Tải bản đầy đủ

v tuyển chọn cán bộ, viên chức tham dự đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013 theo kế hoạch của đề án 165

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Số: 3592 /ĐHQGHN-TCCB
V/v tuyển chọn cán bộ, viên chức tham dự
đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm
2013 theo kế hoạch của đề án 165
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012

Kính gửi:
- Các trường đại học thành viên;
- Các khoa trực thuộc;
- Viện Công nghệ Thông tin;
- Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học;
- Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển;
- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận chính trị;
Thực hiện Công văn số 84-TB/VP165, ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Ban chỉ
đạo thực hiện đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương về việc tuyển sinh bổ sung cán bộ đi
đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013 (không bao gồm thạc sĩ, tiến sĩ tại Trung
Quốc) (xem Công văn đính kèm) , Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ tổ chức sơ

tuyển các ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ theo nội dung Công
văn trên.
Để có cơ sở xem xét và tổ chức thẩm định hồ sơ các ứng dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ
theo chương trình đề án 165, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung
chính sau đây:
- Các chuyên ngành tham gia dự tuyển: là các chuyên ngành quản lý; ưu tiên
chuyên ngành hành chính công, chính sách công, quản lý tài chính công, quản lý kinh tế,
quản lý xã hội, quản lý đô thị, quản lý nguồn nhân lực, luật quốc tế, các chuyên ngành
khác ĐHQGHN sẽ quyết định sau.
- Đơn vị lựa chọn 01 ứng viên dự tuyển bậc thạc sĩ và 01 ứng viên dự tuyển bậc
tiến sĩ theo các chuyên ngành tham khảo trên và đảm bảo tiêu chuẩn dự tuyển đã được
quy định tại Công văn số 84-TB/VP165 và cân nhắc thêm các tiêu chí ưu tiên như sau:
1. Là viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phó vụ trưởng tương
đương trở lên như Chánh, Phó chánh Văn phòng; Trưởng, Phó trưởng Ban chức năng,
Phụ trách khối Văn phòng Đảng- Đoàn thể; Bí thư, Phó bí thư Đoàn ĐHQGHN;
Trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị thành viên, trực thuộc.
2. Cán bộ trẻ trong diện quy hoạch cấp phó vụ trưởng và tương đương trở lên đã
tốt nghiệp đại học chính quy bằng khá (đối với trường hợp dự tuyển thạc sĩ) hoặc đã có
bằng thạc sĩ (đối với trường hợp dự tuyển tiến sĩ), đã làm việc trong đơn vị ít nhất 36
tháng và được cơ quan quản lý cán bộ cấp trên trực tiếp đánh giá có khả năng, triển
vọng làm cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị.
3. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; là đảng viên hoặc đoàn viên ưu tú.
4. Không quá 40 tuổi tính đến thời điểm 01/12/2012.
5. Ngoại ngữ: có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C trở lên (tương đương
Elementary 4), ưu tiên cán bộ có chứng chỉ IELTS 6,0 trở lên (còn hạn sử dụng).
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển và công văn cử đi dự tuyển kèm danh sách đề cử ứng
viên dự bậc thạc sĩ và tiến sĩ (theo mẫu số 4) và gửi về ĐHQGHN (qua Ban Tổ chức
Cán bộ), thời hạn chậm nhất 16h00 Thứ Hai, ngày 29/10/2012; đồng thời gửi 01 bản
dưới dạng file *.xls theo đường thư điện tử qua địa chỉ khoand@vnu.edu.vn.
ĐHQGHN thông báo để đơn vị được biết và thực hiện.
• Tài liệu đính kèm công văn này gồm:
- Công văn số 84-TB/VP165, ngày 04/10/2012 của Ban chỉ đạo đề án 165, Ban
Tổ chức Trung ương.
- Bản xác nhận chức danh quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý theo nhiệm kỳ
công tác (mẫu số 1).
- Đơn xin dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ của cán bộ, viên chức (mẫu số 2)
- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-BNV/2008.
- Bản nhật xét đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức
(mẫu số 3).
- Danh sách cán bộ dự tuyển thạc sĩ/tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013 (không bao
gồm thạc sĩ, tiến sĩ Trung Quốc) (mẫu số 4)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng, các Ban chức năng;
- Khối Văn phòng, Đảng đoàn thể;
- Lưu: VP, TCCB, K28.
TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
(đã ký)
PGS.TS. Lê Quân
Mẫu số 1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2012

BẢN XÁC NHẬN CHỨC DANH QUY HOẠCH
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THEO NHIỆM KỲ CÔNG TÁC
(Dùng cho viên chức là chuyên viên, hiện không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)
Stt Họ và tên
Ngày sinh
Trình
độ học
vấn
Chuyên
ngành
đào tạo
Đơn vị công
tác hiện nay
Chức danh quy hoạch cán
bộ lãnh đạo, quản lý
theo nhiệm kỳ
Nam Nữ Năm
2010-2015
Năm
2015-2020
1
2
3
4
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
………, ngày… tháng… năm……
ĐƠN XIN DỰ TUYỂN
THẠC SĨ/TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 165
Kính gửi: Hội đồng sơ tuyển viên chức đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ ở nước
ngoài theo đề án 165 của ĐHQGHN
Họ và tên (chữ in hoa):...................................Nam
(nữ):......................................
Ngày
sinh: .............................................................................................................
Nơi ở hiện
nay:......................................................................................................
Đơn vị công tác (khoa, trường, viện, trung
tâm): .................................................
.........................................................................................................................
.......
Chức vụ:..........................................Mã số viên
chức:............................................
Ngày tháng năm được tuyển
dụng:.........................................................................
Ngạch viên chức:...........................mã số
ngạch: ...................................................
Hệ số lương:................................. Được hưởng từ
ngày: .........../ ........../ ............
Điện thoại liên hệ............................Nơi ở hiện
nay:................................................
.........................................................................................................................
.........
Căn cứ Thông báo số 84-TB/VP165, ngày 04/10/2012 của Ban Chỉ đạo
165, Ban Tổ chức Trung ương về việc tuyển sinh bổ sung cán bộ đi đào tạo thạc
sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013 (không bao gồm thạc sĩ, tiến sĩ tại Trung
Quốc) , tôi tự đánh giá bản thân đạt được các tiêu chuẩn quy định tham gia dự
tuyển (thạc sĩ/tiến sĩ)………….
Tôi xin cam kết công tác lâu dài tại Đại học Quốc gia Hà Nội ít nhất gấp 3
lần thời gian đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ (nếu trúng tuyển).
Kính đề nghị Hội đồng xem xét và chấp thuận cho tôi được dự tuyển thạc
sĩ/tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 165.
Tôi xin trân trọng cảm ơn./.
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×