Tải bản đầy đủ

Kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, đánh giá HTQLCL

“KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI
CHUYÊN GIA TƯ VẤN, ĐÁNH GIÁ HTQLCL
THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008”
Thủ tục đăng ký
- Các đại biểu đăng ký tham dự xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và
gửi lại Ban tổ chức bằng đường bưu điện, fax hoặc e-mail trước ngày 20/07/2010.
- Ban tổ chức sẽ gửi mọi thông tin chi tiết về thời gian khóa học cũng như kinh phí tham dự
ngay sau khi nhận được Phiếu đăn ký và cân đối sắp xếp hợp lý.
- Ban tổ chức làm thủ tục nhập học từ 8h00 - 8h30 trong ngày đầu tiên của khoá học.
Danh sách đăng ký
1. Họ và tên:..................................................Chức vụ:....................................................................
2. Họ và tên:..................................................Chức vụ:....................................................................
3. Họ và tên:..................................................Chức vụ:....................................................................
4. Họ và tên:..................................................Chức vụ:....................................................................
5. Họ và tên:..................................................Chức vụ:....................................................................
Thông tin về cơ quan/ tổ chức:
Tên cơ quan/ tổ chức:........................................................................................................................
Tên Tiếng Anh:..................................................................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................................
Mã số thuế:.........................................................................................................................................
Điện thoại:.......................................................Fax:...........................................................................

Email:.................................................................................................................................................
Người liên hệ:....................................................................................................................................
Phiếu đăng ký xin gửi về:
Trung tâm Năng suất Việt Nam
VPĐD tại thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 5, 160 Nam Kỳ khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08.39307987 / Fax: 08.39307992 / Email: vpchcm@vnn.vn / website: www.vpc.vn
*Xin vui lòng photocopy Phiếu đăng ký này nếu có thêm đại biểu tham dự
Xác nhận của Cơ quan đăng ký
(ký, ghi rõ họ tên)
PHIẾU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×