Tải bản đầy đủ

Một số bài tập hóa hay trong đề thi thử

Created by Truc Truc - 1 -

Không kho báu nào quý giá bằng tri thức, hãy tích lũy lấy nó khi bạn còn đủ sức !
Thân tặng 2 bạn Erics Love & Cau Bunya Shwar Hol :D Thankyou so much !!!

MỘT SỐ BÀI TẬP HÓA HAY TRONG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

Phần bài tập được trích trong một số đề thi thử của các trường trên cả nước, ngoài ra học sinh có cái nhìn tổng quát
hơn về các dạng bài tập.Mong rằng tài liệu này giúp bạn nâng cao kiến thức lý thuyết cơ bản, kĩ năng xử lý, tính toán cũng như
phản xạ nhanh trước tình huống đề bài ra. Chúc các bạn học tốt !
====******====

Câu 1: Hỗn hợp A gồm C
3
H
4
và H
2
. Cho A đi qua ống đựng bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp B chỉ gồm 3 hiđrocacbon có tỉ khối so
với H
2

là 21,5. Tỉ khối của A so với H
2
là:
A. 10,4 B. 9,2 C. 7,2 D. 8,6
Câu 2: Hòa tan 11,53 gam hỗn hợp X gồm hai muối MgCO
3
và RCO
3
bằng 500ml dd H
2
SO
4
loảng được dd A, chất rắn B và
0,448 lít khí (đktc) Cô cạn dd A thu được 1,2 gam muối khan. Mặt khàc đem nung chất rắn B đên khối lượng không đổi thu
được 1,12 lít CO
2
(đktc) và chất rắn B
1
. Khối lượng B và B
1
lần lượt là:
A. 10,17 (g) và 7,97 (g) B. 11,05 (g) và 8,85 (g) C. 11,41 (g) và 9,21 (g) D. 11,93 (g) và 9,73 (g)
Câu 3: Cho các đồng phân của C
3
H
9
N tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
thì có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại muối ?
A. 8 B. 4 C. 6 D. 7
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn trong dd HNO
3
, sau phản ứng hoàn toàn thu được dd Y và hỗn hợp gồm 0,1
mol N
2
O và 0,1 mol NO. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 127 gam hỗn hợp muối. Tổng số mol electron các kim loại trong X đã nhường là:
A. 1,5 B. 1,1 C. 1,2 D. 0,7
Câu 5: Cho bột Fe vào dung dịch NaNO
3
và HCl Đến phản ứng hoàn thu được dd A, hỗn hợp khí X gồm NO và H
2
và có chất
rắn không tan. Trong dd A chứa các muối:
A. Fe(NO
3
)
3
; FeCl
3
; NaNO
3
; NaCl B. FeCl
2
; Fe(NO
3
)
2
; NaCl ; NaNO
3
.
C. FeCl
2,
; NaCl D. FeCl
3
; NaCl
Câu 6: Cho 20,2 gam hỗn hợp A gồm Mg ; Zn vào 2 lít HCl xM thu được 8,96 lít H
2
. Mặt khác 20,2 gam hỗn hợp trên vào 3 lit
HCl xM thu được 11,2 lít H
2
(các khí ở đktc). Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp A và giá trị x lần lượt là:
A. 40 % và 0,4M B. 60 % và 0,4M C. 40 % và 0,33M D. 60 % và 0,33M
Câu 7: Dung dịch A chứa các ion: CO
3
2-
, SO
3
2-
, SO
4
2-
, 0,1 mol HCO
3
-
và 0,3 mol Na
+
. Thêm V lít dd Ba(OH)
2
1M vào A thì thu
được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị nhỏ nhất của V đã dùng là:
A. 0,2 B. 0,15 C. 0,25 D. 0,3
Câu 8: Sục khí H
2
S cho tới dư vào 100 ml dd chứa Fe
2
(SO
4
)


3

0,1M và CuSO
4

0,2M; phản ứng xong thu được a gam kết tủa Giá
trị của a là:
A. 1,92 gam B. 4 gam C. 3,68 gam D. 2,24 gam
Câu 9 Cho 500 ml dd A chứa RCOOH và RCOOM (M là kim loại kiềm), tác dụng với 120 ml dd Ba(OH)
2
1,25 M. Sau p/ứ để
trung hòa dd cần thêm 37,5 gam HCl 14,6%. Sau đó cô cạn dd thu được 54,325 gam muối khan. Nếu đem 500 ml dd A ở trên
tác dụng với 200 ml dd NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dd thì khối lượng chất rắn thu được là:
A. 28,7 gam B. 34,3 gam C. 33,9 gam D. 31,9 gam
Câu 10: Dung dịch X chứa a mol Ca(OH)
2
. Sục vào dd X b mol hay 2b mol CO
2
thì lượng kết tủa sinh ra đều bằng nhau. Tỉ số
a/b có gía trị là:
A. 2 B. 1 C. 1.5 D. 1,25
Câu 11: Trong các dd sau dd BaCl
2
; dd Br
2
/H
2
O ; dd Br
2
/CCl
4
; dd Ba(OH)
2
có bao nhiêu dd có thể dùng để phân biệt 2 chất
SO
2
và SO
3
đều ở thể khí.
A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 10,5 gam hỗn hợp X gồm K và Al vào nước dư được dd A Thêm từ từ dd HCl 1 M vào A cho đến
khi bắt đầu xuất hiện kết tủa thì vừa hết 100 ml. Phần trăm về khối lượng của K và Al trong X lần lượt là:
A. 48,57 % và 51,43% B. 74,29 % và 25, 71% C. 74,3 % và 25,7% D. 37,14 % và 62,86%
Câu 13: Để xà phòng hóa hoàn toàn 10 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7, cần vừa đủ dd chứa 1,4 kg NaOH. Tính khối lưượg
PTTB của các axit béo (biết cấu tạo của axit béo tự do giống các axit tạo ra chất béo ; chỉ số axit là số miligam KOH cần dùng
để trung hòa axit tự do chứa trong 1 gam chất béo)
A. 273,5 B. 295,5 C. 285,1 D. 307,1
Created by Truc Truc - 2 -

Không kho báu nào quý giá bằng tri thức, hãy tích lũy lấy nó khi bạn còn đủ sức !
Câu 14: Một loại cao su lưu hoá có khoảng 2,5498% lưu huỳnh. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua -S-S
Giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen -CH
2
- trong mạch cao su?
A. 33 B. 39 C. 42 D. 36
Câu 15: Sục khí H
2
S cho tới dư vào 100 ml dd chứa Fe
2
(SO
4
)
3

0,1M và CuSO
4

0,2M; phản ứng xong thu được a gam kết tủa
Giá trị của a là:
A. 1,92 gam B. 4 gam C. 3,68 gam D. 2,24 gam
Câu 16 Axit Lactic (2-hiđroxi propanoic) có trong sữa chua. Cho a gam axit Lactic tác dụng với Na dư thu được V
1
lít H
2
. Mặt
khác, cho a gam axit Lactic tác dụng với NaHCO
3
dư thu được V
2
lít CO
2
. (Thể tích khí đo ở cùng điều kiện). So sánh V
1
và V
2
A. V
2
= 1,5V
1
B. V
2
= 0,5V
1
C. V
2
= V
1
D. V
2
= 2V
1

Câu 17: Nhiệt phân hoàn toàn 0,20 mol Fe(OH)
2
trong bình kín chứa 0,04 mol O
2
thu được chất rắn X. Để hòa tan hết X bằng
dung dịch HNO
3
đặc, nóng giải phóng khí NO
2
(sản phẩm khử duy nhất), thì số mol HNO
3
tối thiểu cần dùng là:
A. 0,64 mol B. 0,68 mol C. 0,70 mol D. 0,60 mol
Câu 18: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch H
2
SO
4
loãng, dư thu được V lít khí H
2
. Thêm tiếp NaNO
3
vào thì
thấy chất rắn tan hết, đồng thời thoát ra 1,5V lít khí NO duy nhất bay ra. Thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Tính % khối lượng
Cu trong hỗn hợp X?
A. 66,7% B. 53,3% C. 64,0% D. 72,0%
Câu 19: Cho V lít CO
2
(đktc) vào 1 lít dung dịch Ca(OH)
2
0,15M thu được a gam kết tủa. Mặt khác, cho 2V lít CO
2
(đktc) vào
1 lít dung dịch Ca(OH)
2
0,15M thu được a gam kết tủa. Vậy giá trị V là:
A. 2,24 lít B. 2,80 lít C. 4,48 lít D. 3,36 lít
Câu 20: Cho các cặp dung dịch sau: (1) Na
2
CO
3
và AlCl
3
; (2) NaNO
3
và FeCl
2
; (3) HCl và Fe(NO
3
)
2
; (4) NaHCO
3
và BaCl
2
; (5)
NaHCO
3
và NaHSO
4
. Hãy cho biết cặp nào xảy ra phản ứng khi trộn các chất trong các cặp đó với nhau?
A. (1), (3), (4) B. (1), (4), (5) C. (1), (3), (5) D. (3), (2), (5)
Câu 21: Cho 48,6 gam Al vào 450 ml dung dịch gồm KNO
3
1M, KOH 3M sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra khí H
2
và NH
3

.Vậy thể tích khí thoát ra ở đktc là
A. 10,08 lít B. 40,32 lít C. 45,34 lít D. 30,24 lít
Câu 22: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí H
2
S vào dung dịch FeSO
4

(2) Sục khí H
2
S vào dung dịch CuSO
4

(3) Sục khí CO
2
(dư) vào dung dịch Na
2
SiO
3

(4) Sục khí CO
2
(dư) vào dung dịch Ca(OH)
2

(5) Nhỏ từ từ dung dịch NH
3
đến dư vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3

(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)
2
đến dư vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 6 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 23: Cho V lít hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với hỗn hợp B gồm 0,2 mol Al và 0,1 mol Mg thì thu được
25,2 gam hỗn hợp muối clorua và oxit của 2 kim loại. Số mol của Cl
2
có trong V lít hỗn hợp khí A là
A. 0,2 B. 0,25. C. 0,3. D. 0,15.
Câu 24: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12mol FeS
2
và a mol Cu
2
S vào axit HNO
3
( vừa đủ)thu được dung dịch X (chỉ chứa
2 muối sun fat)và khí duy nhất NO cho dd X tác dụng với dung dịch BaCl
2
thu được m gam kết tủa Giá tri m là
A. 65,24. B. 69,9 . C. 23,3 . D. 46,6 .
Câu 25: Khi nhiệt phân 8,8 g C
3
H
8
thu được hỗn hợp khí A theo 2 phương trình sau;
(Hiệu xuất phản ứng bằng 60%)
(1) C
3
H
8
CH
4
+ C
2
H
4

(2) C
3
H
8
C
3
H
6
+ H
2

Khối lượng trung bình M
A
và V lít oxi (đktc) cần đốt cháy hỗn hợp A là
A. 22 và 22,4 lít. B. 27,5 và 22,4 lít. C. 24 và 33,6lít . D. 24,32 và 11,2 lít.

Câu 26: Lấy V
1
lít HCl 0,6M trộn V
2
lít NaOH 0,4M .Tổng V
1
+ V
2
= 0,6 lít thu được dung dịch A. Bi ết rằng 0,6 lít dung dịch
A tác dụng vừa đủ với 0,02 mol Al
2
O
3

A.V
1
= 0,2; V
2
= 0,4 hoặc V
1
= 0,36 ;V
2
= 0,24 B. V
1
= 0,2 V
2
= 0,4 hoặc V
1
= 0,3 và V
2
= 0,3
C. Chỉ V
1
= 0,36 ; V
2
= 0,2 D. Chỉ V
1
= 0,2; V
2
= 0,4
Câu 27: Cho các phương trình phản ứng sau:
1 FeS
2
+ O
2
(A) + (B)
2. (A) + H
2
S (C) + (D)
3. (C) + (E) ( F)
Created by Truc Truc - 3 -

Không kho báu nào quý giá bằng tri thức, hãy tích lũy lấy nó khi bạn còn đủ sức !
4. (F) + HCl FeCl
2
+ H
2
S
A, B, C, D, E, F tương ứng là
A. SO
2
, Fe, S , H
2
O, Fe
3
O
4
, FeS
B. FeS , Fe
2
O
3
, S , H
2
O, Fe, SO
3

C. SO
2
, Fe
2
O
3
, S , H
2
O, Fe, FeS
D. Fe
2
O
3
, S , H
2
O, Fe, FeS, SO
2

Câu 28: Cho 3,32 gam hỗn hợp A gồm Al và Fe tác dụng với 80,00 ml dung dịch CuCl
2
1,00 M. Sau phản ứng thu được kết tủa
B gồm 2 kim loại có khối lượng là 6,24 gam và dung dịch C. Phần trăm khối lượng Fe trong A là:
A. 65,35% B. 67,47% C. 66,67% D. 64,00%
Câu 29: Hoà tan 62,1 gam kim loại M trong dung dịch HNO
3
loãng, được sản phẩm khử là16,8 lít hỗn hợp khí X (ở đktc) gồm
hai khí không màu, không hoá nâu ngoài không khí. Tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với hiđro bằng 17,2. Kim loại M là
A. Fe. B. Zn. C. Al. D. K.
Câu 30: Cho sơ đồ sau:
3
CaCO A B C D E F I K axeton
→ → → → → → → → →
Các chất có kí hiệu trong sơ đồ trên tương ứng là:
A. CaO, CaC
2
, C
2
H
2
, C
4
H
4
, C
4
H
8
, C
3
H
4
, C
3
H
6
Cl
2
, C
3
H
4

B. CaO, C
2
H
2
, C
4
H
4
, C
4
H
10
, C
2
H
6
, C
2
H
4
Cl
2
, C
2
H
4
(OH)
2
, CH
3
CHO
C. CaO, C
4
H
4
, C
3
H
6
, C
3
H
5
Cl, C
3
H
4
, CH
4
, C
2
H
6
, C
2
H
5
Cl
D. CaO, CaC
2
, C
2
H
2
, C
2
H
4
, C
2
H
5
OH, CH
3
-CHO, CH
3
COOH,(CH
3
-COO)
2
Ca
Câu 31: Khi đun nóng một an kan A tác để tách một phân tử Hiđro thu được hỗn hợp X có tỷ khối so với hiđro bằng 12,57.
Công thức phân tử của Ankan A là
A. C
2
H
6
hoặc C
3
H
8
. B. Chỉ C
2
H
6
. C. C
3
H
8
hoặc C
4
H
10
. D. Chỉ C
4
H
8

Câu 32: Cho sơ đồ S
-2
→
+ A

S
+6

→
+ B
S
+4
→
+C

S
o

Các quá trình trên đều thuộc phản ứng oxi hoá khử, chất tương ứng vóí A, B, C là:
A. H
2
SO
4
đn; Na
2
SO
3
; O
2
B. HNO
3
đn; Cu; O
2

C. HNO
3
đn; Cu; H
2
S D. H
2
SO
4
đn; Cu; H
2
S
Câu 33: Oxi hóa a gam Fe ngoài không khí một thời gian thu được b

gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
. Hòa tan
hoàn toàn X bằng HNO
3
đặc nóng dư thu được V lít NO
2
(sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Biểu thức liên hệ giữa a, b và V là
A. 6a = 5V B. 13a = 7b + 5V C. 10a = 7b + 56V D. 20a = 14b + 5V
Câu 34: Biết:
2
o
Zn Zn
E
+
= -0,76V;
2
o
Fe Fe
E
+
= -0,44V;
3 2
o
Fe Fe
E
+ +
= + 0,77V;
2
o
Cu Cu
E
+
= +0,34V;

4 3+
Ce
o
Ce
E
+
= + 1,61V;
2
2
o
I I
E

= + 0,54V. Những cation kim loại có thể oxi hoá I
-
thành I
2
là:
A. Zn
2+
; Fe
2+
. B. Cu
2+
; Ce
4+
. C. Cu
2+
; Fe
3+
. D. Fe
3+
; Ce
4+
.
Câu 35: Dẫn V lít (đkc) hh A có C
2
H
4
, C
3
H
4 ,
C
2
H
2
(KLPTTB=30) qua bình dd Br
2
dư. Sau pứ thấy khối lượng bình ddBr
2
tăng
9 gam. Giá trị V là
A. 11,2. B. 4,48. C. 6,72. D. 8,96.
Câu 36: Điện phân dung dịch muối CuSO
4
với điện cực anốt được làm bằng Fe. Thì sau điện phân khối lượng catôt tăng m
1

gam và khối lượng anôt giảm m
2
gam là:
A. m
1
> m
2
. B. m
1
< m
2
. C. m
1
= m
2
. D. m
2
= 2m
1
.
Câu 37: Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 1,5 M vào 0,4 lít dung dịch X gồm Na
2
CO
3
và KHCO
3
thu
được

1,008 lít CO
2
(đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)
2
dư vào dung dịch Y thu được 29,55
gam

kết tủa. Nồng độ mol/lit của
Na
2
CO
3
và KHCO
3
trong dung dịch X lần lượt


A. 0,0375 M và 0,05M B. 0,2625M và 0,225M C. 0,1125M và 0,225M D. 0,2625M và
0,1225M

Câu 38 : Nguyên tố X tạo ra ion X
-
có tổng các loại hạt proton, nơtron, electron trong ion là 53. Công thức oxit cao nhất và
hiđroxít tương ứng là (Z
Cl
= 17, Z
Br
= 35, Z
S
= 16)
A. Br
2
O
7
và HBrO
4
. B. Cl
2
O
7
và HClO
3
. C. SO
3
và H
2
SO
4
. D. Cl
2
O
7
và HClO
4
.
Câu 39: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng
trong sáu ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống
nghiệm?
A. 5. B. 4. C. 6 D. 3.
Câu 40: Cho các dung dịch riêng biệt sau: NaCl, NaHSO
4
, NH
4
Cl, Na
2
CO
3
, C
6
H
5
ONa (natri phenolat), CH
3
COONa,
CH
3
NH
3
Cl, NaHCO
3
. NaAlO
2;
AlCl
3
;
Created by Truc Truc - 4 -

Không kho báu nào quý giá bằng tri thức, hãy tích lũy lấy nó khi bạn còn đủ sức !
Số lượng các dung dịch có pH > 7 là:
A. 5. B. 8. C. 7. D. 6.
Câu 41: Cho các phản ứng sau:
a) FeO + HNO
3
(đặc, nóng)

b) FeS + H
2
SO
4
(đặc, nóng)


c) Al
2
O
3
+ HNO
3
(đặc, nóng)

d) AgNO
3
+ dung dịch Fe(NO
3
)
2e) HCHO + H
2

0
,t Ni
→
f) Cl
2
+ Ca(OH)
2g) C
2
H
4
+ Br
2


h) glixerol + Cu(OH)
2Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là

A. a, b, d, e, g, h. B. a, b, c, d, e, g. C. a, b, d, e, f, g. D. a, b, c, d, e, h.
Câu 42: Dung dịch X là HCl 0,1M pha loãng X 100 lần được dung dịch Y có pH=b
Nếu lấy 2lít dung dịch Y hoà thêm vào 12,474 g HNO
3
thu được dung dịch Z có pH=c .Giá trị của b và c tương ứng là
A. b=3, c=2. B. b=3, c=1. C. b=4, c=2 . D. b=2, c=1.
Câu 43: Cho a gam Cu, Fe vào dung dịch chứa b mol H
2
SO
4
đặc, nóng thu được khí SO
2
và dung dịch chứa 3 muối có khối
lượng là m gam. Hãy cho biết mối liên hệ giữa m và a, b.
A. m = a + 24b. B. m = a + 96b. C.m = a + 72b. D. m = a + 48b.
Câu 44: Cho các dung dịch được đánh số thứ tự như sau :
1) KCl 2) Na
2
CO
3
3) CuSO
4
4) CH
3
COONa
5) Al
2
(SO
4
)
3
6) NH
4
Cl 7) NaBr 8) K
2
S
Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là ?
A. 1, 2, 3. B. 3, 5, 6. C. 6, 7, 8. D. 2, 4, 6.
Câu 45: Hỗn hợp X chứa : NaHCO
3
, NH
4
NO
3
và CaO (các chất có cùng số mol). Hòa tan hỗn hợp X vào H
2
O (dư), đun nóng.
Sau phản ứng kết thúc, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y có môi trường .
A. axit. B. bazơ. C. lưỡng tính. D. trung tính.
Câu 46: Cho các phản ứng :
1) dd AlCl
3
+ dd KAlO
2


2) Khí SO
2
+ khí H
2
S


3) Khí NO
2
+ dd NaOH

4) Khí C
2
H
4
+ dd KMnO
45) dd AlCl
3
+ dd Na
2
CO
3

6) Khí NH
3
+ CuO


7) Khí NH
3
dư + dd CuCl
2


Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử ?
A. 2, 4, 5, 7. B. 2, 4, 6, 7. C. 2, 3, 4, 6. D. 4, 6, 7.
Câu 47: Cho các phát biểu sau :
(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.
(c) Anđehit tác dụng với H
2
(dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.
(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)
2
.
(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.
(f) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.
Số phát biểu đúng là :
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 48: Hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 6,4 gam Cu. Thể tích dung dịch HNO
3
4M tối thiểu cần lấy để hòa tan vừa hết hỗn
hợp X là (biết phản ứng giải phóng khí NO duy nhất) .
A. 200 ml. B. 233,33 ml. C. 266,67 ml. D. 300 ml.
Câu 49: Cho các phản ứng sau :
a) FeO + HNO
3
(đặc, nóng)

b) FeS + H
2
SO
4
(đặc, nóng)


c) Al
2
O
3
+ HNO
3
(đặc, nóng)

d) AgNO
3
+ dung dịch Fe(NO
3
)
2e) HCHO + H
2

0
,t Ni
→
f) Cl
2
+ Ca(OH)
2g) C
2
H
4
+ Br
2


h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)
2Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là
A. a, b, d, e, g, h. B. a, b, c, d, e, h. C. a, b, d, e, f, g. D. a, b, c, d, e, g. Câu
Câu 50: Cho phản ứng sau :
C
6
H
5
-CH
2
-CH
2
-CH
3
+ KMnO
4
+H
2
SO
4


C
6
H
5
COOH + CH
3
COOH + K
2
SO
4
+ MnSO
4
+ H
2
O.
Xác định tổng đại số các hệ số chất trong phương trình phản ứng. Biết rằng chúng là các số nguyên tối giản với nhau.
A. 20. B. 15. C. 14. D. 18.
Created by Truc Truc - 5 -

Không kho báu nào quý giá bằng tri thức, hãy tích lũy lấy nó khi bạn còn đủ sức !
Câu 51: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí H
2
S vào dung dịch FeSO
4
.
(2) Sục khí H
2
S vào dung dịch CuSO
4
.
(3) Sục khí CO
2
(dư) vào dung dịch Na
2
SiO
3
.
(4) Sục khí CO
2
(dư) vào dung dịch Ca(OH)
2
.
(5) Nhỏ từ từ dung dịch NH
3
đến dư vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
.
(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)
2
đến dư vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 52: Cho các phản ứng sau:
KMnO
4

0
t
→
khí X ; NH
4
NO
3
+ NaOH
→
0
t
khí Y ; khí X + khí Y
0
t
→
khí Z
Các khí X, Y, Z lần lượt là:
A. O
2
, N
2
, NO. B. Cl
2
, NH
3
, HCl. C. O
2
, NH
3
, N
2
. D. O
2
, NH
3
, NO.
Câu 53: Hỗn hợp X gồm Al
2
O
3
, MgO, Fe
3
O
4
, CuO. Cho khí CO dư qua X nung nóng được chất rắn Y . Hòa Y vào dung dịch
NaOH dư được dung dịch E và chất rắn G. Hòa tan chất rắn G vào dd Cu(NO
3
)
2
dư thu được chất rắn F. Xác định thành phần
của chất rắn F.
A. Cu, Al, Mg, Fe B. Cu, MgO.
C. Cu, MgO, Fe
3
O
4
. D. Cu, Al
2
O
3
, MgO, Fe
3
O
4
.
Câu 54: Cho các chất : Al, NaHCO
3
, NH
4
NO
3
, Al(OH)
3
, BaCl
2
, Na
2
HPO
3
, H
2
N-CH
2
-COOH, CH
3
COONH
4
, C
2
H
5
NH
3
Cl,
ClNH
3
CH
2
COOH, CH
3
COOC
2
H
5
, CH
2
=CHCOONa, H
2
NCH
2
COONa. Số chất lưỡng tính theo thuyết Bron-stêt là.
A. 5. B. 7. C. 4. D. 6.
Câu 55: Cho 48,6 gam Al vào 450 ml dung dịch gồm KNO
3
1M, KOH 3M sau phản ứng hoàn toàn thể tích khí thoát ra ở đktc

A. 30,24 lít. B. 45,34 lít. C. 40,32 lít. D. 10,08 lít.
Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol no, mạch hở X cần vừa đủ 5,6 lít oxi (đktc). X cùng với axit HOOCC
6
H
4
COOH là 2
monome được dùng để điều chế polime, làm nguyên liệu sản xuất loại tơ nào ?
A. Capron. B. Nilon-6,6. C. Enang. D. Lapsan.
Câu 57: Các chất đều bị thuỷ phân trong dung dịch NaOH loãng, nóng là
A. nilon-6, tinh bột, saccarozơ, tơ visco, anlyl clorua, poliacrilonitrin.
B. nilon-6, protein, nilon-7, anlyl clorua, vinyl axetat.
C. vinyl clorua, glyxylalanin, poli(etylen-terephtalat), poli(vinyl axetat), nilon-6,6.
D. mantozơ, protein, poli(etylen-terephtalat), poli(vinyl axetat), tinh bột.
Câu 58: Dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO
3
và 0,3 mol Na
2
CO
3
. Thêm từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X
được dung dịch Y và V lít CO
2
(đktc). Thêm vào dung dịch Y nước vôi trong dư thấy tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của V và
m tương ứng là:
A. 11,2 lít; 90 gam. B. 16,8 lit; 60 gam. C. 11,2 lít; 40 gam. D. 11,2 lit; 60 gam.
Câu 59: Cho các chất sau: N
2
, KMnO
4
, FeO, NaNO
2
, SO
2
, FeSO
4
, Cl
2
, NH
3
. Số chất vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính
khử là:
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu 60: Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol FeSO
4
và 0,06mol HCl với dòng điện 1,34 A trong 2 giờ (điện cực trơ, có màng
ngăn). Bỏ qua sự hoà tan của clo trong nước và coi hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng kim loại thoát ra ở katot và thể tích
khí thoát ra ở anot (đktc) lần lượt là:
A. 1,12 gam Fe và 0,896 lit hỗn hợp khí Cl
2
và O
2
. B. 1,12 gam Fe và 1,12 lit hỗn hợp khí Cl
2
và O
2
.
C. 11,2 gam Fe và 1,12 lit hỗn hợp khí Cl
2
và O
2
. D. 1,12 gam Fe và 8,96 lit hỗn hợp khí Cl
2
và O
2
.
Câu 61: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na
2
O và Al hoà tan hết vào nước dư thu được 200ml dung dịch A chỉ chứa một chất tan
duy nhất có nồng độ 0,2M. Giá trị của m là:
A. 2,52 B. 3,56 C. 2,32 D. 5,36
Câu 62: Cho một luồng khí CO dư đi qua một hỗn hợp gồm MgO, Al
2
O
3
, Fe
2
O
3
, CuO. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn
thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho dung dịch NaOH dư vào X thu được phần không tan Y. Phần không tan Y là:
A. MgO, Fe, Cu B. Mg, Al
2
O
3
, Fe, Cu C. Mg, Fe, Cu D. MgO, Al, Fe, Cu
Câu 63: Cho sơ đồ chuyển hoá
X
1

 →
+
2
)(OHCa
Y ↓
 →
≈ C
0
900
CO
2
↑ + …
X
A
 →
+HCl
B
 →
+
42
SONa
D ↓ + …
Created by Truc Truc - 6 -

Không kho báu nào quý giá bằng tri thức, hãy tích lũy lấy nó khi bạn còn đủ sức !

Chất X có thể là một trong các chất nào sau đây?
A. CaCO
3
B. BaSO
3
C. BaCO
3
D. MgCO
3
Câu 64: Dung dịch X chứa a mol Na
+
; b mol
3
HCO

; c mol
2
3
CO

và d mol
2
4
SO

. Để tạo kết tủa lớn nhất người ta phải dùng
100 ml dung dịch Ba(OH)
2
x mol/l. Biểu thức tính x theo a và b là:
A.
a b
x
0, 2
+
=
B.
a b
x
2
+
=
C.
a b
x
0,1
+
=
D.
a b
x
0,3
+
=

Câu 65: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO
3
)
2
.
(2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO
2
(hoặc Na[Al(OH)
4
]).
(3) Sục khí H
2
S vào dung dịch CuCl
2
.
(4) Sục khí NH
3
tới dư vào dung dịch AlCl
3
.
(5) Sục khí CO
2
tới dư vào dung dịch NaAlO
2
(hoặc Na[Al(OH)
4
]).
(6) Cho dung dịch NaHSO
4
vào dung dịch Ba(HCO
3
)
2
.
Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?
A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.
Câu 66: Este X có CTPT C
4
H
8
O
2
. Biết: X
2
+
+ H O
H
→
Y
1
+ Y
2
và Y
1

2
+ O
xt
→
Y
2
. Tên gọi của X là
A. isopropyl fomat. B. etyl axetat. C. metyl propyonat. D. propyl fomat
Câu67: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng làm bay hơi cẩn thận dung dịch
thu được (m + 11,68) gam muối khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, sau phản ứng làm bay hơi cẩn thận
dung dịch thu được (m + 19) gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 36,6 gam B. 38,92 gam C. 38,61 gam D. 35,4 gam
Câu 68: Lên men nước quả nho thu được 100,0 lít rượu vang 10
0
(biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95,0% và
ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml). Giả thiết trong nước quả nho chỉ có một loại đường là
glucozơ. Khối lượng glucozơ có trong lượng nước quả nho đã dùng là:
A. 20,595 kg. B. 19,565 kg. C. 16,476 kg. D. 15,652 kg.
Câu 69: Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no, đơn chức A, mạch hở. Cho 2,76 gam X tác dụng với Na
dư thu được 0,672 lít H
2
(đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO (t
0
) thu được hỗn hợp anđehit.
Cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư thu được 19,44 gam chất kết tủa. Công thức cấu tạo của
A là:
A. C
2
H
5
OH. B. CH
3
CH
2
CH
2
OH. C. CH
3
CH(CH
3
)OH. D. CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH
Câu 70: Có 2 dung dịch gần như không màu: FeSO
4
và Fe
2
(SO
4
)
3
tất cả các chất trong dãy nào sau đây có thể dùng để phân biệt
hai chất đó?
A. Cu, KMnO
4
, NaOH, HNO
3
, Fe. B. BaCl
2
, Cu, NaOH, Mg.
C. BaCl
2
, Cu, KMnO
4
, NaOH, Fe. D. Cu, KMnO
4
, NaOH, Mg.
Câu 71: Cho dung dịch HNO
3
loãng vào một cốc thủy tinh có đựng 5,6 gam Fe và 9,6 gam Cu. Khuấy đều để phản ứng xảy ra
hoàn toàn có 3,136 lít khí NO thoát ra (đktc) còn lại m gam chất không tan. Trị số của m là:
A. 2,56 gam B. 1,92 gam C. 7,04 gam D. 3,2 gam
Câu 72: Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N
2
và H
2
với nồng độ tương ứng là 0,3M và 0,7M.
Sau khi phản ứng tổng hợp NH
3
đạt trạng thái cân bằng ở t
o
C, H
2
chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng
K
C
ở t
o
C của phản ứng có giá trị là
A. 2,500. B. 0,609. C. 0,500. D. 3,125.
Câu 73: Khi hoà tan hoàn toàn 0,02 mol Au bằng nước cường toan thì số mol HCl phản ứng và số
mol NO (sản phẩm khử duy nhất) tạo thành lần lượt là:
A. 0,03 và 0,02. B. 0,06 và 0,01. C. 0,03 và 0,01. D. 0,06 và 0,02.
Câu 74: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?
A. KCl. B. NH
4
NO
3
. C. NaNO
3
. D. K
2
CO
3
.

Câu 75: Cho các chất: MgO, CaCO
3
, Al
2
O
3
, dung dịch HCl, NaOH, CuSO
4
, NaHCO
3
. Khi cho các chất trên tác dụng với nhau
từng đôi một thì tổng số cặp chất phản ứng được với nhau là
A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
Câu 76: Phát biểu không đúng là:
A. Việc sử dụng các chất: fomon, ure, hàn the, diêm tiêu trong bảo quản và chế biến thực phẩm là vi phạm vệ sinh an toàn
thực phẩm.
Created by Truc Truc - 7 -

Không kho báu nào quý giá bằng tri thức, hãy tích lũy lấy nó khi bạn còn đủ sức !
B. Các loại khí oxit SO
2
, NO
2
gây mưa axit; các khí CO
2
, CH
4
gây ra hiệu ứng nhà kính còn hợp chất CFC gây thủng tầng
ozon.
C. Các chất: penixilin, amphetamin, erythromixin thuộc loại thuốc kháng sinh còn seduxen, moocphin, tetracyclin, ectasy
thuộc loại chất gây nghiện.
D. Vật liệu compozit, vật liệu nano, vật liệu quang điện tử là những vật liệu mới có nhiều tính năng đặc biệt.
Câu 77: Cho sơ đồ chuyển hóa sau
2 2
o
+ C
OH OH OH
3 4 2
1200
( )
o o
SiO O
Ca HCl K K K
C t t
Ca PO A B C D E F G
+ +
+ + + + +
→ → → →  →  → →

Chất C và E lần lượt là
A. PH
3
và K
2
HPO
4
. B. PH
3
và KH
2
PO
4
. C. PCl
5
và K
2
HPO
4
. D. PCl
5
và KH
2
PO
4
.
Câu 78: Hòa tan hỗn hợp X gồm 1,92 gam Cu và 2,16 gam FeO trong 100 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 1M và NaNO3 0,4M
thu được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Thể tích dung dịch NaOH 0,5M nhỏ nhất cần dùng để tác dụng với
Y cho lượng kết tủa lớn nhất là:
A.340 ml. B. 300 ml. C. 460 ml. D. 150 ml.
Câu 79: X là hỗn hợp gồm hiđro và hơi của hai anđehit ( no đơn chức , mạch hở, phân tử đều có số nguyên tử các bon nhỏ hơn
4), có tỉ khối so với He là 4,7. Đun nóng 2 mol X (xt,Ni), được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với He là 9,4. Lấy toàn bộ ancol
trong Y cho tác dụng với Na dư thu được V lit H
2
(đktc). Giá trị lớn nhất của V là :
A.22,4 (l). B. 5,6(l). C. 11,2(l). D. 13,44(l).
Câu 80: Oxit Y của một nguyên tố X ứng với hóa trị II có thành phần phần trăm theo khối lượng của X là 42,86%. Có các phát
biểu sau:
(I). Y là khí không màu, không mùi, không vị, tan nhiều trong nước, là khí rất độc.
(II). Y là oxit axit.
(III). Ở nhiệt độ cao, Y có thể khử được nhiều oxit kim loại.
(IV). Y có thể điều chế trực tiếp từ phản ứng giữa X nung đỏ và hơi nước.
(V). Từ axit fomic có thể điều chế được Y.
(VI). Từ Y, bằng một phản ứng trực tiếp với metanol (xt, t
o
), có thể điều chế được axit axetic.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 5. C. 4 D. 6.
Created by Truc Truc - 8 -

Không kho báu nào quý giá bằng tri thức, hãy tích lũy lấy nó khi bạn còn đủ sức !

1.D 2.B 3.A 4.A 5.C 6.B 7.A 8.D 9.C 10.C
11.A

12.B 13.A 14.D 15.D 16.C 17.A 18.A 19.A 20.C
21.D

22.B 23.A 24.B 25.B 26.A 27.C 28.B 29.A 30.B
31.A

32.C 33.D 34.D 35.C 36.A 37.B 38.B 39.C 40.A
41.C

42.B 43.D 44 B 45.D 46.C 47.B 48.A 49.C 50.B
51.C

52.C 53.B 54.C 55.A 56.D 57.B 58.C 59.B 60.A
61.C

62.A 63.C 64.A 65.A 66.B 67.B 68.C 69.B 70.A
71 72 73 74 75.C 76.C 77.B 78.A 79.C 80.CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×