Tải bản đầy đủ

Tổng kết, đánh giá công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 08 /BC-STNMT Phan Thiết, ngày 11 tháng 01 năm 2011
BÁO CÁO
Tổng kết, đánh giá công tác quản lý tài nguyên và môi trường
năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2010, là năm thực hiện nhiều giải pháp quan trọng của Bộ Tài nguyên
và Môi trường, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về nhiệm vụ năm 2010 và chủ trương đẩy
mạnh cải cách hành chính một cách đồng bộ về thể chế, thủ tục hành chính và xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường. Đảng bộ, Lãnh
đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành về cả chuyên
môn nghiệp vụ lẫn phẩm chất chính trị; tổ chức quán triệt đến từng cán bộ công
chức, viên chức và thực hiện theo các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính
của tỉnh; tham mưu ban hành kịp thời cơ chế, chính sách của tỉnh theo đúng quy
định, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của
địa phương, đạt được những kết quả tiến bộ trên nhiều mặt, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2010
1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chung
1.1. Các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường do địa phương ban
hành trong năm 2010:
Để cụ thể hóa các chính sách, pháp luật của Nhà nước và từng bước hoàn
thiện hệ thống cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo, hướng
dẫn, quản lý tốt hơn tài nguyên và môi trường tại địa phương. Trong năm 2010 Sở
đã xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành 11 văn bản pháp luật về tài nguyên và
môi trường (có danh mục kèm theo) gồm 09 quyết định, 02 chỉ thị; trong đó trọng
tâm trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính đã tham mưu UBND Tỉnh ban hành
Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 về việc ban hành Quy định về
trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực môi trường theo cơ chế
một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày
22/6/2010 về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất và quy trình phối hợp với chủ đầu tư trong việc thoả thuận với
người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết
định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 về việc ban hành Quy định về cơ chế
phối hợp và thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tiền sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tiền sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Lãnh đạo Sở tập trung triển khai nhiệm
vụ của UBND tỉnh giao tại Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 và tập
trung chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là rà soát cải cách thủ tục
hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng nhanh về
thời gian, gọn về thủ tục, đúng quy định pháp luật, kiên quyết loại bỏ các khâu trung
gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, những loại giấy tờ không cần thiết nhằm
giảm đến mức thấp nhất thời hạn giải quyết hồ sơ, hạn chế đi lại nhiều lần để làm
thủ tục hành chính đối với các tổ chức và cá nhân khi đầu tư vào tỉnh. Đồng thời coi
trọng việc phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện công tác quản lý về quản lý đất
đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường theo đúng quy
định; tăng cường công tác đi cơ sở nắm bắt tình hình và kịp thời kịp thời tham mưu
UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện các chỉ đạo, tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc trong công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước, bảo
vệ môi trường.
1.2. Xây dựng Kế hoạch năm 2011 và Kế hoạch 5 năm 2011- 2015 của địa
phương về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường:
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số
2123/BTNMT-KH ngày 11/6/2010 V/v hoàn thiện kế hoạch 5 năm ngành tài
nguyên và môi trường. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh và hướng dẫn của
Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2011.
Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2006-2010 và năm
2010, những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và những bài học kinh
nghiệm. Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch ngành năm 2011 và Kế hoạch
ngành 5 năm 2011-2015 theo đúng hướng dẫn, bám sát vào thực hiện nhiệm vụ cụ
thể của ngành, Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của
Bộ Tài nguyên và Môi trường, của UBND tỉnh. Trong đó, chú trọng đào tạo, xây
dựng đội ngũ cán bộ công chức, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và đề ra các giải
pháp, kiến nghị để thực hiện đạt kết quả.
1.3. Công tác kiện toàn bộ máy quản lý tài nguyên và môi trường:
Năm 2010, tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn bộ máy quản lý của ngành,
về tổ chức bộ máy của Sở đã tiếp nhận Trung tâm Phát triển qũy đất tỉnh và thành
lập Chi cục Quản lý đất đai là đơn vị trực thuộc Sở.
Về thành lập và kiện toàn tổ chức Phát triển qũy đất: Thực hiện Thông tư liên
tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất; UBND tỉnh
đã ban hành Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 về việc chuyển Trung
tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận về trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
trên cơ sở nguyên trạng hiện có. UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt Quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của
Trung tâm, là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, chỉ đạo
tiến hành sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức các phòng chuyên môn của Trung tâm từ 05
phòng xuống 03 phòng. Cơ bản đến nay, hoạt động của Trung tâm vẫn ổn định, đi
vào nề nếp, có hiệu quả hơn.
2
Cùng với việc sáp nhập Trung tâm PTQĐ tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết
định số 704/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai
trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở sắp xếp lại 02 phòng Đăng ký
đất đai và phòng Quy hoạch-Kế hoạch. Cơ cấu tổ chức của chi cục hiện nay gồm có
03 phòng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2011.
Như vậy, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở hiện nay gồm có 6 phòng (Văn
phòng Sở; Thanh tra Sở; phòng Đo đạc bản đồ; phòng Tài nguyên nước-KTTV;
phòng Tài nguyên khoáng sản; phòng Biển-Hải đảo) và các đơn vị trực thuộc, gồm:
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Chi cục Bảo vệ Môi trường; Chi cục Quản
lý đất đai; Trung tâm Công nghệ thông tin; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi
trường và Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh. Ngoài ra, năm 2009 Sở đã thành lập
Ban Quản lý dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất
đai (XDHTHSĐC&CSDLQLĐĐ) để giúp Sở thực hiện quản lý dự án
XDHTHSĐC&CSDLQLĐĐ trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với cấp huyện, Sở phối hợp
với Sở Tài chính, Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện về tăng cường bộ máy
quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn các huyện. Đến nay toàn ngành có
907 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: cấp tỉnh 323 người, cấp huyện 330 người và
cấp xã 254 người; biên chế 474 người và hợp đồng 433 người.
1.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và
những vấn đề bất cập, nổi cộm liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc
lĩnh vực tài nguyên và môi trường:
Công tác thanh tra, kiểm tra, tham mưu giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố
cáo của công dân luôn luôn được Đảng ủy và Lãnh đạo Sở coi đây là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
Về công tác tiếp dân, Lãnh đạo Sở tiếp dân định kỳ hàng tháng vào các ngày
01, 15 và 25, đã tiếp 17 lượt người tăng không đáng kể so với năm 2009 (17/14
lượt).
Về giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo,
Về giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, năm 2010 tổng số đơn
thuộc thẩm quyền giải quyết là 104 đơn. Kết quả đã giải quyết được 96/104 đơn đạt
92,30%. Hiện nay còn 08 đơn đang xác minh giải quyết, trong số này có 05 đơn quá
hạn. So với cùng kỳ năm 2009, số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết năm 2010
giảm 38 đơn (năm 2009 là 142 đơn); Kết quả giải quyết cao hơn (năm 2009 giải
quyết 128/142 đơn, đạt 90,14 %) và số đơn quá hạn giải quyết giảm hơn so với năm
2009 (năm 2009 quá hạn 14 đơn). Cơ bản năm 2010 hoàn thành chỉ tiêu giải quyết
đơn thư đề ra trên 90%.
Về công tác thanh tra, kiểm tra, Sở đã tiến hành tổ chức 03 cuộc thanh tra
theo kế hoạch về lĩnh vực môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước. Đã thanh tra
19 tổ chức, trong đó: lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước 1 cuộc/ 4 đơn vị và lĩnh
vực khoáng sản 2 cuộc/ 15 đơn vị; Thanh tra, kiểm tra đột xuất (theo Văn bản chỉ
đạo của UBND tỉnh hoặc đơn thư phản ảnh của nhân dân) gồm 14 cuộc/ 75 tổ chức,
trong đó: lĩnh vực môi trường 3 cuộc/ 19 tổ chức; lĩnh vực tài nguyên nước 1 cuộc/
10 tổ chức; lĩnh vực khoáng sản 5 cuộc/ 28 tổ chức; lĩnh vực đất đai 4 cuộc/ 4 tổ
chức; lĩnh vực môi trường, nước 1 cuộc/ 14 tổ chức.
3
Qua thanh tra, kiểm tra năm 2010 đã lập bản xử phạt 79 trường hợp vi phạm,
tổng số tiền phạt là 1.557.650.000 đồng, trong đó, thuộc thẩm quyền của UBND
tỉnh 8 trường hợp/ 931.050.000 đồng; thuộc thẩm quyền của Chánh thanh tra Sở 71
trường hợp/ 626.600.000đ (có 18 trường hợp vi phạm do Cảnh sát môi trường
chuyển sang số tiền phạt là 235.000.000đ). Kết quả chấp hành nộp phạt được
1.054.600.000 đồng/1.557.650.000 đồng; chưa chấp hành nộp phạt 503.050.000
đồng.
Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm trên, Sở tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội
nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 39/CT-UBND ngày 15/7/2008 và Chỉ thị
11/CT-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đất
đai và khoáng sản; phối hợp Công an tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt và hướng dẫn
việc thực hiện Nghị định số 105/2009/NĐ-CP và 117/2009/NĐ-CP của Chính phủ
quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường cho cán bộ
(chủ yếu trong ngành Tài nguyên và Môi trường) và các tổ chức liên quan đến hoạt
động khoáng sản và môi trường.
Về triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật
về đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.
Ngày 05/05/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc ban
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg. Theo đó, UBND tỉnh giao
cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Thanh tra tỉnh và các Sở
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Cục thuế tỉnh tiến hành thực hiện kế
hoạch kiểm tra. Ngày 23/6/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1370/QĐ-
UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra.
Kết quả đã tổ chức kiểm tra xong địa bàn thị xã thị xã La Gi, qua kiểm tra
phát hiện trên địa bàn thị xã có 46 tổ chức vi phạm việc sử dụng đất với diện tích vi
phạm là 1.524.887,32 m
2
, trong đó: các hình thức vi phạm chủ yếu là bỏ đất hoang
hóa, chậm triển khai dự án với diện tích 1.504.730,24 m
2
đất (chiếm 98,6% diện tích
vi phạm), để đất bị lấn chiếm 2.515,5 m
2
, lấn chiếm đất chưa sử dụng 1.249,0 m
2
, sử
dụng đất không đúng mục đích 5.956 m
2
và đất còn đang tranh chấp 10.436,60 m
2
.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và kiến nghị người có thẩm quyền tiến hành xử phạt
vi phạm hành chính 03 tổ chức với số tiền phạt là 18.000.000 đồng; tham mưu
UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi được 4/6 trường hợp với diện tích đã thu là
79.705/116.661 m
2
. Hiện nay, theo kế hoạch Đoàn kiểm tra đang tiếp tục triển khai
kiểm tra thực địa ở 2 huyện Hàm Tân và Tuy Phong.
2. Các lĩnh vực quản lý chuyên ngành về tài nguyên và môi trường
2.1. Lĩnh vực đất đai
- Công tác tổng kết thi hành Luật đất đai năm 2003: Hiện nay, Sở đang chuẩn
bị tổng kết, dự kiến tổ chức trong Quý I/2011.
- Công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử
dụng đất 5 năm (2011-2015) của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã: Ngay từ đầu năm,
trên cơ sở đăng ký chỉ tiêu kế hoạch của ngành được UBND tỉnh phê duyệt. Sở đã
tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 07/5/2010 về tăng
cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các văn bản
để hướng dẫn thực
để hướng dẫn thực


4
hiện.
hiện. Đến nay 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã mở hội nghị đánh giá công tác quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2001-2010 và triển khai công tác lập quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất 2011-2020 gắn liền với tổ chức tập huấn nghiệp vụ, thành lập
Hội đồng thẩm định, ban hành Chỉ thị và xây dựng kế hoạch thực hiện.
Về triển khai thực hiện: Đối với cấp tỉnh, đã hoàn thành xong việc
lập, thẩm
lập, thẩm


định Dự án đầu tư lập QHSDĐ trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, đồng thời
định Dự án đầu tư lập QHSDĐ trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, đồng thời


hoàn thành các thủ tục lựa chọn tư vấn thực hiện theo quy định hiện hành. Hiện nay,
hoàn thành các thủ tục lựa chọn tư vấn thực hiện theo quy định hiện hành. Hiện nay,


đơn vị tư vấn đang triển khai rà soát, phối hợp các Sở, ngành, địa phương xác định
đơn vị tư vấn đang triển khai rà soát, phối hợp các Sở, ngành, địa phương xác định


các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
Đối với cấp huyện: 10/10 huyện, thành phố, thị xã đã lập xong dự án đầu tư
của cấp huyện, cấp xã trình UBND cấp huyện phê duyệt, đồng thời lựa chọn xong
đơn vị tư vấn và tiến hành thực hiện các bước lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,
thực hiện đạt 50% khối lượng công việc theo kế hoạch.
- Công tác kiểm kê, thống kê đất đai: Thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm
2010, ngay từ đầu năm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh Chỉ thị và thành lập Ban chỉ
đạo, Tổ chuyên viên giúp việc kiểm kê đất đai năm 2010 và xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện. Kết quả đến nay, đã tổng hợp xong biểu mẫu, báo cáo thuyết
minh và biên tập bản đồ HTSDĐ năm 2010 của cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi
trường theo đúng quy định. Chất lượng công tác kiểm kê, thống kê đất đai được
nâng lên so với cùng kỳ giai đoạn trước.
- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Cùng với công tác xây
dựng HTHSĐC&CSDLQLĐĐ toàn tỉnh, Lãnh đạo Sở tiếp tục tập trung chỉ đạo
thực hiện dự án đo đạc và cấp giấy CNQSDĐ 16.000 ha cho hộ gia đình và cá nhân
đã triển khai thực hiện từ năm 2008 đến nay. Xác định việc hoàn thành việc cấp
Giấy CNQSDĐ vào năm 2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo đó ngay
từ đầu năm Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện và giao chỉ
tiêu cấp Giấy chứng nhận toàn tỉnh là 19.000 ha (cấp huyện: 8.000 ha, cấp tỉnh:
11.000 ha). Hoàn thành cơ bản việc cấp mới, cấp đổi Giấy Chứng nhận đối với đất
lâm nghiệp theo dự án của Thủ tướng Chính phủ.
Kết quả thực hiện đã cấp giấy CNQSDĐ được 19.815,68 ha/ 19.000 ha KH,
đạt 104,29%, trong đó: cấp cho hộ gia đình, cá nhân 7.803,06 ha/ 8.000 ha KH, đạt
97,53% và cấp cho 179 tổ chức/ 2.335 giấy với diện tích 12.012,62 ha/11.000 ha
KH, đạt 109,2%, trong đó đất lâm nghiệp cấp 1.379 giấy với diện tích 9.422,52 ha.
- Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất: Sở đã
tiếp nhận giải quyết 271/284 hồ sơ, đạt 95,42%. Trong đó: giải quyết 111 hồ sơ thu
hồi, giao đất với diện tích thu hồi 3.231,13 ha và giao 2.251,20 ha cho các tổ chức
để thực hiện dự án theo chủ trương của UBND tỉnh; 92 hồ sơ thu hồi, cho thuê đất
với diện tích thu hồi 1.152,11 ha và cho các tổ chức thuê 1.359,73 ha và 68 hồ sơ ủy
quyền cho UBND các huyện, thành phố thị xã thực hiện theo Nghị định
69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, với diện tích 1.110,11 ha. Còn lại
13 hồ sơ (gồm 08 hồ sơ giao đất và 07 hồ sơ thuê đất) đang trong thời hạn giải
quyết. Ngoài ra, Sở còn tham mưu giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền và
nghĩa vụ của tổ chức đang sử dụng đất là 157 hồ sơ với diện tích 41.293,32 ha và
tham mưu trả lời, báo cáo giải quyết vướng mắc theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ngành, UBND cấp huyện 875 văn bản.
5
- Công tác xây dựng bảng giá đất năm 2011: Kết quả đến thời điểm này Sở đã
tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 95/2010/NQ-
HĐND ngày 03/12/2010 về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận năm 2011. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/2010/QĐ-
UBND ngày /12/2010 về ban hành giá các loại đất năm 2011.
2.2. Lĩnh vực tài nguyên nước:
Trên cơ sở thực hiện kế hoạch công tác quản lý tài nguyên nước của Sở, đồng
thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ và
chỉ đạo của UBND tỉnh. Lãnh đạo Sở tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm
tra, xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm nguồn nước đối với các cá nhân tổ chức
trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước.
Về công tác kiểm tra, Sở đã tiến hành kiểm tra, phân tích hàm lượng Clorua
trong mẫu nước ngầm khu vực thu hồi titan tại mỏ Thiện Ái, Hòa Thắng; kiểm tra
thực tế tình hình quan trắc đo mực nước, lưu lượng nước, lấy mẫu phân tích chất
lượng nước tại một số công trình đã được cấp phép trên địa bàn các huyện Hàm
Thuận Bắc, Hàm Tân, La Gi và thành phố Phan Thiết; Tổ chức phúc tra các tổ chức,
cá nhân theo Quyết định số 141/QĐ-TNN ngày 27/11/2009 của Cục trưởng Cục
Quản lý tài nguyên nước và các cơ sở khai thác cát đen trên địa bàn tỉnh (gồm 06
Công ty CP đầu tư KS và TM Bình Thuận; Cty LD Ksản quốc tế Hải Tinh; Công ty
Cổ phần Đường Lâm; Công ty TNHH KS & TM DV Tấn Phát; Công ty Khai thác
Công trình Thuỷ Lợi và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Tỉnh).
Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ
chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước
và xả nước thải vào nguồn nước trong năm 2010. Kết quả đến nay đã có 6 huyện
kiểm tra xong là huyện Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh, Phú Quý, Hàm Thuận
Nam,Tuy Phong; 2 huyện đang kiểm tra là huyện Bắc Bình và thành phố Phan
Thiết; 2 huyện đang trình phê duyệt kế hoạch tổ chức kiểm tra là huyện Hàm Thuận
Bắc và thị xã LaGi.
Về cấp phép cho các công trình khai thác, sử dụng nước cho thủy điện, sản
xuất nông nghiệp và cấp nước đô thị, đến nay trên địa bàn tỉnh đã cấp được 24 giấy
phép, trong đó: 04 giấy phép cho Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận và 20 giấy
phép cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn Bình Thuận.
Riêng đối với việc cấp phép khai thác nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông
nghiệp, theo thống kê hiện có 92 công trình của Công ty khai thác Khai thác công
trình thủy lợi Bình Thuận nhưng tỉnh chưa triển khai cấp được.
Về công tác cấp phép sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước, năm 2010 Sở
tham mưu UBND tỉnh cấp, gia hạn 51 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước
và xả thải vào nguồn nước/ 50 giấy phép kế hoạch, đạt 102%. Trong đó có 24 giấy
phép khai thác nước dưới đất; 3 giấy phép khai thác, sử dụng nước măt; 5 giấp phép
xả nước thải vào nguồn nước; 17 giấy phép gia hạn khai thác nước dưới đất; 01 giấy
phép hành nghề khoan nước dưới đất và 01 giấy phép thăm dò nước dưới đất. Tổng
số giấy phép cấp từ trước đến nay là 204 giấy phép.
6
Về triển khai thực hiện các dự án lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh,
Sở đã thực hiện xây dựng đề cương, tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Báo cáo tổng
hợp thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông trên địa bàn tỉnh và đang tổng
hợp chỉnh sửa nghiệm thu kết quả; Tổ chức họp thẩm định đề cương dự án dự án
“Xây dựng hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận”.
Hoàn thành các dự án Quy hoạch tài nguyên nước đảo Phú quý, đã được
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21/10/2010; Dự án
Kiểm kê hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn
nước trên địa bàn tỉnh, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2850/QĐ-
UBND ngày 09/12/2010 và đề án Xây dựng, tổ chức vận hành hệ thống quan trắc
tài nguyên nước dưới đất đảo Phú Quý, đã thông qua hội đồng thẩm định, đang
hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.
Ngoài ra, Sở thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, hướng dẫn việc thực
hiện các văn bản về kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên
nước cho UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tập huấn, hướng dẫn các văn bản
quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước cho các cán bộ, tổ chức, doanh
nghiệp trên địa bàn thị xã La Gi và huyện Phú Quý; Tập huấn ”Nâng cao nhận thức
và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các dự án về Biến đổi khí hậu” và Tập huấn pháp
luật về tài nguyên nước cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức và cá nhân
có liên quan để nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn trong quá trình thực
hiện.
Nhìn chung, đối với lĩnh vực tài nguyên nước, các trang thiết bị cần thiết cho
công tác quản lý, giám sát tài nguyên nước còn thiếu; thông tin, dữ liệu về tài
nguyên nước còn phân tán và chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác quản lý
tài nguyên nước; chưa có quy hoạch lưu vực phân bổ tài nguyên nước đảm bảo
dòng chảy tối thiểu phục vụ nhu cầu nước cho sinh hoạt và các ngành dùng nước
trong mùa khô hạn; chưa xây dựng quy hoạch phòng chống tác hại do nước gây ra
trên lưu vực sông nên gặp trở ngại trong công tác vận hành điều tiết hồ chứa đảm
bảo cắt lũ vào mùa mưa lũ; chưa có mạng lưới trạm quan trắc động thái nước ngầm;
mạng lưới quan trắc chất lượng nước sông còn hạn chế; không nắm được nhu cầu
sử dụng tài nguyên nước của các ngành. Tuy nhiên trong năm qua, Lãnh đạo Sở
luôn quan tâm chú trọng đến công tác tập huấn, tuyên truyền; hoàn thành các chỉ
tiêu kế hoạch về cấp phép; triển khai thực hiện làm tốt các dự án lĩnh vực tài nguyên
nước trên địa bàn tỉnh nhằm ngày càng đưa công tác quản lý tài nguyên nước chặt
chẽ, có hiệu quả hơn.
2.3. Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản:
Trên cơ sở kế hoạch thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản của
Sở, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày
05/10/2005 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đến năm
2010 và định hướng đến năm 2015. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, bám sát
nội dung của Nghị quyết để chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được những kết quả
nhất định, cụ thể như sau:
Sở phối hợp cùng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức tập huấn,
phổ biến Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các Sở,
7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×