Tải bản đầy đủ

Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM

Đồ án tốt nghiệp

Trang 1

MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
 t trong nhn trng yi vi
 n v   c tip t   i Vi   n cu 
9/2010, Vip, c xut, trong
t ti 57 t c.




              
 
 

Qun 12 nm v  H c bao quanh mt
phn Quc l  tht trong nhng khu vc
kinh t trm, Qu ng c

ph ni lin vnh miu tuyng quan tr
c l 1A ni mi c l 
t s d   
 n kinh t n.
       12  
manh 
 

Đồ án tốt nghiệp

Trang 2

 




 “Khảo sát, đánh giá hiện
trạng môi trường và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công
nghiệp Quang Trung, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu
- 

- 
 

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp thu thập số liệu từ tham khảo tài liệu
 cp thu thc t nhu
  lun c  chng minh gi thuyt.
3.2. Phương pháp tra cứu tài liệu
Tra cn, quy chu ngh ng dn mi nht
 ng thc t p.
3.3. Phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp số liệu, xử lý thông tin

3.4. Phương pháp thực địa
Đồ án tốt nghiệp

Trang 3Tip cn thc t c  p Quang Trung, kh   p
ng trong cp, khng trong ni
b cp,
4. Nội dung nghiên cứu
- rung.
- 
- 

- 
Quang Trung.
5. Đối tượng nghiên cứu
 sn xut nm trong cp Quang Trung, Qun 12.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Cung c    c Qun    o v 
ng cho cp Quang Trung, o v ng
cho c 
qu
7. Cấu trúc của đề tài
C n:
- M u
- N
+ ng 1:  ng quan v qung ti cm
p Quang Trung.
+ ng quan v cp Quang Trung.
Đồ án tốt nghiệp

Trang 4

+ n tr 
ng ti cp Quang Trung.
+    xu    o v  ng ti c 
nghip Quang Trung.
- Kt lun  kin ngh


Đồ án tốt nghiệp

Trang 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG
1.1. Chính sách quản lý cụm công nghiệp

               

 



76.520 
 ha.

  
Do 






(xa c 

1.2. Hiện trạng quản lý môi trường khu công nghiệp trên thế giới và Việt Nam
1.2.1. Khu công nghiệp sinh thái
1.2.1.1. Khái niệm khu công nghiệp sinh thái
Đồ án tốt nghiệp

Trang 6

 



 

              




1.2.1.2. Mục tiêu khu công nghiệp sinh thái
 
          khu
.
 
- 

-  
- 
- 
- 
 
- 

- 
Đồ án tốt nghiệp

Trang 7


Hình 1.1. 
1.2.1.3. Lợi ích của khu công nghiệp sinh thái
a/. Lp
i v 
- Gin xut, tang hiu qu sn xut bt ki
s dt li  dt th
nh tranh ca sn phm.
- t hiu qu kinh t  chia s ch v 
qut thc, ngun cung cp, h thng
ch v h tr 
- Nhng doanh nghip v   ng g   c tip cn
ngu. Gin trong s n
 n
 n.
Đồ án tốt nghiệp

Trang 8

- Nhng l bng
si nhun cho ch 
i vi n
- ng ln kinh t p ca
c: gia  sn xup, dch vc

- Tu kin h tr p nh 
- i mng du khoa hc
 mi.
b/. Lng
- Ging, ging cht thm
nhu cu s du mi nht v sn xut
sch, bao gm: hn ch m, tit king, qut tho 
 m
- m bn c
nghi la chm, quy hong h thng h tng k thut,
la chn doanh nghing, quu kin thc t
c xung quanh.
- Ph ng: mi mp
   c
n c bo v ng.
c/. Li
-  ng ln kinh t - i mnh ca
khu vn, to vi ngh 
dch v.
Đồ án tốt nghiệp

Trang 9

- Tng l tr  n m ro
, ci to h thng h tng k thu
-   a mi sinh
p.  kinh t 
i s to ra mt b mt mi, mng trong sp d
khu vc.
- u kin h c
trong vic thit lp t l v 
h
1.2.2. Áp dụng ISO 14001
1.2.2.1. Bộ tiệu chuẩn ISO 14000 và tiêu chuẩn ISO 14001








and related activities)

in Product Standards),


   
Đồ án tốt nghiệp

Trang 10


 

T         :    




 







 14001

QUACERT .
1.2.2.2. Nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001
           





Đồ án tốt nghiệp

Trang 11


 


 



 chn quc t ng b n ISO 14000
n thng nht vic qung trong t chc m thng.Vi
mt s nht trm thing th
hin nay rt nhiu doanh nghin tip cn vi ISO 14000. Thc t cho thy
 mt doanh nghip ch xung h thng x c th
tri  ng cm doanh nghip
 a chn, my m t tt
n xu gim thiu tt thng
c phi kt h 
nghic dn vic ki
sn xut y c mn qu
Qua tht nhi thc hin h thng qung ISO
 thy rng doanh nghi  
n trt t i ro cao v
n thi cao. Vic qu s dc vic
i ngay t u ngun cht thi ti cho vi cht thi tng thi
gi ng cht thi sau sn xut (r        
nghiu t quan trn cho doanh nghip tip
cn dn vi sn xut s
Đồ án tốt nghiệp

Trang 12

Vi vi ng cn qu
tp trung ngun l gii quyt v mu qu nhi lao
ng trong t chc hi  i mt 
h s ng x t t
 ho c vic gim thiu ngun cht thi
trong hong c
 





1.3. Những vấn đề trong công tác quản lý môi trường tại cụm công nghiệp
  

 - lao
 - 



 


 


 
Đồ án tốt nghiệp

Trang 13





1.4. Các công cụ quản lý môi trường
1.4.1. Công cụ luật pháp và chính sách
Lut quc t v ng th c, quy phm quc t u
chnh mi quan h gic gia, gia qu chc quc t trong vi
chn, loi tr thit hng ca tng qu
phm vi s dng ca quc gia.
Lung qung hc
u ch  th  th
s dng hon mt hoc mu t c kt hp
u chm bo v mu qu  ng
sng ci. H thng lut bo v ng ca mt qung gm
lut s dng hng hoc bo v ng
c th  m
i lut nhm c th ng dn thc hin
i dung ca lu  

Quy ch nh v ch  th l, t chc quo v ng
chng hnh chc m v, quyn hn c, S khoa
h ng
ng chun mc, gii hnh
  qu mt thit
vi s phn bn vng ca mi quc gia. Ving mt
mt dc kim nghim thc t, m
Đồ án tốt nghiệp

Trang 14

khoa hc, nhm bp vi nhu cu bo v sinh
ng thi kh thi v mt kinh ti. H thng ph
 khoa h, t chc qum lc kinh t n d
n.
u ca h thng bao g
- Nhng nh chung.
- c mc ngc thi )
- i )
- n bo v  dt trong sn xut
p.
- n v bo v thc vt, s dng thuc tr t c
- n bo v cch s

- n
n
  o v  ng gii quyt nhng v  chung nht v quan
m qung, v o v n cn gii quyt
trong m- ng ln thc hin m
trng vin li vu v bo v ng.
1.4.2. Công cụ kinh tế
1.4.2.1. Thuế tài nguyên
Thu t khon thu ci v
nghip v vic s dn xut.
Ma thu :
- Hn ch p thit trong s d
Đồ án tốt nghiệp

Trang 15

- Hn ch n th dng
- To ngun li ctng l
v vic s d
Thu m mt s sc thu ch y s dt, thu s
dc, thu rng, thu  ng, thu n
 p vi kh  ca
doanh nghip, pc quu kia cht k thut ca
khu v b i vp
hoc hon thng  
c chuu tn th
i chu thu 
1.4.2.2. Thuế môi trường
Thu  kinh t nhn
phm phi tr tin".
Thu ng nhm hai m yu: khuym
ging chm th
 c t, thu     i nhiu d  
thuc mm, thu 
n phi s dng.
1.4.2.3. Giấy phép và thị trường giấy phép môi trường
Gi
 nh quyn s h ng b s dng bi

 thc hi c hc phnh mc s d
ng chp nh  n
hc hinh mc thi t
Đồ án tốt nghiệp

Trang 16

 p hot
s  c t ch
c hic nhii gi
m m hoc hin trng ca tng doanh nghi
a k quyc th.p t do
giao di s gith ng s u tit nhu
cu trong phm vi tng hn mc.
 nht ca lo  kt hp gi 
hn mm. So vi thu  ng giy
c chn, bo  kt qu t m
d ng gin nm trong phm vi ki
s u. M git  ch 
doanh nghip la ch  tip tc th
i thin hin trng, gim thi xung m
1.4.2.4. Hệ thống đặt cọc - hoàn trả
t cc -  c s dng trong hong bo v ng b
n ph ng
phi tr t khon tit cm bm cam kt sau khi
 n phc phi ca sn ph l
v thu gom ph thi hoc ti nh  dng hoc
i vng.
Nu thc hi c nhn li khot c
ch li. Ma h tht cc -  ng
th    ho dng m
i vng.
1.4.2.5. Ký quỹ môi trường
Đồ án tốt nghiệp

Trang 17

  kinh t hong kinh t m
n thng.
Nng ca h thqu  a h
tht cc - . N 
nghi sn xuc khi tit hoi
i mt khon tin (hoc kim loy t  n)
t chng nhm bm s cam kt v thc hin
 hn ch ng.
Ma vi h m,suy
n thm ca h t n 
ng.
c hin xut, n 
 n, khc ph xm ho
n tr s c nhn
li s ti c li n c hit hoc
 ti s   ch
c phc s cng.
 ng to ra l
khc phng t   khuy
nghic trong hong bo v p s 
ly lc v xm hong.
1.4.2.6. Trợ cấp môi trường
Tr c kinh t quan trc s dng  rt nhic
 gic bic thuc t chc OECD.
Tr c ng sau:
- Tr ci
Đồ án tốt nghiệp

Trang 18

- 
- u hao nhanh
-  (min, gim thu)
Chc   a tr c         - 
nghic phu king
ng n hoc kh a doanh nghiu
i vi vic x m. Tr cm khuy
 sn xung ho
 x m.
 c  u qun xu u
m m nhii mc
tu qu). Tr cng ch m thi, nu vn
dp ho dn phi hiu qu kinh t  cc
v tm phi tr tio ra s i s 
- ra t i vi mc hong cp
gim lc.
1.4.2.7. Quỹ môi trường
Qu t th ch hoc m c thit k  nh
vn t   h tr c
hi ng ci thin chng.
Ngun thu cho qu      nh t nhiu ngu 

-  ng
-  nguyn cp
-  bng tin hoc hin vt c cha
 
Đồ án tốt nghiệp

Trang 19

-  chc, c quc t
- Tin lc t hong ca qu;
- Tin x phnh v bo v ng
- Tic t  thao, t thin, x s
 u
H tr do Qu  ng cung c   c h tr 
u khong hn tr c
khon vay v  n v  t th   t hi     
khuyd o v ng, h tr  u trin
  m ca
p. Qu ng th tr tin cho viu tr c
nm.
1.4.3. Công cụ kỹ thuật quản lý môi trường
 k thut qung thc hi
 c v ch      ng, v s     
chng.
   k thut qun l     bao g   
ng, ki thng quan trng, x 
cht th  dng cht thi.
 k thu ng quan trng c
t cho v c thc hi k
thu  hin trng
n bin chng thng bip
 x  hn ch nhi v k thut
ng trong vic h tr  nh v bo
v ng.
Đồ án tốt nghiệp

Trang 20

1.4.4. Công cụ giáo dục và truyền thông môi trường
1.4.4.1. Công cụ giáo dục môi trường

c s hiu bit, k 
tu kin cho h n mi bn vng v 
Mch cmvn dng nhng kin th
 o t dn vng cho c th h
hin t
ng bao gm nhng ni dung ch yu:
- ng hc
- Cung cn ra quynh
-  ng
1.4.4.2. Công cụ truyền thông môi trường
Truyi hai chiu nh
cho nhu t ng then cht, mi quan h
ph thuc ln nhau gi            
m gii quy v ng
* Ma truyng nhm:
- i b ng b ng bing ca
h, t  n vic phc
- m, k 
o v ng
- i t, khiu ni, tranh chp v ng gia

Đồ án tốt nghiệp

Trang 21

- Ti cho m c bo v 
o v ng
- Kh       c hu hiu    i thoi
i.
* Truy thc hic ch yu
sau:
- Chuyi tc tii
n thoi, g
- Chuyi tho tp hun, hun luyn, hp

- Chuyn truy
 nh
- Tip cn truyng bui biu din ng, t chc hi din,
n d h nim
1.5. Hiện trạng quản lý môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm
công nghiệp tại Việt Nam hiện nay


 
  100

 
 



Đồ án tốt nghiệp

Trang 22

 

3









 



  








 


Đồ án tốt nghiệp

Trang 23




             
quan              i
ng.

Hình 1.2. Ban 

Đồ án tốt nghiệp

Trang 24

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP
QUANG TRUNG
2.1. Giới thiệu về cụm công nghiệp
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1.1. Vị trí địa lý
Qun 12 t trong 19 qun na  H , Vit Nam.
Qu0 1997 theo Ngh 0
01 1997 c   dinh L
i Hii Nht phn 
Hip; mt ph c Huyng dit
t  hin 3/2006). Quc
ng gi Hip, Hip, Thi
i Nht, Trung M n, Thnh Lc,
Th

            , TP.
HCM;
   , TP HCM;
 Nam           
 , TP HCM;
  , TP HCM.Đồ án tốt nghiệp

Trang 25Hình 2.1. B n 12
Cp Quang Trung thung HiQun 12,
TP. HCM. ng Hi c 
khu ph 
  ;
 T ;
 Nam ;
  
2.1.1.2. Địa chất
Cp Quang Trung nm trong ma cht chung ca khu v
m mm yu, cu to bi tr t.  m

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×