Tải bản đầy đủ

nghiên cứu thiết kế và áp dụng ngư cụ chọn lọc cho một số loại nghề khai thác hải sản- các chuyên đề nghiên cứu. phần ii


Bộ thuỷ sản
Viện Nghiên cứu Hải sản
170 - Lê Lai - Hải Phòng
Báo cáo tổng kết
các chuyên đề nghiên cứu

Phần IIThuộc Đề tài:
Nghiên cứu thiết kế và áp dụng ng cụ chọn lọc

cho một số loại nghề khai thác hải sản

Chủ nhiệm đề tài : Nguyễn Văn Kháng


7368-2
20/5/2009


Hải Phòng, tháng 9/2006Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×