Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN ĐẠI TỪ



 !"#$!% !!&'$()*%
% %+,$-
 
!"#$$%&'"()*+,-
.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0
1&.+"'2-34()5678
"*7)&9:;+3"'2-3"( 
<3)#9)&$4;$%(=
%,$%+;#,#>5?3@:):2)///////////////////////////////////A
17BC6,D#: C&6)
E5#9.*F5#9#*$"
3GH!.*3E%"'"8(4
5.,*GI.*6+,GJ#D#
>+=!+$%;$37B
.*$%+KL*$L///////////////////////////////////////////////A
M/N/M/M/J;#L*O////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////NP
./0
1213456517(89:;7181</0
711389=>(;)4?<@AB481C/0


D>EF8G11H1
11 FI!!J! FI!"#K"L
M HIQI H! #K
N IOI B
R JS J):D
P  =%
0 JI 4;
A ITSQU V;,.&W=%
X YZHS Y=(4!:&
[ \SZ ]:*=(=
^ _I _,B

D>)M5

 !"#$!% !!&'$()*%
% %+,$-
./0
1213456517(89:;7181</0
711389=>(;)4?<@AB481C/0
D>:NO

 !"#$!% !!&'$()*%
% %+,$-
./0
1213456517(89:;7181</0
711389=>(;)4?<@AB481C/0
D>O1P

 !"#$!% !!&'$()*%
% %+,$-
./0
1213456517(89:;7181</0
711389=>(;)4?<@AB481C/0


1QR18G1S>T1?8
*!N`a#4;-C#"*b#-
c)D8d#2e#-'"!
4B,-aeKe#<*)!"
(f):-*%'2-3&#:&)6
%,=(=3&;*$L.2C
35+5+K6.,3=*)/
I)-C#+"+#K*
*a#N`N`!:&e#-;""
+ #K(=#D'2-:g(=L+a#/
&@:-3C<4;)77&+=*)
;.&#%)=%hi/
H3*))):DhJSi.&W"
*)3%j(#-LL*&
+L*"k$.!%e4;;#+$
l'2-&#:&)*.,m+%4;'=
(4+"/_;#%))&:*)@#
6'K+B/I)7B7
+$+*m".*F,+l'2-"/
DIb#-;#g#e$*I=SnEIK
,IKN0#+C(;$4K0X/[PX[A*/
o;7#a'2-%)+;
)E/5a#.*#9(>77a)=,
=%%)*!+p&#:&)=,=%)B
&#:&);#+'2-K*:;/I
M
K#%)B.*JSm7#-%,@
D!:&%*
qj()#-%,63md#;.&=2
$")/
qH#%)B*4%4;#+
;.&(r%K4/
qH:-#;#+)'=(4!:&hYZHSiD
!+e*3)D)@:-/
q_;4;-*#:D)B
L*5!+e=%mD/
Y"b5W()K4*FK<

 !!"#$%&'/
.18U58UV
.W!+$$
4D#%)BL*JS
;DIbg#);. #%)B.*
J):D7B=*);.&BK*:
;DIb/
..W!+$W!
lV;,7*!%eW8+4r+=%+
#%)B.*JS/
lO=$4D#%)B.*
JS;DIbg#5.&D35@D
K=5@D)#%)B/
l'"#-%,&);#%)B
g#=*)+*m#%)=%.*
JS;DIb/
N
/X81<Y5F?4F858UV
/Z![+,$
H+a:&L*H$LL*S-I$(p
)&#B+. #%)B
.*JS;DIb/
/.\+,$
5]\^_$`8+a8K<5+"W
8+4r+=%#%)B
.*JS/Ib7+8(g#);#%)B
.*JS;DIb/
5]\a`K<K*:;DIbE
IK/
 5]\!b`K<4DB
K*:;DIbba#N``[a#N`M`8
=$%,;a#N`M`/
-c5d>(;>eS>T1?8
17B#%s#-%,+"+!%eW84r+
#%)B.*JS/
o#%s 4D#%)B.*
JSba#N``[a#N`M`/
J.&K<'"#-%,&g#);
#%)Bb77B=*);.&B
K*:;DIb/
o8+a;*#&)).&W9:;
:-2D)-$):D:-2D)"*
!h";i,+t+4B(4/
o;*#&))F+K*)F%+KK
+) K<K.*/
R
f)XS>gFh
)B#eBB8+8+a3"
:*)@#R!
H!M/ H!%e)*F+#%)B.*
JS+!K<
H!N/I4D#%)B.*
JS;DIb
H!R/Q-%,&!:&g#);#%)
B.*JS;DIb/
P

N:(;>eFT(89:;7181<711389
=>(;)4?<@F?<N5758UV
N:cgFT(89:;7181<711389=>
(;)4?<@
i *]ji *]
()()()()!*!+

=%):-)&L*2
3!.*7#..+34;)
a#$:&)&#4;<a;#+L*/
=%@#=%!+=%*
!/=%*!:*)@#=%L*!+$
L*V-@=(=+\k:*=(="u0v/
I4"&.*;%n+
. D)8=,%j(.w;8L*
*#*=,@$.,*g#4;
<aL*K!%e8/

=%7+*m".*F)):-)D-
'2-*.,m+,)DL*"+n+
+*mL*f)b*)D"/,+
6&#8+*m.&W+t#,+):-'2
-/E+t#'2-
%&'"6: C&E6%,'2-/
 $!I!!Ij!k"lK% !!&!I`
 m$!I#$$n
o$m!()*+,"^'$K/
0
IH$L)D-L*L)
+).wD)#$L2)D !"
,D);)C+:+5/
I.*)D-=%%x"$
B)!%eDB ()*;-f
,K!%e7D)#6+;83)%4*6+
()*;-#FB/SKD7+;"
+, ()*;#-)5:;a
:&,-.+5)6s!+) DD
*)&)/I)5;@$=
%3%j(?3)%4()*;g#&#:&)
$C+!")9:)+;%*!"#3W
!/I.*)D-:g+;-@$.*
&#:&)4;+*mB$$)9D
%&'"()*/
5n'$KI! m"op^` 34()5
678"*7)&9:;+3"'2-
3"( <3)#9
)&$4;$%(=%,$%+;#,
#>5?3@:):2)/
5q%%#r"s!s!&bjZt\% !juvr n!s
!&b* ` E5#9.*F
5#9#*$"3GH!.*3
E%"'"8(45.,*GI.*
6+,GJ#D#>+=
!+$%;$37B
.*$%+KL*$L/
I)6.*)D-4
;=,8&#:&)%4:gL*'2-/H.*
A
)D-8K(>&#:&)
8$L*6*)-D8:"$/y*)D
-( <3"4;$%(=%,$
%+;#$%:&)3'2-/
=% !"
#$$%&'"()*+,-./I
H$L%x)D-L*L)+).w
D)#$L2)D !",D)
;)C+:+5/
=%=$8.*F"
)D$!:&C3L*/75+*mLD))
;,$7$.%4L*.,(=
f)'2-Lt*/#D
/Q-#9.&L*)D-l'2-#977
($4,++;/I.*=,
7E!"K)5t+4.*F=:g
5+"l'2-#64;%4(!
"f);)l;D)#*C:-#9
'2-&+a8: .=+=*)6
%,=(=/H))&7$"$w
%&'"*L*&+8"%&'"#e-D)*a+;#
+D"k;";/
y&W,=%%x&#:&),"$
.,*=*)$L-+;#L*!.*C<
=)+;.&W+%j(L,k8$%j(
;#7;.&=%+%&L*a$zg#
4;;);D)"f)'2-L
t*<KBl'2-=*)6%,=
(=:&)&#.,m*,)D/
()()(),)-*!+
X

H=%:*)@#)&l'2
-:&)&#.,m*:&)&#)D-L*:-#G
&3L*G+;3+)&f).L*
8u0v/
H=%+;=,+%j(.w=%
g#&#:&)4;<aL*f)5
Kn"/
H=%. =,D@$
238+)=%+*#$%j
(/Z)7=%5+;E(bD
K#&=:C)b#Kb)D-+
b+;-<aL*/

H=%n+:-#+5;#+
$'2-#&#!)b6{/
H=%n+.4/H)&
L*=%3'f#'d;.&KB#+t#/
H)&L*=%#*$")&
4/
H)&L*=%n9+%4+8-L*
D#>&2%"k,)!$(/
Hn9+)D-L*:-#+5
;#+$'2-#&#8/y#C<
:-#,3D#+;#+()&#!7
.*;k;8+C#</H!.*.4*)"#
L(".!"-(#<-)&
L*e_;*#7y,-/
H)&63'f#'d;.&KB#+t#
t*)&&3'f#'d#-)(;(4*+)
[
#<-4;#Kl'2-#)&7&#
;#/Hn+%4+8-L*D#>
!&2%"k,)+D#>-t+4
;/H)&6#*$":@)4/
I$)&4;e?&:"<)&)
z3)D:g)&!</9#
*=:;)&+)&$()&
))D-()*u0v/
 
!"#$%&'()*'3**7#
7#MH$zL*=%5)&#
a!%e+8"+#4)ae/S*)@#
)&B+)&$z/
7#NHK(>L*=%)&
D)*%&#+8"K(>)!*/S*)@#))D
-%4;.&W$.,m*/
!"#+,-*./$01#2*34'3
*7#%*
7#6'K :*)@#)&g#( )D
-6'KL*/
7#Bg##a!%e+8"L*"
+ae/
7#&3++;3:*)@#)&4
;t*+&3)&2+*)+*)
D+)&#t*+.,/
7#(455)&=%:C%
@(55.,*/
*,56 
Kn<"n9)&:,$)&/
^
Kn<*&#:&)KB;#+;.&/
Kn<:*f)Kn+=(=>#
")&#*$"3'2-/
Kn<87F#/
Kn<a#=:;|;#+'2-
L*"f).L*8/
Kn<%,39x+,3;2%"
k,)/
.( !"#$!% !!&
()(),)()#.
w( !  . 4 ;# * %) @%!
<b*)+;#<K,3*
)@6C<D))*)"&@+,
4;,%,;@+,%,"*)}f)
b@+,b"=%b(4+LB(4-
@+,! #Ky,*@+,%4;
@+,%4;}(4BYZHS-@+,=
%I~=%EG@+,B)h•ZT•€UZ•SUH
iG+,.)DG+,%4;7$"B(4Bb
@+,47L*!+&#:&);K#<}
()o8o8YZHS++a:&.;/
w#$!% !!&
B)D-%j(@4$@
4+8"@=4+$;'=(4%j*5*+"D
B#*%n#*::@(‚)D)@=44;
$6'Kg#( #4)D-L*!%e*@
M`
D+D)#4#)l'2-D)+;#=*)6
%,L*#F6)'2-uMAv/
B:g+,+;%j(B+,=
%()B+,+*)L*H$L
++,?3$<h•ZTiL*))H$L+
H$."+,$(BL*=.,()*+
+,BL*()*;(>B+)=f
,+BL*.,(=(4
#zF7+$.%4 +!"
f);)l;D)/
B:g+,L3f)
)Dg#4;#K3'2-
)b6{/
w"#$!% !!&
HB)&)B'=(4
 "DBl'2-7&a@+,()
!.&WGB+?3)()*;C<
C<$L*G7+,CBK()*+)()*
;-t+4B7%4*#*L*GH:C%(4
5GH)&f).L*8u0v/
HBL*=%)!"=,B
3:,$B),3- "DB
 "f,7-*C!"L*&
+b+>+,B:*B)()*;3
&#:&)$%L*H$L+)&(45.,*B/
w( !"#$!% !!&
MM
J#%))&B.*J):D
+;K<'f#'d,&e!$%
;#+;a4:-g#;.&@+,Bb
=%,")2$@+,/Ib7
;#+,BB)5(4 .*F
'2-u^v/
()(),),)#/.012
I.*B(-L*$%+.&
W/H!"!"w8!"L*+>3(G
I.*B+%,3+"3"@
K3d))97#67K#;3
7;.&))D-G
I.*B4)*F;;D7
;(8+)8B/_5-
K=*6*)B *7*L*%4/
V)D-Bms#-3@+,+=
()%,. B/I6*4;#--
B).&L*7(6ms
a#+:-'&*/
I6*7@+,B2:s*,+!%e+8"
w8+%&'"()*6=(+()7
s%4-*#9$4+K4L*,C+
4K$'2-/
H.&L*)D-B7%j(=
(/ƒK,+)D-B'=(4%x)D-e*!#7
3D)(4K()7;+* D77&e
. 4;B+(L*7%*,+.&B/
MN
QF.&+8.&L*. B&e
L*,CL*6*+*/B7;
.&*)ms). B&:%<w‚b=
:B)4;BK<!-
BK<&%!:-4*F(4K<&
h8(48<w8i+.Bh#
(4i/
()(),)3)-4
546()(7546489(:.9;:
<(u\*]`4;+;*)&)&
a<+)(4)3*).L*Le!+%j
H:*<a
e*)(JS
eI$
*!
S-I$
H_<a
K.&W
$-S-I$
JS
I„!
JSIE
Hm;
+-JS
IEI,
OmI$
y8V;
I,I'2
S*I$'2
6"
JSV;I
,I'24-
JSIE
MR
(+$3L*;Bf).L*
H$L/ILe!.*JS7.b,*)&
)&L;.+&;#+
.L*# uMv/
wsx_Wi 
ILe!+%j(=%;#++;
.&W%j(=%+%&L*f)$%
-K#<+(4)3*)G63+D#%x:'j
Wf)./6$)D!+%j
(=%7;#4;-.&W$l=%
-)G4;#*6'K{g#
;ab*+Le!+!.*$>"'j
W,+563+D#/,+(4B'=(4!
:&a#=%LB&8:)).) 
 %j(+,=%)a#G(4)&8+:)
).) f).L*8/,;.)&
3,+3JS!*)('8/ILe!+
(4)"K7;##*+(;.)=
%L*!+4-;#+.)2(;/o8
.)=%-D#+.&Wj!.*$
>"GJ#*+;#*%n#.&W%j(%&L*L*
!+4-G,+5(4;#+.#3
!.*J#)#))9%j((+#)
7K#a<'d(;.)f).L*H$LuMv7
w'$!*y
H7;#:,$@4;6)&f)
(4)#*+;4;K+7.D#(b)&
+3@)d)9%*$%-KG7.K
MP
B!.**)(4)E;#+(4)L*!+4
-:&)&#4;=%f)#K-./
H!.*$"e*!#.)
=%L*!.*>"+.)=%"(C
38.)=%*! \k:*=(=>"
\k:*=(='f#'d V-@=(=>"K:)
)!.*$+!.*$"K4uMv/
/=$K!&v !"#$!% !!&'$u\*]
()()3)()=1>?2 !!0@
wFs!&y*,zL()
 J):DC<-S-I$4;<a
.&W+.w=%.w$+
.wL*3*)f).L*8G4;
+;-+,)=%)B.* 
<f).L*8uPv/
w{WL()
I S-eS-I$3.)D
)D(D)DnDL*J):D/
I S-eS-I$(4&)+a:&.D#8
+.&W.w=%++a:&.D#8
-D#+#.L*JSf).L*8/
V(p;+-&*).)
.w=%;+)D-7K.*+ED)
+;C<4;;+,");,JS/
IC<4;+a:&.D#8-D#+.&
WL*J):D+3.)D)D%*3!
.*7#.K(;/
M0
IC<4;+;#+.&W.w=%
.w$+.wL*3*)f)
.L*8:*)@#
lI8+&BL6)&=%
h:*)@#&+;3+*3)+)iGC<
4;+;-+).w()C<+=-D;
,JSf).G4;D)%,)"
=%f).L*o8=%+L*!.*
7#.G
lIC<4;=%#%)*)
&)&bf).L*8G
ly&W#%)+4;8'".w$
+.wL*()JS.&WG.&W)&D#
D#5W3W.w"f).L*!.*
7#.G
ly&W%&.,*.W#3*)f).L*
!.*7#.G.&W%&)D<E7
L*+L*!+=jDJS/
w=$K\Lu\*]
J):D7.$b)&jL*C<
=-=%)9(:;$
)=%f).L*8G7.b,
*)&)&L;f).
L*8+&;#+.L*# uPv/
IC<D))GD)).w+%&
L*3*))JS.&WG{:))+;4;
MA
(4)=%)!.*$"+!
.*K.*f).L*S-eS-I$uPv/
IC<4;,KJ):D+-:)
)$f).L*8/
I4;;+*)+@=JS:*)
@##e)&#%))&j+4;*):g
#9:g)&,+!.*!+=7.*;
*)(+JSG#e)&j7{D{DD=
_;*#+=I!#D4
;)D-;+L*J):DGC<.&W
@=):D8,"));,
:&)&#B*)&L*=%+,
3*)(G3%j(@=):DD#<
)=%f).L*S-eS-I$uPv/
 IC<-+,)+))+)
B.*f).L*
8/
I4;#-%,(+$(f).L*!.*
7#.)9LL*!+/
IC<#*#%)+;4;<a;#+L*
!+-;,JSf).L*8/
V;D))D-L*;,JSC<.&W<(
;;.&Ww8K+))D-L*
JSG;D)!%e+8"w8L*;,JS/
 I4;;#+3.,-t+4JSf).
L*8+=L*S-eS-I$/
 y&WC<:-#:K:-<+K<*)
-3@);,JSGC<)D):@(‚-z
MX
:-<+K<JSf).L*8+="
.&WL*S-eS-I$/
 y&W$()"+%&3*)f).L*
8G3%j()&%))D-;+
f)-.&W$L*/
I4;;#+&$f)#K=*)"
3)D-*)L&. ;++
"D)83+/
 I4;;#+()S-eS-I$*)/
 J#%);#L*"!
.*!+7K.*+;.&W+%j($)
7;,JS5+*m9:;.*F4#%)+
;#+.&#%)L*# /
JSL-:,$+,&BL6)!.*
!+%j(=%f)KBK!%e(4)=%23
(;/4;+;"*)$#-6
JSm6'K&. "*)4
; <*);j);,&-)<
(F+).&W;+/Ib:4;"*
)4)!+")(+f)$"L*b
)&/
I.*+;"*))&JSm
C3=$  .*JSf)
b*:b"=%+b)&L*58
'd+5.&235D@D+K
=/Ib7>+!.*5.*,3K<g#&
+);!"*).*JSuPv/
M[
()()3),)!"AB !!
 H!#%)B'=(4!:&hYZHSi+!
 #KhHIQIi @+,BYZHS+HIQI();,
JS#%)+,:*)@#+,)+,+*
)L*H$L++,+;3))H$L"
$.+!.*4;")(4B
-,3%j(+,f).L*o8o8
B+o8'=(4/
BYZHS:g@+,. %j(
#-B+,;23D)8.*D)*!%e+8"
w8B'=(4!%eDBl'2-%&'"+
(457*&#:&)4;#KC+a
eL*u^v/H$+ Wt*7)&)$
zg#4;%&'"&!+%&'"#e-%&,
b:a6+);!%e+8"w8)
/J#%)*)+,BYZHS+,HIQI.*JS
34;f)5Kn%*=
lI"&)&BYZHS.*;,JS&3
#*#%))+%*. "*)/H
)&&#<!7)(4)3(;L*"
7#.3:,$)D+,B+3LB/
lI"&L(4&#e)&"+,BD
JS!8;*)(*)/
8JS7;##%)@%!<b;+
4;"*)6)&BYZHSHIQI
f).G*#*+!.*$!.*.&W
7#.)+;#*  "*)(4G'
8%,4)(4.*;,JSGJS7.b,
M^
*)&+:))L(4:@6j!.*"
KL*LB,+63%*#$,3f)(4
)23(;)963+8(%*#<!/
lQF)&BYZHSHIQI.*;,JS3
D):g@_;*#f)bK-=%b"=
%+f)#/H)&:g)D;;+8
*)-3.C+D):g@_;*#f)
k)D;;+8()!.*7#.:*/
lI"&)&%*-&3@&#"/
Ha<+).L*!.*7#.JS7
;#@&#")&23*)b/
()()3)3)C"D !!
.$900:3/;*,5< a<+)(4)
3*)-*+;+;=%L
e!+(4).jJS!*)(c#f)
;Bf)-.GJS#*$3;3
L*;()!+%j(=%j4;+;*)
7L;f).G_;*)+,+$=%
4;f)Kn4bJS)6e!3"
'2-+6")(+G,+)&*7
;4;+;*)4JSD#<)!+%j
(=%L-f)(4)3*)%*7*)
+JSuM`v/
.$900$.=*>?!@'!ABAa<+)(4)=
%a#3*),3+;24;+;
=%LB8@%!*)c#f);B
f).jJSGJS#*@%!*)L*
LB+*)7L;f).GI"&
N`
)&&3#*#%))+%*. 
"*)/H)&&7)(4)3(;
-K#<()!.*7#..
+23Le!+%j(uM`v/
(,

3
E
 
F
G
H
546(),7C"D !!9(I:
I)6D`P#+;b:-8@%!+&
.&83BL@%!L*LBJS")
L*))!+e 4*)3
4;%*
)]`H:-8@%!+&.&@%!L*L
B):-#%)L*):D/
)].`H:-#%)L*L*):Da<@%!
*)L*LB4;#*$33;L*@%!
;h:*)@#&+;#*#p("5Wi%4>3#2!+%j
(=%@+,K-)D+,G+;4*FB
f).%*
I63(4-,3EB6344
;)9%,3)3@,&#:&)%,+,
!+

e

H:-
#%)

Ie
m
*
)+,
o2D)

(;
OmJ
)
!+
"7*
(+}
NM
*)>3+b)D3@3@;
)3@+f)(4)3(;/
I63(4-,3"B,&#:&)%,+,
*)>3+b)D3@3@
;)3@/
,++;4;f)3@,&#:&)
%,+,*)f)(4)3(;/
Ha<+).&#*+)D+,a#:-#%)
'%,+,*)%,+,D#<B&@h7iGK
)&!+3eBL+)EK+W+)1"
*)+,B1"+,B1"*)D#<
+,Bh7i@686 2D) em*
)+,BW6 2D)JS/
I63%,"8*)7%4K;%)+%,
L*LB:-*)(4&)+a:&hf)#p%,
`N…II_Ii+:))em*)+,B 2D)
JSWjLB.*:-88@%!+&
.&+.&"8*)/
)]/` Iem*)+,Bb#*@%!W6
 2D)JS 1"*)+,B 1"
*)D#<+,Bh637*)D#<i1"
+,B%*7D@%!):-*)/
I63em*)+,B"8*)
%,%)+%,:-#%) %xD%,"8*
)K6 2D)+KB:-#%)(4&)+a:&
hf)#p%,`N…II_Ii 2D)JSWjLB.*
:-88@%!+&.&+.&"8*)/
NN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×