnh vực, nhưng lấy việc nghiên cứu QLNN bằng pháp luật về xuất bản, trong đó
xuất bản sách là trọng tâm.
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×