Tải bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp : Thiết kế chung cư BÀU CÁT quận TÂN BÌNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNHPHỤ LỤC THUYẾT MINH
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KỸ SƯ XÂY DỰNG
2005-2010ĐỀ TÀI:
CHUNG CƯ BÀU CÁT QUẬN TÂN BÌNH TP. HCM

GVHD:Th.S NGUYỄN KHẮC MẠN
SVTH : LÊ CÔNG ĐẠI
MSSV :105105023
TP.HCM THÁNG 1-2010
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
2KẾT QUẢ NỘI LỰC
KHUNG TRỤC 2

NỘI LỰC TRONG KHUNG
ĐƯC GIẢI BẰNG ETABS 9.5


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
3MỤC LỤC

Tiết diện khung trục 2 4
Các trường hợp tải trọng 5
Tổ hợp tải trọng 5
Sơ đồ thứ tự phần tử khung trục2 11
NỘI LỰC DẦM 12
NỘI LỰC CỘT 56
NỘI LỰC DÂM NGANG 97
NỘI LỰC CHÂN CỘT 97
NỘI LỰC KIỂM TRA TỔNG THỂ 100

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
4

Tiết diện khung trục 2
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
5


I. Các trường hợp tải trọng:
TT: Tónh tải chất đầy
HTCHAN: Hoạt tải tầng chẵn.
HTLE: Hoạt tải tầng lẻ.
GIOTX: Gió X (gió trái).
GIOPX: Gió X (gió phải).
GIOTY: Gió Y (gió trước).
GIOPY: Gió Y (gió sau).
2. Tổ hợp tải trọng:
COMB1 = TT+HTLE +HTCHAN 1 : 0,9 : 0,9
COMB2= TT+HTLE +GIOTX 1 : 0,9 : 0,9
COMB3= TT+HTLE +GIOPX 1 : 0,9 : 0,9
COMB4= TT+HTLE +GIOTY 1 : 0,9 : 0,9
COMB5= TT+HTLE +GIOPY 1 : 0,9 : 0,9
COMB6= TT+HTCHAN +GIOTX 1 : 0,9 : 0,9
COMB7= TT+HTCHAN +GIOPX 1 : 0,9 : 0,9
COMB8= TT+HTCHAN +GIOTY 1 : 0,9 : 0,9
COMB9= TT+HTCHAN +GIOPY 1 : 0,9 : 0,9
BAO = COMB1+ COMB2+ COMB3+ COMB4+ COMB5+
COMB6+ COMB7+ COMB8+ COMB9


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
6
Các trường hợp chất tải
1. Tónh tải chất đầy
Tầng chẵn Tầng lẻ Tầng chẵn Tầng lẻ
2. Hoạt tải cách tầng đặt tầng lẻ 3. Hoạt tải cách tầng đặt tầng chẵn
4. Gío cùng chiều X 5. Gío ngược chiều X
6. Gío cùng chiều Y 7. Gió ngược chiều Y

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
7Tónh tải chất đầy

Hoạt tải tầng lẻ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
8Hoạt tải tầng chẳn

Gió trái x
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
9

Gió phải x

Gió trái Y
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
10

Gió phải Y
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
11Sơ đồ thứ tự phần tử khung trục 2
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
12

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC 2

Beam
Load
Loc
V2
V3
T
M2
M3
B8
BAO MAX
0
0.82
0
0.066
0
0.012
B8
BAO MAX
0.433
0.85
0
0.066
0
-0.259
B8
BAO MAX
0.867
0.89
0
0.066
0
-0.525
B8
BAO MAX
1.3
0.93
0
0.066
0
-0.806
B8
BAO MIN
0
0.56
0
0.036
0
-0.009
B8
BAO MIN
0.433
0.6
0
0.036
0
-0.351
B8
BAO MIN
0.867
0.63
0
0.036
0
-0.729
B8
BAO MIN
1.3
0.67
0
0.036
0
-1.122
B8
BAO MAX
0
0.82
0
0.071
0
0.011
B8
BAO MAX
0.433
0.85
0
0.071
0
-0.26
B8
BAO MAX
0.867
0.89
0
0.071
0
-0.525
B8
BAO MAX
1.3
0.93
0
0.071
0
-0.806
B8
BAO MIN
0
0.56
0
0.034
0
-0.01
B8
BAO MIN
0.433
0.6
0
0.034
0
-0.351
B8
BAO MIN
0.867
0.63
0
0.034
0
-0.729
B8
BAO MIN
1.3
0.67
0
0.034
0
-1.123
B8
BAO MAX
0
0.82
0
0.069
0
0.011
B8
BAO MAX
0.433
0.85
0
0.069
0
-0.259
B8
BAO MAX
0.867
0.89
0
0.069
0
-0.525
B8
BAO MAX
1.3
0.93
0
0.069
0
-0.806
B8
BAO MIN
0
0.56
0
0.029
0
-0.01
B8
BAO MIN
0.433
0.6
0
0.029
0
-0.351
B8
BAO MIN
0.867
0.63
0
0.029
0
-0.729
B8
BAO MIN
1.3
0.67
0
0.029
0
-1.123
B8
BAO MAX
0
0.82
0
0.067
0
0.012
B8
BAO MAX
0.433
0.86
0
0.067
0
-0.259
B8
BAO MAX
0.867
0.89
0
0.067
0
-0.525
B8
BAO MAX
1.3
0.93
0
0.067
0
-0.807
B8
BAO MIN
0
0.56
0
0.025
0
-0.01
B8
BAO MIN
0.433
0.6
0
0.025
0
-0.351
B8
BAO MIN
0.867
0.63
0
0.025
0
-0.729
B8
BAO MIN
1.3
0.67
0
0.025
0
-1.123
B8
BAO MAX
0
0.82
0
0.064
0
0.012
B8
BAO MAX
0.433
0.86
0
0.064
0
-0.259
B8
BAO MAX
0.867
0.89
0
0.064
0
-0.525
B8
BAO MAX
1.3
0.93
0
0.064
0
-0.807
B8
BAO MIN
0
0.56
0
0.018
0
-0.01
B8
BAO MIN
0.433
0.6
0
0.018
0
-0.351
B8
BAO MIN
0.867
0.63
0
0.018
0
-0.73
B8
BAO MIN
1.3
0.67
0
0.018
0
-1.124
B8
BAO MAX
0
0.82
0
0.061
0
0.012
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
13
Beam
Load
Loc
V2
V3
T
M2
M3
B8
BAO MAX
0.433
0.86
0
0.061
0
-0.259
B8
BAO MAX
0.867
0.89
0
0.061
0
-0.525
B8
BAO MAX
1.3
0.93
0
0.061
0
-0.807
B8
BAO MIN
0
0.56
0
0.011
0
-0.01
B8
BAO MIN
0.433
0.6
0
0.011
0
-0.351
B8
BAO MIN
0.867
0.63
0
0.011
0
-0.73
B8
BAO MIN
1.3
0.67
0
0.011
0
-1.124
B8
BAO MAX
0
0.82
0
0.057
0
0.012
B8
BAO MAX
0.433
0.86
0
0.057
0
-0.259
B8
BAO MAX
0.867
0.89
0
0.057
0
-0.526
B8
BAO MAX
1.3
0.93
0
0.057
0
-0.807
B8
BAO MIN
0
0.56
0
0.004
0
-0.01
B8
BAO MIN
0.433
0.6
0
0.004
0
-0.351
B8
BAO MIN
0.867
0.63
0
0.004
0
-0.73
B8
BAO MIN
1.3
0.67
0
0.004
0
-1.125
B8
BAO MAX
0
0.82
0
0.05
0
0.012
B8
BAO MAX
0.433
0.86
0
0.05
0
-0.259
B8
BAO MAX
0.867
0.89
0
0.05
0
-0.526
B8
BAO MAX
1.3
0.93
0
0.05
0
-0.808
B8
BAO MIN
0
0.56
0
-0.002
0
-0.01
B8
BAO MIN
0.433
0.6
0
-0.002
0
-0.351
B8
BAO MIN
0.867
0.63
0
-0.002
0
-0.731
B8
BAO MIN
1.3
0.67
0
-0.002
0
-1.125
B8
BAO MAX
0
0.82
0
0.042
0
0.012
B8
BAO MAX
0.433
0.86
0
0.042
0
-0.259
B8
BAO MAX
0.867
0.89
0
0.042
0
-0.526
B8
BAO MAX
1.3
0.93
0
0.042
0
-0.808
B8
BAO MIN
0
0.56
0
-0.01
0
-0.009
B8
BAO MIN
0.433
0.6
0
-0.01
0
-0.352
B8
BAO MIN
0.867
0.63
0
-0.01
0
-0.731
B8
BAO MIN
1.3
0.67
0
-0.01
0
-1.126
B8
BAO MAX
0
0.82
0
0.033
0
0.013
B8
BAO MAX
0.433
0.86
0
0.033
0
-0.26
B8
BAO MAX
0.867
0.89
0
0.033
0
-0.526
B8
BAO MAX
1.3
0.93
0
0.033
0
-0.809
B8
BAO MIN
0
0.56
0
-0.016
0
-0.009
B8
BAO MIN
0.433
0.6
0
-0.016
0
-0.352
B8
BAO MIN
0.867
0.63
0
-0.016
0
-0.731
B8
BAO MIN
1.3
0.67
0
-0.016
0
-1.127
B8
BAO MAX
0
0.82
0
0.015
0
0.013
B8
BAO MAX
0.433
0.86
0
0.015
0
-0.26
B8
BAO MAX
0.867
0.9
0
0.015
0
-0.527
B8
BAO MAX
1.3
0.93
0
0.015
0
-0.81
B8
BAO MIN
0
0.56
0
-0.02
0
-0.009
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
14
Beam
Load
Loc
V2
V3
T
M2
M3
B8
BAO MIN
0.433
0.6
0
-0.02
0
-0.352
B8
BAO MIN
0.867
0.63
0
-0.02
0
-0.732
B8
BAO MIN
1.3
0.67
0
-0.02
0
-1.128
B9
BAO MAX
0.2
-7.72
0
-0.018
0
-5.726
B9
BAO MAX
0.6
-7.36
0
-0.018
0
-2.711
B9
BAO MAX
1
-7.01
0
-0.018
0
0.162
B9
BAO MAX
1
-5.07
0
0.054
0
0.258
B9
BAO MAX
1.5
-4.63
0
0.054
0
3.299
B9
BAO MAX
2
-4.18
0
0.054
0
6.265
B9
BAO MAX
2
-1.68
0
0.096
0
6.324
B9
BAO MAX
2.5
-1.23
0
0.096
0
7.344
B9
BAO MAX
3
-0.79
0
0.096
0
8.201
B9
BAO MAX
3
2.5
0
0.094
0
8.193
B9
BAO MAX
3.5
2.95
0
0.094
0
6.875
B9
BAO MAX
4
3.39
0
0.094
0
5.333
B9
BAO MAX
4
7.01
0
0.071
0
5.255
B9
BAO MAX
4.5
7.46
0
0.071
0
1.793
B9
BAO MAX
5
7.9
0
0.071
0
-1.348
B9
BAO MAX
5
10.7
0
0.031
0
-1.461
B9
BAO MAX
5.4
11.05
0
0.031
0
-4.624
B9
BAO MAX
5.8
11.41
0
0.031
0
-7.929
B9
BAO MIN
0.2
-10.37
0
-0.077
0
-8.746
B9
BAO MIN
0.6
-10.02
0
-0.077
0
-4.694
B9
BAO MIN
1
-9.66
0
-0.077
0
-0.785
B9
BAO MIN
1
-6.93
0
0.005
0
-0.654
B9
BAO MIN
1.5
-6.48
0
0.005
0
2.013
B9
BAO MIN
2
-6.04
0
0.005
0
4.396
B9
BAO MIN
2
-2.49
0
0.054
0
4.446
B9
BAO MIN
2.5
-2.04
0
0.054
0
5.351
B9
BAO MIN
3
-1.6
0
0.054
0
6.034
B9
BAO MIN
3
1.51
0
0.058
0
6.032
B9
BAO MIN
3.5
1.96
0
0.058
0
5.106
B9
BAO MIN
4
2.4
0
0.058
0
3.837
B9
BAO MIN
4
4.92
0
0.03
0
3.776
B9
BAO MIN
4.5
5.37
0
0.03
0
1.011
B9
BAO MIN
5
5.81
0
0.03
0
-2.43
B9
BAO MIN
5
7.73
0
-0.033
0
-2.582
B9
BAO MIN
5.4
8.09
0
-0.033
0
-6.91
B9
BAO MIN
5.8
8.44
0
-0.033
0
-11.381
B9
BAO MAX
0.2
-7.86
0
0.018
0
-6.686
B9
BAO MAX
0.6
-7.5
0
0.018
0
-3.614
B9
BAO MAX
1
-7.15
0
0.018
0
-0.684
B9
BAO MAX
1
-5.23
0
0.07
0
-0.586
B9
BAO MAX
1.5
-4.78
0
0.07
0
2.225
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
15
Beam
Load
Loc
V2
V3
T
M2
M3
B9
BAO MAX
2
-4.34
0
0.07
0
5.323
B9
BAO MAX
2
-1.86
0
0.099
0
5.387
B9
BAO MAX
2.5
-1.41
0
0.099
0
6.505
B9
BAO MAX
3
-0.97
0
0.099
0
7.551
B9
BAO MAX
3
2.19
0
0.084
0
7.551
B9
BAO MAX
3.5
2.63
0
0.084
0
6.452
B9
BAO MAX
4
3.08
0
0.084
0
5.233
B9
BAO MAX
4
6.65
0
0.045
0
5.168
B9
BAO MAX
4.5
7.1
0
0.045
0
2.027
B9
BAO MAX
5
7.54
0
0.045
0
-0.865
B9
BAO MAX
5
10.27
0
0
0
-0.97
B9
BAO MAX
5.4
10.63
0
0
0
-3.908
B9
BAO MAX
5.8
10.98
0
0
0
-6.988
B9
BAO MIN
0.2
-10.81
0
-0.079
0
-10.792
B9
BAO MIN
0.6
-10.45
0
-0.079
0
-6.539
B9
BAO MIN
1
-10.1
0
-0.079
0
-2.429
B9
BAO MIN
1
-7.42
0
0.003
0
-2.291
B9
BAO MIN
1.5
-6.98
0
0.003
0
0.898
B9
BAO MIN
2
-6.53
0
0.003
0
3.489
B9
BAO MIN
2
-3
0
0.052
0
3.545
B9
BAO MIN
2.5
-2.56
0
0.052
0
4.665
B9
BAO MIN
3
-2.11
0
0.052
0
5.563
B9
BAO MIN
3
1.06
0
0.047
0
5.567
B9
BAO MIN
3.5
1.51
0
0.047
0
4.706
B9
BAO MIN
4
1.95
0
0.047
0
3.538
B9
BAO MIN
4
4.43
0
-0.004
0
3.48
B9
BAO MIN
4.5
4.88
0
-0.004
0
0.824
B9
BAO MIN
5
5.32
0
-0.004
0
-2.407
B9
BAO MIN
5
7.17
0
-0.127
0
-2.553
B9
BAO MIN
5.4
7.52
0
-0.127
0
-6.732
B9
BAO MIN
5.8
7.88
0
-0.127
0
-11.054
B9
BAO MAX
0.2
-7.72
0
0.02
0
-6.17
B9
BAO MAX
0.6
-7.37
0
0.02
0
-3.152
B9
BAO MAX
1
-7.01
0
0.02
0
-0.276
B9
BAO MAX
1
-5.09
0
0.069
0
-0.181
B9
BAO MAX
1.5
-4.65
0
0.069
0
2.614
B9
BAO MAX
2
-4.2
0
0.069
0
5.637
B9
BAO MAX
2
-1.71
0
0.097
0
5.698
B9
BAO MAX
2.5
-1.27
0
0.097
0
6.736
B9
BAO MAX
3
-0.82
0
0.097
0
7.692
B9
BAO MAX
3
2.36
0
0.087
0
7.69
B9
BAO MAX
3.5
2.81
0
0.087
0
6.538
B9
BAO MAX
4
3.25
0
0.087
0
5.322
B9
BAO MAX
4
6.84
0
0.058
0
5.256
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
16
Beam
Load
Loc
V2
V3
T
M2
M3
B9
BAO MAX
4.5
7.28
0
0.058
0
2.092
B9
BAO MAX
5
7.73
0
0.058
0
-0.785
B9
BAO MAX
5
10.49
0
0.026
0
-0.89
B9
BAO MAX
5.4
10.84
0
0.026
0
-3.828
B9
BAO MAX
5.8
11.2
0
0.026
0
-6.909
B9
BAO MIN
0.2
-10.81
0
-0.102
0
-10.632
B9
BAO MIN
0.6
-10.46
0
-0.102
0
-6.378
B9
BAO MIN
1
-10.1
0
-0.102
0
-2.265
B9
BAO MIN
1
-7.41
0
-0.009
0
-2.128
B9
BAO MIN
1.5
-6.96
0
-0.009
0
0.978
B9
BAO MIN
2
-6.52
0
-0.009
0
3.576
B9
BAO MIN
2
-2.98
0
0.048
0
3.632
B9
BAO MIN
2.5
-2.53
0
0.048
0
4.754
B9
BAO MIN
3
-2.09
0
0.048
0
5.654
B9
BAO MIN
3
1.06
0
0.045
0
5.658
B9
BAO MIN
3.5
1.51
0
0.045
0
4.747
B9
BAO MIN
4
1.95
0
0.045
0
3.502
B9
BAO MIN
4
4.44
0
-0.006
0
3.441
B9
BAO MIN
4.5
4.89
0
-0.006
0
0.702
B9
BAO MIN
5
5.33
0
-0.006
0
-2.62
B9
BAO MIN
5
7.17
0
-0.122
0
-2.769
B9
BAO MIN
5.4
7.52
0
-0.122
0
-7.036
B9
BAO MIN
5.8
7.88
0
-0.122
0
-11.445
B9
BAO MAX
0.2
-7.63
0
0.023
0
-5.901
B9
BAO MAX
0.6
-7.28
0
0.023
0
-2.918
B9
BAO MAX
1
-6.92
0
0.023
0
-0.078
B9
BAO MAX
1
-5
0
0.067
0
0.016
B9
BAO MAX
1.5
-4.55
0
0.067
0
2.748
B9
BAO MAX
2
-4.11
0
0.067
0
5.731
B9
BAO MAX
2
-1.62
0
0.095
0
5.791
B9
BAO MAX
2.5
-1.17
0
0.095
0
6.783
B9
BAO MAX
3
-0.73
0
0.095
0
7.684
B9
BAO MAX
3
2.46
0
0.089
0
7.682
B9
BAO MAX
3.5
2.9
0
0.089
0
6.525
B9
BAO MAX
4
3.35
0
0.089
0
5.382
B9
BAO MAX
4
6.95
0
0.07
0
5.317
B9
BAO MAX
4.5
7.39
0
0.07
0
2.193
B9
BAO MAX
5
7.84
0
0.07
0
-0.617
B9
BAO MAX
5
10.62
0
0.051
0
-0.721
B9
BAO MAX
5.4
10.98
0
0.051
0
-3.615
B9
BAO MAX
5.8
11.34
0
0.051
0
-6.651
B9
BAO MIN
0.2
-10.94
0
-0.128
0
-10.936
B9
BAO MIN
0.6
-10.58
0
-0.128
0
-6.632
B9
BAO MIN
1
-10.23
0
-0.128
0
-2.471
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
17
Beam
Load
Loc
V2
V3
T
M2
M3
B9
BAO MIN
1
-7.51
0
-0.022
0
-2.332
B9
BAO MIN
1.5
-7.06
0
-0.022
0
0.808
B9
BAO MIN
2
-6.62
0
-0.022
0
3.459
B9
BAO MIN
2
-3.06
0
0.043
0
3.517
B9
BAO MIN
2.5
-2.62
0
0.043
0
4.687
B9
BAO MIN
3
-2.17
0
0.043
0
5.635
B9
BAO MIN
3
0.97
0
0.044
0
5.641
B9
BAO MIN
3.5
1.42
0
0.044
0
4.699
B9
BAO MIN
4
1.86
0
0.044
0
3.402
B9
BAO MIN
4
4.35
0
-0.009
0
3.34
B9
BAO MIN
4.5
4.79
0
-0.009
0
0.544
B9
BAO MIN
5
5.24
0
-0.009
0
-2.826
B9
BAO MIN
5
7.06
0
-0.122
0
-2.976
B9
BAO MIN
5.4
7.41
0
-0.122
0
-7.297
B9
BAO MIN
5.8
7.77
0
-0.122
0
-11.76
B9
BAO MAX
0.2
-7.53
0
0.04
0
-5.635
B9
BAO MAX
0.6
-7.17
0
0.04
0
-2.695
B9
BAO MAX
1
-6.82
0
0.04
0
0.103
B9
BAO MAX
1
-4.9
0
0.07
0
0.196
B9
BAO MAX
1.5
-4.45
0
0.07
0
2.842
B9
BAO MAX
2
-4.01
0
0.07
0
5.782
B9
BAO MAX
2
-1.51
0
0.093
0
5.84
B9
BAO MAX
2.5
-1.07
0
0.093
0
6.788
B9
BAO MAX
3
-0.62
0
0.093
0
7.636
B9
BAO MAX
3
2.55
0
0.086
0
7.634
B9
BAO MAX
3.5
3
0
0.086
0
6.52
B9
BAO MAX
4
3.44
0
0.086
0
5.446
B9
BAO MAX
4
7.04
0
0.073
0
5.383
B9
BAO MAX
4.5
7.49
0
0.073
0
2.321
B9
BAO MAX
5
7.93
0
0.073
0
-0.395
B9
BAO MAX
5
10.74
0
0.068
0
-0.498
B9
BAO MAX
5.4
11.09
0
0.068
0
-3.323
B9
BAO MAX
5.8
11.45
0
0.068
0
-6.291
B9
BAO MIN
0.2
-11.08
0
-0.156
0
-11.355
B9
BAO MIN
0.6
-10.73
0
-0.156
0
-6.992
B9
BAO MIN
1
-10.37
0
-0.156
0
-2.772
B9
BAO MIN
1
-7.63
0
-0.037
0
-2.631
B9
BAO MIN
1.5
-7.19
0
-0.037
0
0.569
B9
BAO MIN
2
-6.74
0
-0.037
0
3.287
B9
BAO MIN
2
-3.18
0
0.036
0
3.346
B9
BAO MIN
2.5
-2.73
0
0.036
0
4.58
B9
BAO MIN
3
-2.29
0
0.036
0
5.591
B9
BAO MIN
3
0.85
0
0.037
0
5.598
B9
BAO MIN
3.5
1.29
0
0.037
0
4.615
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
18
Beam
Load
Loc
V2
V3
T
M2
M3
B9
BAO MIN
4
1.74
0
0.037
0
3.264
B9
BAO MIN
4
4.21
0
-0.024
0
3.201
B9
BAO MIN
4.5
4.66
0
-0.024
0
0.349
B9
BAO MIN
5
5.1
0
-0.024
0
-3.059
B9
BAO MIN
5
6.89
0
-0.153
0
-3.21
B9
BAO MIN
5.4
7.24
0
-0.153
0
-7.576
B9
BAO MIN
5.8
7.6
0
-0.153
0
-12.084
B9
BAO MAX
0.2
-7.44
0
0.049
0
-5.404
B9
BAO MAX
0.6
-7.09
0
0.049
0
-2.498
B9
BAO MAX
1
-6.73
0
0.049
0
0.265
B9
BAO MAX
1
-4.81
0
0.07
0
0.357
B9
BAO MAX
1.5
-4.36
0
0.07
0
2.929
B9
BAO MAX
2
-3.92
0
0.07
0
5.832
B9
BAO MAX
2
-1.42
0
0.091
0
5.889
B9
BAO MAX
2.5
-0.97
0
0.091
0
6.796
B9
BAO MAX
3
-0.53
0
0.091
0
7.598
B9
BAO MAX
3
2.64
0
0.086
0
7.596
B9
BAO MAX
3.5
3.08
0
0.086
0
6.532
B9
BAO MAX
4
3.53
0
0.086
0
5.51
B9
BAO MAX
4
7.14
0
0.081
0
5.448
B9
BAO MAX
4.5
7.58
0
0.081
0
2.441
B9
BAO MAX
5
8.03
0
0.081
0
-0.192
B9
BAO MAX
5
10.85
0
0.088
0
-0.293
B9
BAO MAX
5.4
11.21
0
0.088
0
-3.059
B9
BAO MAX
5.8
11.56
0
0.088
0
-5.968
B9
BAO MIN
0.2
-11.23
0
-0.183
0
-11.748
B9
BAO MIN
0.6
-10.88
0
-0.183
0
-7.326
B9
BAO MIN
1
-10.52
0
-0.183
0
-3.047
B9
BAO MIN
1
-7.76
0
-0.05
0
-2.904
B9
BAO MIN
1.5
-7.31
0
-0.05
0
0.352
B9
BAO MIN
2
-6.87
0
-0.05
0
3.134
B9
BAO MIN
2
-3.29
0
0.031
0
3.195
B9
BAO MIN
2.5
-2.84
0
0.031
0
4.487
B9
BAO MIN
3
-2.4
0
0.031
0
5.557
B9
BAO MIN
3
0.73
0
0.033
0
5.566
B9
BAO MIN
3.5
1.18
0
0.033
0
4.54
B9
BAO MIN
4
1.62
0
0.033
0
3.14
B9
BAO MIN
4
4.09
0
-0.033
0
3.075
B9
BAO MIN
4.5
4.54
0
-0.033
0
0.17
B9
BAO MIN
5
4.98
0
-0.033
0
-3.276
B9
BAO MIN
5
6.74
0
-0.168
0
-3.428
B9
BAO MIN
5.4
7.09
0
-0.168
0
-7.841
B9
BAO MIN
5.8
7.45
0
-0.168
0
-12.395
B9
BAO MAX
0.2
-7.36
0
0.044
0
-5.12
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
19
Beam
Load
Loc
V2
V3
T
M2
M3
B9
BAO MAX
0.6
-7.01
0
0.044
0
-2.245
B9
BAO MAX
1
-6.65
0
0.044
0
0.487
B9
BAO MAX
1
-4.72
0
0.063
0
0.577
B9
BAO MAX
1.5
-4.27
0
0.063
0
3.103
B9
BAO MAX
2
-3.83
0
0.063
0
5.965
B9
BAO MAX
2
-1.31
0
0.087
0
6.021
B9
BAO MAX
2.5
-0.87
0
0.087
0
6.878
B9
BAO MAX
3
-0.43
0
0.087
0
7.622
B9
BAO MAX
3
2.75
0
0.089
0
7.62
B9
BAO MAX
3.5
3.2
0
0.089
0
6.57
B9
BAO MAX
4
3.64
0
0.089
0
5.57
B9
BAO MAX
4
7.27
0
0.096
0
5.509
B9
BAO MAX
4.5
7.71
0
0.096
0
2.521
B9
BAO MAX
5
8.15
0
0.096
0
-0.059
B9
BAO MAX
5
11.01
0
0.118
0
-0.159
B9
BAO MAX
5.4
11.36
0
0.118
0
-2.896
B9
BAO MAX
5.8
11.72
0
0.118
0
-5.775
B9
BAO MIN
0.2
-11.34
0
-0.219
0
-11.96
B9
BAO MIN
0.6
-10.99
0
-0.219
0
-7.494
B9
BAO MIN
1
-10.63
0
-0.219
0
-3.17
B9
BAO MIN
1
-7.83
0
-0.066
0
-3.025
B9
BAO MIN
1.5
-7.39
0
-0.066
0
0.243
B9
BAO MIN
2
-6.94
0
-0.066
0
3.068
B9
BAO MIN
2
-3.34
0
0.025
0
3.131
B9
BAO MIN
2.5
-2.9
0
0.025
0
4.459
B9
BAO MIN
3
-2.45
0
0.025
0
5.564
B9
BAO MIN
3
0.67
0
0.033
0
5.574
B9
BAO MIN
3.5
1.12
0
0.033
0
4.509
B9
BAO MIN
4
1.56
0
0.033
0
3.053
B9
BAO MIN
4
4.03
0
-0.033
0
2.986
B9
BAO MIN
4.5
4.48
0
-0.033
0
0.019
B9
BAO MIN
5
4.92
0
-0.033
0
-3.488
B9
BAO MIN
5
6.66
0
-0.157
0
-3.642
B9
BAO MIN
5.4
7.02
0
-0.157
0
-8.116
B9
BAO MIN
5.8
7.38
0
-0.157
0
-12.733
B9
BAO MAX
0.2
-7.31
0
0.032
0
-4.897
B9
BAO MAX
0.6
-6.96
0
0.032
0
-2.043
B9
BAO MAX
1
-6.6
0
0.032
0
0.668
B9
BAO MAX
1
-4.65
0
0.056
0
0.758
B9
BAO MAX
1.5
-4.2
0
0.056
0
3.251
B9
BAO MAX
2
-3.76
0
0.056
0
6.082
B9
BAO MAX
2
-1.23
0
0.081
0
6.137
B9
BAO MAX
2.5
-0.79
0
0.081
0
6.951
B9
BAO MAX
3
-0.34
0
0.081
0
7.648
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
20
Beam
Load
Loc
V2
V3
T
M2
M3
B9
BAO MAX
3
2.85
0
0.091
0
7.645
B9
BAO MAX
3.5
3.29
0
0.091
0
6.6
B9
BAO MAX
4
3.74
0
0.091
0
5.611
B9
BAO MAX
4
7.38
0
0.111
0
5.55
B9
BAO MAX
4.5
7.82
0
0.111
0
2.571
B9
BAO MAX
5
8.27
0
0.111
0
0.03
B9
BAO MAX
5
11.15
0
0.146
0
-0.07
B9
BAO MAX
5.4
11.5
0
0.146
0
-2.789
B9
BAO MAX
5.8
11.86
0
0.146
0
-5.651
B9
BAO MIN
0.2
-11.44
0
-0.256
0
-12.122
B9
BAO MIN
0.6
-11.09
0
-0.256
0
-7.616
B9
BAO MIN
1
-10.73
0
-0.256
0
-3.252
B9
BAO MIN
1
-7.89
0
-0.081
0
-3.107
B9
BAO MIN
1.5
-7.45
0
-0.081
0
0.167
B9
BAO MIN
2
-7.01
0
-0.081
0
3.027
B9
BAO MIN
2
-3.38
0
0.019
0
3.09
B9
BAO MIN
2.5
-2.94
0
0.019
0
4.443
B9
BAO MIN
3
-2.49
0
0.019
0
5.574
B9
BAO MIN
3
0.63
0
0.032
0
5.585
B9
BAO MIN
3.5
1.07
0
0.032
0
4.485
B9
BAO MIN
4
1.52
0
0.032
0
2.982
B9
BAO MIN
4
3.99
0
-0.03
0
2.913
B9
BAO MIN
4.5
4.44
0
-0.03
0
-0.107
B9
BAO MIN
5
4.88
0
-0.03
0
-3.673
B9
BAO MIN
5
6.62
0
-0.145
0
-3.829
B9
BAO MIN
5.4
6.98
0
-0.145
0
-8.358
B9
BAO MIN
5.8
7.33
0
-0.145
0
-13.029
B9
BAO MAX
0.2
-7.3
0
0.022
0
-4.822
B9
BAO MAX
0.6
-6.94
0
0.022
0
-1.974
B9
BAO MAX
1
-6.59
0
0.022
0
0.732
B9
BAO MAX
1
-4.61
0
0.051
0
0.821
B9
BAO MAX
1.5
-4.17
0
0.051
0
3.28
B9
BAO MAX
2
-3.72
0
0.051
0
6.099
B9
BAO MAX
2
-1.18
0
0.076
0
6.154
B9
BAO MAX
2.5
-0.74
0
0.076
0
6.947
B9
BAO MAX
3
-0.29
0
0.076
0
7.624
B9
BAO MAX
3
2.91
0
0.093
0
7.621
B9
BAO MAX
3.5
3.35
0
0.093
0
6.604
B9
BAO MAX
4
3.8
0
0.093
0
5.64
B9
BAO MAX
4
7.45
0
0.122
0
5.58
B9
BAO MAX
4.5
7.89
0
0.122
0
2.622
B9
BAO MAX
5
8.34
0
0.122
0
0.13
B9
BAO MAX
5
11.23
0
0.168
0
0.03
B9
BAO MAX
5.4
11.58
0
0.168
0
-2.662
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
21
Beam
Load
Loc
V2
V3
T
M2
M3
B9
BAO MAX
5.8
11.94
0
0.168
0
-5.497
B9
BAO MIN
0.2
-11.57
0
-0.29
0
-12.39
B9
BAO MIN
0.6
-11.21
0
-0.29
0
-7.834
B9
BAO MIN
1
-10.86
0
-0.29
0
-3.42
B9
BAO MIN
1
-7.98
0
-0.095
0
-3.274
B9
BAO MIN
1.5
-7.53
0
-0.095
0
0.042
B9
BAO MIN
2
-7.09
0
-0.095
0
2.944
B9
BAO MIN
2
-3.44
0
0.014
0
3.008
B9
BAO MIN
2.5
-3
0
0.014
0
4.395
B9
BAO MIN
3
-2.55
0
0.014
0
5.559
B9
BAO MIN
3
0.57
0
0.032
0
5.57
B9
BAO MIN
3.5
1.02
0
0.032
0
4.431
B9
BAO MIN
4
1.46
0
0.032
0
2.898
B9
BAO MIN
4
3.94
0
-0.029
0
2.828
B9
BAO MIN
4.5
4.38
0
-0.029
0
-0.226
B9
BAO MIN
5
4.83
0
-0.029
0
-3.826
B9
BAO MIN
5
6.55
0
-0.141
0
-3.983
B9
BAO MIN
5.4
6.91
0
-0.141
0
-8.546
B9
BAO MIN
5.8
7.26
0
-0.141
0
-13.25
B9
BAO MAX
0.2
-7.36
0
0
0
-4.914
B9
BAO MAX
0.6
-7.01
0
0
0
-2.04
B9
BAO MAX
1
-6.65
0
0
0
0.692
B9
BAO MAX
1
-4.65
0
0.04
0
0.782
B9
BAO MAX
1.5
-4.2
0
0.04
0
3.279
B9
BAO MAX
2
-3.76
0
0.04
0
6.115
B9
BAO MAX
2
-1.2
0
0.069
0
6.169
B9
BAO MAX
2.5
-0.75
0
0.069
0
6.967
B9
BAO MAX
3
-0.31
0
0.069
0
7.649
B9
BAO MAX
3
2.91
0
0.094
0
7.646
B9
BAO MAX
3.5
3.36
0
0.094
0
6.593
B9
BAO MAX
4
3.8
0
0.094
0
5.593
B9
BAO MAX
4
7.46
0
0.132
0
5.532
B9
BAO MAX
4.5
7.9
0
0.132
0
2.534
B9
BAO MAX
5
8.35
0
0.132
0
0.011
B9
BAO MAX
5
11.24
0
0.184
0
-0.089
B9
BAO MAX
5.4
11.59
0
0.184
0
-2.816
B9
BAO MAX
5.8
11.95
0
0.184
0
-5.686
B9
BAO MIN
0.2
-11.57
0
-0.316
0
-12.276
B9
BAO MIN
0.6
-11.21
0
-0.316
0
-7.721
B9
BAO MIN
1
-10.85
0
-0.316
0
-3.308
B9
BAO MIN
1
-7.95
0
-0.103
0
-3.162
B9
BAO MIN
1.5
-7.5
0
-0.103
0
0.129
B9
BAO MIN
2
-7.06
0
-0.103
0
3.013
B9
BAO MIN
2
-3.39
0
0.011
0
3.077
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
22
Beam
Load
Loc
V2
V3
T
M2
M3
B9
BAO MIN
2.5
-2.94
0
0.011
0
4.438
B9
BAO MIN
3
-2.5
0
0.011
0
5.576
B9
BAO MIN
3
0.64
0
0.033
0
5.587
B9
BAO MIN
3.5
1.08
0
0.033
0
4.453
B9
BAO MIN
4
1.52
0
0.033
0
2.924
B9
BAO MIN
4
4.01
0
-0.02
0
2.855
B9
BAO MIN
4.5
4.45
0
-0.02
0
-0.196
B9
BAO MIN
5
4.9
0
-0.02
0
-3.82
B9
BAO MIN
5
6.64
0
-0.121
0
-3.977
B9
BAO MIN
5.4
7
0
-0.121
0
-8.544
B9
BAO MIN
5.8
7.35
0
-0.121
0
-13.253
B9
BAO MAX
0.2
-7.65
0
-0.076
0
-5.53
B9
BAO MAX
0.6
-7.3
0
-0.076
0
-2.539
B9
BAO MAX
1
-6.94
0
-0.076
0
0.309
B9
BAO MAX
1
-4.88
0
0.001
0
0.402
B9
BAO MAX
1.5
-4.43
0
0.001
0
3.117
B9
BAO MAX
2
-3.99
0
0.001
0
6.048
B9
BAO MAX
2
-1.4
0
0.05
0
6.105
B9
BAO MAX
2.5
-0.95
0
0.05
0
6.976
B9
BAO MAX
3
-0.51
0
0.05
0
7.759
B9
BAO MAX
3
2.79
0
0.088
0
7.754
B9
BAO MAX
3.5
3.23
0
0.088
0
6.539
B9
BAO MAX
4
3.68
0
0.088
0
5.36
B9
BAO MAX
4
7.34
0
0.13
0
5.293
B9
BAO MAX
4.5
7.78
0
0.13
0
2.096
B9
BAO MAX
5
8.23
0
0.13
0
-0.637
B9
BAO MAX
5
11.08
0
0.175
0
-0.742
B9
BAO MAX
5.4
11.44
0
0.175
0
-3.658
B9
BAO MAX
5.8
11.79
0
0.175
0
-6.716
B9
BAO MIN
0.2
-11.29
0
-0.326
0
-11.283
B9
BAO MIN
0.6
-10.94
0
-0.326
0
-6.837
B9
BAO MIN
1
-10.58
0
-0.326
0
-2.534
B9
BAO MIN
1
-7.65
0
-0.109
0
-2.391
B9
BAO MIN
1.5
-7.2
0
-0.109
0
0.734
B9
BAO MIN
2
-6.76
0
-0.109
0
3.462
B9
BAO MIN
2
-3.05
0
0.008
0
3.521
B9
BAO MIN
2.5
-2.61
0
0.008
0
4.714
B9
BAO MIN
3
-2.17
0
0.008
0
5.684
B9
BAO MIN
3
0.99
0
0.04
0
5.69
B9
BAO MIN
3.5
1.44
0
0.04
0
4.6
B9
BAO MIN
4
1.88
0
0.04
0
3.162
B9
BAO MIN
4
4.4
0
0.013
0
3.095
B9
BAO MIN
4.5
4.84
0
0.013
0
0.136
B9
BAO MIN
5
5.29
0
0.013
0
-3.491
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
23
Beam
Load
Loc
V2
V3
T
M2
M3
B9
BAO MIN
5
7.11
0
-0.049
0
-3.647
B9
BAO MIN
5.4
7.47
0
-0.049
0
-8.151
B9
BAO MIN
5.8
7.82
0
-0.049
0
-12.797
B10
BAO MAX
0.2
-7.92
0
0.111
0
-6.727
B10
BAO MAX
0.6
-7.56
0
0.111
0
-3.63
B10
BAO MAX
1
-7.21
0
0.111
0
-0.676
B10
BAO MAX
1
-5.35
0
0.04
0
-0.57
B10
BAO MAX
1.5
-4.91
0
0.04
0
2.426
B10
BAO MAX
2
-4.46
0
0.04
0
5.593
B10
BAO MAX
2
-1.95
0
0.003
0
5.659
B10
BAO MAX
2.5
-1.5
0
0.003
0
6.914
B10
BAO MAX
3
-1.06
0
0.003
0
8.003
B10
BAO MAX
3
2.18
0
-0.005
0
8.003
B10
BAO MAX
3.5
2.63
0
-0.005
0
6.888
B10
BAO MAX
4
3.07
0
-0.005
0
5.692
B10
BAO MAX
4
6.77
0
-0.006
0
5.625
B10
BAO MAX
4.5
7.21
0
-0.006
0
2.378
B10
BAO MAX
5
7.66
0
-0.006
0
-0.653
B10
BAO MAX
5
10.67
0
-0.016
0
-0.756
B10
BAO MAX
5.4
11.02
0
-0.016
0
-3.87
B10
BAO MAX
5.8
11.38
0
-0.016
0
-7.127
B10
BAO MIN
0.2
-10.91
0
0.02
0
-10.469
B10
BAO MIN
0.6
-10.55
0
0.02
0
-6.176
B10
BAO MIN
1
-10.2
0
0.02
0
-2.026
B10
BAO MIN
1
-7.51
0
0
0
-1.88
B10
BAO MIN
1.5
-7.06
0
0
0
1.259
B10
BAO MIN
2
-6.62
0
0
0
3.884
B10
BAO MIN
2
-3.02
0
-0.006
0
3.941
B10
BAO MIN
2.5
-2.58
0
-0.006
0
5.072
B10
BAO MIN
3
-2.13
0
-0.006
0
5.89
B10
BAO MIN
3
1.11
0
-0.022
0
5.886
B10
BAO MIN
3.5
1.55
0
-0.022
0
4.954
B10
BAO MIN
4
2
0
-0.022
0
3.801
B10
BAO MIN
4
4.59
0
-0.052
0
3.743
B10
BAO MIN
4.5
5.04
0
-0.052
0
1.06
B10
BAO MIN
5
5.48
0
-0.052
0
-2.164
B10
BAO MIN
5
7.61
0
-0.108
0
-2.308
B10
BAO MIN
5.4
7.96
0
-0.108
0
-6.646
B10
BAO MIN
5.8
8.32
0
-0.108
0
-11.126
B10
BAO MAX
0.2
-7.36
0
0.197
0
-5.608
B10
BAO MAX
0.6
-7.01
0
0.197
0
-2.733
B10
BAO MAX
1
-6.65
0
0.197
0
-0.001
B10
BAO MAX
1
-4.89
0
0.075
0
0.098
B10
BAO MAX
1.5
-4.45
0
0.075
0
2.907
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
24
Beam
Load
Loc
V2
V3
T
M2
M3
B10
BAO MAX
2
-4.01
0
0.075
0
5.8
B10
BAO MAX
2
-1.54
0
0.009
0
5.859
B10
BAO MAX
2.5
-1.09
0
0.009
0
6.784
B10
BAO MAX
3
-0.65
0
0.009
0
7.673
B10
BAO MAX
3
2.65
0
-0.011
0
7.667
B10
BAO MAX
3.5
3.1
0
-0.011
0
6.388
B10
BAO MAX
4
3.54
0
-0.011
0
5.07
B10
BAO MAX
4
7.25
0
-0.016
0
4.999
B10
BAO MAX
4.5
7.69
0
-0.016
0
1.62
B10
BAO MAX
5
8.14
0
-0.016
0
-1.275
B10
BAO MAX
5
11.26
0
-0.036
0
-1.379
B10
BAO MAX
5.4
11.62
0
-0.036
0
-4.576
B10
BAO MAX
5.8
11.97
0
-0.036
0
-7.915
B10
BAO MIN
0.2
-10.52
0
0.044
0
-9.879
B10
BAO MIN
0.6
-10.16
0
0.044
0
-5.742
B10
BAO MIN
1
-9.81
0
0.044
0
-1.747
B10
BAO MIN
1
-7.18
0
0.007
0
-1.606
B10
BAO MIN
1.5
-6.73
0
0.007
0
1.285
B10
BAO MIN
2
-6.29
0
0.007
0
3.801
B10
BAO MIN
2
-2.73
0
-0.008
0
3.855
B10
BAO MIN
2.5
-2.29
0
-0.008
0
4.89
B10
BAO MIN
3
-1.84
0
-0.008
0
5.682
B10
BAO MIN
3
1.28
0
-0.038
0
5.671
B10
BAO MIN
3.5
1.72
0
-0.038
0
4.543
B10
BAO MIN
4
2.17
0
-0.038
0
3.192
B10
BAO MIN
4
4.76
0
-0.09
0
3.128
B10
BAO MIN
4.5
5.2
0
-0.09
0
0.241
B10
BAO MIN
5
5.65
0
-0.09
0
-3.415
B10
BAO MIN
5
7.81
0
-0.186
0
-3.564
B10
BAO MIN
5.4
8.17
0
-0.186
0
-8.14
B10
BAO MIN
5.8
8.53
0
-0.186
0
-12.858
B10
BAO MAX
0.2
-7.38
0
0.191
0
-5.614
B10
BAO MAX
0.6
-7.03
0
0.191
0
-2.732
B10
BAO MAX
1
-6.67
0
0.191
0
0.007
B10
BAO MAX
1
-4.91
0
0.074
0
0.107
B10
BAO MAX
1.5
-4.47
0
0.074
0
2.892
B10
BAO MAX
2
-4.02
0
0.074
0
5.811
B10
BAO MAX
2
-1.55
0
0.01
0
5.87
B10
BAO MAX
2.5
-1.1
0
0.01
0
6.806
B10
BAO MAX
3
-0.66
0
0.01
0
7.728
B10
BAO MAX
3
2.62
0
-0.006
0
7.723
B10
BAO MAX
3.5
3.06
0
-0.006
0
6.516
B10
BAO MAX
4
3.51
0
-0.006
0
5.271
B10
BAO MAX
4
7.22
0
-0.003
0
5.202
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI:CHUNG CƯ BẦU CÁT QTB
SVTH:LÊ CÔNG ĐẠI GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
25
Beam
Load
Loc
V2
V3
T
M2
M3
B10
BAO MAX
4.5
7.67
0
-0.003
0
1.898
B10
BAO MAX
5
8.11
0
-0.003
0
-0.963
B10
BAO MAX
5
11.24
0
-0.01
0
-1.066
B10
BAO MAX
5.4
11.6
0
-0.01
0
-4.196
B10
BAO MAX
5.8
11.95
0
-0.01
0
-7.468
B10
BAO MIN
0.2
-10.73
0
0.019
0
-10.323
B10
BAO MIN
0.6
-10.37
0
0.019
0
-6.103
B10
BAO MIN
1
-10.02
0
0.019
0
-2.025
B10
BAO MIN
1
-7.35
0
-0.004
0
-1.881
B10
BAO MIN
1.5
-6.9
0
-0.004
0
1.108
B10
BAO MIN
2
-6.46
0
-0.004
0
3.7
B10
BAO MIN
2
-2.89
0
-0.01
0
3.756
B10
BAO MIN
2.5
-2.44
0
-0.01
0
4.86
B10
BAO MIN
3
-2
0
-0.01
0
5.722
B10
BAO MIN
3
1.15
0
-0.035
0
5.711
B10
BAO MIN
3.5
1.59
0
-0.035
0
4.587
B10
BAO MIN
4
2.03
0
-0.035
0
3.24
B10
BAO MIN
4
4.62
0
-0.087
0
3.176
B10
BAO MIN
4.5
5.07
0
-0.087
0
0.29
B10
BAO MIN
5
5.51
0
-0.087
0
-3.299
B10
BAO MIN
5
7.65
0
-0.181
0
-3.447
B10
BAO MIN
5.4
8
0
-0.181
0
-8.014
B10
BAO MIN
5.8
8.36
0
-0.181
0
-12.724
B10
BAO MAX
0.2
-7.31
0
0.191
0
-5.442
B10
BAO MAX
0.6
-6.96
0
0.191
0
-2.587
B10
BAO MAX
1
-6.6
0
0.191
0
0.125
B10
BAO MAX
1
-4.86
0
0.074
0
0.224
B10
BAO MAX
1.5
-4.41
0
0.074
0
2.958
B10
BAO MAX
2
-3.97
0
0.074
0
5.859
B10
BAO MAX
2
-1.5
0
0.011
0
5.918
B10
BAO MAX
2.5
-1.05
0
0.011
0
6.835
B10
BAO MAX
3
-0.61
0
0.011
0
7.732
B10
BAO MAX
3
2.66
0
-0.001
0
7.728
B10
BAO MAX
3.5
3.1
0
-0.001
0
6.566
B10
BAO MAX
4
3.54
0
-0.001
0
5.373
B10
BAO MAX
4
7.27
0
0.009
0
5.306
B10
BAO MAX
4.5
7.71
0
0.009
0
2.055
B10
BAO MAX
5
8.16
0
0.009
0
-0.752
B10
BAO MAX
5
11.31
0
0.015
0
-0.854
B10
BAO MAX
5.4
11.67
0
0.015
0
-3.931
B10
BAO MAX
5.8
12.03
0
0.015
0
-7.151
B10
BAO MIN
0.2
-10.88
0
-0.006
0
-10.673
B10
BAO MIN
0.6
-10.52
0
-0.006
0
-6.393
B10
BAO MIN
1
-10.17
0
-0.006
0
-2.255

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×