Tải bản đầy đủ

Tính toán và thiết kế trạm xử lý nước cấp công suất 10.000 m3/ngàyđêm cho một số xã thuộc huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định

Đồ án tốt nghiệp


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Huy t huyn trc thuc tnh Nam nh
2007.Huy  23995,58 ha di    v   i
(theo th8).
t huyn nm trong ch 
ng bi th c
hi- hi c. Trong k ho ng
mt th  p tiu th n hai th tra
n.
Mt trong nhng m u
vinh h thng cung cc s m bo cc sn tng
h 
Hi
Th        (thu   , huy 
) nhng i t 
35000 c sinh hot ly t gii, ao

h 
Do ng cc thi sinh hoc s di thuc bo v
thc vc mt b m trm trng ng arsen
ng rt ln ti sc khe ca
t l i nhim bt ht, b
nh ph khoa cao, ng rt ln ti s n th ch ca tr
em, thanh thii k tip ci.
ng        c s    
ng cuc sng cng
Đồ án tốt nghiệp


2
ng, ving trm x c cp cho c 06 a huynh Nam
 ct cn thit 

3

 
2. Mục đích nghiên cứu

3

 


3. Nội dung nghiên cứu
 u tra thu thu:
 u kin t  kinh t i.
 n ca huy
 Tr c trong khu vc.
 t trm x 
  xu x p vi 

  trong  n x c c xut
c hin v.
  
4. Phương pháp nghiên cứu
 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu
Khn trng thc t ca khu vc, thu thp s lin
ngun c c v cho vic thit k.
 Phương pháp tham khảo, tổng hợp tài liệu
Đồ án tốt nghiệp


3
Tham kh c c n
ng dng hp l liu cn
thit.
 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
Lp bng th li- x  liu
  c cp h  liu d
nh v chc mt.
 Phương pháp so sánh

cho kt qu x t nhu v kinh t.
 Phương pháp toán

, d  

 Phương pháp bản đồ
  ng trm x   ch
p vi diu
x ng thc b n mp

 Phương pháp đồ họa
Vic thc hin v nh
 h, v 
hong c n li cho vic bng.
5. Phạm vi nghiên cứu
 i hn trong vit k trm x c ct 10.000
m
3
 nh.
Đồ án tốt nghiệp


4
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn





7. Kết cấu của đồ án tốt nghiệp
 M u
 ng quan v huy tnh
 u kin t 
 u kin kinh t- i
 Qui ho 
 ng quan v c cc bi 
 Tng quan v chc
 Chc ct
 Tng quan v  c
 t trm x   xu x 
 t trm x 
 ng ngun c  la chn ngu x 
  xu x 
  n x c
c xut
 t cn dung
 p 1
 H thng c
 H thng c
 B trng
Đồ án tốt nghiệp


5
 B phn p cng
 B lc b mt
 B lc nhanh 2 lp vt liu lc
 B chc sch
 Kh c
 Trp 2
 B l
 
 B tr
 B phn 
    cho tn x  xut a
chp
 
 
 La chp
 Kt lun  Kin nghĐồ án tốt nghiệp


6
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HUYỆN Ý YÊN –TỈNH NAM ĐỊNH
1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý

- .
- .
- .
- .

Huyn nm  hu ngn   
 n t i 20
km
 n li: nm gi ca 2 tnh (Nam
   th ng sng quc l 
ng cao tc Cu Gi chy qua.

Hình 1.1. B huy tnh
Đồ án tốt nghiệp


7
1.1.2. Địa hình
Huy
.



.
1.1.3. Khí hậu
 

 
                

 

  85%.

 
1.1.4. Thủy văn


ng chnh t  Trung, huyn M Lc qua 
ph n Nam Trc, Trng, Giao Thu ri
 ra bi ca Ba Lt, ta gii t c gia Nam
nh vi t
Đồ án tốt nghiệp


8
a phnh t 
huy ra bin  c a gii t a Nam
nh v
y ct hp vi ch  nht trii
t ti ln ven bin Lu, Cn Ngn (Giao
Thun Tri, Cn M n, trong tnh
ng ch ra bin. T Bc
xua gic t
 ra cng g
 ra cn.
1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
1.2.1. Dân số
Huy m: 1 th trn l


          
          

Di        i (theo th 

1.2.2. Nông nghiệp



-


Đồ án tốt nghiệp


9






.










,
.

3.5%.

.
1.2.3. Công nghiệp và dịch vụ
-



Đồ án tốt nghiệp


10

).


 ).


p - tiu th ip- ng
i  dch v 
% so v             

-.
p d kin huy
 C
- V nh.
- Di
2
.
-  qun: Ban Qup tnh.
- Thun l.
 p Hng Tin
- V n, huy
- Di
- Thun l nh kho Ninh
 ng 6km, nm gn c     nh tuyn
ng cao tc Cu Gi - ng st Bc Nam. KCN
Hng Ti m rng vp
c T doanh h tng.
-  qun: Ban Qup tnh.
 
- V 
Đồ án tốt nghiệp


11
- Di
-  qun: Ban Qup tnh.
1.2.4. Văn hóa xã hội

---
-
.
    




.

               


  

.
nh, trt t m
bo.
1.3. Qui hoạch vùng dự án
1.3.1. Qui hoạch tổng thể
Huyu mm gi
ca 2 th.
 thng sng quc l ng cao tc Cu Ge.
Đồ án tốt nghiệp


12
Ngun l
 p, tiu th p.
 i, dch v, t hiu qu kinh t.
 n mnh, chuyn du kinh t p


.
1.3.2. Định hướng về cấp nước và vệ sinh môi trường
D kin mi cc cho 06 
m bu cp c
sinh hoc.
 Nhu cu dc sinh hot
  l  cp

  l  cc

 Nhu cng
 u cu cng ly bng 10% nhu cu cc
sinh hot.
 y bng 10% nhu cu cc sinh hot.
 Nhu cu cho dch v u th p
 u cc dch v u th p ly bng
30% nhu cu cp c sinh hot.
 y bng 40% nhu cu cc sinh hot.
 ng
 u cng ly bng 10% nhu
cu cc sinh hot
 y bng 10% nhu cu cc sinh hot.
Đồ án tốt nghiệp


13
 c th
 Khong 15% ng c cung cng ng.
 Nhu cu cho bm cc
 m x y 10% tng sc
sn sut.
1.3.3. Hiện trạng sử dụng nguồn nước tại khu vực
Hin nay, c n k nhau ca huy
             
, huyc sch sinh ho
 dng nguc ngm m
nguc ngm m m nng do vic s
di thuc bo v thc vc bit, i  ,
 mng rt ln ti sc khe ci .
 tr cn ki thic
sinh hot trm trng, do v mt m c
s dng mt ngu

Đồ án tốt nghiệp


14
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ NƯỚC CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ
LÝ NƯỚC MẶT
2.1. Tổng quan về chất lượng nước
2.1.1. Tính chất lý học của nước
 Nhiệt độ

              
  
 270C).
 Hàm lượng cặn không tan

 (105  1100
o
C).



 Độ màu của nước
 Cob




 Mùi và vị của nước
Đồ án tốt nghiệp


15

             



                 
 

 Độ dẫn điện
     
o
     


2.1.2. Tính chất hóa học của nước
 Độ pH

+


Khi 

 

            

CO
2
, H
2
 
Đồ án tốt nghiệp


16
 Độ kiềm
            


 



 Độ cứng




 Độ oxy hoá




 Clorua





Đồ án tốt nghiệp


17
 Sunfat




 Florua




 Hàm lượng sắt



            



 Hàm lượng mangan




 Nhôm
Đồ án tốt nghiệp


18


2
O
3



2+


3+


N
\
 Các chất khí hoà tan

2
, CO
2
, H
2

H
2
 

2


2




2



 
2
  
2
   
2
  
2


-
3

2


2

2.1.3. Các chỉ tiêu vi sinh

              
Đồ án tốt nghiệp


19




 


 Escherichia Coli ( E.coli)
 Streptococcus faecalis.
 Clostridum perfringents

c
         t E.c      

2.2. Chất lượng nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt

  
Bảng 2.1. 
TT



1

NTU
2
2

TCU
15
3



4


6,5 - 8,5
5

mg/l
300
6

mg/l
2
Đồ án tốt nghiệp


20
7
Sunfua Hydro
mg/l
0,05
8
Clorua
mg/l
250
9
Nitrat
mg/l
50
10
Nitrit
mg/l
3
11
Sulfat
mg/l
250
12
Antimon
mg/l
0,005
13
Florua
mg/l
1,5
14
Bari
mg/l
0,7
15
Amoni
mg/l
3
16
Natri
mg/l
200
17

mg/l
0,3
18
Mangan
mg/l
0,3
19

mg/l
1
20

mg/l
3
21

mg/l
0,2
22

mg/l
0,01
23
Asen
mg/l
0,01
24
Cadmi
mg/l
0,003
25

mg/l
0,001
26

mg/l
0,05
27
Xianua
mg/l
0,07
28

mg/l
0,3
29
Molybden
mg/l
0,07
30
Niken
mg/l
0,02
31
Selen
mg/l
0,01
32

mg/l
1000
33

mg/l
2
Đồ án tốt nghiệp


21
2.3. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước
2.3.1. Phương pháp hóa lý
 Quá trình keo tụ




-4
mm.  
-4

 


 

 

2
(SO
4
)
3
; ph 
4

3


 
+

th 
 
2
CO
3
  
7.5.
 
           

 Hấp phụ
Đồ án tốt nghiệp


22

    






 

 

 
 
   

 


H < 20 KJ/mol


Đồ án tốt nghiệp


23


 





 

+ Entanpi cao: 50 KJ/mol <H < 800 KJ/mol


 


2.3.2. Biện pháp hóa học
 Khử trùng
 
 


Đồ án tốt nghiệp


24
 




 
 
  




 
Cl
2
+ H
2
O -> HOCl + HCl

Cl
2
+ H
2
O -> H
+
+ OCl
-
+ Cl
-


Ca(OCl)
2
+ H
2
O -> CaO + 2HOCl
2HOCl -> 2H
+
+ 22OCl
-


 
Đồ án tốt nghiệp


25
              




 






 





 ng.

 


 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×