Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề tài khoa học giáo viên và sinh viên khoa luật

TỔNG HỢP ĐÊ TÀI KHOA HỌC GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN

STT Người thực hiện Tên đề tài Thời gian
(bắt đầu -
kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề
tài
(đã nghiệm thu/
chưa nghiệm
thu)
I. Những đề tài đã thực hiện:
A. Đề tài của CBGV:
1. TS. Đoàn Đức
Lương

1. Thừa kế theo di chúc và thực tiễn áp dụng tại TT- Huế từ
năm 1998 đến năm 2003.
Năm 2003 đến
năm 2004


Đề tài cấp Bộ
Đã nghiệm thu
2. Thực tiễn xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và
gia đình tại Thừa Thiên Huế từ năm 2002 đến tháng 9 năm
2006 và những giải pháp nâng cao hiệu quả.
2006 - 2007
Đề tài cấp Bộ
Đã nghiệm thu
3. Biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy Sở hữu trí tuệ
trong các trường đại học, cao đẳng lĩnh vực khoa học giáo
dục.
2008 Đề tài cấp Bộ trọng
điểm
Đã nghiệm thu
2. TS. Nguyễn Duy
Phương

1. Vấn đề tài phán hành chính ở Việt Nam Tháng 1/1998
-tháng
12/1998
Đề tài cấp cơ sở Đã nghiệm thu
2. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công
chức hành chính ở Thừa Thiên Huế từ năm 2001 đến năm
2004
Tháng 1/2006
-tháng
12/2007
Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu
3. ThS. Trần Việt
Dũng
Những quy định của pháp luật về hoạt động xét xử của Toà
án nhân dân và thực tiễn hoạt động xét xử của Toà án
Năm 2003 đến
năm 2005
Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu
nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. ThS. Lê Thị Hải
Ngọc
Thực trạng hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước tại Tỉnh


Thừa Thiên Huế.
2001-2002: Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp Trường

Đã nghiệm
thu
Thực trạng đăng ký kinh doanh theo Luật doanh
nghiệp ở Thừa Thiên Huế từ năm 2000 đến năm 2006.

2006 - 2007
Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp Bộ

Đã nghiệm thu
5. ThS. Đào Mộng
Điệp
Một số vấn đề lý luận về pháp luật bảo đảm xã hội và thực
tiễn áp dụng tại Tỉnh Thừa Thiên Huế.
2002 Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp cơ sở

6. ThS. Lê Thị Thảo Quản lý đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn
thành phố Huế dưới sự trợ giúp của công nghệ GIS
2007-2008 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu
7. ThS. Lê Thị Phúc Giải quyết tranh chấp đất đai và một số vấn đề giải quyết
tranh chấp đất đai tại tỉnh Thừa Thiên-Huế
1/2002-9/2003 Đề tài khoa học cấp cơ
sở
Đã nghiệm thu
Cơ sở pháp lý và một số vấn đề thực tiễn của hoạt động xây
dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1/2007-9/2008 Đề tài khoa học cấp cơ
sở
Đã nghiệm thu
8. ThS. Nguyễn
Thị Hà
Luật đầu tư nước ngoài Việt Nam năm 2000 và thực tiễn áp
dụng tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng,
Quảng Nam từ năm 1998- 2003
1/2002-
12/2003
Chủ nhiệm đề tài
nghiên cứu khoa học
cấp Bộ
Đã nghiệm thu
9. ThS. Nguyễn Sơn
Hải
Cơ sở pháp lý trong việc phân biệt thẩm quyền giải quyết các
tranh chấp về Dân sự và kinh tế.
2004 Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp cơ sở
Đã nghiệm thu

10. ThS. Hoàng
Thị Hải Yến
Thực trạng vi phạm điều kiện đăng ký kết hôn trên địa bàn
thành phố Huế
5/2004
– 5/2005
Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp trường
Đã nghiệm thu
11. ThS. Hồ Nhân Ái Nghiên cứu so sánh chính sách pháp luật biển Canada và
Việt Nam trong bối cảnh phát triển bền vững.
2004 Đề tài nghiên cứu do tổ
chức CIDA tài trợ
Đã nghiệm thu
12. ThS. Nguyễn
Thị Hồng Trinh
Thực trạng đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở
Thừa Thiên Huế
2009 Đề tài khoa học cấp
trường
Đã nghiệm thu
13. ThS. Mai
Thị Diệu Thúy
Tính nhân đạo trong một số qui định của Bộ luật Hồng Đức 2007 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu
14. ThS. Nguyễn
Thị Hoài Phương
Thực tiễn công tác hộ tịch tại địa bàn bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế từ năm 2005 đến 2007
2008 Đề tài khoa học cấp cơ
sở
Đã nghiệm thu
15. ThS. Nguyễn
Thị Xuân
Thực tiễn đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm trật
tự an toàn giao thông đường bộ tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế từ năm 1998 đến năm 2003
2005 Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu
16 ThS. Hà Lệ Thủy Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có - Những
vấn đề lý luận và thực tiễn
2007 Đề tài khoa học cơ sở Đã nghiệm thu
17 TS. Nguyễn Duy
Phương
Xây dựng mã ngành đào tạo đại học Luật Kinh tế đáp ứng
yêu cầu hội nhập quốc tế (áp dụng cho Khoa Luật- Đại học
Huế)
2010 Đề tài cấp Khoa Đã nghiệm thu
18 ThS. Nguyễn
Thị Hà
Luật thủy sản Việt Nam dưới góc độ phát triển bền vững. 2010 Đề tài cấp Khoa Đã nghiệm thu
19 ThS. Lê Thị Phúc Bảo tồn di sản văn hóa trong việc thực hiện pháp luật quy
hoạch sử dụng đất tại Tỉnh Thừa Thiên Huế
2010 Đề tài cấp Khoa Đã nghiệm thu
B. Đề tài của Sinh viên:
1 Đoàn Thị Hương
Giang (K33C)
Bảo vệ quyền con người trong Bộ luật Hồng Đức 2010 Đề tài SV Đã nghiệm thu
2 Nguyễn Phước
Tùng (K33A)
Thực trạng sinh viên vi phạm pháp luật an toàn giao thông
trên địa bàn TP Huế từ năm 2007- 2009
2010 Đề tài SV Đã nghiệm thu
3 Trần Thị Thắng
(K33A)
Tình hình vi phạm pháp luật giao thông đường bộ tại địa
bàn TP Huế giai đoạn 2007 - 2009
2010 Đề tài SV Đã nghiệm thu
4 Nguyễn Thị Thiết
(K33A)
Thực trạng và giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của sinh
viên Luật ở Đại học Huế
2010 Đề tài SV Đã nghiệm thu
II. Những đề tài đang thực hiện trong năm 2011:
A. Đề tài cán bộ, giáo viên:
1. ThS. Đào Mộng
Điệp
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao
động tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hội nhập.
2009-2010 Đề tài cấp Bộ
2. ThS. Lê Thị Nga Bạo lực gia đình và hệ quả của nó tại một số tỉnh miền
Trung – Tây Nguyên
2010 - 2011 Đề tài cấp Bộ
3. TS. Nguyễn Duy
Phương
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu
nại ở tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2008 – 2012.
2011 - 2012 Đề tài cấp ĐHH (cấp
Bộ trước đây)
4. ThS. Nguyến Thị

Thực tiễn áp dụng pháp luât về khai thác hải sản ở Thừa
Thiên Huế ( từ năm 2008-2012) và những giải pháp nâng cao
hiệu quả quản lý theo hướng phát triển bền vững
2011 - 2012 Đề tài cấp ĐHH
5. Nguyễn Khắc
Hùng
Thực tiễn giải quyết các vụ án hành chính ở Thừa Thiên Huế
giai đoạn 2008-2010 và kiến nghị giải pháp.
2011 Đề tài cấp Khoa
6. Trần Công Trung Thực tiễn đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật của vị
thành niên trên địa bàn Tỉnh TT Huế giai đoạn 2008-2010.
2011 Đề tài cấp Khoa
7. Nguyễn Thị Lê
Huyền
Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong các vụ án ly
hôn có yếu tố nước ngoài tại TT Huế và Đà Nẵng.
2011 Đề tài cấp Khoa
8. Hoàng Thị Huyền
Trang
Thực tiễn về tranh tụng trong phiên tòa hình sự ở Thừa Thiên
Huế giai đoạn 2005-2010 và kiến nghị giải pháp.
2011 Đề tài cấp Khoa
9. Võ Thị Mỹ
Hương
Chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp ở Việt Nam,
Thực trạng và giải pháp qua thực tiễn ở Thừa Thiên Huế và
Đà Nẵng.
2011 Đề tài cấp Khoa
B. Đề tài Sinh viên:
1. Trần Cao Thành Thực trạng khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
tại TP Huế giai đoạn 2007-2010
2011 Đề tài SV
2. Mai Thị Thanh
Nhàn
Cấm hút thuốc lá nơi công cộng theo QĐ 1315 của Thủ
tướng CP- Thực tiễn áp dụng trong sinh viên khoa Luật –
ĐHH.
2011 Đề tài SV
3. Nguyễn Đình
Thừa
Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở TP Huế giai
đoạn 2007- 2010, thực trạng và giải pháp
2011 Đề tài SV
4. Võ Thị Quỳnh
Trang
Trương Thị
Khánh Nhạc
Bùi Thị Hoàng
Cúc
Lê Ngân Giang
Dương Thị Cẩm
Nhung
Nguyên tắc nhân đạo trong chế định hình phạt của Bộ Luật
Hình sự VN
2011 Đề tài SV
5. Lê Thị Lệ Thủy Hội thẩm nhân dân và vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động
của Hội thẩm nhân dân trong thực tế
2011 Đề tài SV
6. Huỳnh Thị Dư
Nguyễn Tấn Tân
Phan Xuân Quý
Công tác tuyên truyền pháp luật thông qua 40 giờ thực tế của
sinh viên Luật – Đại học Huế tại TP Huế
2011 Đề tài SV

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×