Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử : Luận văn ThS / Vũ
Mạnh Khánh ; Nghd. : PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến . - H. : ĐHCN, 2008 . - 127 tr. + CD-ROM

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU.................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

CHƯƠG 1. HẠ TẦG CƠ SỞ MẬT MÃ KHÓA CÔG KHAI (PKI) ............ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.

1.1.

KHÁI

NIỆM

VỀ

PKI..............................................................................E
RROR

!

B
OOKMARK OT DEFIED
.

1.2.SỞ

KHOA

HỌC

VỀ

PKI..................................................................E
RROR
!

B
OOKMARK OT DEFIED
.

1.2.1. Các thành phần kỹ thuận cơ bản của PKI............................................. Error! Bookmark not defined.

1.2.1.1. Mã hóa.............................................................................................................Error! Bookmark not defined.

1.2.1.2. Ký số................................................................................................................Error! Bookmark not defined.

* Chữ ký Schnorr (Chữ ký một lần )................................................................ Error! Bookmark not defined.

* Các loại chữ ký khác .................................................................................... Error! Bookmark not defined.

1.2.1.2. Chứng chỉ số....................................................................................................Error! Bookmark not defined.

1.2.1. Công nghệ và giao thức của PKI........................................................... Error! Bookmark not defined.


1.2.1.1. Công nghệ OpenCA.........................................................................................Error! Bookmark not defined.

1.2.1.2. Công nghệ SSL ................................................................................................Error! Bookmark not defined.

1.2.1.3. Giao thức truyền tin an toàn tầng liên kết dữ liệu(Data Link).........................Error! Bookmark not defined.

1.2.1.4. Giao thức truyền tin an toàn tầng ứng dụng(Application)...............................Error! Bookmark not defined.

1.2.1.5. Một số công nghệ bảo mật và an toàn thông tin trên thế giới..........................Error! Bookmark not defined.

1.3.

GIẢI

PHÁP

XÂY

DỰNG

PKI ...............................................................E
RROR
!

B
OOKMARK OT DEFIED
.

1.3.1. Hành lang pháp lý để xây dựng và ứng dụng PKI................................. Error! Bookmark not defined.

1.3.2. Giải pháp công nghệ xây dựng PKI hiện nay........................................ Error! Bookmark not defined.

CHƯƠG 2. A TOÀ THÔG TI TROG TMĐT..................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2.1

TỔNG

QUAN

VỀ

THƯƠNG

MẠI

ĐIỆN

TỬ.........................................E
RROR
!

B
OOKMARK OT DEFIED
.

2.1.1. Internet và các dịch vụ trên Internet ..................................................... Error! Bookmark not defined.

2.1.1.1. Internet ............................................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.1.1.2. Các dịch vụ trên Internet.................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.1.1.3. hà cung cấp dịch vụ Internet.........................................................................Error! Bookmark not defined.

2.1.2. Vai trò của thương mại điện tử. ............................................................ Error! Bookmark not defined.

2.1.3. Các mô hình thương mại điện tử. .......................................................... Error! Bookmark not defined.

2.1.4. Đặc trưng của thương mại điện tử. ....................................................... Error! Bookmark not defined.

2.2.MỘT

SỐ

CÔNG

CỤ

SỬ

DỤNG

TRONG

THƯƠNG

MẠI

ĐIỆN

TỬ....E
RROR
!

B
OOKMARK OT DEFIED
.

2.2.1. Các công cụ bảo vệ hệ thống giao dịch................................................. Error! Bookmark not defined.

2.2.1.1.Tường lửa .........................................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.2.1.2.Mạng riêng ảo ..................................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.2.1.3. Phần mềm chống virus ....................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.2.2.Các giao thức đảm bảo truyền tin. ......................................................... Error! Bookmark not defined.

2.2.2.1.Giao thức SSL...................................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.2.2.2.Giao thức SHTTP. ............................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.2.2.3.Giao thức IPSec................................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.2.2.4.Giao thức TCP/IP.............................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.2.2.5.Giao thức bảo mật SET ....................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.2.3. Các phương pháp đảm bảo an toàn thông tin người dùng.................... Error! Bookmark not defined.

2.2.3.1. Mã hóa.............................................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.2.3.2.Giấu tin.............................................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.2.3.3.Chữ ký số..........................................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.2.3.4.Chứng chỉ điện tử. ............................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.3.MỘT

SỐ

BÀI

TOÁN

ĐẶC

TRƯNG

TRONG

TMĐT ............................E
RROR
!

B
OOKMARK OT DEFIED
.

2.3.1. Tổng quan về quy trình thương mại điện tử .......................................... Error! Bookmark not defined.

2.3.2.Một số bài toán trong quảng cáo trực tuyến. ......................................... Error! Bookmark not defined.

2.3.2.1.Toàn vẹn thông tin trong quảng cáo trực tuyến................................................Error! Bookmark not defined.

2.3.2.2.Bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ .......................................................................Error! Bookmark not defined.

2.3.2.3. “Spam” quảng cáo..........................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.3.3. Một số bài toán trong thỏa thuận và ký kết hợp đồng. .......................... Error! Bookmark not defined.

2.3.3.1.Bảo đảm tính toàn vẹn thông tin hợp đồng trực tuyến......................................Error! Bookmark not defined.

2.3.3.2.Bảo đảm tính xác thực......................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.3.3.3.Chống chối bỏ hợp đồng giao dịch...................................................................Error! Bookmark not defined.

2.3.4.Một số bài toán trong thanh toán trực tuyến và chuyển giao hàng hóa. Error! Bookmark not defined.

2.3.4.1.An toàn cho thẻ tín dụng...................................................................................Error! Bookmark not defined.

2.3.4.2.Giả danh đồng tiền số, dùng đồng tiến số không đúng cấu trúc.......................Error! Bookmark not defined.

2.3.4.3.Đồng tiền tiêu nhiều lần ...................................................................................Error! Bookmark not defined.

CHƯƠG 3. BẢO ĐẢM A TOÀ THÔG TI TROG QUÁ TRÌH SỬ DỤG TIỀ ĐIỆ TỬ
.................................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3.1.

GIỚI

THIỆU

TIỀN

ĐIỆN

TỬ ................................................................E
RROR
!

B
OOKMARK OT DEFIED
.

3.1.1. Lược đồ giao dịch.................................................................................. Error! Bookmark not defined.

3.1.2. Phân loại tiền điện tử ............................................................................ Error! Bookmark not defined.

3.1.3. Đặc điểm của tiền điện tử...................................................................... Error! Bookmark not defined.

3.1.4.Cấu trúc của tiền điện tử........................................................................ Error! Bookmark not defined.

3.2.

VẤN

ĐỀ

BẢO

ĐẢM

AN

TOÀN

TIỀN

ĐIỆN

TỬ ................................E
RROR
!

B
OOKMARK OT DEFIED
.

3.2.1. Vấn đề n danh và khai man giá trị đồng tiền....................................... Error! Bookmark not defined.

3.2.1.1. Dùng khóa công khai.......................................................................................Error! Bookmark not defined.

3.2.1.2 Phương pháp thứ hai là dùng giao thức “cắt và chọn”....................................Error! Bookmark not defined.

3.2.2. Vấn đề giả mạo và tiêu xài đồng tiền nhiều lần. ................................... Error! Bookmark not defined.

3.2.2.1.Tiền điện tử trực tuyến: ....................................................................................Error! Bookmark not defined.

3.2.2.2.Tiền điện tử ngoại tuyến:..................................................................................Error! Bookmark not defined.

3.2.2.3.Tiền điện tử định danh-ngoại tuyến (Identified offline):...................................Error! Bookmark not defined.

3.2.2.4.Tiền điện tử n danh-ngoại tuyến (Anonymous Offline):..................................Error! Bookmark not defined.

3.2.3. Một số lược đồ bảo đảm an toàn tiền điện tử........................................ Error! Bookmark not defined.

3.2.3.1.Lược đồ CHAUM - FIAT - AOR ....................................................................Error! Bookmark not defined.

3.2.3.2. Lược đồ BRAD..............................................................................................Error! Bookmark not defined.

3.3.MỘT

SỐ

HỆ

THỐNG

TIỀN

ĐIỆN

TỬ...................................................E
RROR
!

B
OOKMARK OT DEFIED
.

3.3.1.Hệ thống DIGICASH.............................................................................. Error! Bookmark not defined.

3.3.1.1.Phương thức hoạt động ....................................................................................Error! Bookmark not defined.

3.3.1.2.hận xét............................................................................................................Error! Bookmark not defined.

3.3.2. Hệ thống tiền điện tử First Virtual........................................................ Error! Bookmark not defined.

3.3.2.1.Phương thức hoạt động ....................................................................................Error! Bookmark not defined.

3.3.2.2.hận xét............................................................................................................Error! Bookmark not defined.

3.3.3. Hệ thống tiền điện tử Millicent.............................................................. Error! Bookmark not defined.

3.3.3.1.Phương thức hoạt động.....................................................................................Error! Bookmark not defined.

3.3.3.2.hận xét............................................................................................................Error! Bookmark not defined.

3.3.4.Hệ thống tiền điện tử Modex .................................................................. Error! Bookmark not defined.

3.3.4.1.Phương thức hoạt động ....................................................................................Error! Bookmark not defined.

3.3.4.2.hận xét............................................................................................................Error! Bookmark not defined.

3.3.5. So sánh các hệ thống............................................................................. Error! Bookmark not defined.

3.4.

THỰC

TRẠNG

SỬ

DỤNG

TIỀN

ĐIỆN

TỬ

TẠI

VIỆT

NAM ..............E
RROR
!

B
OOKMARK OT DEFIED
.

3.5.

ĐỀ

XUẤT

GIẢI

PHÁP

SỬ

DỤNG

TIỀN

ĐIỆN

TỬ

TẠI

VIỆT

NAM...E
RROR
!

B
OOKMARK OT DEFIED
.

3.5.1.Giải pháp chung..................................................................................... Error! Bookmark not defined.

3.5.2.Đề xuất hình thức sử dụng tiền điện tử bằng phần mềm. ....................... Error! Bookmark not defined.

3.5.2.1.Cấu trúc của đồng tiền .....................................................................................Error! Bookmark not defined.

3.5.2.2.Phương thức hoạt động ....................................................................................Error! Bookmark not defined.

3.5.2.3. hận xét...........................................................................................................Error! Bookmark not defined.

CHƯƠG 4. THỬ GHIỆM .................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

4.1.SỞTHUYẾT..............................................................................E
RROR
!

B
OOKMARK OT DEFIED
.

4.1.1. Sơ đồ chữ ký RSA. ................................................................................. Error! Bookmark not defined.

4.1.2.Sơ đồ chữ ký mù dựa trên giao thức ký RSA. ......................................... Error! Bookmark not defined.

4.1.3.Ví dụ cho sơ đồ chữ ký mù dựa trên giao thức ký RSA........................... Error! Bookmark not defined.

4.2.MỘT

SỐ

GIAO

DIỆN

CHƯƠNG

TRÌNH ..............................................E
RROR
!

B
OOKMARK OT DEFIED
.

4.3.

MỘT

SỐ

ĐOẠN

CODE

CHÍNH

CỦA

CHƯƠNG

TRÌNH....................E
RROR
!

B
OOKMARK OT DEFIED
.

KẾT LUẬ.............................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BẢG CHỮ CÁI VIẾT TẮT................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×