Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm và đề xuất giải pháp khai thác xử lý nước sinh hoạt cho nhân dân huyện nhà bè

HUTECH
NGHIÊN CU ÁNH GIÁ CHT LNG NC NGM VÀ  XUT
GII PHÁP KHAI THÁC X LÝ NC SINH HOT CHO NHÂN DÂN
HUYN NHÀ BÈ

RESEARCH ON GROUNDWATER QUALITY ASSESSMENT AND
PROPOSED SOLUTION MINING WATER TREATMENT FOR NHA
BE

DISTRICT PEOPLE
Trng i hc K Thut Công Ngh TPHCM, Vit Nam
Nguyn ình Toàn, Nguyn Công Hào


TÓM TT

Tình hình khan him và thiu nc sch s dng cho sinh hot n ung hng ngày ca ngi dân
trong huyn Nhà Bè nói riêng và TPHCM nói chung din ra phc tp, do ngun nc ni dây nhim
mn, nhiu ging khoan khai thác t các h dân không s dng đc do ging khoan nhim nm cao.
 tài chn phng pháp đo Carota đ xác đnh tng cha nc tt nht không nhim mn khai thác
cp nc sinh hot. Chn 03 v trí khoan thm dò, đo Carota và phân tích cht lng nc ging

khoan so sánh vi (QCVN 09:2008/BTNMT) đ đánh cht lng nc ngm ti mi ging khoan. 
xut công ngh x lý đi vi tng ging khoan khai thác vi quy mô cp nc công nghip lu lng
7m3/h và sinh hot gia đình 1,5m3-2m3/ngày. Phân tích kt qu cht lng nc sau x lý so vi tiêu
chun cho phép s dng nc sinh hot (QCVN 02:2009/BYT). Kt qu nghiên cu đ tài đáp ng
đc nhu cu thc tin x lý cung cp nc sch cho nhân dân ti huyn Nhà Bè.

ABSTRACT
Scarcity and lack of clean water for daily use daily diet of people in Nha Be - HCM City in particular
and in general complex place, where the wire by saline water, drilling wells from households can not
be used by high fungal infection wells. Subject selection measurement logging to determine the best
aquifer salinity is not water supply. Choose
03 positions
drilling, logging and analyzing measurements
of water quality compared to wells (QCVN 09:2008/BTNMT) to measure the quality of groundwater
in each well drilled. Proposed treatment technologies for each extraction wells with industrial-scale
water flow 7m3/h and 1.5m3 - 2m3/day family activities. Analysis results of water quality after
treatment compared to the standard for water use (QCVN 02:2009/BYT). Results of research topics to
meet the practical needs of clean water supply treatment for people in Nha Be district

.
1. GII THIU
Hin nay ô nhim môi trng là mt vn đ thu
hút đc s quan tâm ca rt nhiu nhà khoa hc,
các t chc môi trng trên th gii cng nh
tng quc gia. Trong đó, ô nhim nc ngm là
vn đ thu hút quan tâm nhiu. Vì đây là ngun
nc đc s dng rng rãi trong đi sng sinh
hot và sn xut.
Nghiên cu ca Vin Nc quc t Stockholm
(SIWI), nc bn git cht nhiu ngi hn so
vi đng đt và chin tranh. c tính mi ngày
trên th gii có ti 5.000 tr em b cht do các
bnh liên quan đn nc bn. Trong khi đó, theo
mt phúc trình ca LHQ nm 2006, có ti 1,1 t
ngi không tip cn đc nc sch và hn 2,6
t ngi không có điu kin v sinh c bn. 1,5
triu tr em di 5 tui và 4,43 triu em  đ tui
đn trng b cht mi nm do các bnh liên quan
đn nc và v sinh môi trng. T chc FAO
cnh báo, trong 15 nm ti s có gn hai t ngi


phi sng trong tình trng b thiu nc.
HUTECH
 Vit Nam có mt quan nim sai lm khi cho
ngun nc quá di dào, nu không nói là vô tn.
Do  vùng đng bng nhìn đâu cng th y sông,
h, đm, rung nc.Tuy nhiên 63% tng tài
nguyên nc mt ca chúng ta là ngun nc
ngoi lai, tc bt ngun t các quc gia khác.
Chng hn,  lu vc sông Hng ngun nc
ngoi lai chim 50% tng khi lng nc b
mt. Còn  lu vc sông Cu Long 90% tng
khi lng nc b mt có ngun gc ngoi lai.
Huyn Nhà Bè nm  phía ông Nam TPHCM,
ngun ngm ni đây thng b nc mn xâm
nhp vào tng cha nc nht. Din bin xâm
nhp mn ngày càng tr nên xu đi kéo theo
nhiu h ly không mong mun cho thành ph.
t thành ph đng trc nhiu vn đ khó khn
trong tng lai đc bit là vn đ ngun cung cp
nc sch cho dân c, khai thác nc ngm gia
tng khin thay đi cân bng nc trong khu vc.
Trong tng lai khi đ mn nâng cao s khin cho
ngun cung ng nc ngt cho các hot đng sn
xut  khu vc huyn Nhà Bè ngày càng khan
him. Xâm nhp mn còn nh hng ln đn vn
đ cp nc ngt cho toàn thành ph trong tng
lai.  tài “Nghiên cu đánh giá cht ln g
nc ngm và đ xut gii pháp khai thác x lý
nc sinh hot cho nhân dân huyn Nhà Bè” là
cn thit và có tính thc tin cao.
 tài chn phng pháp đo Carota xác đnh v trí
tng cha nc ngm tt nht khoan khai thác và
đ xut công ngh x lý cho tùng ngun nc quy
mô chông nghip và h gia đình, g
• Phng pháp đo Carota
óp phn gii
quyt ci thin cht lng đi sng ca ngi dân
ni đây.
Carota dòng (đo cng đ dòng đin phát).
Carota đin tr sut (đo đin tr sut).
Phng pháp đo Carota dòng là phng pháp ch
yu xác đnh đa tng đo kh nng hp th dòng
đin ca đt đá ph thuc vào đ ht ca chúng.
t đá ht càng ln dn đin càng yu và ngc
li.
Phng pháp đo Carota đin tr sut ch yu xác
đnh các lp (tng) cha nc có đ mn khác
nhau. Tuy nhiên phng pháp này cng cng
phn nh rt r đa tng, liên h cht ch vi
phng pháp dòng đin phát.
• u đim ca phng pháp đo Carota
Nu không s dng phng pháp đo Carota khi
khoan khai thác nc di đt gp nhiu khó
khn khi chn v trí tng cha nc. Vì không xác
đnh đc v trí tng cha nc cht lng tt,
dn đn khi khoan ging xong đa vào s dng
cht lng nc không đm bo yêu cu, có
nhiu ging khoan không x dng đc phi b
đi khoan ging mi vì cht lng nc không
đm bo nhim mn cao.
t bit là khu vc huyn Nhà Bè ngun nc
ni đây thng b nhim mn trên din rng,
trong quá trình khoan khai thác chn lc tng
nc cht lng tt gp rt nhiu khó khn. Nu
s dng các ging khoan nhim mn khai thác s
dng thì chi phí x lý ngun nc này rt cao,
vn hành khó và h thng hot đng không n
đnh.
Vì th s dng phng pháp C arota nhm gii
quyt bài toán khó này, khi s dng phng pháp
này chúng ta bit đc cht lng nc ti v trí
ging khoan khai thác có b nhim mn hay
không khi đó chúng ta chn la v trí tng cha
nc tt nht khai thác đa vào x dng, gim
đc chi phí x lý và qun lý.

Hình: Máy đo Carota

2. NI DUNG NGHIÊN CU
iu tra, kho sát b sung tài liu và thông tin v
tim nng ngun nc, đa cht thy vn, tình
hình khai thác s dng tài nguyên nc ti khu
vc huyn Nhà Bè, x lý, tng hp các d liu,
thông tin đã thu thp và điu tra thc đa, thu thp
b sung.
Khoan thm dò thc t ti 03 v trí khu vc
nghiên cu (01 v trí xã Phc Kin, 01 v trí xã
Phc Lc, 01 v trí xã Nhn c).
o đc đánh giá cht lng nc ngm khu vc
nghiên cu bng phng pháp đo Carota.
Phân tích cht lng nc ti các ging khoan
nghiên cu và đ xut công ngh x lý.
Phân tích cht lng nc sau x lý và đánh giá
kt qu thc tin và kt qu nghiên cu, đánh giá
hin trng cht lng nc và xác đnh các vn đ
liên quan đn khai thác, s dng.
HUTECH
 xut gii pháp khai thác hiu qu tài nguyên
nc ngm ti khu vc vào mc đích cp nc
sinh hot và các lnh vc khác trong huyn.

3. KT QU VÀ THO LUN
Da trên kt qu đ tài “Nghiên cu đánh giá tài
nguyên nc di đt đ cung cp nc sinh hot
cho nhân dân 05 xã Phc Kin, Nhn c, Phú
Xuân, Long Thi, Phc Lc – Huyn Nhà Bè”
chn 03 v trí khoan trong vùng nghiên cu: 01 v
trí p 4 xã Phc Kin, 01 v trí p 2 xã Phc
Lc, 01 v trí p 4 xã Nhn c.
- Kt qu đo Carota ging khoan thm dò ti p 4
xã Phc Kin phát hin lp 10, đ sâu dao đng
191m - 210m cha nc có chiu dày ln, cht
lng nc tt (Clorua < 150 mg/l) có th khai
thác x lý cp nc sn xut và sinh hot.
- Kt qu đo Carota ging khoan thm dò ti p 2
xã Phc Lc phát hin lp 9, đ sâu dao đng
181m - 210m cha nc có chiu dày ln, cht
lng nc tt (Clorua < 168 mg/l) có th khai
thác x lý cp nc sn xut và sinh hot.
- Kt qu đo Carota ging khoan thm dò ti p 4
xã Nhn c phát hin lp 8 , đ sâu dao đng
182m - 209m cha nc có chiu dày ln, cht
lng nc tt (Clorua < 145 mg/l) có th khai
thác x lý cp nc sn xut và sinh hot.
Bng 1. Kt qu đo phân tích nc ging khoan
ti v trí nghiên cu
Ch tiêu n v
Kt
qu 1
Kt
qu 2
Kt
qu 3
QCVN
09:2008/
BTNMT
pH - 5,7 6,1 6,1 5,5-8,5
 màu Pt-Co 0 0 0 -
As mg/l 0,004 0,003 0,001 0,05
Clorua mg/l 115 127 108 250
Mn mg/l 0,05 0,02 0,08 0,5
NO
3
mg/l
-
0,02 0,03 0,02 15
T-Fe mg/l 8,2 9,4 7,5 5
SO
4
mg/l
2-
1,5 1,4 1,1 400
Pb mg/l 0,005 0,007 0,003 0,01
Ecoli
MPN/
100ml
0 0 0 KPH
Coliform
MPN/
100ml
2 1 0 3
Kt qu 1: Kt qu phân tích mu nc ging
khoan xã Phc Kin.
Ghi chú:
Kt qu 2: Kt qu phân tích mu nc ging
khoan xã Phc Lc.
Kt qu 3: Kt qu phân tích nc ging khoan
xã Nhn c.
T kt qu cho thy tng cha nc ti ging
nghiên cu hu hêt các ch tiêu điu nm trong
quy chun nc ngm cho phép QCVN
09:2008/BTNMT ch có ch tiêu Fe vt tiêu
chun.
Hàm lng Clorua phân tích thc t ti phòng thí
nghim và kt qu đo Carota gn ging nhau điu
này cho thy tính u vit ca phng pháp đo
Carota.
• Công ngh x lý nc quy mô công nghip
7m3/h

• Công ngh x lý nc quy mô gia đình


Nc ging khoan
Giàn ma (ôxy hóa cng bc )
B lng
Cha trung gian
Lc tinh
Kh trùng
Nc sch sau x lý đt
tiêu chun QCVN 02:
2009/BYT
Ôzôn
Nc ging khoan
Bn cha
Ct xúc tác lc
(vt liu kh st)
Ct Lc tinh
Bn cha
Nc sch sau x lý đt
QCVN 02:2009/BYT
HUTECH
Bng 2. Kt qu cht lng nc sau x lý
Ch tiêu
phân tích
So sách kt qu
Kt
qu 1
Kt
qu 2
Kt
qu 3
QCVN
02:2009/BY
T
Màu sc
(TCU)
KPH KPH KPH 15
Mùi v KPH KPH KPH Không
mùi v
 đc
(NTU)
KPH KPH KPH 5
pH 6,5 6,7 6,4 6,0 – 8,5
Amoni
(mg/l)
0,02 0,01 0,02 3
St (mg/l) 0,2 0,1 0,08 0,5
Clorua
(mg/l)
115 127 108 300
Florua
(mg/l)
KPH KPH KPH 1.5
Asen (mg/l) KPH KPH KPH 0,01
Coliform
MPN/100ml
0 2 3 50
Kt qu 1: Kt qu phân tích mu nc sau x lý
quy mô công nghip xã Phc Kin
Ghi chú:
Kt qu 2: Kt qu phân tích mu nc sau x lý
quy mô gia đình xã Phc Lc
Kt qu 3: Kt qu phân tích nc sau x lý quy
mô gia đình xã Nhn c
Nhân xét:
Cht lng nc sau x lý đt QCVN 02:
2009/BYT (quy chun quc gia v cht lng
nc sinh hot), các ch tiêu phân tích nm trong
gii hn cho phép.
Qua kt qu nghiên cu ng dng phng pháp
đo Carota vào thc t cho thy kt qu đt đc
đáng tin cy và mang tính thc tin cao góp phn
vào ng dng đo thc tin ti các ging khoan
khai thác cp nc và x lý nc.
T kt qu đt đc cho thy đây là phng pháp
x lý nc ging khoan thông dng và lp đt
đn gin, d vn hành, mi h gia đình có th t
mua vt t lp đt. Công ngh này đáp ng đc
nhu cu x lý nc sinh hot cho nhân dân.
 tài đã đi vào thc tin ng dng t kt qu
nghiên cu khoa hc mang tính thc tin cao.

KT LUN
S dng phng pháp đo Carota vào thc tin
nhm xác đnh v trí tng cha nc tt nht phc
v khai thác nc ngm. Phng pháp này có th
ng dng rng rãi trong nhân dân trong vic xác
đnh cht lng ngun nc ging khoan tt,
gim thiu chi phí đu t h thng x lý nc.
S liu đo Carota cho phép xác đnh đnh lng
thông s tng cha nc đ rng ca lp đt đá,
tng đ khoán hóa, đ mn ca nc di đt, …
giúp cho vic thit k ging khoan khai thác nc
đt hiu qu.
ng dng công ngh x lý nc ti 03 ging
khoan thc nghim cho kt qu đt tiêu chun
cp nc dùng cho sinh hot QCVN 02:
2009/BYT.

TÀI LIU THAM KHO
1. Nguyn Ngc Dung, Giáo trình x lý nc cp,
nm 2008.
2. oàn Vn Tín, lp bn đ CTV-CCT t l
1/50.000 Tp.HCM, nm 1983-1988.
3. Liên đoàn quy hoch và điu tra tài nguyên
nc min Nam, (2010), Chuyên đ s 10: ánh
giá thành phn hóa hc ca nc di đt cho các
mc tiêu sinh hot, công nghip theo các tng
cha nc, Tp.HCM.
4. Liên đoàn quy hoch và điu tra tài nguyên
nc min Nam, (2010), Chuyên đ s 11: c
đim đng thái nc di đt theo các tng cha
nc. Lp các biu đ thay đi mc nc theo
thi gian, Tp.HCM.
5. Liên đoàn quy hoch và điu tra tài nguyên
nc min Nam, (2010), Chuyên đ s 12: Hin
trng khai thác nc di đt (s lng các l
khoan và lu lng khai thác nc theo tng tng
cha nc và theo tng qun huyn), Tp.HCM.
6. Liên đoàn quy hoch và điu tra tài nguyên
nc min Nam, (2010), Chuyên đ s 21:
Thuyt minh bn đ đa cht thy vn, Tp.HCM.
7. Liên đoàn quy hoch và điu tra tài nguyên
nc min Nam, (2010), Chuyên đ s 22: Tính
toán tr lng tim nng nc di đt,
Tp.HCM.
HUTECH
8. Liên đoàn a cht thy vn – a cht công
trình min Nam, (2001), Báo cáo quy hoch và
s dng nc ngm TPHCM, TPHCM
9. Liên Hip các hi Khoa hc và K thut Vit
Nam – Vin k thut tài nguyên nc và môi
trng, (2005), Báo cáo đ tài nghiên cu đánh
giá tài nguyên nc di đt đ cung cp nc
sinh hot cho nhân dân xã phc Kin, Nhn
c, Phú Xuân, Long Thi, Phc Lc – Huyn
Nhà Bè.

HUTECH
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
I HC K THUT CÔNG NGH TP HCM
 TÀI
NGHIÊN CU ÁNH GIÁ
CHT LNG NC NGM VÀ  XUT
GII PHÁP KHAI THÁC X LÝ NC SINH
HOT CHO NHÂN DÂN HUYN NHÀ BÈ
HVTH: NGUYN ÌNH TOÀN
GVHD: GS.TSKH NGUYN CÔNG HÀO
Tp H Chí Minh, tháng 4 nm 2012
LUN VN THC S
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGH MÔI TRNG
HUTECH
NI DUNG BÁO CÁO
TÍNH CP THIT, MC TIÊU NGHIÊN CU
1
PHNG PHÁP NGHIÊN CU
2
C S CHN V TRÍ NGHIÊN CU
3
KT QU NGHIÊN CU VÀ THO LUN
4
5
KT LUN VÀ KIN NGH
HUTECH
I. TÍNH CP THIT  TÀI
 Hin nay ô nhim môi trng nc là mt vn đ thu hút đc s
quan tâm ca rt nhiu nhà khoa hc, các t chc môi trng trên
th gii cng nh tng quc gia.
 Nghiên cu ca Vin Nc quc t Stockholm (SIWI), nc bn
git cht nhiu ngi hn so vi đng đt và chin tranh. c tính
mi ngày trên th gii có ti 5.000 tr em b cht do các bnh liên
quan đn nc bn. Trong khi đó, theo mt phúc trình ca LHQ
nm 2006, có ti 1,1 t ngi không tip cn đc nc sch và
hn 2,6 t ngi không có điu kin v sinh c bn. 1,5 triu tr em
di 5 tui và 4,43 triu em  đ tui đn trng b cht mi nm
do các bnh liên quan đn nc và v sinh môi trng
 T chc FAO cnh báo, trong 15 nm ti s có gn hai t ngi
phi sng trong tình trng b thiu nc.
 Vi tình trng ô nhim ngày mt nng và dân s ngày càng tng,
nc sch d báo s sm tr thành mt th tài nguyên quý giá
không kém du m trong th k trc. Nhng không nh du m
HUTECH
I. TÍNH CP THIT  TÀI
có th thay th bng các loi nhiên liu khác nh đin, nhiên liu sinh hc,
khí đt , nc là th không th thay th và ai cng cn nc đ sng.
Thiu nc có th xy ra chin tranh: Khi nhng bt đng v chia s
ngun nc gia các quc gia không th gii quyt bng bin pháp hòa
bình, rt có th s xy ra chin tranh.
 Vit Nam có mt quan nim sai lm khi cho ngun nc quá di dào,
nu không nói là vô tn. Do  vùng đng bng nhìn đâu cng thy sông,
h, đm, rung nc.Tuy nhiên 63% tng tài nguyên nc mt ca chúng
ta là ngun nc ngoi lai, tc bt ngun t các quc gia khác. Chng
hn,  lu vc sông Hng ngun nc ngoi lai chim 50% tng khi
lng nc b mt. Còn  lu vc sông Cu Long 90% tng khi lng
nc b mt có ngun gc ngoi lai.
Huyn Nhà Bè nm  phía ông Nam TPHCM, ngun ngm ni đây
thng b nc mn xâm nhp vào tng cha nc nht. Din bin xâm
nhp mn ngày càng tr nên xu đi kéo theo nhiu h ly không mong
mun cho thành ph
HUTECH
Nghiên cu đánh
giá hin trng cht
lng nc ngm,
đa cht thy vn
và hin trng s
dng ngun nc
ngm trên đa bàn
huyn Nhà Bè
M 
 xut gii
pháp khai thác,
x lý nc sinh
hot cho nhân
dân
I. MC TIÊU NGHIÊN CU
HUTECH
II. PHNG PHÁP NGHIÊN CU
TNG QUAN TÀI LIU
THNG KÊ - X LÝ S LIU
O CAROTA
PHÂN TÍCH
SO
SÁNH
CHUÊN
GIA
HUTECH
III. C S CHN V TRÍ NGHIÊN CU
Da trên kt qu đ
tài “Nghiên cu đánh
giá tài nguyên nc
di đt đ cung cp
nc sinh hot cho
nhân dân 05 xã
Phc Kin, Nhn
c, Phú Xuân, Long
Thi, Phc Lc –
Huyn Nhà Bè” mà tôi
đã tham gia đ chn
03 v trí khoan trong
vùng nghiên cu.
HUTECH
IV. K T QU NGHIÊN CU
Lp Chiu sâu  mn Lp đa cht
1 0-35 m Bùn, bùn sét
2 35-47 m Clorua > 2g/l Cát mn
3 47-69 m Bt cát
4 69-81 m Sét
5 81-112 m Clorua: 500-750 mg/l Cát trung, mn
6 112-119 m Sét
7 119-145 m Bt cát
8 145-181 m Clorua: 500-750 mg/l Cát trung, mn
9 181-191 m Sét
10 191-210 m Clorua < 150 mg/l cát trung, nc ngt
Nhn xét: Ging khoan thm dò phát hin lp 10 cha nc có chiu dày
ln, cht lng nc tt (Clorua < 150 mg/l), có th khai thác x lý cp
nc sn xut và sinh hot.
Kt qu đo carota, p 4 xã Phc Kin tngày, 16/09/2011, Vin
k thut tài nguyên nc và môi trng TPHCM đo đc
HUTECH
IV. K T QU NGHIÊN CU
Kt qu đo carota ging khoan p 2 xã Phc Lc, ngày 17/09/2011, Vin
k thut tài nguyên nc và môi trng TPHCM đo đc
Lp Chiu sâu  mn Lp đa cht
1 0-36 m Bùn, bùn sét
2 36-46 m Clorua > 2g/l Cát mn, nc mn
3 46-71 m Bt cát
4 71-79 m Sét
5 79-120 m Clorua: 350-500 mg/l Cát trung, mn, nc nht
6 120-151 m Sét
7 151-178 m Clorua: 250-350 mg/l Cát trung, mn, nc nht
8 178-181 m Sét
9 181-210 m Clorua < 168 mg/l Cát trung, thô, nc ngt
Nhn xét: Ging khoan thm dò phát hin lp 9 cha nc có chiu
dày ln, cht lng nc tt (Clorua < 168 mg/l) có th khai thác x lý
cp nc sn xut và sinh hot.
HUTECH
IV. K T QU NGHIÊN CU
Kt qu đo carota ging khoan p 4 xã Nhn c, ngày 15/09/2011, Vin
k thut tài nguyên nc và môi trng TPHCM đo đc
Lp Chiu sâu  mn Lp đa cht
1 0-39 m Bùn, bùn sét
2 39-51 m Clorua > 2g/l Cát mn, nc mn
3 51-105 m Bt cát
4 105-147 m Clorua: 320-480 mg/l Cát trung, mn, nc nht
5 147-154 m Sét
6 154-179 m Clorua: 250-320 mg/l Cát trung, mn, nc nht
7 179-182 m Sét
8 182-209 m Clorua < 145 mg/l Cát trung, thô, nc ngt
Nhn xét: Ging khoan thm dò phát hin lp 8 cha nc có chiu
dày ln, cht lng nc tt (Clorua < 145 mg/l) có th khai thác x lý
cp nc sn xut và sinh hot.
HUTECH
MT S HÌNH O CAROTA
HUTECH
Kt qu phân tích mu nc ging khoan, ngày 23/09/2011 do Vin k thut
tài nguyên nc và môi trng TPHCM đo đc
STT CH TIÊU N V KT QU KT QU KT QU
QCVN
09:2008/BTNMT
01
pH
-
5,7 6,1 6,1 5,5-8,5
02
 màu
(Pt-Co)
0 0 0 -
03
As
mg/l
<0,004 <0,003 <0,001 0,05
04
Clorua
mg/l
115 127 108 250
05
Mn
mg/l
0,05 0,02 0,08 0,5
06
NO
3
-
mg/l
0,02 0,03 0,02 15
07
T-Fe
mg/l
8,2 9,4 7,5 5
08
SO
4
2-
mg/l
<1,5 <1,4 <1,1 400
09
Pb
mg/l
<0,005 <0,007 <0,003 0,01
10
Phenol
µg/l
<0,02 <0,01 <0,01 1
11
TOC
mg/l
KPH KPH KPH KPH
12
Ecoli
MPN/100ml
0 0 0 KPH
13
Coliform
MPN/100ml
<2 <1 0 3
Nhn xét: các ch tiêu điu nm trong quy chun nc ngm cho phép
QCVN 09:2008/BTNMT ch có ch tiêu Fe vt tiêu chun
IV. K T QU NGHIÊN CU
HUTECH
Công ngh x lý nc quy mô công nghip, Q=7m3/h ti cty TNHH SX và TM
VP, p 4 xã Phc Kin huyn Nhà Bè
Nc ging khoan
Giàn ma (ôxy hóa cng bc )
B lng
Cha trung gian
Lc tinh
Kh trùng
Nc sch sau x lý đt tiêu
chun QCVN 02: 2009/BYT cp
nc sinh hot
Ôzôn
IV. K T QU NGHIÊN CU
HUTECH
IV. K T QU NGHIÊN CU
TT Ch tiêu phân tích
So sách kt qu
Kt qu QCVN 02:2009/BYT
1 Màu sc (TCU) KPH 15
2 Mùi v - KPH Không có mùi v l
3  đc (NTU) KPH 5
4 pH - 6,5 6,0 – 8,5
5 Hàm lng Amoni (mg/l) 0,02 3
6 Hàm lng St (mg/l) 0,2 0,5
7 Hàm lng Clorua (mg/l) 115 300
8 Hàm lng Florua (mg/l) KPH 1.5
9 Hàm lng Asen (mg/l) KPH 0,01
10 Coliform tng s (MPN/100ml) 0 50
Kt qu phân tích mu nc sau x lý nc quy mô công nghip, Q=7m3/h
ti cty TNHH SX và TM VP, p 4 xã Phc Kin huyn Nhà Bè, ngày
13/2/1012 , do Vin k thut tài nguyên nc và môi trng TPHCM đo đc
HUTECH
Nc ging khoan
Bn cha 500l-1000l
Ct xúc tác lc Ø250
Ct Lc tinh Ø250
Bn cha 500l-1000l
Nc sch sau x lý đt
tiêu chun QCVN cp
nc sinh hot
IV. K T QU NGHIÊN CU
Công ngh x lý quy mô h gia đình, Q=1,5m3/ngày, ti nhà ông Nguyn
vn Hip, p 2 xã Phc Lc huyn Nhà Bè
ThanHt ODM Cát Si
HUTECH
IV. K T QU NGHIÊN CU
TT Ch tiêu phân tích
So sách kt qu
Kt qu QCVN 02:2009/BYT
1 Màu sc (TCU) KPH 15
2 Mùi v - KPH Không có mùi v l
3  đc (NTU) KPH 5
4 pH - 6,7 6,0 – 8,5
5 Hàm lng Amoni (mg/l) 0,01 3
6 Hàm lng St (mg/l) 0,1 0,5
7 Hàm lng Clorua (mg/l) 127 300
8 Hàm lng Florua (mg/l) KPH 1.5
9 Hàm lng Asen (mg/l) KPH 0,01
10 Coliform tng s (MPN/100ml) 2 50
Kt qu phân tích mu nc sau x lý quy mô h gia đình, Q=1,5m3/ngày, ti
nhà ông Nguyn vn Hip, p 2 xã Phc Lc huyn Nhà Bè, ngày 15/2/1012 ,
do Vin k thut tài nguyên nc và môi trng TPHCM đo đc
HUTECH
Nc ging khoan
Bn cha 500l-1000l
Ct xúc tác lc Ø250
Ct Lc tinh Ø250
Bn cha 500l-1000l
Nc sch sau x lý đt
tiêu chun QCVN cp
nc sinh hot
IV. K T QU NGHIÊN CU
Công ngh x lý quy mô h gia đình, Q=1,8m3/ngày, ti nhà ông Lê Hng
Vnh, p 4 xã Nhn c, huyn Nhà Bè.
ThanHt Birm Cát Si
HUTECH
IV. K T QU NGHIÊN CU
TT Ch tiêu phân tích
So sách kt qu
Kt qu QCVN 02:2009/BYT
1 Màu sc (TCU)
KPH
15
2 Mùi v -
KPH
Không có mùi v l
3  đc (NTU)
KPH
5
4 pH -
6,4
6,0 – 8,5
5 Hàm lng Amoni (mg/l)
0,02
3
6 Hàm lng St (mg/l)
0,08
0,5
7 Hàm lng Clorua (mg/l)
108
300
8 Hàm lng Florua (mg/l)
KPH
1.5
9 Hàm lng Asen (mg/l)
KPH
0,01
10 Coliform tng s (MPN/100ml)
3
50
Kt qu phân tích mu nc sau x lý quy mô h gia đình, Q=1,8m3/ngày, ti
nhà ông Lê Hng Vnh, p 4 xã Nhn c, huyn Nhà Bè, ngày 9/2/1012 , do
Vin k thut tài nguyên nc và môi trng TPHCM đo đc
HUTECH
KT LUN
 Lun vn “Nghiên cu đánh giá cht lng nc ngm và đ
xut gii pháp khai thác x lý nc sinh hot cho nhân dân
huyn Nhà Bè” đã đc hoàn thành vi ni dung tuân th
theo đ cng đã đc phê duyt và yêu cu ca mt Lun
vn cao hc. Kt qu ca Lun vn cho phép đi đn mt s kt
lun nh sau:
 S dng phng pháp đo Carota vào thc tin nhm xác đnh
v trí tng cha nc tt nht phc v khai thác nc ngm.
Phng pháp này có th ng dng rng rãi trong nhân dân
trong vic xác đnh cht lng ngun nc ging khoan tt,
gim thiu chi phí đu t h thng x lý nc.
HUTECH
KT LUN
 S liu đo Carota cho phép xác đnh đnh lng thông s tng
cha nc đ rng ca lp đt đá, tng đ khoán hóa, đ mn
ca nc di đt, … giúp cho vic thit k ging khoan khai
thác nc đt hiu qu.
 ng dng công ngh x lý nc ti 03 ging khoan thc
nghim cho kt qu đt tiêu chun cp nc dùng cho sinh
hot QCVN 02: 2009/BYT.
 Nghiên cu và đ xut công ngh x lý nc sinh hot cho hai
đi tng: h gia đình và trm cp nc cho xí nghip nhà
máy.
 Lun vn này có ý ngha quan trng cho vic lp quy hoch,
qun lý và khai thác ngun tài nguyên nc di đt mt cách
hp lý đm bo s phát trin bn vng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×