Tải bản đầy đủ

đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 2

 t nghip1
1. 


,
,
.


(BCL) , ph


.

2 s

  
,
,
c        .    
               




.
2.


3.
 t nghip2:
 CTRSH.
 CTRSH.
 CTRSH, .
 CTRSH bnh vin.
Phu: gii hc Qun 2, Tp.HCM.

2.

, ).

2020.
, x
2.
4.
4.1 



SH
.

, c, 



.
4.2 
p s liu th cp.
ng hu:
 Tng hp s liu thu thp.
 t nghip3  liu, x  li

.
2.
       qu       
).
 
5.
7 
M.
 1qut thi rn.
22.
3, x  cht thi rn
sinh hot2.
4, cht thi
rn sinh hot 2.
  D             
2020.
  xuu qu qut thi rn sinh
hot ti Qun 2.
7.


 t nghip4
QUT THI RN
1.1 n


.
1.2 
:
 
 ).
 ).
 .
               
).
 .
 .
 .

.
1.3 
:
           

.

.

.

 t nghip5 1.1





   , cacton, , 
       
       
        
xe, 
      



      
, pin, d     




      
, 




K


.
(Ngun: Qu t thi rn  Nguyc)
1
n ct thut ng   n gc
u t t cu tt thng phn
ng.
 ng trong vi
la chn nhng thit b  x  c hoch
 th hoch qu
 t nghip6, CTR t i chim
t l cao nht 50  75%. T l ca mn cht thi s c
 dng, sa cha, dch v   s
dng trong x c.
t ci theo v 
u kin kinh t p ca tng quc gia.
Bng 1.2 n CTRSH
STT
n
Khng
I
Cht h

1
Thc phm tha
9
2
Giy
34
3
Giy cacton
6
4
Nha
7
5
Vi vn
2
6
Cao su
0,5
7
Da
0,5
8
n
18,5
9
G
2
II
Ch

1
Thy tinh
8
2
Can thic
6
3

0,5
4
Kim lo
3
5
Bi, tro
3
(Ngun: Qu t thi rn  Nguyc)
1.4.1 c ca CTRSH
1.4.1.1 c
a) Khi 
 t nghip7Khi       ng c      th 
c biu th bng kg/m
3
hoc tn/m
3
.
Kh
xp, ch i ph
thuu yu t   cht thi.
Kha cht th ng trong khong 180  400 kg/m
3
n
ng 300 kg/m
3
.
b)  m
 m cnh bng m
a CTR.
 t:  t ca vt
lit.
  a vt
li
 khc s dng ph bic qu
 
W =





  m ci, %
 m: tru ca mi, kg
 m
1
: trng ca mu i sau khi s 105
o
C, kg
c) c ht
  p phi ht c      t
quan trng trong vit k i vt
lic bing li CTR bc b.
d) Kh  c thc t
Kh  c thc t c kh gi li
trong mu cht thng ca trng lc. Kh  c c
mt ch ng trong vi t 
 t nghip8  c s c
. Kh  c thc t y ca
CTR. Kh   c ca hn h         
ng trong khong 50  60%
e)  thm c
c ct vng, chi
phu khin s di chuyn ct lc ngc
thm)  s th
K = Cd
2= k
 s thm, m/s
2

C: hng s  
 r
: trc, kg.m/s
2

 nht ng hc cc, Pa.s
 th
2
 th
2
ph thuc ch yt ca CTR bao gm: s
  rng, b m r n
 thi v m trong khong 10
-11

 10
-12
m
2
ng 10
-10
m
2
/s


Bng 1.3 c ca cht thi rn
n

V
c
a) Giy

t
c) Thc phm


 t li   giy
t giy
n gc t i
 t thi ra t  
thc phm

    nh
y v 
V
 ng rau , v qu,

 t nghip9d) C, g c


e) Cht do





i st


i phi st

c) Thy tinh




t hn hp
 t li  n phm
c ch to t g

 t li  n phm
c ch to t cht do
 t li   
c ch to t 
su

 i vt li  n
ph c ch to t st
 b 
i vt li

 i vt li  n
phm ch to t thy tinh
Bt k  ai vt liu
   
kim loy tinh.
Tt c  i vt liu
   i 
b
    n:
 c l   
loi nh .
 
gh   

Phim cu  t do,
chai l cht d  u
 ng cht d 
b
    

V h   
p l 

V h  y bao
 
Chai l   ng bng
th
V trai, ch



(Ngun: Qucht thi rn  Trn Hiu Nhu)
1.4.1.2 c ca CTR
 t cht cu t
t quan trng trong via ch t
 t nghip10th: kh c cu
c s dc
quan trng nh
    ng cht h
 y ca tro
  ph CTR
 Nhit tr ca CTR
a)  
  i v c trong CTR bao
gm sau:
  c my  105
o
C trong 1 gi.
 Cht d i ng b my  105
o
C trong
1 gi nung  nhi 550
o
.
 ng cacbon c nh: phn vt liu d i sau khi loi b 
chng cacbon c ng chim khong 5  
tr trung   Ph    n cht h    
ng, cht hng trong khong 40    
53%.
 ng tro: kh.
b) y ca tro
y ct   t
t thi b ng rn (x). Nhi y
ng trong khong 1.100  1.200
o
C.
c)  t
 t ynh ph
(%) c t CTR s 
p chm c nh
t qu pc s d   n
c ca cht h trong CTR. Kt qu c
 t nghip11nh t s C/N nh
h
Bng 1.4 n  ca CTRSH
Ph(%) kh
n
Cacbon
Hyhro
Oxy

nh
Tro
Cht h
Thc phm tha
Giy
Giy cacton
Nha
Vi vn
Cao su
Da
n
G

48
43,5
44
60
55
78
60
47,8
49,5

6,4
6
5,9
7,2
6,6
10
8
6
6

37,6
44
44,6
22,8
31,2

11,6
38
42,7

2,6
0,3
0,3

4,6
2
10
3,4
0,2

0,4
0,2
0,2

0,15

0,4
0,3
0,2

5
6
5
10
2,5
10
10
4,5
1,5
Ch
Thy tinh
Kim loi
Tro, bi

0,5
4,5
26,3

0,1
0,6
3

0,4
4,3
2

< 0,1
< 0,1
0,50,2

98,9
90,5
68
(Ngun: Qu t thi rn  Nguyc)
d) Nhit tr ca CTR
Nhit tr ng nhi khng CTR,
 nh bng m
 S dng nng.
 S dt tr m.
  c.
c trang b mt nu h liu v
nhit tr cn h dng
t tr m.
 t nghip12Bng 1.5 Nhit tr cn trong CTRSH
n
Khng, %
Nhit tr, kJ/kg
Cht h
Thc phm tha
Giy
Giy cacton
Nha
Vi vn
Cao su
Da
n
G

9
34
6
7
2
0,5
0,5
18,5
2

4652
16747,2
16282
32564
17445
23260
17445
6512,8
18608
Ch
Thy tinh
Can thic

Kim lo
Bi, tro

8
6
0,5
3
3

139562,5
697,8
-
697,8
6978
Tng
100

(Ngun: Qu t thi rn  Nguyc)
1t sinh hc ca CTR
Phn h nha, cao su, da) ca hu h 
loi v n sinh h
 n t   ng, tinh b
nhiu axit h
 n ph cng 5 v
 Xenlulo: sn ph cng glucose 6 cacbon.
 Du, m ng este c
 t hp c
 t nghip13 Protein: cht t s kt hp chu
t quan trng nht c u hn h
th c chuyt h
S t y ct
liu h nc phm.
a) Kh y sinh hc cn h
ng cht rnh b nhi
550
o
  y sinh hc ca cht h
 d   kh y sinh hc ca
phn h n cht hu
a CTR rt d  y sinh h
 t ng lignin c c
s d ng t l phn d y sinh hc c
bc sau:
BF = 0,83  0,0028 LC
 :
 BF: t l y sinh h
 0,83  0,0028: hng s thc nghim
 LC: ng lignin ca VS, biu din bng % kh
 y sinh hc
 so vt thi h. Trong thc t
phn hy ch
hy nhanh.
Bng 1.6 Kh   y sinh hc c  t h    ng
lignin

n
Phn CTR bay
t

ng
lignin/VS
Phy
sinh h
VS
Thc phm tha
7  15
0,4
0,82
 t nghip14GiyGi
94
21,9
0,22
Gi
96,4
0,4
0,82
Giy cacton
94
12,9
0,47
n
50  90
4,1
0,72
(Ngun: Qu t thi rn  Nguyc)
b) S 
  trong khong th v
m trung chuyp.  nhm, tc
 ng cao. Mn s t qu
y k n h, tru kin k
, sunphat SO
4
2-
 b 
2-
t qu S
2-
s kt
hp vi H
+
tp chng th
2
S. S 
2
t
qu ca 2 chui phn c.
2CH
3
CHOHCOOH + SO
4
2-

3
COOH + S
2-
+ 2H
2
O + 2CO
2

Lactic Sunphat Axit axetic Ion sunphua
4H
2
+ SO
4
2-

2-
+ 4H
2
O
S
2-
+ 2H
+

2
S
Ion sunphua (S
2-
 kt hp vi mui kim lot, t
kim loi.
S
2-
+ Fe
2+

  i u
kin k    i  
        t v        t
ng.
S t ha gnh c t
cht n
CH
3
SCH
2
CH
2
CH(NH
2

3
SH + CH
3
CH
2
CH
2
(NH
2
)COOH
Metionin Metyl mecaptan Aminobutyric axit
 t nghip15 b th
CH
3
SH + H
2

4
OH + H
2
S
c) S n ca rui
 nhng khu vm, s 
trin ca ru r CTR. Ru n
trong thi gian 2 tun sau khi trc i sng ca rui nhng t khi
  
Trn 8  12 gi
n I ca  20 gi
n II ca  24 gi
n III ca  
n nhng 4  5 
Tng cng 9  
  n ca      t
quan trm khoi sng ca rui. V gom CTR
trong th  rng, nhm hn ch s di chuyn ca u

1.4.1.4 S bic ca CTR
t c c bii b
sinh hc. Khi thc hii, mng nhi
hiu qu b bii cng rt ln k hon
ng hp.
a) Bii v
Bao gi CTR, gim th c bng
bic. S bin i vi tr t
rn sang lng).
b) Bic
 t nghip16Bii tr: rn sang lng hoc rn
m th n phm bii.
 bi gm:
 
 Nhi
 
c) Bii sinh hc
Bii sinh hn h vi m
gim th ng ca cht th
 i vi khun, n
trng trong vic bit h xy ra trong
u kin hic k  hin din ca oxy.
c ng d bin h
 gm:
 y hi
 y k k
Bng1.7 ng trong x 
i
i
Bii hoi
n sn phm

c
   
phn
Gim th 
Gic

 i bng tay hoc
i
S dng lc hot
S dng lc ct, nghin
hoc xay
   
bit trong hn hp cht
th
Gim th u
Bi    
c
c
t
Nhi

ng nhit
S t thy 
CO
2
, SO
2
, sn phm oxy

 m hn h 
 t nghip17
t thi
cn d

Sinh hc
Hi
K y
K 

Bi i sinh hc hiu

Bii sinh hc k 
Bii sinh hc k 
  
 t)
CH
4
, CO
2
   dng
vt, cht thi
CH
4
, CO, sn ph
h
(Ngun: Qu t thi rn  Nguyc)
1.5 ng cng
1.5.1 c
c bit thi hc s b y nhanh

T kt hp v
c ngc m di chuyn trong
  y sinh hn
chuyng xung quanh.
 g
y sinh hc, m m trong 
rt cao (COD: t 3.000  45.000mg/l, NH
3
: t 10  800mg/l, BOD
5
: 2.000 
30.000mg/l, cacbon hng cng: 1.500  20.000 mg/l, photpho tng cng t 1
 70 mg/lng lt). i v
  p chng thm, s  c lp chng thm b thng   
nhim s thc ngmm cho t rt nguy him
i s dng tng, sinh hot
th di chuyng ngang, r m nguc
mt.
Na kim loi nng, n kim loi n
mem acid s i
ng vi kim loi tc kim loip cht hidroxyl
 t nghip18 to phc v
Hong cn k  s  2 s 
theo s i Ni, Pb, Cd, Zn. y, khi king
c ngm trong khu vi kinh n kim loi nng
c ngm.
  chp cht hc ht hu
 h t bin gen,
c ngm hoc mt s p
i thu qu ng cho sc khe, sinh mng
ci hin t th h 
i ct
t thi h c vi sinh vt trong
u kin hi  p s tn
phm trung gian, cui c, CO
2
, CH
4


V va ph  ch c
t s m hom.
i t qua kh  ch c
vt s  i kim loi
nc ht chy xung nguc
ngm t
i vy (nh 
 t.
1.5.3 i cn cc khe cng
  th, nx 
s ng xn sc khe c
t m .
n CTR rt phc tm bnh t i hoc
t thi ht chu kin tt cho mui, chut,
 t nghip19rum bi, nhi ch. Mt s vi
khu       n t      nh cho con
nh sch h
ch
 nh
nguy hi i bp ph
hi t y tm bnh, cht h halogen

T c qut s u v

             t ch trung gian
truyn bi.
i nc thu gom tt trong nhng yu t n
tr m kh c c th
.
 
Vic la chp x u t sau:
 t ca CTR.
 Tng CTR cn x 
 Kh i sn phng.
 Yu t bo v ng.
Mt s   yu hin nay:
 t
1.6.1.1 Nhi
 n b nhtc thc hin  
trin (Mng nhiu
kin thiu oxy ho n ng
C + CO
2
 CO
2

C + H
2
CO  CO
2
+ H
2

 t nghip20
2
 CO
C + H
2
 CH
4

n phm sinh ra t  n ph yu
 
2
,CO, H
2
,CH
4
 t s sn phm l      
   c tn d     ch bi  n
ph  y, phi
c x p tc bt.

  bin nhc nhiu quc
 gi nhi  t
CO
2
c theo phn ng:
C
x
H
y
O
z
+ (x + y/4 + z/2) O
2
 x CO
2
+ y/2 H
2
O
m c  
m, ding nh, vn
 x  
t s 
2
,
HCl, NO
x
t k t ph
thng x  thi.
Vic s dng li  mm th
u ca rkhoi nhing phc v u
n di, c
Khi thit k u t cn thit cho s t th
ng oxy cung cp, nhi m bo t 900
o
C  1300
o
C (ho
n i cht thi), th  t cht th        
t liu ch t m bo chu nhit cao.
 c x ng dung dch ki trung
c hi t
 Vi p cho vic x t thi bnh vin,
cht thi nguy hi cht th
 t nghip211.6.2 X c
      c  c ng d  x   
nghi   c hin nay rt nhi  , thy
ph y y CTR hoa CTR nguy hi.
S dm kh c ci nng do to

i v t kic
li.
1.6.3 X c
X t trong nh u qu nht, r
tip vu kiu nhii  Vi
ngh x  i:
1.6.3.1 X )
 bin  hu hc gia. Vic 
t vphn ch yt h  c tin
   n cm c
 khng thi t
i t chung 
n.
 n ra theo phn ng sau:
Vi khun
Cht h
2
 n + CO
2
+ H
2
O + NH
3
+ SO
4
.
hi
 a  hong cn hi
vi s t cng ch  ng 45
o
C,
sau 6  t ti 70  75
o
C. Nhi c ch vu ki
ng tn ho m, t s t s
ch
 t nghip22S y hi 4 tuy
 hy dit do nhi  
c kh nh  hi t
 60
o
C.
1.6.3.2 X  
  k c s dng rng t   (ch yu thc hin 
)
 n ng x
Vi khun
Cht h
2
 n + CO
2
+ CH
4
+ NH
3
+ H
2
S.
k 
 m:
 Chi u thp.
 Sn ph kt hp x m c
ng cao.
 t bi
4
n cung cp nhit phc v cho nhu c
n
t s m:
 Th  
  y k 
2
S, NH
3

chu.
 n t
y thp.
1.6.3.3 X  t hp hi
  d  
m:
c thi ra t y hi d
r    a tng phc v 
nghi
4
cung cp nhit.
 t nghip231.6.4 
     n) ch y c s dng x 
c hi, nhm 2 m
 Gi c hi bm b mt tin ch  mc
cao s thm thu ca cht thng.
 Ci thic cht thi v   cng.
nh cht th    trn vt liu thi vi vt li n, to
 rn bao ly cht thi hoc c nh cht thi trong ca vt rn.
 x a kim loi, m kim lo
ci rn d vn chuyp trong h hp v sinh.
1.6.5 
1.6.5 
  i ng t i.
Hi  Vit s ng.
m:
 t cnh quan.
 ng thun lng vt gm nhm
y n uy him cho sc khi.
 
  r tin nht, ch 
vi n chuy       
i dii lp vi nh 

1.6.5p hp v sinh
c nhi  gii (M, Anhng trong
   p nhu kin
 vt mt b l

 t nghip24      p v      c ph lp
chng tht h thng ng thu   thi t 
 s  nh.
ng bi mt l
i bi, tip tc trt lp t mng khong
c lp ly.
m c sinh:
 i, by n  
c ph lt.
 Gin 
 xy ra.
 n hn ch m nguc mc ngm.
 
 Tn d
4
t.
m:
 Dit ph ln.
 t ph ng hay b 
1.7 H thng qu
Qut thi r kt hp kin thi, tn tr, thu gom, trung
chuyn chuyn, x i b cht thi r  c tt nht,
n sc khe cng, thu t v kinh t, k thut,
bo t  n ch tt c 
ng nht cht thi rc la chn ng
k thu p nh
qut thi rn.
 t nghip25 1.1  t thng qut thi rn
1.7.1  cn qu:
 nh ngun cht thi rn ca mi
ngu
 t thi (lon, s 
, l        i ch  m thu
gom )
 n vn chuyn: lon, s  vn chuy m
 chuyn.
 X t th 
   x cht thi .
 Trong cht thi   s 
ch.
 c gim thiu ti ngu
 x t thi ri v n

  hoch qut th 
Ngu
Tn tr ti ngun
Thu gom
Trung chuyn
n chuyn
 
x 
p

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×