Tải bản đầy đủ

Lập kế hoạch tiến tới tự do tài chính cho bạn

A joint program brought to you by:
Bank’s Logo
Tên người trình bày
Tên cuộc họp
Thành phố, Việt Nam
NGÀY 2011
Lập Kế Hoạch Tiến Tới Tự Do Tài
Chính Cho Bạn
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các nghiên cứu trường hợp, thống kê, nghiên cứu và khuyến nghị được cung cấp "ĐÚNG NHƯ THỰC TÊ" và
chỉ dành cho các mục đích thông tin và không nên được dựa vào để phục vụ cho việc tư vấn hoạt động, tiếp
thị, pháp lý, tư vấn kỹ thuật, thuế, tài chính hoặc tư vấn khác. Khi thực hiện các chiến lược hoặc thực hành
mới, bạn nên tham khảo ý kiến với các cố vấn pháp lý để xác định những luật lệ và quy định nào có thể áp ​​
dụng cho trường hợp cụ thể của bạn. Các chi phí thực tế, tiết kiệm và lợi ích của các đề nghị hoặc các
chương trình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn và các yêu cầu của chương trình.
Do bản chất của chúng, các đề xuất không phải là các đảm bảo về hiệu suất trong tương lai hoặc kết quả và
phải chịu các rủi ro, bất trắc và những giả thiết mà rất khó dự đoán hoặc định lượng. Các giả định đã được
chúng tôi thực hiện theo kinh nghiệm và nhận thức của chúng tôi về các xu hướng lịch sử, điều kiện hiện tại

và các phát triển tương lai theo dự kiến và các yếu tố khác mà chúng tôi cho là thích hợp trong trường hợp
này. Các đề xuất tuỳ thuộc vào các rủi ro và bất trắc, có thể tạo ra các kết quả thực tế và tương lai và các xu
hướng khác biệt về vật chất từ các giả định hoặc kiến nghị. Visa không chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng ​​ ​​
các thông tin trong tài liệu này (bao gồm cả các lỗi, bỏ sót, sự không chính xác hoặc sự không kịp thời thuộc
các loại) hoặc bất kỳ các giả định hoặc kết luận bạn có thể rút ra từ việc sử dụng nó. Visa không bảo đảm, rõ
ràng hay ngụ ý, và từ chối một cách rõ ràng các bảo đảm về tính thương mại và phù hợp cho một mục đích cụ
thể, bất cứ bảo đảm nào không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ bảo đảm
mà các thông tin sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hoặc bất cứ bảo đảm nào mà thông tin được cập nhật
và sẽ không có lỗi. Trong phạm vi cho phép của các luật áp dụng, Visa sẽ không chịu trách nhiệm trước khách
hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các thiệt hại theo bất kỳ lý luận nào về pháp luật, trong đó có bất kỳ các
thiệt hại đặc biệt, hệ quả, ngẫu nhiên hay tiền bồi thường thiệt hại có tính trừng phạt, cũng như những thiệt
hại do tổn thất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh, hoặc mất mát tiền tệ
khác, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy.
Thông Báo Khước Từ Trách Nhiệm
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo

Vì sao tôi cần lập kế hoạch tài chính?

Các kiến thức cơ bản về lập kế hoạch tài chính

Lập kế hoạch dài hạn

Sử dụng các loại thẻ làm công cụ để quản lý tài chính
Nội dung
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Vì Sao Tôi Cần Lập Kế Hoạch Tài Chính?
Lập kế hoạch tài chính bao gồm xác định mục tiêu và các hoạt động để đạt được mục tiêu.
Visa Công Cộng
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
DATE 2011
Mục tiêu của bạn có phải là một chuyến du lịch trị giá 100.000.000VND
tới Hồng Kông?
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Vì Sao Tôi Cần Lập Kế Hoạch Tài Chính?
Lập kế hoạch tài chính bao gồm xác định mục tiêu và các hoạt động để đạt được mục tiêu.
Visa Công Cộng
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
DATE 2011
42.000 VND
mỗi ngày
X
98.000.000 VND
Bạn có biết rằng, nếu bạn tiết kiệm:
5 năm
=
Hãy lập kế hoạch tài chính và bạn có thể đạt được sự tự do về tài chính
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Sau đây là 3 bước cơ bản để lập kế hoạch tài chính:
Các kiến thức cơ bản về lập kế hoạch tài chính
#1 Các mục tiêu và việc lập kế hoạch
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Sau đây là 3 bước cơ bản để lập kế hoạch tài chính:
Các kiến thức cơ bản về lập kế hoạch tài chính
#2 Xây dựng một ngân sách

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×