Tải bản đầy đủ

Ngôn ngữ java cho người mới bắt đầuNGÔN NGỮ JAVA CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (SL-110)
1. Giới thiệu
Sự lựa chọn tốt nhất cho các học viên bắt đầu việc học lập trình Java là tham gia khoá học “Ngôn ngữ
Java cho người mới bắt đầu”. Khoá học này dành cho những học viên có ít hoặc chưa có kinh nghiệm
lập trình. Khoá học sẽ giảng về ý nghĩa của lập trình hướng đối tượng, các từ khoá, các cấu trúc của
ngôn ngữ lập trình Java cũng như các bước yêu cầu để tạo một chương trình sử dụng công nghệ Java
đơn giản. Một phương pháp giảng dạy mới được phát triển bởi tập đoàn Sun (sắp được cấp bằng sáng
chế) được sử dụng qua toàn bộ khoá học giúp học viên hiểu được cú pháp và nội dung của ngôn ngữ.
Học viên tham gia khoá học này sẽ được trang bị nền tảng vững chắc về ngôn ngữ lập trình Java để có
thể tiếp tục làm việc và học tập.
2. Đối tượng
Học viên là những cá nhân có kỹ năng toán học cơ sở, có tư duy logic, kỹ năng phân tích - giải quyết
vấn đề và muốn bắt đầu học ngôn ngữ lập trình Java. Bao gồm cả những người làm kỹ thuật, những
nhà phát triển Web, phụ trách kỹ thuật và các chuyên viên chưa có nền tảng lập trình, ví dụ như những
người quản trị hệ thống. Khoá học cũng rất phù hợp với những lập trình viên mới vào nghề và những
lập trình viên muốn học ngôn ngữ lập trình Java ở mức độ ban đầu. Tuy nhiên, các học viên nên có
kinh nghiệm lập trình, cho dù với ngôn ngữ script như Perl, hay ngôn ngữ thế hệ thứ 3 (như Basic
hoặc C) trước khi tham gia khoá học này.
3. Điều kiện để tham gia khoá học

Để đạt kết quả tốt qua khoá học này, các học viên cần phải biết:
 Tạo các chương trình sử dụng ngôn ngữ thủ tục, như C, hoặc ngôn ngữ script như Perl.
 Tạo và hiệu chỉnh các file text sử dụng text editor.
 Sử dụng trình duyệt World Wide Web (WWW).
 Giải quyết các vấn đề logic
 Mô tả khái niệm của một biến
 Chạy các lệnh sử dụng giao diện dòng lệnh.
4. Các kỹ năng thu được
Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên sẽ có khả năng:
 Giải thích được các khái niệm then chốt liên quan tới công nghệ Java và NNLT Java.
 Nhận biết các nhóm sản phẩm dùng công nghệ Java và liệt kê các giai đoạn vòng đời sản
phẩm.
 Phân tích một vấn đề và thiết kế các lớp để giải quyết vấn đề đó.
 Phát triển và test một ứng dụng dùng công nghệ Java
 Sử dụng các kiểu dữ liệu cơ bản để lưu dữ liệu trong các biến
 Biểu thị được các nguyên lý của việc sử dụng lại hướng đối tượng qua việc dùng các đối tượng
tham chiếu.
 Sử dụng các toán tử và các cấu trúc rẽ nhánh, các cấu trúc lặp.
 Phát triển và sử dụng các phương pháp, tạo và sử dụng các mảng một chiều và đa chiều.
 Ứng dụng tính bao đóng và các cấu trúc.
 Ứng dụng tính kế thừa để mở rộng các lớp.
5. Thời lượng: 40 giờ
6. Học phí: 120 USDĐể biết thêm thông tin chi tiết, xin mời liên hệ:
ALLIANT Corp, Trung tâm Giao dịch CNTT, 185Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844 – 512 1918, Fax: 844 – 512 1917
Email: contact
@
alliant-cor
p
.com Website: www.alliant-cor
p
.co
m


Nội dung khoá học


NGÔN NGỮ JAVA CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
Module 1 - Explaining Java Technology
 Describe key concepts of the Java programming language
 List the three Java technology product groups
 Summarize each of the seven stages of the product life cycle
Module 2 - Analyzing a Problem and Designing a Solution
 Analyze a problem using object-oriented analysis
 Design classes from which objects will be created
Module 3 - Developing and Testing a Java Technology Program
 Identify the four components of a class in the Java programming language
 Use the main method in a test class to run a Java technology program from the command line
 Compile and execute a Java technology program
Module 4 - Declaring, Initializing, and Using Variables
 Identify the use the syntax for variables and define the syntax for a variable
 List the eight Java programming language primitive data types
 Declare, initialize, and use variables and constants according to Java programming language
guidelines and coding standards
 Modify variable values using operators
 Use promotion and type casting
Module 5 - Creating and Using Objects
 Declare, instantiate, and initialize object reference variables
 Compare how object reference variables are stored in relation to primitive variables
 Use a class (the String class) included in the Java Software Developer Kit (SDK)
 Use the Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) class library specification to learn about
other classes in this application programming interface (API)
Module 6 - Using Operators and Decision Constructs
 Identify relational and conditional operators
 Create if and if/else constructs
 Use the switch construct
Module 7 - Using Loop Constructs
 Create while loops
 Develop for loops
 Create do/while loops
Module 8 - Developing and Using Methods
 Describe the advantages of methods and define worker and calling methods
 Declare and invoke a method
 Compare object and static methods
 Use overloaded methods
Module 9 - Implementing Encapsulation and Constructors
 Use encapsulation to protect data
 Create constructors to initialize objects
Module 10 - Creating and Using Arrays
 Code one-dimensional arrays
 Set array values using length attribute and a loop
 Pass arguments to the main method for use in a program
 Create two-dimensional arrays
Module 11 - Implementing Inheritance
 Define and test your use of inheritance
 Explain abstraction
 Explicitly identify class libraries used in your code

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×