Tải bản đầy đủ

DE KIEM TRA HINH HOC 10 GIUA CHUONG I MUC TRUNG BINH

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TOÁN 10
HÌNH HỌC GIỮA CHƯƠNG I
___________________________________________________________________________
_
ĐỀ 1
Câu 1 Cho 5 điểm A,B,C,D,E. Chứng minh rằng:
)b AD BC EC BD AE+ − − =
uuur uuur uuur uuur uuur
Câu 2: Cho ∆ ABC có M là trung điểm của AB; N là điểm trên cạnh AC sao cho
2 0NC NA+ =
uuur uuur r
, K là trung điểm MN.Chứng minh rằng
1 1
4 6
AK AB AC= +
uuur uuur uuur
___________________________________________________________________________
_
Bài giải
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
) 0a AD BA BC ED EC
+ − − + =
uuur uuur uuur uuur uuur r
________________Họ và tên học sinh:
………………………………………………………………………… .Lớp……
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TOÁN 10
HÌNH HỌC GIỮA CHƯƠNG I
___________________________________________________________________________
_
ĐỀ 2
Câu 1: Cho 5 điểm A, B, C, D, E Chứng minh rằng:
)a AB CD EA CB ED+ + = +
uuur uuur uuur uuur uuur
)b BC EA BD BE DC BA+ − + − =
uuur uuur uuur uuur uuur uuur
Câu 2: ∆ ABC có D,E lần lượt nằm trên các cạnh AB,AC sao cho
2 0, 3 0AD DB CE AE− = + =
uuur uuur r uuur uuur r
, M là trung điểm của DE. Chứng minh rằng:
1 1
3 8
AM AB AC= +
uuuur uuur uuur


___________________________________________________________________________
_
Bài giải
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________
Họ và tên học sinh……………………………………………………………………… .. Lớp………
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TOÁN 10
HÌNH HỌC GIỮA CHƯƠNG I
___________________________________________________________________________
_
ĐỀ 3
Câu 1: Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F .Chứng minh rằng:
) 0a AE BF BC EC AF+ − + − =
uuur uuur uuur uuur uuur r
)b AD BE CF AE BF CD+ + = + +
uuur uuur uuur uuur uuur uuur
Câu 2: Cho ∆ ABC có I,J lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC sao cho
2 3 0, 3 0IA IB JC JA+ = + =
uur uur r uuur uur r
, K là trung điểm của IJ .Chứng minh rằng:
3 3
10 8
AK AB AC= +
uuur uuur uuur
___________________________________________________________________________
_
Bài giải
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________Họ và tên học sinh:
………………………………………………………………………….lớp ……..
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TOÁN 10
HÌNH HỌC GIỮA CHƯƠNG I
___________________________________________________________________________
_
ĐỀ SỐ 4
Câu 1: Cho 7 điểm A, B, C, D, E, F, G Chứng minh rằng:
)a AB CD EF GA CB ED GF+ + + = + +
uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur
) 0b AB CD ED EF CB AF+ − + − − =
uuur uuur uuur uuur uuur uuur r
Câu 2: Cho ∆ABC, gọi M, N lần lượt nằm trên các cạnh AB, BC sao cho
3 2 0, 4 0MB MA NB NC+ = + =
uuur uuur r uuur uuur r
, P là trung điểm của MN.Chứng minh rằng:
1 2
5 5
BP BA BC= +
uuur uuur uuur
___________________________________________________________________________
_
Bài giải
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………………………Lớp….
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________
HÌNH VẼ ĐỀ 1
K
N
M
B
C
A
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
__
HÌNH VẼ CÂU 2 ĐỀ 2
M
E
D
C
B
A
____
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_________________________________
HÌNH VẼ CÂU 2 ĐỀ 3
K
J
I
B
C
A
____
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
__________________________________
HÌNH VẼ ĐỀ 4
P
M
A
C
B
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
__________________________________

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×