Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Chứng khoán


 !"
#$%&'($) $"
* +,'-./%0)12'34 !
5)6'7,)52 "
899 +/:; !) !!/%
2.9 $"
<=#

>?%"
#>@9?%9(/12)9"
*>@99A9BA@(C9
BABB6"
8>@'($;;) $( !D
"
<=8
 !
>"
#>;"
*>E&?&)5"
8>'34"

<=8
"#$%&#!$'#$%&& ($) $*+,-$.&/#+'
>BFGH5I,"
#>*7J0'342?"
*><0&&)5)K)L?%"
8><03D'$!/7!M"
<=*
"0#$%&#!$'#$%&& ($) $*+,-$.&/#+'
<0&&)5)K)L?%
*7J0'342?
BFGH5I,
M<03D'$!/7!M
<=
1 !#!/2&3,4$2&567+$89!3
N>O3 PG&)5)!/7!M"
J><6!?%"
Q></%0R; )S/I?%"
T></%0.?)0U9@19@ *?%"
<=
:0;8$
<CG !'50 !*&MK
'50 !CG !+&MK
=0!>5& ?3@$*&'$2&58$5$&5A8$95$#$%&$%&7&
Hoang Kiss
N
V
WXYYYYYYYYY
ZN[\

@&=W=]YV=CGY=D'$Y=U^
B0$95#$%&
/)%

1''!
M)D'$
<=*Z@7H)5;)H12?%N!^
$\
C0$$D 4E F$ ?&
_`M
_%!


_2%R?%
M_2%a3M !
<=8
G0$$#$%&2&58%+H$8$A($>&7$#$%&A($>&7I.J
b@PG.)6G)PG)6D'$
04
< +,'-./%0'322'345)6
)0'50 !&
0+'
 c-.)5D%Ed9
 c-./%0'34)52;M6H *
?9*D2?%;e%E)5
M c-.'5)5%Ed
<=*
0I#$%&@F+$#$%&I#9/5&,+'
b@1!H %E)5fg9112H )5M
"0F$>5/$#$%&& ($/ $*$'$#$%&
10K,L&M#+I7+'#$%&& ($/ $*+H$NO$$,+P&Q$%
$895R?
:0S5!TUJ I93%&
<@h)5*2'34
=0 4# 42&567AK>5
<<;iH
B0F$>5#D$#V#W$XY
iH;')5e3E'7-$!M
iH !!?2j?);M%H5/G
iHDj)0$)G?
MiHkP !B6l !?
<=8
Nm@6/%2*12H! !?1$7; n
Hoang Kiss
J
C0Z$#A@[2\3 ]&5!TA)KRH2&3 $
2\3 ]& ^_@@5$X&$,
G0K$8#5!T 4`$8!2&5.+J

0V##&MKRA+F -#D$&?V&3Xa
0Z$#5!TV2&3  4 ]&#D$ F@5$X&b
0F$K$8R58$#$%&#] ]&5!T 42&3 @5$X&
$,
0F$K$8R58$$#$%&#5!T.H$2&3 @5$X&$,
"0;&'##$%&] ]&5!TA!3#D$/ $,&$8+,+'%
A+,'$4+'
*&2)55))5EE
*&2)5EQh)c/
*& )50GD&eh!o5eNpPiB<
M*&( !7)0'qMS)5E
<=*
10;&'##$%&] ]&5!T!3#D$/ $,&$8+,D^+
$8&2&D$.5
:0!3#]F -c+`E?3.`W>)F]L!85&'
##$%&] ]&5!T#D$/ $,&$8
=0;&'#$#$%&] ]&5!TA!3#]A!3RddAeRRR
]/ $,&$8+'@5$X&
<*&)50GD&eh!o%cNpPr31'
!
B0V&MKRA&3XaF -@5D
&3Xa&MH
C0R$X3%
% !a3]M* !
%)%D'$'($
)Gh!oM)%9%D'$'($
M)G !2j)h!1)M.
<=8
G0!3#]/+' $,&8'$$*&@5$X&$, 47#>WE$$X3%

<*&)50GcNpP<r3
Hoang Kiss
Q
0!3#]/$.5% 4$X3%
<OE2h06hh!o%7&D9!?)/Nh)
K)S1)6B6
0 !+$Xd-$ 2&D#D$5%$$X3%
<*?7!f4Npps'5MH'34t!ec%
%)ups'5%t9!?1'5E'34
B6MAMGf4
0 $,&$8$X3%A $,&$8+,$*8+'#]95 !$
# 42&3 %
<@a3M !=i50GcvpPr3
@@AM !=i50GcNpPr3
"0f&I
bE497/7 !2!)!`G/%0
2H)6 !!o
10g^I
b<h!o !)G./%0'349/%0!)K)S/2
f4 !dEG5?4w!7!o !
:0R&3Xa '$+H$2&567&3XaF -&I

bCx!+3!7N)!oU'y,G?/
)!o%
=$D&I 4)UJ I
b@)!o73!7!o !!eG)6!7
!o !2H
B0F$A$5&5@/5
C0N$95/5!+$95/5X/
5&
"G0f&!/5&!%
U?!90
U=&%ec' !9%eca3
M'
?&/%.22?&9? !!?/%
.?7
M?&9%ec'7-$'MF=? !
%e/%0'3479%ec7'34'!M
<=8
"0/+I%,$%
"= ]&$X5 $)H
N>CK"
Hoang Kiss
T
J>"
Q>W"
T>#+"
"=>W5$+%h
N>@!PNJ"
J>@!PNQ"
Q>@!PNT"
T>@!PNu"
""=F$#$X ]&$X95$5F$6@$*&$%T$.5
+H$_c5
N>@Q).&"
J>@'`ec'7jh?"
Q>@/5%6'3!^&"
T>@Q=9G9 !E
'7"
"1Bi$5%h: %%hB->']45 $A/
5 $7&-0`.H$ ?3A ?& TV$$55 $iH %>5&
N>9CK9W9< "
J>CK9< 99#fz"
Q>MZ\6@A%z96#fz9CK"
T>MZ\9CK9B9< "
":B2&#$*%$H$ (D$2&5&-9
D+$j
N>@!^NmNTYNmNv)NmQTYNmTu"
J>@!^Nv{u)NmTu"
Q>BhNmJm)Nm{v"
T>BhNmJm)Nmv{"
"=B&-9D] 46$
N>U27 ! J6"
J>*E!27"
Q>*E!271/5"
T>*E!270G*A"
"B0i|;541}%);2 !eGn
"C0@ !E))G%($)5*?%-6n
1G0@'& !&)|A'`./%0`2.6n
10/+5$k+,$% '$+H$I#9
@?S*12%Er`S)SS2
*12
]*12/7o)5
]*12/7o!M
M@?Se*1201'0G)1'1
<=8
Hoang Kiss
u
10F$>5/$/##]!5$A$@FF -.5$8#
10^+!JF -A$5$5

1"0^+>`+M -95+'$5$5
@19A
@0G9)5
@'($9 $
M@9
<=*
110V$5$5
b@.Za3M !\) !.Z~@*\
1:0$5.95M#& 4`$8F$ ?&
@?% !
@  !
@a3M !
M@A@(C
<=*
1=0$5.X#$M#& 4`$8F$ ?&
@`GAI(
@?% !)E;a3M
@$7&4(&M&) !
M@/;%M2BA@()?% !
<=8
1B0/#$M#&/]l2&'%
1C0#$M#&.5$`$%#2&D_
!?& !?/7o
#E@1/7o`
OGE!M !`/7o
M*12/7o`
<=*
:G0F$M#&A$&5+$@L#5&%
B)?/?6,o?6e
•)19()6)0'597
B,?/]5Me(
M@`,'Me(7
<=
Hoang Kiss
t
:0F$#$M#&$&5+$@$5.L#5&%

:0#$%&#$>$) $*
:0R%&!/>W7#@-+']$%++'@>&e5$8#>m
#D$`$8F$ ?&
:"0#F+$E(-$7#/ -+,+' ]&
:10F$7#A/-!J * $!30g/!J
::0X$5>O.J!J$5.95
*?S2'($
*?S20G)?S2 $
*?S2)5)?S20G
M*?S2)5)?S2'($
<=*
:=0N$>O.J95/5.5 ->F5
:B0N$>O.J95/5
RD;A2&&
RDA-DE2'34&
•%0'347
M )5'7-$!M
<=*
:C0N$&5@Xn)$5.93%& 4!2&5F -

=G0X#$M#&o$&5@ W!2&5
F -
=0F$>5$5.XoF$!$X3%Xn)$5.

=0K, -$D$DXn)$5.$Xo%

=0K,595M#&o%
="0dF -XM#&+#$M#&/
$*$'5&+$8`$8 D@DFA50
Hoang Kiss
{
=10#9*2&5655+H$
+5$k
C !e!
]' !
G'51G2?%
M*$& !
<=8
=:0 ]&-9*5$+H$+5$k
==0f9*2&56An)$5.5$5+H$+5$k

@ `GE2 !/%2.
*$& !
]'E
M@`G!o !)Fc
<=
=B05$5k/9*2&D_$>`$%#0g/

=C0R5$ 4`$8&$ *5$5$5.
@ !o !)BA(D20!G/%
*?% !9a3M
@ !o !9?% !9?%
M*?% !9•:; !
<=*
BG0d$8#-$5$5+H$$82&567
<#7)G/%0)1;
B0dF -95#D$&?9&3Xa
bB%f9%f$9%f?!
B0R&3Xa&$5$5. 4`$8%
CIM07?/?6
W7/AFc
W7!o !)!o)6Fc
MW7/ 1A(
<=
B0F -!$$H$V!%
OE`M9E.c?6
@ .E?6
@ ?6EE.2a3M !
M@ ?%?6 !,E.2?% !
<=8
B"0;!$$H$-,/A#F#A,3 k$p$$!$$H$#D$/
-%
B?6;&HE5e$9?$I!
B?6;&HEI
B?6;7&0dI&&dI)0!
Hoang Kiss
v
MB?670)0 !)0K)`!9&!7hA1!
19-6 !
<=8
B10g* D@D!>`$)95A$+$8/ -$!$$H$k]
#D$/ $,&$8
B:0;!$$H$@-.+J
B=0;!$$H$-#]!
BB0F$KR$!$$H$`.!$$H$?F -%
BC0/#W 7&$
<$?!9$!??!
<$`E9$2?
<$`9$
M<$a3M9$A(
<=*
CG0R&3Xa!5$95 4*$8%
B% !9?!HH12?% !9%9
%'5c !9!/7Mc(G?
@6! !7q7kP !B6)q6
a3M !?!7
*?5HH12?% !(
G?
MU !7?/E?$%e/%
<=
CRH;Q/$,&M#&2&567

N>€'"
J>B'M/"
Q>8•‚'"
T>B•ƒ!"
C#$M#&oH7H;Q
N>@ !B•ƒ!ZBƒa„\"
J>@ !€'Z€a„\"
Q>@ !B'M/"
T>@ !#'Z#a„\"
CdF -95n)$5.f./ L $*$@M7
N>OESJT%){%;"
J>OEQtu%h"
Q>B0?%h!oM(')6C:)B.9*12PI
$M"
T>>$"9>…"2 !!76"
C"XRMqD/F$#$%& 4N0.
N>*?%9B69BA"
Hoang Kiss
m
J>*?9D9!?&/%9A5'"
Q>*?9D9?%9A"
C1RH;Q/"2&567
N>€'Z€a„\"
J>WMZWa„\"
Q>B•ƒ!ZBƒa„\"
T>*wZ*a„\"
C:$,?95RVrsRsnt
N>@OU^"
J>@ !&C:"
Q>OE]M !B•ƒ!"
T>BAB•ƒ!"
C=&-9D$%H7);Q/5RVrs>&3
>J#A%$H$9D.$u5$j
N>NmNpYNmNJ"
J>NmJmYNmQQ"
Q>NmTpYNmTJ"
T>NmtpYNmtN"
CB"RVrs 4V+.5$M#
N> /5MMB6."
J> /5MMBA(C:."
Q> GE2NQppE)'."
T> 12M2% !."
CC"$#$%&)RMqD/F$ 4$5.X
N>@?%9129BA"
J>@69(9,G9?%9
6"
Q>@19A91291/%0(9
.'7-$6"
T>@9M9)?"
GG"-k5$X@5g/$,&AH7

N>8'M"
J>V!w"
Q>#"
T>†"
<=*
G"S5$>H ?3FM&WH
0RF$>5i^CBA/5S5$> (#$*75 
"X%$H$
N>8W;&?%B6"
J>.0?%;"
Q>*7A"
T>*7 !W'97."
Hoang Kiss
N
G"7&Tg$f5$93@5RHAn)N$5
.g$f5k9*
N>*A(9?%1"
J>*?% !9A("
Q>*?% !&92% !9?%7e9A(9
?%M)S !9?% !"
T>*?%7e !9!M)?6 !9 
1 !9?%0q !9?%)$; !"
G0* !&4,e(7Hn
G"0@EM!9 !4n
G104/X#@$%
*?%
@
@*12
M@?%
<=#
G:0* !)5&42%n
G=0#$>$93%&F$
@?%9?%'
@129'
•%069r!^9r(9 !
M*99r!^9r!^9 !
<=*
GB0$#$%&
 +-./%0'34)52f4
 +-./%03 PG)5)-./%0;q
 +-./%02)/%03 !/7!Mh2
MG&
M +,'-./%022'34)6

<=8
GC0!3 F$T
G0F$>56$#$>$
0@A1 !9A1!:.M`o%n
0@o%8•H'`E2&4-n
0v&X7#+,@$% -$#$%&XE&%+@$*&$8%
-f)9 !S7
-f)9 !Sh
Hoang Kiss
N
-$f9 !7S
M-M)h !,-5S
<=8
"0E&%7#+,@$% -AE&H^$ 46$w
@k/w 4@$X&$8%
B&h97+
U5Mh!7)U5M7!
h
U5Mh7!h,7* 'xh&
70f6!h
MB&779h+9!5Mh
<=*
10E&%7#95@$% -AE&H$D$ 46$w7&w
4@$*&$8%
U5(M7!h9!5Mh!7
U5Mh7'`h72ax7&7
0f!?3)0 ;69H7
]R97!5M%&7!?
!e
M]??7!5MhS
<=#
:0_$JE79 !-Hn
=0_$QE7 !ML
!7An
B0#?IA#?IQ&M 4$%V#W##$8#+J
J*%
]ler9rM)`GeM`-(2
WA1)K??!6)6'5G5!!
WA1HH12?%
MWA1!M9HH1)0G2?% !
<=
C0a)6A1(79A1!:.&(7Hn
G0#W##I[>'$#$%&A/#W##@2&?>'L W$
!/2&3,>'0d(3X&!IV#W##3A%&6$x
‡+'5 !
W!^2
W!^52
b*? =‡Xˆ‰ˆ
0[>'$#$%&V#W##@2&?$52&3,732&3,>''$4$j
' 4IV!%&6$x
‡+'5H/A/%0
W!^
Hoang Kiss
NJ
W!^5
•!5!^5
b*? =‡Xˆ•W‰ˆ•WZ+'5'%'\
0[>'$#$%&V#W##732&3,>''$4$j@ WI
V!A%&6$x
‡+'5H/A/%0
W!^
W!^5
•!5!^5
•!5!^
b*? =‡Xˆ•W‰ˆ•WZ+'5W'\
0F$K$8R5[>'KRy.VE 4IV#W##
#H/A'5I(7
#H/A/%0&'`2/%0'5
#H/A/%0$%/%0'5!5!^5
M#H/A/%0$%/%0'5!5!^NZ!^\
<=*
iBY‡M-1? '=iY‡M-X
@&=
WN=]G2
•N=U52
Wp=]2!^5
•p=U52!^5
"0K>5$I[>'KRy.VEF$#D$I8>'$5Az$$/>`53 $W7&

iHiB‡M-1H/A'5I(79!?&/%0'571/%0'5
iB‡M-$%/%0'5!^71/%0'5
CI1H/A/%001G'5e../%0'5
MiB‡M-$%/%0'5!5!^571G'5e..!5
M
<=8
10Z%2&D$5.95#$XXV>'$8&>5&x
UoOG 
!
]ZNppp\ a5=
ZNppp\
@ZNppp\
W5 WJ WN
Š„„ Nt N{ Np Ntpppp N{pppp
aC Jp JN NT Nvpppp JmTppp
@ TTpppp TtTppp
@1+'5iB‡M-J')65n
Hoang Kiss
N
:0!3F -c+`$.5&?&3X
aH0g/F$&3Xa+,c+`
B%fM9%f c
B%f!M9%f.
B%f/7o9%f!
MB%f 9%f1
<=8
=0&3Xa F! A$52&3 $5.&`A#D$@DM
UJ I
B0&3Xa F /2&3  $,&&38 '$$X7x
C0RF -/ F  4$'$-x
G0R&3Xa F $I95!3 42&3 %
0Z$`$8$8#+J$.5A!3 /+5$kX

0F -95!3##&M L5-3X&]&$XL+,
@FF$$8#+J *2&D_0g/$8#+J
@GG)S`M)G)S?6
@G !!
@G)5?%9)5!
M@G !9 !&
<=
0U`GG)S`M?% !7A2%f'5E‹
&n
"0@E!M9./%?% !7ME'5Œ 
!$2HedS1Hn
10N$5.`.5/
@``
@`9
@0,9%e!7
MB9
<=#
:0]M`M2?% !`Gn
=0]M`M2?% !`Gn
B0<52M`E`M2?% !
 !n
C0#7D !Hn
Hoang Kiss
N
"G0*&4( 7D
"0BG)S/7oMS;?% !`Gn
"0$8#+J+7 ]&/ $,&@$X7
@)$'$!
@)$!?1-$|2!
8SMx9!E !&
M*F)6! !
<=*
"0!3A$$8#+J93%&k/$8#+J#J
""0d(3TI\$X>W .H$ ?3+,2&3&I
ZOHN\
ZN\)!7!19ZJ\q !9ZQ\?!
ZN\2Sh!19ZJ\q !9ZQ\)!7)?!
ZN\EM'?9ZJ\2Sh!19ZQ\q !
MZN\q !9ZJ\?M'9ZQ\)!7
<=#
"10d(3TI\$X">W .H$ ?3+,2&3&I

ZJ\2Sh!19ZQ\q !9ZT\)q !)A]8*U
ZJ\EM'?9ZQ\q !9ZT\5M'
ZJ\q !9ZQ\5M'9ZT\)!7
MZJ\q !9ZQ\)!7)?9ZT\)!q !)
A]8*U
<=8
":0d(3TI\$X1:=>W .H$ ?3+,2&3&I

"=0S?IUJ$X&
Hoang Kiss
Nu
<Bd•;4/% !G/7$9 
.))5;
"B0P&3+&]`#?I 4`$8%
bWA1c-5WA1c)K?6)?0!
"C0S?I/F$#?I
WA1.)A1!?.
WA1)A1
WA1(7)A1!:.MWA1)A1G).
<=*
1G0#?IW@D$52&5? %F$$
]''9o99`
]?9D9?%912
]9G9!$9
M]9'qMS
<=
10N$`95.3%&'$#'$
10$#$%&!3/$F@5?&
10N$$#$%&!3#J&-+3%&'
1"0#$%&2\3
110Z$e5$8#)!3 F$T
1:0d4# W5$
<ER.9 !Ne()6E -
1=0N$@#$%&#] ]&5!TySo+H$8$#$%&
%
1B0n'4#]95!3$##$%& 4E %
1C0R$8#+J2&D_.5$8# ]&`$8$8#+J3%

:G0{$$ F$.$8$>)&
:0&?$5.)KR+H$>)$5.) $*93%&

:0qD@F+@D? '$5&) $*
:02\3 ]&$5#?@$82\3 /+2\3)0T5&)
$*
:"0F$>5#D$2&3 @$X -.5 -95$T
Hoang Kiss
N
:10Z$$ 42&3 @$X -$5 -|#
::0$,($$#$%&!3#J&-+3%&'
CG9D'$
@PG'%;9G
CG9
MCG99+G'%;
<=8
:=0$#$%&I#9/$F@5?&
@^E(9
Juh
Jph
MQph
<=
:B0N$95-$#$%&&$>H#J&-+3%&'
@0D99
CG9+G'%;90D)D4
CG9+G'%;9
MCG9+G'%$
<=#
:C0*D&An
=G0*?&An
=0*Vi(9WiG29UMD'$9
@1D'$hn
=0#$%&
=0 !& ($/2&3,4$
="0 !#!/2&3,4$
<3 5PG/%)G
<3 G!?SE)!/7!M9!M2
?%x)53 9/%0;q
O3 PG&)59!/7!M969
'9;q9 q )S?%9$??%
M<3 !/7!M9)%?%))%A9$
?)0 !9)56!?%'7
<=*
=10^+A$5#?F$F$
* !9 !)5
Hoang Kiss
N
* !?%9 !6
* !9 !)?M
M* !59 !'
<=*
=:0^+&M#A$5$55F$
* !&.9 !&.9 !x
* !&9 !!?
* !&.9&':!9!^9 !&.
M* !f9 !M
<=
==0/&M#' F$
@129?%
@12(912(9?%
@12(91/%0(9#E@19
A
M@12(91/%0(9A91
!
g#xe
=B0/&M#@$% $F$
@&!7h%e9&.'
@&/%09&!7h%e9D
@1!9A
M*?9 +/:;
g#x{
=C0z4#F$
@&/%09D9&.'
@129?%9A
@&/%09&!7h%e9&.'
M@19?%9A6
<=8
BG0;-!3H ?3#GG0GGG#$%&8$G0GGG }#$%&A53#
XG0GGG#$%&5+H$8$H@V$10GGG }#$%&0I
&Q95!3 %53:GG0GGG }I$#$%&
b@''7'=
 i5;=Jpppp-NpppppXJppppppppp
@1}%=tpppppppp
*E=Jtpppppppp
@=Jtpppppppp=NpppppXJtppp‰
i5;=Jpppp-NJppppXJTpppppppp‰
@1}%=tpppppppp
*E=Qppppppppp
@=Qppppppppp=NJppppXJuppp‰
i5;=Quppp-NpppppXTJpppppppp‰
@1}%=tpppppppp
*E=Tvppppp
@=Tvpppppppp=NJppppXTpppp‰
Mi5;=Jpppp-NJppppXJTpppppppp‰
Hoang Kiss
N
@,M=Nuppp-JppppXQpppppppp
@1}%=tpppppppp
*E=QQpppppppp
@=QQpppppppp=NJppppXJ{upp‰
<=8
B0;-!3H ?3 (#5!TGG0GGG#$%&8$G0GGG }
#$%&+G0GGG$#$%&+H$8$GG0GGG }$#$%&0R53!3#X10GGG$
#$%&+H$8$$#$%&1GG0GGG 0I&Q95!3GG0GGG0I$#$%&
<=
@)52*%=QpppppbNpppp[QppppppppXQQpppppppp
@=QQpppppppp‰QpppppXNNpppM‰
B0CE?%6A%D !?Jpppp)upppp
CGNpppp‰)GNppppp‰B%
?%Tpppp)6G}Nuppp)
Jppp)6GNpppppp@1:2?%uJppppppp@1
n
<=
@)52*%=JpppppbNpppp[TppppbNuppp[uJpppppppXQNJpppppppM
@=QNJppppppp‰JTppppXNQpppM‰
B0N6$S$A~8$6$A($>&7$#$%&A($>&70
d(3E !I$
b@ !=WXV‰
B"0;-$#$%&8$0GGG0GGG A($>&7$#$%&b}^A($>&7
1b}^0I$$#$%&
b@=NppppppbNJs‰NusXvpppppM
B10;-$#$%&8$GGG•ne0f($>&7$#$%&Cb}^A($>&7
=Ab}^0I$$#$%&0
b@=Npppka8bms‰{JsXNJupk'M
B:0@/H !?9c)6
S1n
B=0@39J@H#5!T
BB0d>W93%&O$X•h@5 *E$#€##@5

#7A5!Jh9/7190G
]$%l!M9/%G5959!39
10G9A5!
<(- !9G)0A9/%E?97
9r7D
M/%E?9(- !9$%l!M9
!/7E!M9)5
<=*
Hoang Kiss
N
BC0Z$@+#?#'$5!T+$8 ^_&5
4€.$@5?&
BC0N$#$%&] ]&#@5!TySo•y$$5S&@$o‚‚V$ 4
E %
CG0Z$%$F&5+$8 ]&$X#+
@D(##D$+$8+H$ ]&
C0!3#]A!3RHA!3Rdd&' 4$X3%X
#D$/+' $,&8'$$*&@5$X&D$xiBGh)XIV$$
X>%
uppGr
uPr
JpPr
MNpPr
C0;&' 4$X3%$#$%&X!3#$#$%&
#D$/@5$X&$>)&$#$%&D$x/I7GG$>O&$#$%&ƒ
- 4#
Np
Qp
up
Mvp
<=8
C0$X3% 4&_4#F$ ?&
C"0R$+$8&_4#A$X3%k 4&_F$+$X95&
?0g/+$X
C10R ]&#D$ ^_X.5>$>)&95
#UJ I
<e !G!!o) !
<e.h)0 !f4
<e q9;q
M<e`G/%02H5)6 !f4
<=8
C:0Z$&_A$+$8&7#XA2&'A $5[ ]&]&7#
X&?&_!$
ba5 !f49 !9G9'5 !
C=0N6$xS@$$#$%&
‡0Dc!^
VG
UMD'$
B'5;7D
Hoang Kiss
Jp
]D(-d? M6A%n
CB0g$$#$%&
b-`2
CC0N$`95$#$%&#J&-+3%&'
bD-$G9HH0G9!-DE)%5!
GG0g$#$%&
- $
1GPG.2?%
-PG 9 !
M0+GM!1
<=
G0N$#$%&X7#@$#'$@)$3%&'
<
G0P&Q ]&
<•}%Hc)5&2;)6S1!.c)G;) 
!,M'7!!7#$E'7
G0P&Q ]&`$8F -
G"0K'F -95P&Q ]&/i&
8E@1$
8A($
8?% !&&
M8;R&&
<=8
G10;-$#$%&$%7&'8$0GGG0GGG A!3@+H$$BG0GGG 0I($
>&7Z.95$#$%&
b8‰'=U^NhXJp9TvsYU^Jh=Xm9{ts
G:0;-$#$%&8$G0GGG0GGG A$F1^A($>&7$#$%&GbA($>&7
"bAD($z$^]0N$@S@$#$%&3X@5
$X&
b e}>x WXv{Nuppp
O6MŽ=_
@LDx!^=‡XNpbNps‰JXp9uM
@PG'UMXNTs‰JX{s
U^=Xu
•MS? =WX
p9ubNYZN[{s\•YNp‰{s[Np‰ZN[{s\•NpXvumuJvQ
G=0;-$#$%&1^8$G0GGG0GGG A($>&7&#Dz$^]b0f($
>&7>5&^^ %Gb0N$S@$#$%&3X
@5$X&
Hoang Kiss
JN
b8‰'=t{J{Ntm9NuXNQbNYNJ•YNu‰pJ[Np‰NJ•Nu
GB0;-!3#$#$%&8$1GG0GGG A$F^A($>&7$#$%&GbA
($>&7b0$$#$%&@5$X&
GC0;-$#$%&$F1^AD($^+H$8$0GGG0GGG A($>&7b}^0
R$>)&$#$%& (&$$#$%&3G$@5 4
0GG0GGG 0N$D>O"H$ $&5 4)($>&7$
#$%&@5$X&b}^
b8‰'=JtJNs‰h
 !!!"#
$%!!&'
G0;-$>)&$#$%&A8$0GGG0GGG A$F^0f($>&7$#$%&
1b}^AD($-]0R$3&$$#$%& 4B73($>&7?
"b}^X&'@$#$%&+H$$0KM3@U@5$X&H$ 4$@U+H$$
$#$%&$ %F
b8‰'=NptTvNT
U70!=NppppppbZN[Nus\XNNuppppM
a506@
i6D'$JTs‰h Js‰#6%Ti.%'50=@ZN[
TbJs\XNNuppppYY‘@XNptTvNT
0CEGNpppppppNph9D'$Nps‰h97DJ;‰hB'3
4D4ThBD'$NtsH%&W
n
b8‰'={mvtm{u9uZ]5Jpt\
0CE?&`Nppppp* 5h $
Npppp]5h $Npvppp@P'$M)55)6
n
b8‰'=vsZ@1P'$M)5\YU'XNpvpppYNppppp‰Nppppp
0CE?`Tpppp* 5h $tppp]
5h $TTppp@P'$Mn
b8‰'=JusZ@1P'$M\YU'Xtppp[TTpppYTpppp‰Tpppp
"0@A1 !9)6?'58 5h9U'D'$
%;2B'qMS? eW2<&
? n
10*PGh3 hd!?ZXp\9D'$%;2
U'98 5hB-W%?
 n
b*? =WX8‰U'
Hoang Kiss
JJ
:0;-#$%& 4$^:GG0GGG Ah>&73X&]& $+H$#$%&V
b0N$@#$%&3@5$X&
bWXtppppp‰NJsXupppppp
=0#$%&/h8^)! $! $0e 4$&'$^0
Z>($>&73X&]&95#$%&0R$5E $#$%&V!
bWX8bZN[\‰U'YX8N‰U'Y
B0;-#$%&/4$]D]70GGG0GGG 0h8^)Bb^
! $0h8($>&7b0N$@#$%&3@5$X&
bWXQppppppbZN[vs\‰NJsYvsXvNpppppp
C0;-$#$%&$F^|$G0GGG0GGG „!3&5+H$$
=0C=0CGG 0I($>&7$#$%&Z.
b8‰'=XNJsZNpppppppX{m{NmppbZN[\•J
?&Cx!3#]/+' $,&8'$$*&@5$X&$, 47#>WE$$X
3%#$%&F$n)$5.
vpPr
uppPr
NpPr
MJpPr
<=*
G0;-$#$%&8$G0GGG0GGG A$FG^A($>&7X
b}^AD($z$^]0N$@$#$%&3S@X$@5
$X&
b]5Jpt
?&Gx2&#5!TA$5$5i 4#
+H$_c5
W3;ef?%9!ec
W;'5 !2je/7?%9
eh)5
We%E;!?9e)%)5
MW'($e%1 $e? !
<=#
0;-$#$%&8$G0GGG0GGG A$FG^„($>&7Gb}^„($>&7
b}^AD($z$^]„$#$%&3 (&$ 41^0N$@$8F$
X95$#$%&3S@@5$X&
b8‰'=WXmJtQmmN
0CENuh9GNpppppppr9D'$7xhN;NusD'$
'EhhJps]%ZW\'yn
8‰'=WX{ttJJtQ9{
0CE*?%GNpppppr9Nh9D'$Nps9
D'$%;Z\.NJs]M6A%n
Hoang Kiss
JQ
b8‰'=WXNpbZNYNNJ\‰pNJ[Npp‰NNJX{mJvu9{
"0N6$S@$#$%&& ($Ae#' AZ#($>&7 6AN$#$%&&
($ 4E V!
b*? =WX8‰U
10;-!3##$%&& ($8$GG0GGG A0GGG }^0f($>&7
I.JGA1b}^0N$#$%&& ($3X@5$X&
bWXNJppp‰Np9usXNNTJvu9{NM‰
:0;-!3##$%&& ($8$1G0GGG A10GGG }^A($>&7
Cb}^0N$#$%&3X@5$X&
b<‰'Xuppp‰msXuuuuu9utM‰
=0R$>)&$#$%&#D$&9$
B0Z$($>&77#W($>&7$X$#$%&5$$@$8$
C0;-$#$%&$F-^8$GG0GGG /($>&7Gb}^0R$>)&$
#$%& (&O$$#$%&3GA$@5& 4G=0GGG 0
f($>&7$#$%&IV$@5$X&b}^
b]5JpmYQpppbNJ‰Np{pppbJXNt9vs
G0;-$>)&-$#$%&8$0GGG0GGG 0f($>&?b}^A$F^0
R$3&O$$#$%& 4C73($>&7$8F$"b}^AX
&'@$#$%&3+H$…@5$X&H$ 4$+'
]5JNpY@XNNJp‰N[QbJsXNputtpQ9{
0;-$#$%&8$G0GGG0GGG A$F1^A($>&7Gb}^AD($z$^]0
R%&($>&7b}^$@$#$%&3@5$X&
b]5JJNY8‰'=mJtppTQ9uZ7\
0;-$#$%&8$G0GGG0GGG$FG^A($>&7Gb}^D($†$^]0
R$>)&$#$%& (&$ WG^0R%&($>&7"b}^$#$%&
3/$@S@5$X&
b]5JptY8‰'={vvNNmp
0n)$5.
"0 4$X3%$5.F$n)$5.F$

10;-!3/4$&Mk1hKRe& ($hKReA>'4#$%& 5
Hoang Kiss
JT
&GG0GGG#$%&#!+1G0GGG#$%&& ($0I8>'&M#t}
#$%&
b<‰'=„Xu%YN%‰JpppppXJpppp
:0F$>5$ ]&A ]&#D$#?I$W5$A$$8F$95
$,
=0F$>5!3)+$X95n)$5.3X&
]&]$%
B0!3KFv&?/&+'& 4BhKRei&##$%&#!
+$#$%&G^0 /&i$#$%&hKRe0;8$#$%&G0GGGKRe0
;8$$#$%&GG0GGGKRe0
d(3IEV!33/@5$X&#]
b<‰'=a5XvPYJP‰NppppXtppppp
C0R&+'9>)&95!3@5&R&+'3/$X2&5
H$$#$%&
"G0F$>5$7 $*$XJ&h@5F$2&3% 
&|#@$X -.5 -$X>$5.
"0N$5.!)2&3,N$D$I@U+I.J
"0‡KR2\3 ]&
"0N$$8F$3G1}G95#$%&ˆv0GGGKRe}#$%&0R ]& 5>)&
0GGG#$%&3&'&52&3,6@+3G1}G"+H$$`$80GGGKRe}
#$%&0SI2&3,60GGGKRe}2&3,0g%3G1}G"A$#$%&vˆB0BGGKRe}
#$%&0B;%xDn’/%n
()*B;I/%0)%pu‰pTH'50=
QNpppbNpppYJpppbNpppXJmM
B;%!?`Gr9%H!70=
JvvppbNpppYJpppbNpppXJtvpp
i.%;'y/%`GrU&?x')6)5;=QM
""0;-$&' ]&"G0GGG0GGGKRe+#$%&dq0N$$8F$
G3G0GGGKRe}#$%&0N$2&3,6#$%&3+G:0GGGKRe}
#$%&0SI2&3,60GGGKRe}2&3,0d(3@$%x
B;%/%0I)6'50n
8M'pt9 !O*#JupppiB8‰B;%&%$n
n’/%n
()*
B;`G=Tppppppp‰JpppXJpppp/%0I
]!JupppH;MF!?`Gr4%%
’0!70=JppppbJpppXTpM
Hoang Kiss
Ju

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×