Tải bản đầy đủ

đánh giá thực trạng và tác động của việc giao đất, giao rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại xã lộc hòa, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế

LÅÌI CAÍM ÅN
Sau một quá trình học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông
Lâm Huế, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình và tiếp thu được
một lượng kiến thức nhất định. Để có được kết quả đó, ngoài sự nổ lực của
bản thân, tôi đã nhận được sự cổ vũ, động viên của gia đình, sự hướng
dẫn, giảng dạy tận tình của quý thầy cô giáo trong nhà trường và sự giúp
đỡ của bạn bè. Nhất là trong kỳ thực tập và làm khóa luận cuối khóa này,
sự động viên, hướng dẫn đó đối với tôi là vô cùng quý báu.
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình, tôi trân trọng cảm ơn
Cô giáo Ths. Hoàng Thị Hồng Quế, người đã trực tiếp hướng dẫn, tạo mọi
điều kiện để tôi hoàn thành khóa luận này một cách tốt nhất.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị tại Phòng Tài
nguyên và môi trường huyện Phú Lộc và UBND xã Lộc Hòa đã luôn tạo
điều kiện để tôi có thể học hỏi, nắm bắt được nhiều thông tin, kiến thức
thực tế phục vụ cho bài viết của mình được hoàn thiện hơn.
Tuy nhiên, do kiến thức và thời gian thực tập còn hạn chế nên nội
dung đề tài không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Kính mong nhận
được sự giúp đỡ, góp ý và chỉ dẫn thêm của quý thầy cô giáo và bạn bè để
đề tài được hoàn thiện hơn.
Huế, tháng 5 năm 2011
Sinh viên

Cao Thị Khánh Chi





!"#$"%#
 &
'()*+(,-.*&
/0/1234"5#&
678$$69$6:;$:"$<=12>
&)#/:?$69$6:;$712@
&>
A,BC(9D,E*(9BF(G(,-.*>
HIJ$$"%#>
72=$"%#>
&8K#$$"%#>
>IL$/#MN$KO41#>
>P
QR)*S(,-.*TSU*VP
#01W"9QXYZ[8\P
1.1. Điều kiện tự nhiên 16


 !
"#$%&'()*
1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 23
+,  (%&/
"
!0123/
W:7$678$$69$6:;$=]^K!$7Z[8\ @
2.1. Thực trạng giao và sử dụng đất rừng tại xã Lộc Hòa 30
2.2. Thực trạng giao và sử dụng rừng tại xã Lộc Hòa 37
&/$//8$=1$69$6:;$H=<08$
?7Z[8\>
3.1. Đánh giá tác động của việc giao đất rừng đối với kinh tế hộ gia đình
tại xã Lộc Hòa 42
4$/-5678-9:8/"
4$/ ;$<-=28/""


4$/-56;/"
"4$/-5;,%&'>/?@
3.2. Đánh giá tác động của việc giao rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại xã
Lộc Hòa 53
>(_/`a$1#5#_N$/$69$6:;$=]^K!$
7Z[8\b&
4.1. Đối với chính quyền địa phương 54
4.2. Đối với người hưởng lợi 55
4.3. Đối với chính sách 55
bbP
QR*VTQ,R(cbP
Q4#MbP
Q$db@
T,,e*+QSUbf

E+GgFh9i,j*h
A<BCA<B78D;%&/EEEEEEEEE"
A<BCA<B78;/EEEEEEEEE"F
A<BCA<B;GBG$%&'/EEEEEEE?@
A<B"CA<B78%&'/EEEEEEEEEEEEEEEE?
"
E+GiS(i,j*
A=CH,%&'823I/JKF
A=C#78$%&'8'23I/JK@
A=CJ'-9:8%,L;;,M&.NO-9:'
23I/JK
A="C#78;23I/JK"
A=?CI-9&'/&8&G'23I/JK*
A=CP./ (8GNO&'23I/JK
A=CQ0LR,BG'23I/JK?
A=*C4&G5)&0L/S=%TU=& '23I/
JK*
A=FCJ'G5)&&0L/S=%TU=& '23I/
JKF
A=@CP5678-9:8'23I/JK"
A=C#78,B R'23I/JK"?
?
E+k,Rl
IQVJ C I,L;23/
J4V C JO;$23
I4W+ C I,LNXS.&
PV C P=28
+ C Y:
HJ C HK/
QQ C Q(N
ZAQ+ C [U,,
#JQ C #,(!L>$
#IQ C #,%,!L
Q44P C QRB-=
Q4 C QRR
4P#W C 4:-\7S
#4PQ C #R-5;
+HQQ C &;R;
4] C 4R$&
4Q C 4N^
P+ C P9:
Q C B_
` C `:
+4 C +
4 C 4.>)
 C <L>)
QQ C QR;
## C #R/
]]a C ]&8&G
44 C 4Bb
#Q C #!R
4a C 4BG




QL%(L/N0c%(B_ G%(
@F"@@@&0G5)%(@@@"@@@d@@e  
;$<>5)DL!(%(L/)f8%YU0T
g NX, fG (BU(&,/< 4M&4P
a&UPh>M%-#)&8;Q,(4C“Để giải quyết
được đói nghèo, Việt Nam không còn cách nào tốt hơn là phải “dựa” vào
rừng”.J(!LG8;D%&'(0;: :&$(
>Nid>L'28>jLY(i'f"kZP+!L
@@e ($%&'%,LY-=>$0L/ K8%&D>
S.,YU. ->NX, l (LD_
Q&(GK0D$:&$%g 5N;K/LR
NX-$ (=S
+G3=LGm&'F?"1F?2.KFm
&&'F 1 F*? (*m&'F* 1 FFFdA/QQ (
H4Q4@@@&4fn) (/-5@@?eQ),
'(%(8 (G>R05-5o'
>$-9:UGU3S$Ln%(LG=L0
YU%(G5)
]&8&G//B%(N7%
= (Q(NpL'&-5<678>23/\U(
RRBX,&f$L&R$S=%T (
U=& G4)L/&q(&=%0%(;f%G5
)  &  &  /  B  %(  G  r&  >  3 -  =L  8  %NO
dPM%@@e DL!8; D%,L-=&(ids'et
N-=;jLid('eD(o;G()G
8; (>R'&NOD/%5_NX,L (&$
&'/S=%TGtNfNs'&Y(''$>
GNO&uvA)'0l 7-w%O%(%O

NX,-w;:/ (&!N\Gdm!N\e 
'GUfNO&%(Gr&> (-=L8%NO-w
XOU&%,L0<N\%ONOx4fn)dFFFet&
p&8%,L;y0$/57L( 8D&(%N7
53NO$;n(L/>$U8X%(y0>&=@1
@m /-9:8%,L;NO&_L:d`&-& (
+U&-FF*?&PM%J@@?e
z4G4)JG!L@@@30@?@@G5)
NO&&NX,;N7S=%T&0@@NO&&
$,?@@NO&&$/B (@@NO&&$
0L/ ($6n>$d#:H$<I,L;J@@*e4
)-7@!L5M&Q{4JB` (J&(
J48&U(  m/#01=n%5#_4o:;$8$
p$qrs0$12;t;"#upC“Có quá nhiều
thách thức cho sự thành công của các chương trình này”
V3I/JK%(L/23LD_H_I/NX,
UpDBG4G!LFF$/3NO&8
%,L;<BG/$N7HL"@"iO%t%:
$5$NPQ|A(&!L@@23NO&8&G 
F" /,%(L/23NO&8&G
>$-L-& $23\&uv
<-$&8&G5-5;$S= (0 K
%. NXN\%O ( >8Nf;=0qL
< D5'&'/'BX$$q$/
04)7-\0R3()nD(C“ Đánh giá thực trạng
và tác động của việc giao đất, giao r[ng đối với kinh tế hộ gia đình tại xã
Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Th[a Thiên Huế”
!"#$"%#
14L<5'&'/&8&G (-9:'23
1$$$/ &8&G. >/
1D28=;$;<!S=R$&8&G (
-9:


'()*+(,-.*
/0/1234"5#
v;$C
I(Sf23- &0,G%((;fWf23
- ;=0%]qSf23-  (LRNX$
(;f&Sf23- ;=0L.SL<=LU=&
>$Uq&(=G ($&(=>$
aG\QLNO%(LU%&'M&L:-9:%(uvC
1aGY:NXNOl&$L:U=& )
)5 /  ($-$S.($
L>&bqq$%-9 ( !&$LS
(%
1aG;K/NXNO-9:&$L:U=& ()
8 (N.20LK')D&(> (00;
(& U=& LRNX-$
1aG-=28NXNOl&$L:-=28i$-=
;jL-= G (U=& LRNX-$dP,L (4FFFe
 4w2$1q
I(8l (&-=28&Y)nL D
%,L;BL80G5)80GB8NOS&'
<BG (8N7L,.%,L;u"v
&8$?d&6D,  ((\!LFFFeC
A&BLL/L/0LNX\ (!QqNX
(0&Y>R0S}0<0&Y>R0L.S
/4&L/(&YL/!/0<0L/&YD/Li
/NO&%(L/7 D
>(69$6:;$C
I(&N%-=28&$/pL-9:0S=
(UD q()8()G4'& %(L,&;
0;;f200=Lr&

678$$69$6:;$:"$<=12
:"$<
Qq!Lf,&'/%NO;$<I,L;
$N)0-56M&q2N>$l
M&D>>123/1LRNXNLQq2N
0:<N-C
1H;0;,8;S=%TQ(N DG<&f$
L (SD%5 DS=%TGG8;N72.;N7
1jL'&8&G/ (/B<;$
-5LtN,&S=&'/&8&G
BX>>$<;N7L (&R$S=
%TU=& G>U=&B))
+N,%(&8&GL/ N)C
 z~/3;$<%,L;23/ (&!LF* (3&(
(L:);$<IQVJ\qU>$~/&b
/B%(L/.$S=%Tq l8G#;
 zH%;#;3S,L;$<IQVJGq
!LF@!LF* 5$IQVJ;3nSD
-9:8%,(&/B#0%&'O;B-9:\H%;
%(CO;B)S=%TGNO>T $//B&Y
$0Ld&X5O;B$,NO)S=%T
GNO;•;&'U-=;jLU$&Y-9: $
n>$eO;BRSDS=%T,/< )L=
86)b<%'NX,NO>TO;B ;&?!L
(t0<>•&(&?!L;M&
 z4$I8-9:RSN7%(G/
R,NO&8R;86N8<BGQNX,
0$LS=%T8>RNOY;$&Y-9:,G
QR,NO;8;8nSD-9:8\q
7;lO;B,R;%N)#;KiO2,5
7-\'fNNX'L8;8nSD-9:
83%(L!Ln/&(&NX-9:8&X-9
"
: 3'&$/5& >>fN (!
-n-=288
 z4W.C-@!L5-$=$ (L\9
(I,L;3;$<M&$2N-C
1#<G/>&%,L;-\qQ(N (-\q
;<-D>D(;fdQ(N;<O; .>
&$,O;$e
1H$<D(#R;U%,L-=,&-8
-9:()G<GL:%8i-_b$LY
DLRNX-$ ($q D23/
 zQM;%RS$6nSD8;7-\3(%;
)[UU=& G ($( )&U(30L>U=& 
$>G\;N7A)'0Q(N3&;•;<&
L/ >G0%\ l&$/B
 712
4'QL8><=8%,L;/-\q&(,
NX,NO&SD-9:8D&8%,L;3NO
= (Q(NS,LG.q!L@>k@]f,
Q(Nt3N7523/0DGUp R
SI8@@jL' 8D&8&G&$$
,/R,/B,N ($(;f>&(S.
&%(Upn€(<S<LQ(N
J0>&="NX, \LD_ 8D
(;f,/>$Q(N0N7&8<0;;f
=->UpDG0;;fU=&  (;$<G]f
,;t&(>;$;%T<&NXN&($
RN&()G<>&u?v]&8&G3'&
-5<678>123/&R;RR
#&'QL D7U=0UnS=%TGNO
RU\;$;%0%(S=%TGQ(NS=%TGN,
(S=%TG/B4&>$&;Q(NY;;=
>0>!& S=%TL/G>$%G
?
NO&&G%(/$,%'>\-s`Yl
GNO&&/B88;yLm680
GNnS=%TG0-5L/B
n•0S=R$U=& GNO.7,%(%&'
S=%TG/BNODyS,L (02
N,/dQ{JBW,H'LV,HN7tI&@@e
#-5U8;&S=%TL/GS$%$
&;Q(N (GNO&&$/BS=
%TS$•3%(),,=\SD;G$/
B fG8%(qNX,r&A)'0 >R
nR/B,NR%(<$&,
-5t%(=\%&/B,NR& / .<
;$<G4)&U.=(%'28L/
nS=%TG0<&%(L\QL0%(“Đồng quản lý”B
S=%T0<L\L/;N7N=SL.Sq$
&;%,L;:<%($R%,L;Q(N 
NX,-\'&S=%TU=& -9: (;$<Guv
4M& %.>)$‚@@F=N38;NO@
UpFmf&?Fm68NOS
&'&;$<I,L;M&QSW.J/4&0C
&&$/ ($,*@@US=%TG"*"F
R&;Q(N@""?7  t"*F
/BRU=F6n>>$F?$6n
>$?FF? (ZAQ+$23S=%T""*?
4&S$5&8%,L; (8;8n
SD-9:83U/%/L/  NLs (>0>!N-C
1#R$S&'-9:8%,L;N-$ 5
LDy (NX2)U;$ ^2$$
>G;K/Y:N€(,>0>! (%(LL
/&8%,L;
1+8%,L;&&/ ($,US,%(
‚/NNs 5$7S=%T8%,L;$

-$7N\%OiOfNiO>}E4-5;.
O;S=%T8%,L; (Gq7SS=%T8 (7S
S=%TG\$;N7 y%8%,L;NO& (&-9
:y'G@1@m
1#$7S7 6n5R$&8%,L;U
6CN$‚FFFR (&7S<L%,L=LL
(-$‚FFF&7S=LL+&,%5
<U (>L&%g 5%,L; (-5;.O;q
(QR; (;$<RR #N.N
.8)j$$‚;,%&' DG (8%,L;N
.8;N7n&8%,L;d D;N7;$;&-9:
.U=BeE)XSR$&8&)8%,L;
fNUN8;8nSD-9:8%,L
;8L>RBU/D783NO&-"!L
&YG (8G3NO$I,LNXS=%TGD!LN
, oNNO8;8nSD-9:88;8
nSD-9:8%,L;d8N0GeLy
5\L/ y (L/ 5$N&(iOfNBG
1#R$&8&GN5-5s S&'U=& ;$
<G (S&'-9:8%,L;R$&GN
NO(:< (s &8%,L;HN7;$; ($
n&G (&8%,L;N5-5NOR>,
&>nNX,N&o0D7 G&
2&30>>#$;N7NL=;$;5;l
O; ;N7L)S=-&K8;
QR$&8&)8%,L; (8;8
nSD-9:8Ns> R$&G ($7
N\%O-$iO>rL  S= -9:
G (8GK8;()G oU-=L (X 
NX,t>RNO=uv
&)#/:?$69$6:;$712
]&8&G%(L/N7%= (Q(NQ0

0TgSb. X NX, D>8
NBXS0K<NX%.;$<(I,L;
5 (&-n,-9:0S=8()G'&R!
%(L&RR!)L-=;jL (U=& LRNX-$
#N7&8&G3NOD (5G!LF*
4&Li&';$<$L'Q(N3D$
-$ (t3U6->;X&;lO; 5  5
-$&8&G\Li&'0-5>$ DS
LR;'L Ln/>S='NO#$&' ($7-\<5
-$NO>$S$N-C
 4X>ƒF*1F*C
,%(X>ƒ8N;$<>S.& (J4V8
R;8%,L; (GyLNO&&(;f
>0%(S.& (J4Vd><=;&(-=28-(LDQL
&(&(=;0eQN&0S.& o%(/
oNNO&8&G &' 0 ;  \ Ln / &
M&><„8;;$ 1&/;…i (%,L-=%( N&Q(N.
8S=%T#$(;f>>$yLRS/>&$
-=;jL0L (NX%&/
4&X>ƒ(L/pL:<0N7&8
&G%(Q*"‚JA4U((@‚‚F* D j
L'&8&G&;<,,BG
Q/7U=NO0LsN-C
1.NO&8&GNOL\/7NU&BLCJ4V;
&(-=28/7S2;NXb (S,
/
14&&'f&8. (BbGr& ($
GN&
1R8  G (8G& & $7 ;<
`i/\$yLD_NO@@@L

‚%&/#$/

0<>TO;B L/7 Q(N<B,)8
B
b#0O8;8&$7 ;< ($,8 (
G<B (='&G
*
4;M&0%((‚‚F*A/I,L;U(4RN
"‚44‚J4Vl #y@@&R;0;;fjL' 
&>&$8G&,,%(L7-\;$<>/
4&&'('$8;;N7$J4VUsfL
(&&' / %,L ; X  -$  Q(N D&8&
G&J4VJ&'/J4V (&DG0%&'C
1J4VS=%TGC'$ l (LD_;As. 
qy0DL!-=28.0NX):-=;jL (0
<=LU=&58;%N75$J4V5;-=28S=%T
(-9:G:NCW=Q)-=28i:L$4
J&$ ) -= 28 M %B4 )  N7 &8&G
&$7 &(S.&dNJ4Ve oKLL†N5-5
 (&/ ) %NO$J4VL0L(>RD
:CyW=Qy0*& FJ4V‡I'P70F&
@@J4VL8G
1J4V%(L M&O;BC$J4V(LYlNO&8&
G N N =L U=& 5 > & ) ;= O; B >&$B
G&Y>$%,L-=&I4W+)8 (GNO&
 : NC  A' 4R dAs 4$ te L/   \ yW=
Q (Q4gI4W+$L8;.,DR
f N -=28- > B $ J4V  $ L U=&  (S=
%TGBQGNOU=& .7N
1#$ J4V L  > $ G 5 )C $ J4V / %&' (
NX38GNy7f<qG>$i
($%,L-=>$YU (&q!L%N75
 4X>ƒF*1FFC
(&fq!LF*@Q(N)n9L=
S=%TJ4V Q(N30$-$&8&G
&$J4V ($/&J4V<-=28QR1I,L;
YU%( (&.X>ƒ(->I8Xd(@*‚@‚F**e
M&0>Ry07SQ(N$J4VL(=$$,t0
F
SD8G(#y@d$"‚F**eA/ D6
L7>&$&QR1I,L;X
Q(I,L;t3;.O; $;N7 : (
5&8%,L;/R,d&Y$;:n
>&$5;/$U/R, )&I4W+e%8
/%(7 -=28>&<%(LO;B>&$S=%( &
8%,L;30qUN>\-sU/$>< (DGt
;$<7zq75_-$&8&G
G30NX%(L>RK'%(LL(5
8%( R
4'q;N70NX8G3),LfN
(&-=28>&G (UBU68D730-=;jL
(0+8.B_b3=L2.DLR
$M&.R%,L>O;%(L NXG'3;$<
>$;6U\D;N74G 8G<-=28X
NX,3>$%)€Qq/R, (/( )
I,LNX8G0&'(!L (:
B3>R%(NOL0%(qU/$>%
-$&8&G&X>ƒ(Q0%(LDD& 
<NG%,L;S.&-%,L;23/\N
4&X>ƒ((I,L;3S&'%'8%,L;
(%&'GC GY:G;K /G-=28 J.
$I4W+3NO6n%' (&!LF*? (b5;S=
%TG t3=L2.#$I,LNX(( -&$%'S}8
(U(&%'&SD23<&&$/
4&X>ƒ(W./ (#;3U($% ($
-$ D%,L;BLC
1IA=&  (;$<GNOU(!LFF3N
>R>6Uf D$-$%)S 8D&8%,L
;&$.NO<-9:6%,( (&L:;$
<%,L;
1#$S%)S&>&$8&6n/
@
$,-9: (&L:QR1I,L;
1Q( Nt 3 U ( L/   -$pL > >-9
: 8 B G ( U=&  G N W   "‚#4 (
‚‚FF  #    J/B A/  N\ ( W  ‚#4
( ?‚F‚FF DL/   N7  -$ -9 : 8 . B
bGU3UB MU< (LYN
 4X>ƒFF1@@C
4Gf!LFF= (Q(N3U($S
N7 (-$pL5<R$&8&G
:<NC
1QS4N7%fn?dFFe D;:6L (;$<
>123/RR38L'C„6L7S=%T(
I,L;5;6U &>&$G (8G;lO;
S&' (;N7N;$<G lG%&'G…
1I8dLe3NOW./RSdFFe4;M&0
#;3U(Q "‚#HdFFe D&8R; (
Q @‚#HdFF"e D&8%,L;W @‚44
dFF"e D>&$U=& G(I,L;t304RNN
o @1IQ‚IdFF"e D&8%,L;
4&Q @‚#HdFF"e(?‚@‚FF"#; D
&8%,L;3Spy'& ($L 
&8%,L;%(#:<L%,L'8;y ( J'<L%,L '
8;4) &8K0L/ B'NC
1 #$ $ , $ 6 n L NO & \ 5  N NO8;
8nSD-9:8)N0D><-9:$
SD8N8;<NO&) (G>
1JB-7&8KDB'NC&>R2$>R
2$NO 83& (U)U=2$LL.
1a-9:8$6n8NI,LNX4)
2;&N€(8;2M%8q8I,LNX 
$/NNO=S
1W$&8%,L;N,&((<L%,LK&

$ 7  >$ 5  NC A    N HK QR
;)o-5B•& (B-7 G%'>RB
U/
1 & 8 %,L ; (& &' ( N 0S&'  %&'
GN0S&'-9:823)-(>0S&'
%&'GNOZAQ+y;)o'%(8&&
/%'%(8G;K/&YGY:
4&X>ƒ( -5X#N7   3 ( ;f
% , -$ &  & 8 %,L; & $ /   \ D
l&=N (tML%'L/ >S=$><
 4X>ƒ@@
4)S<L;S=%TB()0-5LY
U%(S=%T()5 (&/B4&%NO;$<
&'@@1@@. (I,L;A/QR; (;$<
RR3D$=;$; D7-$4&00L/
<L%NTN-C
1V$€SD-9:8 (()G&$46R
R%,L;$I4W+$(;f>>$ ($/
E<6-=28%,(
14GUN(&8 (;$<G/B)7-\
)n7 (U($S:<& U=& ;$
<-9: (>&$%&'G(
1Hf8%,L;&&G/_j;$<
R%,L>O;<0;;f200=Lr&
1`\/ (.SDNXNO&8)8tN%(L
€ (7=0:<0<5$SDNX-9:
4&X>ƒ(Q(N3U( (-96$ !U=0%)
S &8s &GNC
1 I8!L@@
1 IA=&  (;$<G!L@@"
1 Q ‚@@‚Q1#H(‚‚@@#; D(
IA=&  (;$<G

1 4RN *‚@@‚441AQQ(?‚"‚@@A/QR; (
H$<RRNo5:&G&)G
BG&6n/$, (/B,NR
4&$S03<-56&NX
%.= (Q(N30-5R%,( ($:5
>/&S$;$<>23/=LU=&
SDUˆ (g :N;$;%U=&/SD%(L!
$;O;;$;)8%,L;$/$
,,%(/%5<$/),L8<fN
-=28>& ('&D>;$<>/#
N7&8&G= (Q(N35-5 (&/ 
NX,L(YU%(NX,LD_Jb8;8>\>5
-$(#-$&8&G3ML%'NX5
-5&$>GG03'&D>S=%TU=&  (;$<.
$>G;$<>G

&
A,BC(9D,E*(9BF(G(,-.*
HIJ$$"%#
#$/NO&8&G
72=$"%#
1H'L X)nC‚‚@1‚?‚@
1H'L >R)nC23I/JKH_I/y4G
4)J
&8K#$$"%#
1D>5)41VJ23I/JK
145'&'/&8&G (-9:'23I/JK
‰45'&'/& (-9:8G'23I/JK
‰45'&'/& (-9:G'23I/JK
1$$$/ &8&G. >/
'23I/JK
‰4$/ &8G. >/'23I/JK
 4$/-5678-9:8/
 4$/ ;$<-=28/
 4$/-56;/
 4$/-5;,%&'>/
‰4$/ &G. >/'23I/JK
1]=;$;<!S=R$&8&G (-9:'
23I/JK
‰. SD;N7
‰. NXN\%O
‰. -$
>IL$/#MN$KO41#
 #M]H41#%
4RSU$&$&>123/R23U$&$&HK
QR;HK4() (LRNXHK4.>)J'<L
%,L$U$&$&)n>&b ((%%)S 8D)n
"
 #M]H41#]L
‰H• 8NXL<CN\R$U/$U/%,L
;$U/HK4() (LRNXE D-=285
'&8&G$/ &8&G>/
 (D28=;$;<5&'/(0S=7
‰H• 8/C.NO%(q/NO&8&G
Lo%(@/U&BL=U%&'/%(r&U>$
 #R:C-9:U=•U$8_
 HN7;$;;C;• 8U$8_S-$•;
 4Rf;C
•4R D/C/6 %&//
b 8%&'/E
•4-=28CBb!RBGE
•4-9:G (8GNO&
•4;$B .:
‰4=&%0LC(;fL%(>&=@NXBLq
/NO&8&GUS=%TGRN\R$U/
23EL:%(><L%'/2$qR3
;NOG;• 8/$ %n8;3;NO (L<
)LL/ R%)S/)nBX.
8 D=;$;<='
‰W-$5C(S-$6<U()n D
> !023/ (-=28
 IL$/wKO41#q
‰P.%NO;,$$ (6O;
‰P.%%NO-9:;fLDL29%TŠ2M%<29%T
?
>
QR)*S(,-.*TSU*V
#01W"9QXYZ[8\
#01W"
d::$<9K1
I/JK%(L/23LD_;4,H_I/y4G4)
J#$S.%/‹>&=*>LpL\b/%TCG
@
Œ
@
FŒ
g/AsG@
@
""Œ@
@
"FŒ>/R
D(C
1 HAs$;23I/‹
1 HQL$;23JN7I/QLR
1 HR$;23I/D
1 H4,$;23V,I/
465)23%(??J'230@R
pL$U,LR%);$G@@1@@@L

&%N%'q$RKY;>0>!&.NX-$N
=LU=&UK-R4Bs(> 5)U#$R
NO;,U.\$<>N-C
14R`/JAA./<>*
14RQ!LP$A=4$L#`NX/<>
 d?9d
V3I/JKpL)%N 5-R4B8;f D;
As;,( l€C l_ lB ( M-R
 l_
l(L"?m5)pL;As23
UsL'/&U"?@1??@L/&%8@"*L/
.U?1@
@
/.&8"?
@
,%( l;G5
)23
 lB
l(L"?m5);\$<>
/><B8;/&G@1@@L/.U?1?
@

l,L23/$RP$#`NXN7.Up;ˆ
J'\,%(GB (3$R;
 l M-R
MU)UX-R4B%(8;l-UB M-RL@m
5),%( lN7.Up;ˆ8L(L^4)
NX{;%: (&LlLN
&QM#x=a
 
V3I/JKLYl>y4G4)JL/
!L0Ll€CLl>R (LlLN`lLN\,UsfGq
$F (>_ (&q$!L-`l>RUsfG$ (
>_ (&q$F
1#/C/U!L>&=
@
#1?
@
#N7N7
6!L (&>&=@@1*?@@
@
#`lr&=N\0
H7d4,QLe)80 (>R/>R>U%7
?
@
#4$08 (&$ ($/U%)

"@
@
#QNO%'LlRN7.%' (jLN&=N\0
LlRAs/U$%'82.N*
@
#d$e
1#/LNjLC&=N\3A'`3G_&)Ll
LN>•&(Gq$Fq$!L-$@ ($
0%NOLN%8L@1@m%NOLN=!L+& 
(&q$(NX,LN%t%:%>rLM&•L) 
-=28%'U/jLU!L'**m&LlLN/
jL%)F@m4)/jL0<2.N"@m&qO>R
0 (&q$Llr
1#/0C>> 5U;.U\/0C
‰]0Ll4,QLNX6G$?$*4./0
UG1"L‚-./0%8L‚->rLM&qO>R
0>R'NX2)2= (&&'(
‰]0LlRAs(G$$!L-4.
/0UL‚-./0%8@L‚-0>rLM&LN%'%t
%:NX2= (&&'(
 4 !
V3I/JKpL)%N 5-R4B&'-R=SU(
23(@>L+K=-RU6M&LlK=Ll%t
NX8;RK=Ll>RY<LK=-R4BN-C
1 IN%NOK=UC*L

‚-
1 IN%NOK=5'C?L

‚-
1 IN%NOK=5<CL

‚-
+&%N%NOK=U/%)NX2=-'%\U)
UX-R (,%t%:%\ l M-RB4B3NO2,
5)3DyNOBNYU%(&LlLN%t
4)U(&sL')'&.>M-.
&(U/Di D-R4BQ&(&8'&3'&)q
fL%fG1,%(D><8;NN)&
$B/BX%O:LYN<;$<RB-=
>/467$#x"
 4()8
*
4)U(230$%&'$L• (D 8C$]$$;l
-64G$0LD 8 (D>5)3($'
8NU=C
i_$qw467Z[8\
g 67 Qo1#
E1
yz
8Kx
y2z
{41
y|z

8ŽM%, (;$
<);l-6


•Ž; *? •?@ ?
 8;l-NOUB 

•HU * •@@ ?

8  ŽM%  •  (  ;$
<)$]
Q

•Ž *" ‘?@ ?@
"
8  ŽM%  •  (  ;$
<)$$


••ŽS ?@ •?@ @@
?
8  U’  2M  %o  
ŽM%, (
?@ •@@ "
n$ & b&9Pb }}
(Nguồn: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Phú Lộc, 2011)
WU=&8C
18ŽM%, (;$<);l-6d

•Ž;eC,%(%&'8
L%8'23 *?L?m&(
2380f(•?@L(;f7G;$•(L
%NOLlU;,U.;'$<>/$
R`/#`NX%&'8(0<B,%,L;2M,
R;N>&-sE
18;l-NOUBd

•HUeC%(%&'8tL>$%\
23%)*L?m&(2380f(•@@L
(;f7GU-•(L%NOLlU;,
U. M-R4B/R`/JQ!LP$A=4$L
18ŽM%• (;$<)$]dQ

•ŽeC *"
L?m&(2380/(‘?@L(;f7
•(L%NOLlU0y%$6G@1@m+'8(
;,U.\ l_0/&•?@@L;'$<>*
F

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×