Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp phòng trừ rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens Fabr.) vụ xuân hè 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại, đặc điểm sinh vật học,
sinh thái học và biện pháp phòng trừ rầy xanh hại chè
(Empoasca flavescens Fabr.) vụ xuân hè 2009 ở Quảng Long -
Hải Hà - Quảng Ninh
Đề cương đề tài mã số: CH0893
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục bảng v
Danh mục hình vii
1. Mở đầu 1
1.1 Đặt vấn đề 1
1.2 Mục đích, yêu cầu của đề tài 2
2. Tổng quan tài liệu 4
2.1 Những nghiên cứu ngoài nước 4
2..2 Những nghiên cứu trong nước 14
3. Đối tượng, địa điểm, nội dung và phương pháp nghiên cứu 23
3.1 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 23
3.2 Đối tượng, vật liệu và dụng cụ nghiên cứu 23
3.3 Nội dung nghiên cứu 24
3.4 Phương pháp nghiên cứu 25

4. Kết quả và thảo luận 33
4.1 Thành phần sâu, nhện hại chè và thiên địch của chúng vụ xuân hè
năm 2009 ở Quảng Long – Hải Hà - Quảng Ninh 33
4.1.1 Thành phần sâu, nhện hại chè vụ xuân hè năm 2009 ở Quảng Long
– Hải Hà - Quảng Ninh 33
4.1.2 Kết quả nghiên cứu thành phần thiên địch của sâu hại chè vụ xuân
hè 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh 39
4.2 Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc tính sinh vật học của rầy
xanh (E. flavescens) 43
4.2.1 Đặc điểm hình thái và kích thước các pha phát dục của rầy xanh (E.
flavescens) 43
4.2.2 Đặc tính sinh vật học của rầy xanh (E. flavescens) 45
4.2.3 Sức đẻ trứng của rầy xanh (E. flavescens) 46
4..2.4 Tỷ lệ nở của rầy xanh (E. flavescens) 47
4.3 Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng tới diễn biến số lượng của các
loài sâu, nhện hại chè vụ xuân hè 2009 ở Quảng Long - Hải Hà -
Quảng Ninh 48
4.3.1 Một số yếu tố ảnh hưởng tới diễn biến mật độ rầy xanh
(E. flavescens) 48
4.3.2 Một số yếu tố ảnh hưởng tới diễn biến mật độ nhện đỏ
(O. coffeae) 58
4.3.3 Một số yếu tố ảnh hưởng tới diễn biến mật độ bọ trĩ (P. setiventris)
64
4.4 Xác định hiệu lực của một số loại thuốc BVTV trừ rầy xanh
(E. flavescens) , nhện đỏ (O. coffeae) và bọ trĩ (P. setiventris) 73
4.4.1 Xác định hiệu lực của 3 loại thuốc BVTV trừ rầy xanh (E.
flavescens) 74
4.4.2 Xác định hiệu lực của 3 loại thuốc BVTV trừ nhện đỏ (O. coffeae)
75
4.4.3 Xác định hiệu lực của 3 loại thuốc BVTV trừ bọ trĩ (P. setiventris)
76
5. Kết luận và đề nghị 79
5.1 Kết luận 79
5.2 Đề nghị 80
Tài liệu tham khảo 81
Phụ lục87

DANH MỤC BẢNG
STT Tên bảng Trang
4.1 Thành phần sâu, nhện hại chè vụ xuân hè năm 2009 ở Quảng Long


– Hải Hà - Quảng Ninh 34
4.2 Thành phần thiên địch của sâu, nhện hại chè vụ xuân hè năm 2009
tại Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh 40
4.3 Kích thước các pha phát dục của rầy xanh (E. flavescens) 43
4.4 Ảnh hưởng của nhiệt ẩm độ đến thời gian phát dục các pha của rầy
xanh (E. flavescens) 45
4.5 Sức đẻ trứng của loài rầy xanh (E. flavescens) ở điều kiện nhiệt độ
trong phòng thí nghiệm 46
4.6 Tỷ lệ nở của trứng rầy xanh (E. flavescens) trong phòng thí nghiệm
47
4.7 Diễn biến mật độ rầy xanh (E. flavescens) hại chè qua các tháng vụ
xuân hè năm 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảnh Ninh 49
4.8 Diễn biến mật độ rầy xanh (E. flavescens) trên một số giống chè vụ
xuân hè năm 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảnh Ninh 52
4.9 Ảnh hưởng của trồng cây che bóng đến mật độ rầy xanh
(E. flavescens) vụ xuân hè năm 2009 ở Quảng Long - Hải Hà -
Quảnh Ninh 54
4.10 Ảnh hưởng của kỹ thuật hái chè đến mật độ rầy xanh
(E. flavescens) vụ xuân hè năm 2009 ở Quảng Long - Hải Hà -
Quảnh Ninh 56
4.11 Diễn biến mật độ nhện đỏ (O. coffeae) hại chè qua các tháng vụ
xuân hè năm 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảnh Ninh 59
4.12. Diễn biến mật độ nhện đỏ (O. coffeae) trên một số giống chè vụ
xuân hè 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảnh Ninh 61
4.13 Ảnh hưởng của trồng cây che bóng đến mật độ nhện đỏ
(O. coffeae) vụ xuân hè năm 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng
Ninh 63
4.14 Diễn biến mật độ bọ trĩ (P. setiventris) hại chè qua các tháng vụ
xuân hè năm 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh 65
4.15 Diễn biến mật độ bọ trĩ (P. setiventris) trên một số giống chè vụ
xuân hè 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh 68
4.16 Ảnh hưởng của trồng cây che bóng đến mật độ bọ trĩ
(P. setiventris) vụ xuân hè năm 2009 ở Quảng Long - Hải Hà -
Quảng Ninh. 70
4.17 Ảnh hưởng của kỹ thuật hái chè đến mật độ bọ trĩ (P. setiventris)
hại chè vụ xuân hè năm 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh
72
4.18 Hiệu lực của 3 loại thuốc trừ rầy xanh (E. flavescens) vụ xuân hè
2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh 74
4.19 Hiệu lực của 3 loại thuốc trừ nhện đỏ (O. coffeae) vụ xuân hè 2009
ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh 75
4.20 Hiệu lực của 3 loại thuốc trừ bọ trĩ (P. setiventris) vụ xuân hè 2009
ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh 77

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×