Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn bổ sung thủ tục nghiệm thu đề tài, dự án cấp Bộ

THÔNG BÁO
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cá đơn vị thông
báo cho các chủ nhiệm đề tài, dự án sau khi nghiệm thu cấp cơ sở xong, trước khi nộp cho
Bộ Giáo dục và Đào tạo hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp Bộ cần bổ sung bản Thông
tin kết quả nghiên cứu.
Thực hiện công văn số 10996/BGDĐT-KHCNMT ký ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc “ Hướng dẫn bổ sung thủ tục nghiệm thu đề tài, dự án cấp Bộ
“, nội dung công văn ghi rõ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào
tạo đề nghị cá đơn vị thông báo cho các chủ nhiệm đề tài, dự án sau khi nghiệm thu cấp cơ
sở xong, trước khi nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp
Bộ cần bổ sung bản Thông tin kết quả nghiên cứu. Các chủ nhiệm đề tài, dự án cần có 1÷
2 trang kết luận sáng tạo mới về khoa học và thực tiễn của đề tài/dự án để đưa thông tin
công khai trên mạng (theo mẫu). Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đề
nghị các đồng chí chủ nhiệm đề tài/dự án thực hiện đầy đủ thủ tục trên.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
(Đề tài, dự án)
Tên đề tài:
Mã số:

Chủ nhiệm:
Thời gian thực hiện:
Kinh phí thực hiện: triệu đồng
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Các sản phẩm của đề tài
(Tác giả chú ý phân tích rõ tính khoa học mới của sản phẩm, ý nghĩa thực tiễn mới _cần so
sánh cái hiện tại đang có với cái đã làm được của đề tài)
Thông tin kết quả nghiên cứu được đăng tải trên Website của Trường ĐHNNHN
Website: www.hua.edu.vn
2. Về bí quyết công nghệ và công nghệ sản phẩm
3. Ứng dụng trong sản xuất và hiệu quả kinh tế
4. Đào tạo:
5. Tình hình sử dụng kinh phí: đã hoàn tất thủ tục thanh/quyết toán với tổng kinh phí
được hỗ trợ từ nguồn NSNN là triệu đồng năm 200…..
Xác nhận của cơ quan chủ trì
(ký, đóng dấu)
Ngày tháng năm
Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ và tên)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×