Tải bản đầy đủ

Chương trình đào tạo nhận thức hệ thống quản lý TNXH theo tiêu chuẩn SA 8000:2008

You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẬN THỨC
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TNXH
THEO TIÊU CHUẨN
SA 8000:2008
TẠI CÔNG TY TNHH Quốc tế
Việt an
Trình bày: Nguyễn Tấn Vàng
-: infor@tindatcorp.com
- www.tuvanquanly.tindatcorp.com
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009

OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
Các điều khoản
cam kết, thỏa thuận
Yêu cầu:
- Các thành viên tham dự đầy đủ và đúng giờ
- Tham gia thảo luận và trao đổi.
- Vui lòng để Điện thoại di động ở chế độ rung để
không làm ảnh hưởng đến lớp học
Điều kiện cấp chứng chỉ khóa học:
- Chuyên cần
- Bài tập
-
Điểm thi: Lý thuyết(trắc nghiệm và thực
hành tình huống)
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
u cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
Suy nghĩ của doanh nghiệp
Phú quý sinh
lễ nghóa..
Giới thiệu
SA 8000 LÀ GÌ?
SOCIAL
ACCOUNTABILITY
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
You think, we think to do together


ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
Vấn đề lợi ích
Vì sao chúng ta phải áp dụng SA ?

Cải thiện môi trường làm việc

Cải thiện đời sống, sức khỏe

Cải thiện hình ảnh doanh
nghiệp

Cải thiện mqh với chính
quyền

Bị ép buộc (rào cản phi thuế
quan)
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
Soan thao
Tai Lieu
Dao tao danh gia
noi bo
Lap ban SA
Dao tao
Tiep tuc ap dung
Khac phuc
Khac phuc
Danh gia noi bo
lan 2
Danh gia noi bo
lan 1
Khac phuc
Nhan giay chung
nhan
Danh gia chung
nhan
Duy tri
Ban hanh tai lieu
QUA TRINH TRIEN KHAI
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000

Quyền lao động trong công ước ILO

Luật lao động của nước sở tại

Tuyên ngôn phổ quát về nhân
quyền của Liên Hiệp Quốc.

Công ước của Liên Hiệp Quốc về
quyền trẻ em.
Cơ sở của SA
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
CÁC TÀI LIỆU QUỐC TẾ THAM KHẢO

Công ước ILO 29 và 105 (Lao động cưỡng bức và nô lệ)

Công ước ILO 87 (Tự do hiệp hội)

Công ước ILO 98 (Quyền thương lượng tập thể)

Công ước ILO 100 và 111 (Trả công công bằng đối với lao
động nam và nữ cho công việc bằng nhau; Sự phân biệt)

Công ước ILO 135 (Công ước người đại diện công nhân).

Công ước ILO 138 và Khuyến cáo 146 (Tuổi thấp nhất và sự
khuyến cáo)

Công ước ILO 155 và Khuyến cáo 164 (An toàn và sức khoẻ
nghề nghiệp)
Cơ sở của SA
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
CÁC TÀI LIỆU QUỐC TẾ THAM KHẢO

Công ước ILO 159 (Phục hồi nghề nghiệp và việc
làm/ những người khuyết tật).

Công ước ILO 177( Công việc tại nhà hay lao động
gia đình).

Công ước ILO 182 (Những hình thức tệ hại nhất
đối với lao động trẻ em)

Công bố toàn cầu về nhân quyền

Công ước của Hợp chủng quốc Hoa kỳ về quyền
trẻ em.

Công ước của Hợp chủng quốc Hoa kỳ về loai trừ
mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ.
Cơ sở của SA
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
CÁC TÀI LIỆU TRONG NƯỚC

Bộ luật lao động của nước CHXHCN Việt nam (sửa
đổi) và các qui định liên quan(Bộ Luật lao động năm
1994, các lần sửa đổi 2002, 2005, 2006 và 2007. Dự
kiến hết năm 2011 sẽ thông qua Bộ luật lao động
mới).

Điều lệ công đoàn Việt Nam và thông tư hướng dẫn
thi hành điều lệ công đoàn Việt nam.

Luật doanh nghiệp Việt nam.

Luật giáo dục Việt nam.

Hiến pháp Việt nam (sửa đổi)
Cơ sở của SA
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
Lợi ích khi áp dụng SA

Nâng cao hình ảnh công ty

Cải thiện mqh với chính quyền

Nâng cao tinh thần đạo đức, kích
thích tinh thần làm việc, tăng năng
suất

Thoả mãn yêu cầu khách hàng

Tạo ra lợi thế cạnh tranh
. . .
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
Định nghĩa
1. Nhà cung ứng/nhà thầu phụ?

Một thực thể kinh doanh cung cấp hàng hóa
và/dịch vụ cho công ty để tạo nên một phần trong
sản phẩm hòan chỉnh của công ty và được dùng để
sản xuất ra sản phẩmvà/hoặc dịch vụ
2. Nhà cung cấp phụ?

Một thực thể kinh doanh trong chuổi nhà cung
cấp mà trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp cho nhà
cung cấp hàng hóa và/dịch vụ để tạo nên một
phần trong sản phẩm hòan chỉnh và được nhà
cung cấp và/hoặc công ty sử dụng để sản xuất ra
sản phẩmvà/hoặc dịch vụ
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
Định nghĩa (tiếp)
3. Họat động sửa chữa?

Là họat động cải thiện cho người lao động hay
người lao động trước đây vì bị xâm phạm
quyền của người lao động được bao hàm trong
SA 8000
4. Hành động khắc phục

Sự thực hiện thay đổi chung (có hệ thống) hay
giải pháp đảm bảo việc sửa chữa tức thì hay
liên tục cho sự không phù hợp.
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
5. Người làm việc tại nhà?

Người thực hiện công việc cho công ty theo hợp
đồng lao động trực tiếp hay gián tiếp ở tại công
ty để mong sự trả công với kết quả cung cấp sản
phẩm hay dịch vụ theo người thuê yêu cầu,
không kể người cung cấp thiết bị, NVL hay các
đầu vào khác đã dùng.
6. Các bên quan tâm

Cá nhân hay nhóm người có liên quan với hoặc
có ảnh hưởng tới thành quả họat động xã hội của
công ty.
Định nghĩa (tiếp)
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
Các yêu cầu của
tiêu chuẩn
SA 8000:2008
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
Tài liệu SA
Bài tập
Tên tài liệu
Sổ tay SA
Chính sách trách nhiệm xã hội
Thủ tục xử lý tình trạng lao động trẻ em và lao
động vị thành niên
Thủ tục nghiêm cấm phân biệt đối xử
Thủ tục Kiểm sóat nhà cung cấp
Thủ tục tuyển dụng
Thủ tục an toàn và sức khỏe
Thủ tục sự trả công
Thủ tục kiểm sóat thông tin liên lạc
Thủ tục ứng phó tình trạng khẩn cấp
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
Tài liệu SA
Bài tập
Tên tài liệu
Thủ tục xem xét của lãnh đạo
Thủ tục đánh giá nội bộ
Thủ tục hành động khắc phục & phòng ngừa
Thủ tục kiểm sóat tài liệu
Thủ tục kiểm sóat hồ sơ
Nội qui lao động , thỏa ước lao động TT
Các quy định trách nhiệm & quyền hạn
Hướng đẫn công việc
Các form (biểu mẫu)
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
Yêu cầu luật pháp & yêu cầu khác
Yêu cầu chính của SA8000
1. Lao động trẻ em (Điều 119-122, LLĐVN)
2. Lao động cưỡng bức (Khoản 2, điều 5, LLĐVN)
3. Sức khoẻ và an toàn (Điều 95-104, LLĐVN)
4. Quyền tự do hội họp, thoả ước LĐ tập thể (Điều
153-156, LLĐVN)
5. Phân biệt đối xử (Khoản 1, 2, điều 5, LLĐVN)
6. Các hình thức kỷ luật (Chương 8, LLĐVN)
7. Giờ làm việc (Chương 7, LLĐVN)
8. Trả công (Chương 6, LLĐVN)
9. Hệ thống quản lý
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
1. Lao động trẻ em
(Điều 119-122, LLĐVN)
- Trẻ em: < 15 tuổi (14 tuổi đối với các nước
đang phát triển).
- Lao động nhỏ tuổi: < 18 tuổi
. . . . .
- Không sử dụng/ tạo điều kiện
- Thiết lập, cung cấp tài liệu, duy trì và
truyền đạt chính sách, thủ tục đền bù và thủ
tục khuyến khích giáo dục.
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
1. Lao động trẻ em (tt)
(Điều 119-122, LLĐVN)
Trường hợp sử dụng:
- Tạo điều kiện đi học
- Không thuê trong giờ đi học
Đi học + làm việc < 10 tiếng
- Không làm việc nơi độc hại, nguy
hiểm
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
2. Lao động cưỡng bức
(Khoản 2, điều 5, LLĐVN)
- Không thế chấp tiền đặt cọc
- Không giữ giấy tờ tuỳ thân (bản
gốc)
- Không ủng hộ việc sử dụng lao
động cưỡng bức, ràng buộc
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
- Cử 1 ĐDLĐ chịu trách nhiệm Sk và ATLĐ
- Môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ
- Phòng ngừa các tai nạn, tổn thương
- Thiết lập các hệ thống báo động
- Huấn luyện thường xuyên về an toàn (lưu
hồ sơ)
- Nhà vệ sinh, nhà tắm sạch sẽ
- Cư xá (nếu có) phải sạch sẽ, an
toàn
3. Sức khoẻ và an toàn
(Điều 95-104, LLĐVN)
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
4. Quyền tự do hội họp, thoả ước LĐ
tập thể (Điều 153-156, LLĐVN)
- Phải tôn trọng quyền thành lập và
tham gia công đoàn.
- Có công đoàn, không đàn áp công
đoàn
- Không phân biệt đối xử với chủ tịch
công đoàn
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
5. Phân biệt đối xử
(Khoản 1, 2, điều 5, LLĐVN)
- Không phân biệt đối xử/ không
ủng hộ.
- Không xâm phạm quyền tự do cá
nhân.
- Không quấy rối công nhân.
- Không dùng từ/ ngôn ngữ ám
chỉ
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
6. Các hình thức kỷ luật
(Điều 82 - 95, Chương 8, LLĐVN)
- Không dùng nhục hình, lăng
mạ, đàn áp
- Không đánh đập
- Không cắt lương vô cớ
- Đe dọa đuổi việc
You think, we think to do together
ISO 9001:2008 ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
ISO 22000:2005/HACCP
SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI
FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..
Yêu cầu
tiêu
chuẩn
SA 8000
7. Chương 7, LLĐVN)
- Tối đa 8h/ ngày hoặc 48h/ tuần
- Nghỉ 1 ngày/ tuần
- Tăng ca phải thưởng thêm
- Không tăng ca quá 12h/ tuần
(VN 4h/ ngày).
- Không tăng ca thường xuyên,
không quá 200h/ năm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×