Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ F1 03

BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

Lêi nãi ®Çu

 ! "#$%#&'!()
*+%! ,(-.
/0,(.- '123&4*
5)/60)+76)%8%(
#!! &'!(#3&#
9!:&.&';)<= *>
:&#?@A.&<8'@A&'B
C
-D
C
! 12
0:3&4%.EF'0A)G-
/%8 @86%#&8!4!H
!)+%.3&40A7-I
(*
J#..&!%!"(

KKL')5!M&0*N!
!?$0A1).'(L)
5!$O/*
TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
1
BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

Ch¬ng 1
T×nh h×nh chung cña tuyÕn
1.1. §Þa h×nh ®Þa m¹o
P&A&'3&)'&#LE&%E/
%2Q&%00&!OK
3&5R)'3&! 0&A@8*
1.2. D©n c, kinh tÕ, chÝnh trÞ
J<8'@A&'B
C
-D
C
0S.M8
0?T.)L,8'*U(%&'B
C
-D
C
"!120:3&4%;6G%#
H!V!-UK)W3&%.3&43&
<8'@AW3&JVXI7V*
1.3. KhÝ hËu khu vùc
&'B
C
-D
C
,)B!6
YZ[C\]*V%"G&,)!^+UK
!6#(Z/K<&YZC\_]*
D^!K.&Z`C\%#$!/#%!^'
=Z*D^ZCa[*
>%&)&A#/;%
:(%0S8';3&<8'@A&'
G *


1.4. KÕt luËn
V?'%&G%(%%;%6G<=
 )&A.&<8'@A&1#! 0:.%
!% ;) @8'
%.3&40A7VI-I+I+*
TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
2
BTL Thiết kế đờng ô tô F1 Bộ môn Đ-
ờng bộ

Chơng 2
Xác định các yếu tố kỹ thuật của tuyến
2.1. Xác định cấp hạng đờng:
J<G(b&?)&'#! 0:
3&4(b&?)&'3&'G.&O&
b&?%!: RR)&'*
7(b&?)&'$<G;::;)
!c&'%#&#$<5%?&G
^d&'*
eB&#$<5#0<53&'WZ#(<5%3&
! !dK! /G%6;!/#Y;!:
Cf0&0Q@R]*
e50#&0$(3&0Q#10#&
9/#&#$.<5!
&'0&g
h#$<56;!(#gViaj\Y<5k*!]*
B(<5 l#m B&#$V I03&'W
X5;_ _ n a%f
X5;a f C[ a%f
X5;C [ CC a
X5& C[ _j a
X5o _a n` a
X5&0 aC fj a%f
X5 aC fj C
eB&#$<5$3&W<5#g

=
iitbnd
aNN *
\
in*a%feC[*a%feCC*ae_j*aen`*aefj*a%fefj*C
ifa_Y<3k*!]*
eB&#$<5&'!(;!/##g

C\
]C*Y

+=
t
tbnd
t
tbnd
qNN
g3ijmgI0;,<5;!*
iCf;!g*

C_[j]\j%\C*Yfa_
CCf
=+=
t
tbnd
N
Y<3k*!]
Trần Trung Hiếu Cầu đờng bộ B K46
3
BTL Thiết kế đờng ô tô F1 Bộ môn Đ-
ờng bộ

7;:#&#$6%12RR)&'&&F
7JV[\f[-\f<G(g
&'B
C
-D
C
#&#$<56V

iC_[jY<3@k*!]#-
&8!)G/%!#?%&@8*>;
:&&F[\f[-\f;:G&A&'*
J?'<G&'B
C
-D
C
#pJ%GL9%?
J

i`\Y!k]*
2.2. Xác định độ dốc dọc tối đa của đờng i
max
+<5&' $H<5!d#A!2#
0:q6) /M/#A!*BA!'R&
#A<5#<5#@%#A<5#!*>
@#M/ @65
!<
*
g>gV8 #A)<5
rgI0#;<5('%ri\%\a
g
!<
i>

-r>
i
G
PwG
k
*
g
s

g4#$<58R)
s
\
g4#$ <5
gI0!@4,&%i\%f
t
u
gBA)%t
u
i
13
F.v.k
2
JgJgJ?/)<5<q$*
vg@6K)<5vi\%jf*U*I
gI0R& #(<5
6<53&'Wgi\%\_wsi_`\\Pws

iCn\\PwUiC%n!wIia!*
J?'g
a_%\\a%\
_`\\
C_
a*n%C*`\*\_%\
f%\*Cn\\

!<
=

=

ix
!<
ia_m
57JV[\f[-\f% 6#Ji`\P!k @@4
##
!<
i`m*J?'G4
!<
i`m*
2.3. Xác định tầm nhìn xe chạy
2.3.1. Chiều dài tầm nhìn trớc chớng ngại vật cố định S
1
6 @(<5G@Z(?G
Trần Trung Hiếu Cầu đờng bộ B K46
4
BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

h/L6
g h
C
i
6,3
V
e
]Yaf[
!<
a
i
kV
−ϕ
eB

B
\
g7A#'B
\
iYf÷C\]!%#'B
\
iC\!
JgJ?<5('6Ji`\!k
gI00Q@RiC%a<5
ϕgI0!@4%ϕi\%f

!<
g+ @@4#%
!<
i`m
>gh
C
i
`%_
`\
e
]\`%\f%\*Yaf[
`\*a%C
a

eC\i`f%_a!
57JV[\f[-\f%.!&(?G
h
C
ijf!*J?'G4h
C
ijf!*
2.3.2. ChiÒu dµi tÇm nh×n thÊy xe ngîc chiÒu S
2
7&@.!$'#g
h
a
i
o
L
i
kVV
+
−ϕ
ϕ
+
]YCaj
n%C
a
!<
a
a

i
]\`%\f%\YCaj
f%\*`\*a%C
n%C
`\
aa
a

+
eC\iCCa%_`!
57JV[\f[-\f%&@.!'<5('$&#gh
a
iCf\!*J?'G4h
a
iCf\!*
TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
5
h
C
h

B
y
B
\
C C
h/LC
h
a
h
C
B
y
B
\
C C
h/La
B
y
h
a
a
a
d
BTL Thiết kế đờng ô tô F1 Bộ môn Đ-
ờng bộ

2.3.3. Chiều dài tầm nhìn vợt xe
Xq50/L_%<5C('!5<5a('?!
h
C
-h
a
%3&0'#<5&<5%<5C#$
@R#$<5*<q$&'!#<5_T('
?<5C*
7&@.!50/L[a$g
- Ugh
_
i`Ji`*`\i_`\!
- 7z:gh
_
i[Ji[*`\ia[\!
57JV[\f[-\f%&@.!$<5&#h
_
i_f\!*
J?'G4h
_
i_f\!
2.4. Xác định khả năng thông xe và hệ số làn xe
P<5# 0 '3&
!!!*P<5
& &'&g&# <5% <5#&%
#<5%<5!# 0 # *
2.4.1. Khả năng thông xe lý thuyêt
h/L6
V;#A<5#1&'g
d
V
N
*C\\\
=
JgJgJ? Ji`\!k
@gPH<5#@iB

eh

eB

eB
<
Trần Trung Hiếu Cầu đờng bộ B K46
6
h/L_
3
3
BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

g
B

gPH<5g#
_
iC\!
B
<
g7&@<5%#'53&'<5g#
<
i`!
 h

g7&@(=!<5
 B

g&@<5('$::8!#1)#<5
g B

i
`j%C`
`%_
`\
`%_
==
V
!

]*Yaf[
J*
h
a

±ϕ
=
i
!`f*_n
]\`*\f%\*Yaf[
`\*a%C
a
=

gI00Q@R iC%a
g+ @@4)%<q$#$
@!<
i`m<5
<&@
ϕgI0!@4%ϕi\%f
J?';<5#6&'g
[j{
]`\C\`f*_n`j%C`Y
`\*C\\\
V
#
=
+++
=
Y<5k*!]
2.4.2. Kh¶ n¨ng th«ng xe thùc tÕ cña mét lµn xe vµ hÖ sè lµn xe
h#<5!dK$<G5:g
BX
i
#
|*V
cdgio
N
gV

gB&#$<5!
V
@


iY\%C÷\%Ca]*V
;!
Y<3k]*Ở8'4V
@
i\%CaV
;!
⇒V
@
iC_[j*\%CaiC`aY<3k]
V
#
gV;#A
P8H.<5('&('
&<50/V
#
iC\\\Y<3k]
|gI00Q@R;#A%J

i`\!k%|i\%ff
>g
BX
i
a{%\
\%ff*C\\\
C`a
=
57JV[\f[-\f%0#<5&@<5/#a#*
J?'G4
BX
ia#
TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
7
BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

2.5. BÒ réng phÇn ®êng xe ch¹y
h/L6
gg7& ^<5
<gCkaHa<5('$&&
gPHa<5
'gPZ8!<5!q#<5
Ug7& ! #<5
U .<5('^gU
a
i
2
ca +
e<e'
Jg<i\%fe\%\\fJi\%fe\%\\f*`\i\%n!
'i\%fe\%\\fJi\%fe\%\\f*`\i\%n!
6<56#W@"<5/#*6
<5ia%`f! %iC%n!
ixU
a
i
a
n%C`f%a +
e\%n*ai_%n_Y!]
U .<5('Uia*U
a
ia*_%n_ij%``!
2.6. Tr¾c ngang ®êng
 U .<5('Uij%``!*
 7& @8g>a#<5.#!8
%.(0/*
 7& ##C%\\!& ##\%f\!*
ix7& #gj%`fea*C%\\i{%`f!
57JV[\f[-\f%pJ%GL9-L*
g
- 7& ! #<5g_%f\!
- 7& !dgj%\\!
- 7& g{%\\!
TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
8

'
U
a
U
C
<
<

BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

>A63&'40&g
7'& P6Y!]
t.<5(' a<_%f
t.# a<C%\\
t. a<\%f\
U  {%\\
+ @!d%#
- + @!d 

ia%\m
- + @#
#
i_%\m
2.7. X¸c ®Þnh b¸n kÝnh ®êng cong b»ng tèi thiÓu
2.7.1. B¸n kÝnh ®êng cong b»ng tèi thiÓu giíi h¹n R
min
}
!
i
]*YCaj
!<
a
sc
i
V

gJgJ?<5('Y!k]
µgI0#AF'%µi\%Cf

0!<
g + @0&#%
0!<
ijm
}
!
i
]\j%\Cf%\*YCaj
`\
a
+
iCan%nf!
 57JV[\f[-\f%69!&:0&
jm?`\!k#Caf!*J?'G4}
!
iCaf!*
2.7.2. B¸n kÝnh ®êng cong b»ng tèi thiÓu th«ng thêng
}
!
i
]*YCaj
a
sctt
i
V

gJgJ?<5('Y!k]
µgI0#AF'µi
\n%\\`%\ ÷
*74µi\%\n

0
g+ @0&%
0
i
0!<
-amifm
J?'%}
!
i
]\f%\\n%\*YCaj
`\
a
+
iaCn%\f!
 57JV[\f[-\f%69!&:0&
fm?`\!k#af\!*J?'G4}
!
iaf\!*
TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
9
BTL Thiết kế đờng ô tô F1 Bộ môn Đ-
ờng bộ

2.7.3. Bán kính đờng cong bằng tối thiểu không cần bố trí siêu cao
}
0!
i
]*YCaj
a
n
i
V
à
gJgJ?<5('Y!k]
àgI0#AF'ài
\f%\\[%\ ữ
*74ài\%\[


g+ @!d%

iam
J?'%}
0
i
m_a%C[Cj
]\a%\\[%\*YCaj
`\
a
=

57JV[\f[-\f%?`\!k.#!0&
69!
mR
ksc
Cf\\
*J?'G4}
0!
iCf\\!*
2.8. Xác định độ mở rộng, đoạn nối mở rộng, siêu cao
2.8.1. Xác định độ mở rộng, đoạn nối mở rộng
h/L6
P<5('%R0&G#&#&8!%"
$R<5C<5'&.&! & #/
~*+ !, )C#<5g
5
C
i
+
R2
L
2
R
V05,0
J?' !, ).<5('a#<5L!5
C
5
a
Ni5
C
e5
a
i
+
R
L
2
R
VC%\
gBg7&@Z.&<5R0&
JgJ?6<5('
}gU66$#$}
!
iCafY!]
Trần Trung Hiếu Cầu đờng bộ B K46
10
U
}
B
P
C
5
C
P
a
5
a
B
\
BTL Thiết kế đờng ô tô F1 Bộ môn Đ-
ờng bộ

Tính cho trờng hợp xe moóc tỳ L = 14,5m
Ni
Caf
f%C[
a
e
Caf
`\*C%\
ia%aa!
57JV[\f[-\f%69}xaf\!
.#!!, *
2.8.2. Xác định siêu cao và đoạn nối siêu cao
Siêu caog
0
i
Rgn
V
**
a
+ @0&##jmM&& @!d-
M/am*
Đoạn nối siêu cao:
+(0&$A!R6&'!
ZK! @&0K
d0&*hA&'0S(! @@4R

*
5&&FJV![\f[-\f%&@(0&$6
5:Y/3&'3&!]gB
0
i

0
a
]*YU +
gUgU .<5('Uij%``!

0
g+ @0&Y
0!<
ijm]


g+ @!d%

iam


g+ @@4R!%

i\%fm
ixB
0
i
`{
\\f%\*a
]\a%\\j%\*Y``%j

+
!
57JV[\f[-\f%?`\!k69!
}i
!Cf\\_\\

&@(0&B
0
if\!*
2.8.3. Xác định đờng cong chuyển tiếp nhỏ nhất
+&'6^$(0&(
!, .<5('*7&@&'B

M/
&@(0&%(!, <5('M/
Cf!$69:g
B

i
R
V
f%a_
_
gJgJ?6%Ji`\P!k
Trần Trung Hiếu Cầu đờng bộ B K46
11
BTL Thiết kế đờng ô tô F1 Bộ môn Đ-
ờng bộ

}gU6%#'}
0!
iCf\\!
B

i
f*C[
Cf\\*f%a_
`\
_
=
Y!]
57JV[\f[-\f%?`\!k69!}
i
!Cf\\_\\

&@(0&B

if\!*
2.9. Đờng cong đứng - đảm bảo trên trắc dọc
57JV[\f[-\f%!<5('!&?HcW
@6:& @g
i

xiCmJ


`\!k
i

xiamJ


[\!k
2.9.1. Tính toán bán kính đờng cong lồi tối thiểu
G0&)6:#L$<Z&
!.!<5('!d*
}
!
i
a
aC
a
C
]*Ya dd
S
+
g@
C
gPZ!K#<5!d%@
C
iC%a!
@
a
g7&(?
J@
a
i\

}
!
i
m
d
S
a_[[
a*C*a
jf
a
a
C
a
C
==
57JV[\f[-\f%?`\!k6&)-
#L#af\\!*J?'G4}
!
iaf\\!*
2.9.2. Tính toán bán kính đờng cong lõm tối thiểu
2.9.2.1. Theo điều kiện đảm bảo tính êm thuận
P<5(':#!%#<5<&;
<5#@%@0$%8'G&
*J?':#!6$#6
9!!'&.&%57JV(#8!
$3&Z\%fữ\%j!k0
a
*74i\%f!k0
a
7:<Gg}
!
i
b
V
*C_
a
i
mnf%ff_
f%`
`\
a
=
2.9.2.2*Theo điều kiện đảm bảo tầm nhìn ban đêm
( )
+
=
sin.Sh.2
S
Rmin
2
1
Trần Trung Hiếu Cầu đờng bộ B K46
12
BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

gg7&•#'i\%jf!*
αgs!,)•<5%#'9C

h
C
g7&@.!C&%h
C
ijf!*
⇒
]Ch*jfjf%\*Ya
`\
}!
a

+
=
inj[%a[!
 57JV[\f[-\f%?`\!k%6&)-
#€!#C\\\!*J?'G4}
!
iC\\\!*
2.10. B¶o ®¶m tÇm nh×n trªn b×nh ®å
h/L6
+!#<5(' ⇒6
!.!.!)#<5C%a!0!d-
*
s4|
\
#Z3&b((?
|#Z3&b((.!
g|i
R
S
n
a
\
gh
\
g7A#'.! h
\
iCf\!
}gU66$}
!
iCaf!
⇒|i
Caf*n
Cf\
a
iaa*fY!]
J?'!.!)#<5#gZ = 22.5m.
TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
13
h
\
|
|
\
BTL Thiết kế đờng ô tô F1 Bộ môn Đ-
ờng bộ

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật
h 7O&
+/
G
G0
PG
6

&'
(!
C 7(
pJ
YJ

i`\]
pJ
YJ

i`\]
pJ
YJ

i`\]
a h#<5 # C a a
_ 7& !d ! j%`` j j
[ 7& ! {*`f { {
f + @!d m
aữa%f
a
`
.!
-D & ! `f%_a jf jf
-I& ! CCa%_` Cf\ Cf\
-J$<5 ! a[\ _f\ _f\
j + @@4 m a_ ` `
n
U69&
-J
0!<
! Can%nf Caf Caf
-J
0
! aCn%\f af\ af\
-P0& ! C[Cj*_a Cf\\ Cf\\
{
+ !, ! a%aa C%f C%f
+(!, ! xC\ xCf
C\
h& m j j
+(0&B
0!
! C_j*nn f\ f\
CC
U6:&
-+#L ! a_[[ af\\ af\\
-+#! ! nj[%a[ C\\\ C\\\
Trần Trung Hiếu Cầu đờng bộ B K46
14
BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

Ch¬ng 3
ThiÕt kÕ tuyÕn trªn b×nh ®å
&'LL!:L!
L&'%3&'(K@4%K-
*V&'K&)#$HL%K
%K@4$H'&)&'%(&
<5('%!&? *
3.1. Tæng quan vÒ ph¬ng ph¸p ®i tuyÕn
3.1.1. C¸c ph¬ng ph¸p ®i tuyÕn
7_/&'AGg
t/&'5&#T0g&!)&/'
&'G9~@„#$KM @@4
Mw/'#($!#0#$#%
F& #%!: WG)&q!@G<8!A*
t/&'!558&lg&!)/'
# @M@!L!:w/'#($!#
&'„'E&%@…!WG@&&'8Y9!
)%6)%!A?0@%.!% @)0
@***]
t/&'5&8&lg&!)/'#
0#$6%F& M%&.&WG%.!
%3&ow/'#($!#GL
@„#$K# @#*
3.1.2. Tr×nh tù v¹ch tuyÕn
+(/&'L%#
:&?b&G%G%&l;%3&
/d&'w<G!!&'3&g
+!.&!&)&'LgB
C
%D
C
*
eV/&*
eJG6$0&?#$*
e+!$•*
TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
15
BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

P=:&bH&@&H
&A#$G%G!(%G%&l;!&'
@&!&?#$!&'.('3&*
  /0,H!†H@„
&'&&'Z(R w0&;:&
G%G0653&'6
9!(HG6'W&'*V&G&?#$%K0Q
@R6#(&&?#$<5('*
3.1.3. C¸c nguyªn t¾c khi v¹ch tuyÕn trªn b×nh ®å :
&'L&85&'K0&g
7;:'&b&?)&'g @@4#%
69!&***
(G6&'69!6)#
!<5('%!&?w9!$6^
$&G%!0L!:!#$%
K***
h&(~@669!
&*
  P&'MYƒn\]#!6#5
3&'G,C`af7JV[\f[-\f*
P6(~@3&_!*
  sH"(!)@g6
&'M/aJY!]H$&%YJg
#?6g!k]
sH^&6(!K*P%
A9! 6#*
P6(!KH$&w$
3&'9ag
-;6a#*
-+(!#/a\\!*
7K6&'~.&.!*J?6
J≥`\!k.%.&.!:
9!!6#R)*
&'#$@R$aL%E%!d-
%8'#%E***(3&*
TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
16
BTL Thiết kế đờng ô tô F1 Bộ môn Đ-
ờng bộ

&'#! W<&3&g&5
0L%0%KG%c08&K6
L8')Z^&0Q0
#(*
&'!!!.&%!&
)&'%G6$@"%/&***
3.2. Tổng quan về phơng án tuyến qua hai điểm L
1
-M
1
:
7;:&'K/%;:LCkC\*\\\
HL!:#f!%=($/&'*
t/#A4$LL!:*
3.3. Định đỉnh, cắm cong trên bình đồ:
JGO#!0&?#$6&'AG%
!dG!&&Fb&?4*
*) Bố trí siêu cao
+ @0&$65:g
h7
i
à

R
V
.127
g
Jg <5('6YP!k]
}gU6Y!]
àgI0#A6
53&(!%6}xf\\!
#!0&*>@AZ6)ZR<
G$0&.60&*
Cấu tạo đoạn nối siêu cao
Trần Trung Hiếu Cầu đờng bộ B K46
17
BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

S¬ ®å cÊu t¹o ®o¹n nèi siªu cao
53&'(0&$6^&'
*
A6(0&$6S
(&@C\!&'8@. 
@#Z[m# @!dam*
Dq$8#! (
C
i‚*Y
h7
‡

]!
B'!.<5('#!8!3&'!d#,6#
Z @-am# @\m*
Dq.<5('$8#
a
i
2
n
iB ×
!
7&@(8B
a
i
p
i
07,0
!
B'!.<5('#!8!3&'!d#Z @
\m# @0&am*
Dq.<5('$8#! (
_
i
a
Y!]
7&@(8B
_
iB
a
Y!]
J?'K.&!q.<5('$8#! 
(
Ii
a
e
_
Y!]
Dq.#$8#! (
I
C
iY
h7
‡

]*Y‚eka]Y!]
TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
18
U
K.
&


y


"

!y
+y&'
Ba
a
m
a
m
[
m
a
m
B_

i
\

0

i


i
a
m
BTL Thiết kế đờng ô tô F1 Bộ môn Đ-
ờng bộ

3.4. Xác định đờng cong chuyển tiếp
Trình tự tính toán và cắm đờng cong chuyển tiếp
XG'&)"*
6&@&'
+&'#7#@5/}
7
Bi
a
}

gU6 Y!]
Bg7&@&" Y!]
g0)M!=g

3
R
J?'0i
ct
RL
7&@&'<G5:gBi
Ri
V
47
3
Y!]
g JgJ?<5('6 Jin\P!k
}gU6"
g+ ;#'8! i\%f!k0a
P!&6&' a
gs(,&',&&'R
i
R
L
2
i
180
.

i
6 @GtZ!.&&'
!.&"*
XG#1)!.&%!&)&'
7K!!"#("/&'
:M*
Các yếu tố cơ bản của đờng cong:
Trần Trung Hiếu Cầu đờng bộ B K46
19
BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
20
BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

Ch¬ng 4
ThiÕt kÕ tuyÕn trªn tr¾c däc
4.1. Nh÷ng yªu cÇu khi thiÕt kÕ
M;:&G%G%&l;***
!Z/WGHK@@R)<5 8A
0&'*
7;:&R)(&'ZP!g\‡P!gCe[[{*jf!
LO#CgC\*\\\⇒<G$ A(4PD%I***
5&@… A@45(&'%$
LSKM5! 0
&'K0&g
- +!&'#$&%6'W @0Q@R @M
&'*
- 7!Z&Aa#%
;Z0A()!d!d*
- +! =$<G(!*7 
K(G6=d&#/ O6\%f!*
- +!0A#$&)K@4(HG6d*
- }=@4 @&\*fm%!GL
#K*
- ,Hc&''W @%&&0(0 @#
/am:*
- (&&?#$/*
- 70#&Rg7A#'% %G6***&$€
SK@4O#Ckf\\Ckf\\\*
4.2. Ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ ®îc ¸p dông
4.2.1. C¸c ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ ®êng ®á
7_/MK@4g//
K/$K*
- t/K#MKG(HcK
<5S%K@45/'8'08&%K%0#$
TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
21
BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

&*t/'/$@R,G!,d
*
- t/#M00!dA%5
/'0S!#$K%@…WG%6'W
3&%z89A/d&'*t/'$
@R,^L9%),^L*
- t/$††K#/)(
K@4&'&•G(!†d
†KM$$#1
- ‰@R/†M/&'g@R-
/†$/&'w/&'3&^L
&#T#†,H(K3&!M!L†
K
4.2.2. ThiÕt kÕ
J&'B
C
‡D
C
$65!EG/9~@
@R/#)'&*JK@4$%
&'$)'&#K% &l&?#$%
z3&&A%!#$@#!=
@4#$8L&&'&?#$W:
@…@*,! 0(3&•'A$=@4
,*
4.3. Bè trÝ ®êng cong ®øng trªn tr¾c däc
+:$6 W@#/am*h&=4
6:'&"#()$<G5
:0&g
7&@ Pi}*Y
C
-
a
] Y!]
&' i}*Y
2
ii
21

]Y!]
+ @8A ti
2R
T
2
Y!]
& !& <$<G
5:g i±
2R
X
2
g
}gU6(!)( (O*
TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
22
BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

@&Ye]::#L
@&Y-]::#€!

C
%
a
g+ @)(&9:
@&Ye]:#@
@&Y-]:<&@
ỞL!4'K@45!=sö dông ch¬ng
tr×nh TK§*73&$3&
SK@4*
TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
23
BTL Thiết kế đờng ô tô F1 Bộ môn Đ-
ờng bộ

Chơng 5
Thiết kế trắc ngang và nền đờng
5.1. Thiết kế trắc ngang
D K @!d.<5('#am%
" @)##_m%,L!4'5!0Q@R
/P+K%3&S*
5.2. Thiết kế nền đờng
V#HK).<5('!
@&''&4)&'E=3&G*J?'-
$@(# WG*
- Về mặt hình học@6^$
'&.&)&'0AWG)*
- Về mặt cơ học!WG%@(
&'!T$#E&@@R)<5 4#$
8*
- Về mặt vật lý!3&F!%!-
F!%b&?!@&'$
0&3&0Q@R*
Một số loại nền đờng trong trờng hợp thông thờng
5.2.1. Nền đắp
$K/C!!@#&'#'CkC*fữCk_
!'#'Z^&Kd!'=*
V&K3&&(=@4!
*
Trần Trung Hiếu Cầu đờng bộ B K46
24
< 1
m
H =1 ữ 6
m
0,5
m
Thùng đấu
BTL ThiÕt kÕ ®êng « t« F1 Bé m«n §-
êng bé

$KIiC÷`! @!#&'#'CgC%f^
&#',6/(\%f!8!#&'*
5.2.2. NÒn ®µo
+<8'@A0S(8).
%#$0@0S($0@G!
8%!#&' @G!WG
#&'0E*
53&(![\f[-\f)U s%!@#&'$
5G0&g
5.2.3. NÒn nöa ®µo, nöa ®¾p
L'%5!O! 0K*P3&
$3&SKW$#-
$%K0&g
TrÇn Trung HiÕu CÇu ®êng bé B K46
25
H

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×