Tải bản đầy đủ

Dự thảo điều lệ câu lạc bộ Lê quý đôn tại ba lan

CÂU LẠC BỘ LÊ QUÝ ĐÔN TẠI BA LAN
ĐIỀU LỆ
(Dự thảo)
Chương I
Điều 1. Tên gọi

- Tiếng Việt: Câu Lạc Bộ LÊ QUÝ ĐÔN Tại Ba Lan

- Tiếng Anh: CLUB LE QUY DON IN POLAND

- Tiếng Ba Lan: klub lequydon w Polsce
Điều 2. Tôn chỉ, Cương lĩnh
− Là một tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận, tập hợp những người Việt Nam tại Ba
Lan trên cơ sở tự nguyện của các cá nhân đã và đang hoạt động trong lĩnh vực: giáo dục-đào
tạo và khoa học-công nghệ.
− Tôn trọng luật pháp của hai nhà nước Việt Nam và Ba Lan
− Vì sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
− Góp phần xây dựng nền giáo dục đích thực và hiện đại; nền khoa học chân chính và tiên tiến
cho Việt Nam, hội nhập với nền văn minh của Thế giới.
Điều 3. Mục đích
− Giúp đỡ và tạo điều kiện cho người Việt Nam học tập và nghiên cứu tại Ba Lan và EU. Chú

trọng đến thế hệ trẻ.
− Phổ biến và trao đổi những kinh nghiệm, những thành tựu của các hoạt động khoa học công
nghệ; vinh danh những thành tích tiêu biểu; học tập những tấm gương sáng trong lao động trí
óc; giúp đỡ nhau phát huy tài năng và trí tuệ, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức của nhà
khoa học.
− Làm cầu nối cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan trong lĩnh vực
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và giáo dục–đào tạo.
− Hiểu biết sâu sắc và có trách nhiệm với nền giáo dục và khoa học nước nhà, đóng góp tích
cực và hiệu quả cả về đường lối, chính sách, phương hướng phát triển cũng như ứng dụng
những thành tựu khoa học công nghệ tiến tiến, hiện đại của Thế giới, cống hiến cho sự nghiệp
công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Điều 4. Phạm vi hoạt động
1. CLB LQĐ hoạt động ở cả hai nước Việt Nam và Ba Lan, có trụ sở chính tại Vác-sa-va,
thủ đô Ba Lan. (Có thể lập Chi nhánh hoặc Đại diện tại Hà Nội, ..., ở Việt Nam)

Ul. Nadrzeczna 3F, lok. 18,
05-552 Wólka kosowska, Poland.
e-mail. clblequydon@gmail.com
website: www.lequydon.org

2. CLB LQĐ hoạt động trong lĩnh vực khoa học, giáo dục với tất cả các chuyên ngành
(không hạn chế ngành, nghề) của các thành viên thuộc CLB quan tâm.
3. CLB LQĐ có tư cách pháp nhân, có LOGO, có con dấu, có tài sản và tài chính riêng, có
tài khoản tại Ngân hàng.
Chương II
Điều 5. Nội dung và chương trình hoạt động
1. Hợp tác chặt chẽ với các hội đoàn người Việt tại Ba Lan và các nước khác; liên hệ với các cơ
quan, tổ chức khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo của Ba Lan và các nước EU, để tham
gia các hoạt động phát triển và hội nhập với Ba Lan và các nước phát triển khác.
2. Trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật không chỉ trong CLB
mà rộng khắp trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan, và cả ở Việt Nam.
3. Giới thiệu các học thuyết mới, truyền bá các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao các công
nghệ hiện đại, áp dụng các kinh nghiệm tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam.
4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi thông tin về chuyên ngành phạm vi quốc gia, khu vực và
quốc tế.
5. Động viên nhiệt tình, khả năng sáng tạo của cộng đồng người Việt trong việc nghiên cứu khoa
học nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
6. Khuyến khích và giúp đỡ thế hệ trẻ nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, góp phần đào tạo
nhân tài cho Việt Nam.


7. Hỗ trợ các hoạt động học tập, nghiên cứu, điều tra, động viên các hoạt động sáng tạo, các
công trình nghiên cứu xuất sắc và thành tích học tập của học sinh, sinh viên và nghiên cứu
sinh trong các chuyên ngành.
8. Tổ chức và tham gia các buổi giao lưu với các đoàn khoa học giáo dục trong nước. Tư vấn,
phản biện và đề xuất những biện pháp giải quyết cụ thể đối với các chính sách, chế độ,... về
giáo dục và khoa học của Việt Nam; thiết lập các dự án hợp tác nghiên cứu phát triển khoa
học công nghệ và giáo dục với Việt Nam
9. Mở các lớp hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành, ngoại ngữ,... cho hội viên và quần
chúng. Tham gia đào tạo đại học và trên đại học tại các trường đại học và các Viện nghiên
cứu.
10. Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức khoa học, giáo dục ở trong nước và các nước khác
để học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ sự giúp đỡ tài trợ từ các tổ chức ở trong và ngoài nước,
phát triển hoạt động của CLB.
11. Tham gia vào việc đưa tin trên các tạp chí, báo mạng, .... xuất bản các kỉ yếu hoạt động khoa
học của CLB.
Chương III
Điều 6. Hội viên
1. Người Việt Nam đã và đang học tập, nghiên cứu tại Ba Lan, không phân biệt tuổi tác, ngành
nghề,...có điều kiện tham gia thường xuyên vào các hoạt động của CLB, có nhiệt tình đóng
góp cho CLB, công nhận Điều lệ CLB và tự nguyện làm đơn gia nhập CLB, đều có thể được
xem xét kết nạp là thành viên (hội viên) của CLB Lê Quý Đôn
2. Thủ tục kết nạp và khai trừ hội viên do BCH CLB quy định.
3. Hội viên CLB có thể tham gia vào các hội đoàn khác.
4. Hội viên có nghĩa vụ: thi hành đúng điều lệ của CLB; tuyên truyền phát triển CLB; hưởng
ứng, tham gia và đóng góp cho mọi hoạt động của CLB.
5. Hội viên có quyền lợi: được tham gia các hoạt động của CLB, được CLB giúp đỡ, tạo điều
kiện để tham dự các hoạt động khoa học kỹ thuật và đào tạo ở Ba Lan, Việt Nam và các nước
khác với danh nghĩa thành viên của CLB, được hưởng các quyền lợi khác do CLB đem lại;
được thảo luận, biểu quyết mọi công việc của CLBi, được bầu cử, ứng cử vào BCH của CLB,
được cấp thẻ hoặc giấy chứng nhận hội viên và được xin ra khỏi CLB.
Điều 7. Tổ chức

1. CLB được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính và tự
chịu trách nhiệm trước pháp luật; với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân
phụ trách, quyết định theo đa số.
2. Tổ chức của CLB gồm: Đại hội toàn thể, Ban Chấp hành, Thường trực BCH và các Ban, Văn
phòng và Ban Thư kí, Ban kiểm tra, các Chi nhánh (theo nhu cầu phát triển)
3. Đại hội với nhiệm kì 3 năm. Đại hội có nhiệm vụ:
- Thảo luận và thông qua báo cáo nhiệm kỳ công tác của CLB;
- Quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch công tác của nhiệm
kỳ mới;
- Quyết định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới;
- Thông qua quyết toán thu chi của CLB;
- Thảo luận và thông qua nghị quyết về sửa đổi Điều lệ (nếu có).
- Đại hội thông qua những vấn đề quan trọng của CLB bằng cách bỏ phiếu kín
hoặc giơ tay. Việc lựa chọn hình thức biểu quyết nào do Đại hội quyết định.
- Các quyết nghị của Đại hội phải được quá 50% số đại biểu chính thức có mặt biểu
quyết thông qua.
4. BCH Câu Lạc Bộ do Đại hội toàn thể bầu ra. Ban chấp hành là ban lãnh đạo của CLB giữa 2
kỳ Đại hội. Ban Chấp hành họp định kỳ mỗi năm 2 lần; trường hợp cần thiết có thể tổ chức
hội nghị bất thường do Chủ tịch triệu tập khi có quá 1/2 số thành viên Ban Chấp hành CLB
yêu cầu. Ban chấp hành có nhiệm vụ:
− Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội;
− Lãnh đạo công tác của CLB trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội;
− Bầu ra Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Ủy viên
thường vụ. Số lượng Ủy viên Thường vụ do Ban Chấp hành CLB quyết định; Bầu ra Ban
Kiểm tra. Trưởng Ban Kiểm tra;
− Khi cần thiết, có quyền bầu bổ sung một số Ủy viên mới nhưng số lượng không được quá
1/3 số Ủy viên do Đại hội bầu;
− Thể thức bầu các chức danh lãnh đạo do Ban Chấp hành quy định.
5. Ban Thường vụ là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành CLB, có trách nhiệm thực hiện
các Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành CLB. Ban Thường vụ họp 3 tháng một lần;
khi cần thiết hoặc theo đề nghị của Chủ tịch CLB, Ban Thường vụ có thể họp bất thường. Ban
Thường vụ có nhiệm vụ:
− Thay mặt Ban Chấp hành chỉ đạo, điều hành các hoạt động của CLB theo nghị quyết của
Đại hội, các nghị quyết của Ban Chấp hành và phải báo cáo tình hình hoạt động giữa hai
kỳ họp của Ban Chấp hành;
− Quyết định thành lập, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ các Ban
chuyên môn và các tổ chức trực thuộc CLB; quyết định kết nạp và khai trừ hội viên theo
quy định của Điều lệ CLB và đúng pháp luật.
− Tùy theo yêu cầu công tác, Ban Thường vụ có thể thành lập các ban, các tổ chức giúp việc
có quy định trách nhiệm quyền hạn của các tổ chức này.
6. Ban Kiểm tra hoạt động độc lập về nghiệp vụ, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra được quy định như sau:
− Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ , việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, các Nghị
quyết và quyết định của Ban Chấp hành, của Ban Thường vụ;
− Xem xét và giải quyết các đơn thư, khiếu tố có liên quan đến hội viên và tổ chức CLB
theo quy định của CLB đúng theo đạo lí và luật pháp Việt Nam và Ba Lan;
− Có quyền yêu cầu hội viên, các tổ chức của CLB báo cáo những vấn đề liên quan đến nội
dung kiểm tra đã được Ban Thường vụ CLB đồng ý;
− Ban Kiểm tra có chương trình hoạt động riêng hoặc hoạt động theo đề nghị của Chủ tịch
và quyết định của Ban Thường vụ
7. Chủ tịch Câu Lạc Bộ do Ban Chấp hành bầu ra; Chủ tịch có nhiệm vụ:
− Chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cuộc họp của CLB;
− Điều hành các hoạt động và quyết định các công việc của theo nghị quyết của Đại hội,
của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ CLB;
− Đại diện trong các mối quan hệ đối nội và đối ngoại;
− Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và hội viên về các hoạt động của
CLB ;
− Là Chủ tài khoản thứ nhất của Hội, chịu trách nhiệm chính về vấn đề tài chính;
− Điều hành cuộc họp Ban Chấp hành nhiệm kỳ kế tiếp cho đến khi bầu được Chủ tịch mới.
8. Các Phó Chủ tịch do Ban Chấp hành bầu, trong đó có một Phó Chủ tịch thường trực. Phó Chủ
tịch được Chủ tịch phân công lãnh đạo một số mặt hoạt động của CLB, có trách nhiệm và
quyền hạn trong phạm vi được phân công và theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban
Chấp hành. Khi Chủ tịch đi vắng, Phó Chủ tịch thường trực thực hiện các nhiệm vụ của Chủ
tịch.
9. Tổng Thư ký do Ban Chấp hành bầu, có nhiệm vụ:
− Thường trực giải quyết các công việc của CLB theo sự phân công của Chủ tịch và giúp Chủ
tịch triển khai các hoạt động hàng ngày của cơ quan ; trực tiếp chỉ đạo và các tổ chức, ban
ngành nghiệp vụ khác của CLB (nếu có);
− Giúp việc Tổng Thư ký có Ban Thư kí và một số hội viên do Tổng Thư ký đề nghị, Chủ tịch
Hội xét quyết định;
− Thực hiện chức năng giao tiếp đối nội và đối ngoại của CLB;
− Tổ chức thư ký và tổng hợp tài liệu các kỳ đại hội, các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường
vụ và hội nghị thường niên của CLB;
− Tổng Thư ký là chủ tài khoản thứ hai của CLB, chịu trách nhiệm quản lý tài sản, tài chính của
CLB theo sự phân công của Chủ tịch.
Chương IV
Điều 8. Tài chính, Kinh phí.
Nguồn tài chính: QUỸ
− CLB phí do hội viên đóng.
− Thu nhập từ các tổ chức hoạt động khoa học - công nghệ của CLB.
− Tiền, tài sản của cá nhân, tổ chức ủng hộ theo quy định của pháp luật.
− Tiền tài trợ của các nhà doanh nghiệp cho các hoạt động của CLB trong lĩnh vực giáo dục đào
tạo và nghiên cứu khoa học.
− Thu nhập từ các hoạt động hợp pháp khác.
CLB có tài chính, tài sản độc lập; việc quản lý và sử dụng theo quy chế của Ban Thường vụ CLB và
theo quy định về hoạt động tài chính của Nhà nước Ba Lan.
Khi Hội bị giải thể thì tài sản, tài chính của CLB phải được kiểm kê và xử lý theo quy định của pháp
luật.


Điều 9. Khen thưởng
Lập QUỸ khen thưởng khuyến khích những hoạt động công nghệ xuất sắc.
Thành viên và các ban ngành của CLB có thành tích xuất sắc sẽ được khen thưởng;
và được đề nghị các tổ chức của Nhà nước Việt Nam, Ba Lan và các cấp quản lí, lãnh đạo chính
quyền xét khen thưởng. Hình thức khen thưởng và đề nghị khen thưởng do Ban Thường vụ CLB quy
định.
Lập giải thưởng Lê Quý Đôn 3 năm 1 lần cho những tài năng trẻ. Luật trao giải thưởng do Ban
Thường vụ CLB quy định.
Điều 10. Kỉ luật
Thành viên và các tổ chức CLB nếu vi phạm nghiêm trọng Điều lệ CLB thì bị thi hành kỷ luật. Hình
thức kỷ luật do Ban Thường vụ CLB quyết định.
Trường hợp vi phạm pháp luật sẽ bị cơ quan pháp luật nhà nước Ba Lan và Việt Nam xử lí theo quy
định của pháp luật.
Chương V
Điều 11. Điều khoản thi hành
Điều lệ này gồm 5 Chương, 11 Điều đã được BCH soạn thảo và thông qua Hội nghị toàn thể ngày
tháng .... năm 2010.

Chỉ có Đại hội toàn thể của CLB mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ.
Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng ..... năm .......

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×