Tải bản đầy đủ

Tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Đoàn cơ sở năm học 2011 – 2012

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HCM
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
***
Số: /HD-ĐTN
Tp, Hồ Chí Minh, ngày 05 thánh 10 năm 2011
HƯỚNG DẪN
Tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Đoàn cơ sở
năm học 2011 – 2012
--------------
Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007 và Hướng dẫn
thực hiện Điều lệ Đoàn do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thông qua ngày 16
tháng 8 năm 2008;
Căn cứ Quy định tiêu chuẩn cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ
Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-ĐTN ngày 30/7/2009 của Ban
Thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh;
Thực hiện kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Đoàn Trường, để ổn định
công tác tổ chức của Ban Chấp hành Đoàn từ cấp Chi đoàn đến Đoàn Khoa. Ban
Chấp hành Đoàn Trường ban hành hướng dẫn về quy trình và thủ tục tiến hành Hội
nghị kiện toàn nhân sự như sau:
I. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH HỘI NGHỊ:

1. Công tác nhân sự:
- Công tác nhân sự cần xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời báo cáo với Đoàn Trường
và phải được tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn.
- Ban Thường vụ Đoàn cơ sở đương nhiệm thảo luận, thống nhất đề án nhân sự .
Trên cơ sở đề án nhân sự, Ban Thường vụ Đoàn cơ sở dự kiến nhân sự cụ thể
giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh Bí Thư,
Phó Bí thư nhiệm kỳ mới (kèm lý lịch trích ngang của nhân sự dự kiến).
- Khi có sự đồng ý của Ban Thường vụ Đoàn Trường, cơ sở Đoàn tiến hành triệu
tập Hội nghị Ban Chấp hành biểu quyết cho rút tên, thôi chức vụ đối với nhân
sự đã chuyển khỏi công tác Đoàn và tiến hành các thủ tục bầu bổ sung, thay
thế nhân sự theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ
Đoàn.
2. Công tác báo cáo:
Sau khi hoàn thành công tác kiện toàn BCH, Bí thư Đoàn cơ sở hoàn chỉnh các hồ
sơ theo quy định gởi về Đoàn Trường trước ngày 30/10/2011, hồ sơ cụ thể như sau:
- Văn bản đề nghị kiện toàn Ban Chấp hành;
- Biên bản Hội nghị Ban Chấp hành;
- Biên bản kiểm phiếu bầu từng chức danh (Bí thư, Phó Bí thư);
- Lý lịch trích ngang của người được bầu bổ sung hoặc thay thế và danh sách
Ban Chấp hành mới.
* Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì đề nghị báo cáo về Văn
phòng Đoàn Trường để kịp thời giải quyết.
II. TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ :
- Chuẩn bị: Từ ngày 10/10/2011 đến ngày 21/10/2011.
- Thời gian tổ chức: Ngày 22 và 23/10/2011.
- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật (CS Linh Xuân).
Trên đây là hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Trường về việc tổ chức Hội nghị
kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc
thực hiện và báo cáo đúng tiến độ.
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Nơi nhận:
1. BCH Đoàn Khoa (thực hiện)
2. Lưu VT
Hoàng Ngọc Hiếu

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×