Tải bản đầy đủ

Dự thảo dạy thêm học thêm

Toàn văn dự thảo quy định về quản lý dạy thêm học thêm
Chương I. Quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về quản lý dạy học ngoài giờ chính khoá, với nội dung trong phạm vi chương trình
giáo dục phổ thông, bao gồm: dạy thêm học thêm do nhà trường phổ thông hoặc cơ sở giáo dục khác có chức
năng dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông thực hiện (sau đây gọi là dạy thêm học thêm trong nhà
trường) và dạy thêm học thêm do tổ chức khác hoặc cá nhân tổ chức thực hiện (sau đây gọi là dạy thêm học
thêm ngoài nhà trường).
2. Văn bản này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm học thêm trong nhà trường và dạy
thêm học thêm ngoài nhà trường.
Điều 2. Nguyên tắc quản lý dạy thêm học thêm
1. Người dạy thêm phải tôn trọng sự tự nguyện của người học, dạy thêm phải phù hợp với đặc điểm tâm
sinh lý của người học. Nội dung và phương pháp dạy thêm phải phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục
phổ thông.
2. Việc dạy thêm của tổ chức hoặc cá nhân chỉ được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy
phép.
Điều 3. Các trường hợp không được tổ chức dạy thêm học thêm
1. Nhà trường không được tổ chức dạy thêm học thêm cho những học sinh học 2 buổi/ngày, kể cả ôn thi tốt
nghiệp hoặc thi chuyển cấp.
2. Không tổ chức dạy thêm học thêm cho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp trông nom học sinh ngoài giờ
học theo yêu cầu của gia đình, phụ đạo học sinh học lực kém, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể

thao, luyện tập kỹ năng viết chữ cho học sinh đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép.
3. Giáo viên không được dạy trước tiến độ quy định của phân phối chương trình hoặc cắt xén chương trình
chính khoá để dành thời gian cho dạy thêm học thêm hoặc chuyển phần cắt xén sang dạy thêm học thêm.
4. Giáo viên không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
5. Các cơ sở giáo dục đại học không được tổ chức dạy thêm học thêm theo chương trình giáo dục phổ thông
cho người học không phải là học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học đó.
Chương II. Hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường và dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
Điều 4. Hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường
1. Dạy thêm học thêm trong nhà trường bao gồm: phụ đạo học sinh kém; ôn thi tốt nghiệp, thi chuyển cấp;
dạy thêm theo nguyện vọng của học sinh.
Nhà trường có trách nhiệm tổ chức phụ đạo cho học sinh học lực kém. Đối với lớp 9, nhà trường có trách
nhiệm tổ chức, quản lý việc ôn tập thi tuyển sinh trung học phổ thông cho những học sinh có nguyện vọng. Đối
với lớp 12, nhà trường có trách nhiệm tổ chức, quản lý việc ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển
sinh đại học, cao đẳng cho những học sinh có nguyện vọng.
2. Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức dạy thêm, hiệu trưởng nhà trường lập kế hoạch; nội
dung dạy thêm, danh sách học sinh; phân công giáo viên dạy và báo cáo việc thực hiện với cơ quan cấp giấy
phép.
3. Nội dung dạy thêm học thêm phải phù hợp với đối tượng, góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng
và giáo dục nhân cách cho học sinh theo mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật Giáo dục.
Điều 5. Hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
Dạy thêm học thêm ngoài nhà trường do tổ chức, cá nhân thực hiện, bao gồm: bồi dưỡng kiến thức, ôn
luyện thi ở các trung tâm hoặc lớp riêng.
1. Tổ chức, cá nhân xin mở lớp dạy thêm phải có đội ngũ giáo viên đạt trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên theo
quy định của Luật Giáo dục và có đủ cơ sở vật chất lớp học bảo đảm yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học
ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế.
2. Chương trình, nội dung dạy thêm phải đạt các yêu cầu củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng và giáo dục
nhân cách cho học sinh theo mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật Giáo dục.
Chương III. Tổ chức thực hiện
Điều 6. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) chịu trách
nhiệm quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn. Căn cứ văn bản Quy định này và các quy định khác có liên quan
của pháp luật, Uỷ ban nhân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn và
cấp giấy phép hoặc uỷ quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép dạy thêm trong phạm vi chương trình
trung học phổ thông.
Trong văn bản đó, cần quy định cụ thể các nội dung sau đây:
- Trách nhiệm cụ thể của Uỷ ban nhân dân các cấp, các cấp quản lý giáo dục và các ngành liên quan trong
công tác quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn;
- Thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép và thu hồi giấy phép dạy thêm;
- Điều kiện bảo đảm chất lượng dạy thêm học thêm (tiêu chuẩn người dạy, cơ sở vật chất, quy mô lớp, địa
điểm dạy thêm);
- Mức thu và sử dụng tiền học thêm do người học đóng góp;
- Khen thưởng và xử lý vi phạm.
2. Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) chịu trách
nhiệm quản lý đối với hoạt động dạy thêm học thêm trong phạm vi chương trình tiểu học và chương trình trung
học cơ sở trên địa bàn theo quy định tại văn bản này và quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Điều 7. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo, trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo
Các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện quy định
về quản lý hoạt động dạy thêm học thêm và tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu lực của
quy định về dạy thêm học thêm; phát hiện nhân tố tích cực; phòng ngừa và xử lý vi phạm hoặc đề nghị cơ quan
có thẩm quyền xử lý vi phạm.
Điều 8. Trách nhiệm của hiệu trưởng các trường
Hiệu trưởng các trường phổ thông và các cơ sở giáo dục khác công lập và ngoài công lập nói tại Khoản 1
Điều 1 của Quy định này chịu trách nhiệm:
1. Tổ chức quản lý dạy thêm học thêm trong nhà trường; kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà
trường và hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên, cán bộ, nhân viên do nhà trường quản lý;
2. Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm quy định về dạy thêm học
thêm; định kỳ tổng kết và báo cáo tình hình dạy thêm học thêm theo yêu cầu của các cơ quan quản lý giáo dục.
Chương IV. Thanh tra, kiểm tra, Khen thưởng và xử lý vi phạm
Điều 9. Thanh tra, kiểm tra
1. Các lớp dạy thêm học thêm trong nhà trường chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý giáo dục
cấp trên.
2. Các lớp dạy thêm học thêm ngoài nhà trường chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý giáo dục
và chính quyền địa phương các cấp.
Điều 10. Khen thưởng
Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định về dạy thêm học thêm và được các cấp quản lý giáo dục đánh giá
có nhiều đóng góp nâng cao chất lượng giáo dục thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm học thêm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý
theo quy định tại Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; tạm đình chỉ hoạt động dạy thêm, thu hồi giấy phép.
2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quản lý vi phạm quy định về dạy thêm học thêm, ngoài
các hình thức xử lý nói trên còn có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17
tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
3. Đối với những cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần quy định
về quản lý dạy thêm học thêm, gây ảnh hưởng xấu, có hành vi lừa đảo người học hoặc tổ chức dạy thêm học
thêm trái quy định dẫn tới vi phạm quy định về trật tự an toàn xã hội thì phải được xử lý thích đáng, kể cả đình
chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục; buộc thôi việc đối với những người là công chức, viên chức do Nhà nước
quản lý hoặc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính.
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×