Tải bản đầy đủ

bản phân tích công việc giám đốc hành chính nhân sự

GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu


Nhóm: Cuồng Phong Hội
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÀI TẬP NHÓM
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Đề tài:
BẢN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH-NHÂN SỰ
GVHD:T.s Nguyễn Thị Bích Thu
Nhóm thực hiện: Cuồng Phong Hội
QTNL3_09
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
NỘI DUNG BÀI PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
I. Giai đoạn 1: Xác định công việc và mục tiêu phân tích
1. Mục đích của phân tích công việc:
- Mục đích chung nhất của phân tích công việc này là thiết lập thủ tục để lựa chọn
nhân sự,đào tạo nhân viên,phát triển các công cụ để đánh gia thành tích và thiết lập hệ
thống trả lương.

- Cung cấp các thông tin về:yêu cầu của công việc là gì,những đặc điểm nhân viên
cần có để thực hiện tốt công việc đó.
- Cơ sở để bố trí,luân chuyển đào tạo nhân viên với mức chi phí thấp nhất.
- Đánh giá công việc và thông qua đó xác định cấu trúc lương công bằng.
- Dự đoán tính chất của các công việc tương lai.
2. Xác định những công việc cần phân tích
- Đầu tiên,xác định được vị trí phân tích là: giám đốc hành chính nhân sự của tập
đoàn Mai Linh-chi nhánh Bắc Trung Bộ.
- Tiếp theo cần tìm hiểu những công việc mà chức vụ đó làm là gì?
- Tiếp cận người đang giữ vị trí hiện tại cần phân tích.
- Xây dựng câu hỏi phỏng vấn và bản câu hỏi để phục vụ cho việc phân tích.
- Gởi câu hỏi và bản câu hỏi cho người giữ vị trí cần phân tích
- Nhận kết quả và tiến hành xử lý thông tin,làm bản phân tích công việc.
3. Ai tiến hành phân tích công việc
- Nhóm Cuồng Phong Hội trực tiếp tham gia tiến hành phân tích công việc. Điều
này sẽ cung cấp nguồn thông tin hữu hiệu về vị trí công việc ( Giám đốc hành chính-nhân
sự) được đánh giá một cách khách quan. Mặt khác, phân tích công việc hướng vào việc
miêu tả những hoạt động công việc độc lập của người giữ chức vụ được phân tích nên đôi
khi không đánh giá được hết mọi mặt của vấn đề,chưa nhận rõ được mức độ quan
trọng,sự phức tạp của công việc .
4. Sử dụng biểu đồ và cơ cấu tổ chức
a. Sơ đồ cấu trúc phòng
Nhóm: Cuồng Phong Hội
Hành chính
CNTT
QL nguồn nhân
lực
- Thư ký, trợ lý
- Văn thư lưu trữ
- Lễ tân, lái xe TGĐ
- VSMT.
- Dịch vụ hành
chính
- Tuyển dụng.
- Đào tạo.
- Định mức, lương.
- Chế độ chính sách
- Đánh giá kết quả làm
việc
- Quan hệ lao động


- Thi đua, K.thưởng, kỷ
luật
PHÒNG
HCNS
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
b. Mối quan hệ của phòng trong công việc
Cá nhân/ Đơn vị Công việc liên hệ với các Cá nhân/ Đơn vị bên ngoài Công ty
Cơ quan
Sở LĐTB-XH
• Đăng ký sử dụng lao động và thang bảng lương làm căn cứ
đóng BHXH theo quy định của Pháp luật lao động hiện hành.
Cập nhật quy chế nghĩa vụ và chế độ chính sách cho nhân viên.
Các đơn vị cung
ứng lao động
• Tuyển nhân sự.
Các đơn vị cung
ứng dịch vụ
hành chính khác
• Cung cấp, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị văn phòng;
BHXH, BHYT
• Đóng và thanh toán bảo hiểm cho CBNV toàn Công ty
Đối thủ cạnh
tranh
• So sánh, thiết lập các chiến lược nhân sự phù hợp
Phòng, Bộ phận Công việc liên hệ với các bộ phận ngoài đơn vị nhưng thuộc nội bộ
hệ thống Tập đoàn
Ban Tổ chức –
HC Công ty mẹ
• Báo cáo công tác quản trị hành chính – nhân sự của Công ty &
các đơn vị trực thuộc. Đảm bảo sự phát triển theo định hướng của
Tập đoàn
Ban CNTT
– Cty mẹ
• Báo cáo công việc và yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về nghiệp vụ
chuyên môn.
Các phòng ban
chức năng khác
• Phối hợp thực hiện các công việc liên quan.
Các đơn vị
thành viên trực
thuộc
• Tư vấn, hỗ trợ, kiểm soát về chuyên môn nghiệp vụ và định
hướng trong công tác hành chính nhân sự, CNTT.
II. Giai đoạn 2: Chuẩn bị phân tích công việc
1. Loại dữ liệu:
- Công việc chính của giám đốc nhân sự thì không liên quan đến công nghệ
nhiều mà chủ yếu là sử dụng các kỹ năng mềm,sự am hiểu về con người và bản chất của
công việc nên công việc này ở cấp độ những hoạt động nền tảng.
- Sử dụng hệ thống cấp độ về khả năng và năng lực
- Dữ liệu định tính: mô tả hoạt động công việc,khả năng ,phẩm chất và thiết bị
liên quan đến công việc.
- Dữ liệu định lượng : sự đo lường bằng số,phạm vi của các hoạt động,khả
năng,phẩm chất và các thiết bị liên quan đến công việc.
Nhóm: Cuồng Phong Hội
Phòng, Bộ phận Công việc liên hệ với các bộ phận thuộc nội bộ đơn vị
Ban
Tổng Giám đốc
• Báo cáo công việc và chịu trách nhiệm về toàn bộ các chương
trình, chính sách, quy chế – hoạt động nhân sự, công tác quản trị
hành chính & CNTT của Công ty và các đơn vị trực thuộc Công
ty.
Phòng Tài chính
Kế toán
• Điều động và bố trí nhân viên
Chế độ lương thưởng của CBNV và các chế độ chính sách.
Ứng tiền cho các hoạt động của phòng và xác nhận chế độ công
tác phí cho CBNV đi công tác
Phòng Phát
triển Kinh
doanh
• Điều động và bố trí nhân viên cho các hoạt động nhằm nâng
cao uy tín, chất lượng dịch vụ và thương hiệu.
Chế độ lương thưởng của CBNV và các chế độ chính sách.
Trao đổi thông tin, xác nhận kế hoạch và mục tiêu của Công ty.
Phòng Quản lý
chất lượng
• Phối hợp thực hiện và hoàn thiện các quy trình, thủ tục quy chế
liên quan đến quản lý nguồn nhân lực.
Các phòng ban
khác
• Điều động và bố trí nhân viên
Chế độ lương, thưởng của CBNV và các chế độ chính sách.
Cấp phát văn phòng phẩm và các công việc liên quan khác
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu

2. Nguồn thông tin thu thập:
a) Nguồn con người:
Giám đốc hành chính-nhân sự của tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ, cô
Nguyễn Thị Lệ Thủy.
b) Nguồn phi con người
- Các tài liệu liên quan đến tập đoàn Mai Linh.
- Các tài liệu liên quan đến công việc quản trị nhân sự.
- Thông báo tuyển dụng của công ty, cũng như webside của công ty, loại hình
hoạt động của công ty,…
( Những thông tin này em thu thập ở trên mạng internet, báo, )
Thông tin để thực hiện phân tích công việc:
Để thực hiện phân tích công việc được chính xác cần phải sử dụng các loại thông tin
dưới đây:
1. Thông tin về tình hình thực hiện công việc:Các thông tin được thu nhập trên cơ sở
của công việc thực tế thực hiện công việc, như phương pháp làm việc, hao phí thời gian
thực hiện công việc, các yếu tố của thành phần công việc.
2. Thông tin về yêu cầu nhân sự:Bao gồm tất cả các yêu cầu về nhân viên thực hiện
công việc như học vấn, trình độ chuyên môn, kỹ năng, các kiến thức hiểu biết liên quan
đến thực hiện công việc, các thuộc tính cá nhân.
3. Thông tin về các yêu cầu đặc điểm, tính năng tác dụng, số lượng, chủng loại của
các máy móc, trang bị dụng cụ được sử dụng trong quá trình sử dụng công việc.
4. Các thông tin về điều kiện thực hiện công việc: Bao gồm các thông tin liên quan
đến các vấn đề điều kiện làm việc như sự cố gắng về thể lực, điều kiện vệ sinh lao động,
thời gian biểu, điều kiện tổ chức hoạt động, của công ty, chế độ lương bổng, quần áo
đồng phục
5.Cần xin tài liệu về các mối quan hệ có
liên quan. Vị trí công việc được miêu tả rõ nhất bằng sơ đồ.
Những yếu tố cơ bản tạo thành công việc là: Trách nhiệm, thông tin, kết quả và điều kiện
kinh tế
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
3. Phương pháp thu thập thông tin
Các phương pháp được sử dụng là:
 Bản câu hỏi:
o Lập bảng câu hỏi
o Tiến hành thu thập thông tin
o Xử lý thông tin
o Đưa thông tin đã xử lý vào bảng phân tích công việc
 Phỏng vấn:
o Xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn qua mail
o Tiến hành thu xếp , lựa chọn buổi phỏng vấn và tiến hành phỏng vấn
o Đưa thông tin phỏng vấn được vào bảng phân tích
Nhật kí ngày làm việc
o Tiến hành thu thập và xử lí thông tin
III. Giai đoạn 3: Thu thập và phân tích dữ liệu
1. Thu thập thông tin
Qua thời gian tìm hiểu chức vụ Giám đốc hành chính-nhân sự và tiếp cận người
giữ chức vụ này-cô Nguyễn Thị Lệ Thủy,nhóm đã gởi câu hỏi phỏng vấn và bản
câu hỏi qua mail:
BẢN CÂU HỎI PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Phần 1: Thông tin chung về đối tượng
Nhóm nghề nghiệp: Quản trị nhân sự
Chức danh: Giám đốc hành chính-nhân sự
Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Thủy
Người trả lời các câu hỏi sau đây là ai ?
o Giám đốc hành chính-nhân sự
o Người giám sát
o Chuyên gia tư vấn
o Đối tượng khác……………
Trình độ văn hóa trung bình của người đang làm việc này:
o Tốt nghiệp 12
o Đại học
o Trình độ cao hơn
Phần 2: Kiểm tra
Số nhân viên trực thuộc sẽ quản lý?
o Không có ai
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
o NV chuyên môn. Số lượng: cô quản lý theo mô hình tập đoàn nên dưới cô có 7
trưởng phòng nhân sự thuộc 7 đơn vị thành viên và tại phòng làm việc của cô
thì có 5 nhân viên.
o NV giám sát hoặc quản lý. Số lượng: …………
o NV tập sự, học nghề. Số lượng: ………
Mức độ thường xuyên được cấp trên kiểm tra ?
o Hầu như liên tục đối với mọi nhiệm vụ
o Các nhiệm vụ chính được kiểm tra thường xuyên
o Các nhiệm vụ chính không được kiểm tra thường xuyên
o Hầu như không bị giám sát
Mục đích của việc kiểm tra?
o Đào tạo
o Đánh giá thành tích
o Kiểm tra công việc
o Dự thảo ngân sách
o Huấn luyện hoặc tư vấn
o Khác: ……………………………………
Mức độ quan trọng của việc được kiểm tra ?
o Là một phần nhỏ của công việc
o Cần nhưng không là thiết yếu
o Thực sự thiết yếu
Phần 3: Kiến thức và kỹ năng
Loại kiến thức, kỹ năng cần để làm việc ?
o Kinh tế
o Quản trị kinh doanh
o Luật
o Quản trị kinh doanh:Bán hàng và Marketing
o Quản trị kinh doanh: Tài chính
o Ngoại ngữ
o Quản trị kinh doanh: Quản lý, bao gồm cả quản lý nhân sự/nguồn nhân lực
o Khác: ……… ……………
Bằng cấp, giấy chứng nhận nghề nghiệp ?
o Có
o Không
Mức độ sử dụng kiến thức hoặc kỹ năng này thường xuyên như thế nào?
o Hàng giờ
o Hàng ngày
o Hàng tuần
o Hàng tháng
o Hàng năm
Mức độ quan trọng của kiến thức kỹ năng?
o Cao
o Trung bình
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
o Thấp
Đòi hỏi về việc đi công tác của vị trí này?
o Trong khu vực
o Ngoài khu vục
o Qua đêm
o Không có
Sử dụng thiết bị văn phòng?
o Máy in, photocoppy, fax, điện thoại, máy tính,…
o Máy tính lớn
o Thiết bị bàn phím khác (laptop, đếm tiền, máy chữ, máy cộng,…)
Bạn làm gì với thiết bị này ?
o Vận hành, kiểm soát nó
o Phục vụ cho việc soản thảo các văn bản liên quan.
o Kiểm tra, chẩn đoán
o Bảo trì, tiếp liệu, lấy thành phẩm
o Tháo, lắp, sửa chữa
Phần 4: Các quyết định quản lý và kinh doanh
Các quyết định liên quan đến nhân lực ?
o Tăng, giảm số lượng nhân viên
o Tăng, giảm tiền lương, phúc lợi
o Thiết lập, thay đổi quyền giám sát
o Thiết lập, thay đổi các thủ tục, chính sách trong công việc
o Phân công trách nhiệm nhân viên
o Tất cả các ý trên
Các hoạt động liên quan đến chiến lược dài hạn ?
o Hoạch định và đề ra chính sách tổng quan.
o Truyền đạt chính sách.
o Chiêu mộ, tuyển chọn.
o Giám sát.
o Thiết lập hệ thống đánh giá, đào tạo.
o Xem xét lập kế hoạch khen thưởng.
o Lưu trữ hồ sơ nhân viên.
o Tất cả ý trên
Mức độ vai trò đóng góp trong các quyết định?
o Tôi cung cấp thong tin hoặc đầu vào cho những người ra quyết định
o Tôi đưa ra những ý kiến đề xuất cho những người ra quyết định
o Tôi ra quyết định nhưng cần phải có ý kiến chấp thuận của người giám sát tôi
o Tôi có thẩm quyền cao nhất đối với quyết định này
Cấp cao nhất bị ảnh hưởng bởi các quyết định?
o Từng nhân viên
o Từng nhóm, tổ
o Từng bộ phận, phòng ban
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
o Toàn doanh nghiệp
Mức độ trách nhiệm tham gia trong các quyết định?
o Không chịu trách nhiệm
o Giao người khác làm
o Làm việc cùng người khác
o Đích thân thực hiện
Phần 5: Ngôn ngữ
Khi làm việc sử dụng ngôn ngữ ?
o Sử dụng một ngôn ngữ:……………
o Kết hợp nhiều ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh……………….
Sử dụng ngôn ngữ để làm gì?
o Soạn thảo
o Dịch, hiệu chỉnh
o Ghi chép, tóm tắt
o Phát biểu
o Bàn bạc, đàm phán
o Tất cả ý trên
Phần 6: Môi trường làm việc
Những người có giao tiếp bên trong?
o Nhân viên tập sự, học nghề
o Nhân viên cùng phòng
o Những người giám sát
o Cấp trên
o Tất cả ý trên.
Bạn làm gì trong các giao tiếp ?
o Nhận thông tin, chỉ thị, mệnh lệnh
o Đưa thông tin, phỏng vấn, trao đổi
o Thương lượng, đàm phán
o Sắp xếp lịch cho họ
o Huấn luyện, hướng dẫn, tư vấn họ
o Giám sát họ,…
o Tất cả ý trên.
Đối tượng giao tiếp bên ngoài?
o Khách hàng
o Phóng viên
o Nhà cung ứng
o Các tổ chức, hiệp hội, cộng đồng
o Những nhà quản lý ở nơi khác
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
BẢN CÂU HỎI PHỎNG VẤN
1) Đầu tiên, cô có thể giới thiệu cho chúng em biết sơ về công ty Mai Linh (về thời
gian hình thành,tên của công ty, wedside, lĩnh vực hoạt động và sự phát triển của
công ty) như thế nào?
- Thời gian hình thành:Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, tiền thân là Công ty
TNHH Mai Linh, được thành lập vào ngày 12/07/1993 với số vốn ban đầu chỉ là 300
triệu đồng, 2 chiếc xe du lịch 4 chỗ và 25 nhân viên, 15 năm qua. Dưới sự điều hành của
Ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người sáng lập,
Công ty đã liên tục gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong hoạt động sản xuất kinh
doanh.
- Sự phát triển:
+ Năm 2002, chuyển thành Công ty cổ phần có vốn điều lệ là 68 tỷ đồng, tổng giá trị
tài sản 200 tỷ đồng, trong đó gồm 2 nghìn xe các loại.
+ Năm 2006, đạt mức tăng trưởng vượt bậc, vốn điều lệ đã là 380 tỷ đồng, tổng giá trị
tài sản là 1 nghìn tỷ đồng, trong đó gồm 4 nghìn xe taxi các loại, 250 xe tốc hành 16 chỗ
ngồi, 250 xe cho thuê.
+ Đến năm 2007, vốn điều lệ của MLG đã tăng lên 980 tỷ đồng, phát hành được
32.716.427 cổ phần, nâng tổng vốn lên 707.164.270.000,doanh thu đạt trên 2.400 tỷ
đồng, tăng 100,08% so với năm 2006.
Hiện nay, Mai Linh đã mở rộng hoạt động kinh doanh tại 52 tỉnh thành trong cả nước
với trên 100 công ty thành viên thuộc 8 lĩnh vực ngành nghề, Mai Linh đã thu hút được
trên 15 000 cán bộ nhân viên làm việc tại 6 khu vực trong cả nước và nước ngoài.
- Lĩnh vực hoạt động:
· Vận tải · Du lịch · Đào tạo
· Tài chính · Xây dựng · Tư vấn & quản lý
· CNTT & truyền thông
.
Thương Mại
- Wedsite: www.mailinh.vn
- Điện thoại: 05113 522333
- Địa chỉ trụ sở Đà Nẵng: số 92-94 đường 2 tháng 9 quận Hải Châu
2) Cô có thể cho con biết nhiệm vụ chính của cô trong công ty là gì?
- Nhiệm vụ chính của cô trong công ty là: quản lý nguồn nhân lực,quản trị hành
chính,quản lý bộ phận và công nghệ thông tin.
3) Thời gian làm việc một ngày của cô là bao nhiêu giờ?
Thông thường, thời gian làm việc của cô khoảng 10h/ngày, thậm chí nhiều hơn
mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
4) Theo cô, trong quá trình làm việc có khi nào cô cảm thấy chán nản, mệt mỏi với công việc
hiện tại hay không?
Tất nhiên là trong công việc nào thì đôi lúc cũng có những lúc như thế, giai đoạn đầu luôn là giai đoạn
khó khăn nhất nhưng nếu bạn đam mê bạn sẽ vượt qua tất cả
5) Để thực hiện chức năng,nhiệm vụ của mình cô có liên hệ với phòng, ban,đơn vị nào trong
và ngoài công ty không?
-Bên trong: cô liên hệ với nhiều phòng ban như:phòng tài chính kế toán,phòng phát triển kinh
doanh,phòng quản lý chất lượng…
- Bên ngoài: cơ quan sở LDTB-XH,các đơn vị cung ứng lao động,các đối thủ cạnh tranh…
6)Theo cô, một nhà quản trị nguồn nhân lực cần có những kĩ năng nào là cần thiết?
Để trở thành một nhà quản trị nguồn nhân lực thực sự thì theo cô kĩ năng đầu tiên cần phải có
đó là biết hoạch định và phát triển nguồn nhân lực sau đó là những kĩ năng của một nhà quản trị
như là kĩ năng giao tiếp,thuyết phục,biết lắng nghe người khác…
7)Trong công tác quản lý nguồn nhân lực thì theo cô những nhiệm vụ chính là gì?
Những nhiệm vụ chính đó là:
 Tuyển dụng
• Hoạch định chiến lược, chính sách tuyển dụng của Công ty;
• Theo dõi và đánh giá biến động nhân sự trong Công ty, dự báo nhu cầu
tuyển dụng hàng năm và đề xuất thực hiện các chính sách tuyển dụng nhân sự;
• Lập và thực hiện kế hoạch, xác định nguồn tuyển dụng và thành lập hội đồng
tuyển dụng;
• Phân tích chi tiết công việc, nghiệp vụ để thu thập xử lý các thông tin về nguồn
nhân lực của Công ty;
• Triển khai áp dụng và đóng góp ý kiến về các quy trình tuyển dụng nhằm đảm bảo
chất lượng của toàn Công ty theo ISO 9001:2000;
• Thực hiện và phối hợp với các bộ phận thực hiện tuyển dụng;
• Hướng dẫn cho CBQL các phòng chức năng, các đơn vị thành viên về kỹ năng,
quy trình tuyển dụng, hướng dẫn áp dụng các chính sách tuyển dụng của Công ty;
• Quản lý hồ sơ CBNV;
• Lập, theo dõi hợp đồng lao động;
• Kiểm soát việc tuyển dụng và biến động nhân sự của các đơn vị thành viên, chi
nhánh theo đúng quy chế, chính sách của Công ty;
 Đào tạo
• Dự báo nhu cầu đào tạo; lập kế hoạch đào tạo theo định hướng từ Tập đoàn (mẹ)
và từ thực tế nhu cầu của Công ty;
• Theo dõi tiến bộ về trình độ năng lực của CBNV trong Công ty;
• Xác định sự khác biệt về trình độ năng lực thực tế của CBNV so với tiêu chuẩn
cần thiết trong mô tả công việc;
• Lập kế hoạch, các chương trình đào tạo tại chỗ cho khối cán bộ quản lý và nhân
viên văn phòng;
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
• Triển khai áp dụng và góp ý kiến về các quy trình đào tạo nhằm đảm bảo chất
lượng của Công ty theo ISO 9001:2000;
• Tổ chức và theo dõi công tác đào tạo cho CBNV, đánh giá hiệu quả đào tạo;
• Hướng dẫn, tư vấn cho các phòng chức năng của Công ty, Giám Đốc các đơn vị
thành viên, chi nhánh, xí nghiệp và các trung tâm trực Công ty về các chiến lược,
chính sách nguồn nhân lực về đào tạo CBNV trong toàn Công ty;
• Kiểm soát việc lập kế hoạch, tổ chức đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng CBNV
trong Công ty theo chính sách, quy định của Tập đoàn;
 Đánh giá đề bạt CBNV
• Đánh giá năng lực làm việc của CBQL và đề xuất việc đề bạt CBNV trong Công
ty theo quy chế và quy trình đánh giá CBNV;
• Bổ nhiệm – sắp xếp – bố trí nhân viên hợp lý, phù hợp với năng lực của từng nhân
viên và bộ máy tổ chức;
• Áp dụng các quy trình đánh giá nhân viên nhằm đảm bảo chất lượng của toàn
Công ty theo ISO 9001:2000;
• Hướng dẫn, tư vấn cho Giám Đốc các đơn vị thành viên, chi nhánh và các phòng
chức năng trong việc thực hiện quy trình, kỹ năng đánh giá kết quả làm việc của
nhân viên;
• Kiểm soát việc thực hiện đánh giá kết quả làm việc của nhân viên theo đúng quy
định của Công ty;
 Định mức, lương thưởng
• Tham gia áp dụng các quy trình định mức lao động, quy trình tính lương nhằm
đảm bảo chất lượng của toàn Công ty;
• Quản lý về công tác chế độ chính sách về lương, khen thưởng, kỷ luật, chăm sóc –
đãi ngộ tại Công ty & kiểm soát các đơn vị thành viên trực thuộc ;
• Kiểm soát việc chấm công và thực hiện việc tính lương, chế độ phụ cấp, khen
thưởng, BHXH, BHYT cho CBNV trong toàn Công ty;
• Hướng dẫn cho Giám Đốc các đơn vị thành viên về chiến lược, chính sách nguồn
nhân lực, định mức lao động, chính sách lương thưởng theo quy định của tập
đoàn;
• Thực hiện chế độ lương - thưởng thống nhất theo quy định.
 Quan hệ lao động và tạo môi trường làm việc
• Thiết lập các chính sách về quan hệ lao động trong Công ty;
• Xây dựng quy chế, nội quy của Công ty;
• Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của nhân viên theo quy định Luật pháp và chính
sách Công ty;
• Cập nhật, tuyên truyền các quy định của Nhà nước, Công ty liên quan đến quyền
lợi và nghĩa vụ của người lao động;
• Cung cấp thông tin cần thiết thuộc nghiệp vụ của phòng cho Ban lãnh đạo và các
phòng ban chức năng có thẩm quyền;
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
• Xem xét, xử lý các vi phạm về quản lý, điều hành nguồn nhân lực theo đúng thẩm
quyền quy định trong công tác quản lý nguồn nhân lực;
• Tư vấn, hướng dẫn cho Giám đốc các đơn vị thành viên về việc triển khai chế độ
chính sách của nhà nước và của Công ty về quyền lợi, nghĩa vụ của nhân viên.
Đảm bảo các chính sách trên phải được thực hiện tốt, đầy đủ, tuyệt đối không xảy
ra tranh chấp, xung đột về vi phạm quyền lợi của nhân viên;
• Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định Luật pháp và nội quy, chính sách
của Công ty.
 Văn thư, tổng hợp
• Soạn thảo văn bản, thư tín giao dịch về quản trị nguồn nhân lực;
• Thống kê, phân tích, tổng hợp các báo cáo về biến động nhân sự, tiền lương, định
mức,v.v…và tình hình thực hiện của các đơn vị trong Công ty cho Ban lãnh đạo
Công ty & các bộ phận chức năng Tập đoàn theo quản lý ngành dọc và lưu hồ sơ;
• Kiểm tra tình hình thực hiện so với chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong công tác quản
trị nguồn nhân lực và nhận xét, đánh giá, chỉ đạo cho các đơn vị thành viên;

8) Theo cô trong công tác quản trị hành chính,những nhiệm vụ nào quan trọng?
Những nhiệm vụ đó là:
 Quản lý công tác văn thư, lưu trữ
• Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý văn bản hành chính, biểu mẫu in ấn
áp dụng trong Công ty nhằm đáp ứng việc tìm kiếm và thực thi văn bản một cách
có hiệu quả;
• Triển khai thực hiện qui chế soạn thảo, ban hành và lưu trữ văn bản hành chính áp
dụng đồng nhất trong Công ty & các đơn vị trực thuộc theo quy định;
 Quản lý tài sản, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Công ty, kiểm soát chi phí hành
chính; quản lý văn hóa số của Công ty
• Phối hợp xây dựng và hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu quản lý tài sản nhằm đáp ứng công
tác cấp phát và kiểm kê tài sản được nhanh chóng, hiệu quả, giảm chi phí;
• Cập nhật danh bạ của Công ty theo quy định của Công ty mẹ và theo dõi việc cấp
phát, thu hồi, kiểm soát chi phí điện thoại di động, điện thoại bàn, internet, ADSL
một cách chặt chẽ, có hệ thống;
 Quản lý việc thực hiện qui chế đồng phục
• Cấp phát đồng phục theo quy định & kiểm soát việc thực hiện quy chế đồng phục
tại Công ty;
• Triển khai, giám sát việc thực hiện quy chế đồng phục tại các đơn vị trực thuộc
theo đầu mối quản lý HCNS đơn vị;
 Quản lý việc in ấn biểu mẫu, bao bì;
 Quản lý việc thực hiện giờ giấc làm việc, vệ sinh môi trường, an ninh, phòng cháy chữa
cháy, an toàn bảo hộ lao động;
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
• Xây dựng ý thức tự giác về giờ giấc làm việc, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh,
phòng cháy chữa cháy, an toàn bảo hộ lao động trong Công ty;
• Kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế của Công ty;
 Quản lý, điều hành công tác tổ chức sự kiện cho các cuộc hội nghị, hội họp, học tập,…; lễ
tân, khánh tiết.
 Quản lý công tác hậu cần (nước uống, hoa tặng khách, quà tặng.

9) Trong phần công nghệ thông tin cô sẽ làm những gì?
 Đảm bảo hệ thống thông tin tại Công ty hoạt động liên tục, ổn định.
• Triển khai mô hình hệ thống CNTT tại Công ty theo qui định của ban CNTT;
• Quản lý phần cứng và phần mềm các thiết bị ngoại vi và server;
• Quản lý và thực hiện sao lưu dữ liệu tại Công ty, hướng dẫn, giám sát sao lưu dữ
liệu các đơn vị thành viên trong Công ty;
• Giám sát, nâng cấp và bảo trì hệ thống mạng nội bộ tại Công ty;
• Kiểm tra định kỳ & bảo trì hệ thống máy tính: Lắp đặt, sửa chữa, quét virus, nâng
cấp (thay thế) những thiết bị hư hỏng;
• Tổng hợp thông tin, phân tích & báo cáo cho Ban lãnh đạo Công ty & Ban CNTT.
 Tư vấn, hỗ trợ về nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc Công ty.
• Xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố máy tính & hỗ trợ trực tuyến cho người sử
dụng.

10) Các quy trình làm việc của phòng hành chính nhân sự là gì?
• Quy trình tuyển dụng;
• Quy trình đào tạo;
• Quy trình đánh giá kết quả làm việc của nhân viên;
• Quy trình điều động, bổ nhiệm;
• Quy trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu;
• Quy trình kiểm soát cơ sở vật chất;

11) Chế độ lương và việc tăng lương trong công ty cô thường được tiến hành bao lâu một
lần?
Phòng hành chính nhân sự của cô thì được hưởng lương theo thời gian làm việc.Còn việc
tăng lương cho nhân viên thì công ty cô quy định là 2 năm tăng một lần nhưng hiếm có trường
hợp 2 năm mà để khuyến khích cán bộ nhân viên làm việc có thành tích tốt thì thường tăng
lương trước niên hạn có thể là 6 tháng,có thể là một năm hoặc có thể chưa tới 2 năm thì đã tăng
rồi.
12) Số ngày nghỉ tối đa mà nhân viên được nghỉ phép trong một năm là bao nhiêu?
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
Thường thì số ngày nghỉ tối đa mà nhân viên được nghỉ trong một năm là 12 ngày,còn trường
hợp làm việc trong môi trường độc hại thì được nghỉ thêm 2 ngày nhưng công ty cô thì ko có
nên nhân viên được nghỉ phép tối đa 12 ngày.
NHẬT KÍ NGÀY LÀM VIỆC
* Buổi sáng :
- Đọc báo trên mạng 30 phút
- Xem xét trao đổi các vấn đề về chuyên môn với cán bộ chuyên viên liên quan
trong phòng nhằm giải quyết những công việc đã hẹn/chốt lịch làm việc từ trước. Trả lời bằng
văn bản hoặc qua điện thoại. 120- 150 phút
- Tiếp nhận chỉ đạo của lãnh đạo - trao đổi bàn bạc thống nhất và đề xuất giải
pháp
- Tiếp nhận đơn thư yêu cầu của các phòng ban/CBNV (đã thông qua cán bộ
chuyên trách của phòng HCNS). Xem xét hướng đề xuất giải quyết trước khi quyết định vấn đề
hoặc hẹn lịch làm việc cụ thể (nếu cần)
Đặc biệt, sáng thứ bảy hàng tuần sẽ họp phòng HCNS để kiểm soát việc thực
hiện KH công việc trong tuần và giải đáp vướng mắc trong công việc.
* Buổi chiều
- Nghiên cứu văn bản tài liệu liên quan. Tra cứu vận dụng trong từng tình
huống cụ thể.
- Hướng dẫn công việc cho CB dưới quyền (đào tạo trong công việc).
Đặc biệt, chiều thứ sáu hàng tuần tham gia họp giao ban toàn tập đoàn. Nhận
chỉ đạo và KH triển khai công việc tuần/tháng kế tiếp.
2. Làm cho tổ chức sẵn sàng.
- Trước khi bắt đầu thu thập thông tin thì nhóm đã chủ động trình bày rõ ràng mục
đích của của vệc phân tích công việc này với cô Thủy và nhờ cô giúp đỡ để hoàn thành tốt công
việc.
- Cung cấp thời gian,địa điểm nhóm sẽ tiến hành phỏng vấn và gởi bản câu hỏi(nếu
cô có thời gian) hoặc thời gian nhóm sẽ gởi câu hỏi phỏng vấn và bản câu hỏi qua mail cho cô.
3. Nguồn sai lệch.
- Thu thập thông tin từ một người là cô Thủy-Giàm đốc hành chính-nhân sự.
- Chỉ lấy thông tin ở một thời điểm nhất định chứ không tổng hợp thông tin từ nhiều
mốc thời gian khác nhau.
4. Phân tích dữ liệu công việc.
a. Phân loại dữ liệu
STT
Dữ liệu
Dữ liệu
định
lượng
Dữ liệu
định tính
1 Nếu nhân viên không vi phạm kỉ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ
thì 2 năm tăng 1 lần(nhưng đa số là thường được tăng sớm hơn 2

Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
năm).
2 Số ngày nghỉ nhân viên được nghỉ tối đa một năm là 12 ngày.

3 Nhiệm vụ chính của giám đốc nhân sự là thiết lập các chiến lược,
chính sách trong công tác quản trị nguồn nhân lực.

4
Dự báo nhu cầu đào tạo; lập kế hoạch đào tạo theo định hướng từ
Tập đoàn (mẹ) và từ thực tế nhu cầu của Công ty;

5 Kiểm soát việc lập kế hoạch, tổ chức đào tạo, huấn luyện và bồi
dưỡng CBNV trong Công ty theo chính sách, quy định của Tập
đoàn

6 Cô quản lý 7 đơn vị thành viên bao gồm 7 trưởng phòng nhân sự

7 Nhân viên phòng hành chính nhân sự được hưởng lương theo
thời gian làm việc.

8 Theo cô kĩ năng cần thiết và quan trọng của một nhà quản trị là
kĩ năng lắng nghe: quan tâm và hiểu những gì người khác nói,
biết cách đặt câu hỏi và chia sẻ

9 Những phẩm cần có của một nhà quản trị nhân sự:trung thực,có
tinh thần trách nhiệm cao,tâm huyết,tận tụy gắn bó với công
việc

10 Phương tiện làm việc: Máy tính, điện thoại, fax, máy in, máy
photocopy.

11
Kiểm soát việc chấm công và thực hiện việc tính lương, chế độ
phụ cấp, khen thưởng, BHXH, BHYT cho CBNV trong toàn
Công ty

12 Quản lý công tác tuyển dụng, đào tạo, chế độ chính sách thi đua
khen thưởng & quan hệ lao động, quản trị hành chính tại Công ty.

b. Phân loại nguồn thu thập thông tin
- Nguồn con người: cô Thủy cung cấp các thông tin liên quan đến công việc của cô
- Nguồn phi con người: tài liệu liên quan đến công ty, công việc quản trị nhân sự
4. Báo cáo và tái kiểm tra dữ liệu công việc.

- Mục đích: tìm hiểu và phân tích được vị trí giám đốc hành chính - nhân sự có vai
trò,nhiệm vụ gì trong công ty?Những yêu cầu,kĩ năng,tiêu chuẩn cần thiết để có thể trở
thành một giám đốc hành chính-nhân sự.
- Phạm vi dự án: tập đoàn Mai Linh và cô Nguyễn Thị Lệ Thủy-Giám đốc hành
chính- nhân sự
- Các phương pháp sử dụng: phỏng vấn qua mail,bản câu hỏi,nhật kí ngày làm việc
+ Phỏng vấn qua mail: tạo cơ hội để thu thập thông tin một cách xác thực và có
thể nhận được mọi giải thích về những thắc mắc của người phỏng vấn về công việc đang
được phân tích.
+ Bản câu hỏi: Thu thập một số lượng lớn thông tin trong thời giamn ngắn mà
khi phỏng vấn chưa thể trả lời được.
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
+ Nhật kí ngày làm việc:Ghi lại những nhiệm vụ,công việc đã và đang tiến
hành,tính thường xuyên của những nhiệm vụ và khi nào nhiệm vụ được hoàn tất.
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Tên công việc: Giám đốc hành chính-nhân sự
• Người giữ chức vụ hiện tại: Nguyễn Thị Lệ Thủy
• Tên công ty: Tập đoàn Mai Linh
I. Tóm tắt công việc
• Tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo Công ty về việc thiết lập các chiến lược, chính
sách trong công tác quản trị nhân sự, quản trị hành chính có hiệu quả và đúng pháp luật.
• Quản lý, điều hành hoạt động của phòng HCNS Công ty.
• Quản lý công tác tuyển dụng, đào tạo, chế độ chính sách thi đua khen thưởng & quan hệ
lao động, quản trị hành chính tại Công ty.
• Cập nhật thông tin, soạn thảo/ hoàn thiện các văn bản, quy trình quy định, … liên quan
đến công tác nguồn nhân lực.
• Chỉ đạo, giám sát thực hiện, kiểm soát thường xuyên và tham mưu, hỗ trợ các phòng
nghiệp vụ, các đơn vị thành viên trực thuộc trong công tác quản trị nguồn nhân lực; quản trị
hành chính nhằm đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống.
• Duy trì kỷ luật & đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tốt cho CBNV Công ty.

II. Quan hệ công việc
Báo cáo trực tiếp cho Ban lãnh đạo Công ty
Báo cáo gián tiếp cho Trưởng ban Tổ chức Hành chính Tập đoàn
Bên ngoài Nội bộ Bên ngoài
• Phòng, Sở LĐ-TBXH
• Các đơn vị cung ứng lao
động
• Cơ quan ban ngành chức
năng khác có liên quan
Ban lãnh đạo Tập đoàn ngành/
khu vực
CBNV phòng HCNS, đầu mối
nghiệp vụ HCNS các đơn vị
thành viên
• Phòng, Sở LĐ-TBXH
• Các đơn vị cung ứng lao động
• Cơ quan ban ngành chức
năng khác có liên quan
1. Công việc liên hệ với các Cá nhân/ Đơn vị bên ngoài Công ty
Cá nhân/ Đơn vị Kết quả
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GĐ HCNS
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
Phòng, Sở LĐTB & XH • Cập nhật quy chế về nghĩa vụ và chế độ chính sách cho nhân
viên
Các đơn vị cung ứng lao
động
• Tuyển nhân sự
Cơ quan ban ngành chức
năng có liên quan
• Tạo hình ảnh tốt đẹp cho công ty với các cơ quan chính quyền.
• Tạo quan hệ tốt và hỗ trợ khách hàng, đối tác.
• Nắm bắt, cập nhật thông tin để đảm bảo thực hiện đúng Pháp
luật
2. Công việc liên hệ với các bộ phận thuộc nội bộ đơn vị
Phòng ban/ Bộ phận Kết quả
Ban Tổng Giám đốc • Báo cáo công việc và chịu trách nhiệm về công tác quản trị
nhân sự, quản trị hành chính tại Công ty.
3. Công việc liên hệ với các bộ phận ngoài đơn vị thuộc nội bộ hệ thống MLG
Phòng ban/ Bộ phận Kết quả
Ban Tổ chức hành chính
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
Nhóm: Cuồng Phong Hội
III. Các nhiệm vụ chính
Nội dung
Các tiêu chí
đo lường,
đánh giá
1. Các nhiệm vụ có tính chiến lược:
• Đề xuất và tham mưu cho Ban TGĐ các chiến lược,
chính sách về quản trị nguồn nhân lực, quản trị hành chính cho Công ty.
• Tổ chức thực hiện và kiểm soát các hoạt động chức
năng về tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, lương thưởng, quan hệ lao động &
kiểm soát công tác quản trị HC trong Công ty theo đúng quy định của Luật
pháp và chủ trương, chính sách của ban lãnh đạo Tập đoàn; đảm bảo sử
dụng có hiệu quả NNL & tài sản, cơ sở vật chất.
• Nghiên cứu, đề xuất cơ cấu tổ chức tại Công ty &
các đơn vị thành viên đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả.
2. Công việc tác nghiệp:
• Đầu mối tiếp nhận thông tin liên quan về các văn
bản, quy trình, định hướng phát triển nhân lực, quản trị hành chính từ Công
ty mẹ & soạn thảo/ hoàn thiện các văn bản triển khai áp dụng tại Công ty,
các đơn vị thành viên
 Với các đồng nghiệp, phòng ban khác:
• Theo dõi và đánh giá tình hình nhân lực trong Công
ty đề xuất thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực. Hoạch định
chiến lược nguồn nhân lực trên cơ sở mục tiêu, chiến lược kinh doanh của
Công ty.
• Phân tích chi tiết công việc, nghiệp vụ để thu thập xử
lý các thông tin về nguồn nhân lực của Công ty theo cơ cấu tổ chức.
• Phối hợp với các Trưởng phòng, bộ phận hoạch định,
lập kế hoạch & thực hiện đào tạo và tuyển dụng nhân sự cho mỗi phòng, bộ
phận.
• Thực hiện công tác tính chế độ cho CBNV Công ty.
Xây dựng các quy định về chế độ chính sách, quy trình liên quan trên cơ sở
tham chiếu các quy định của Công ty mẹ và triển khai thực hiện tại Công ty;
các đơn vị trực thuộc.
• Thực hiện việc đánh giá năng lực CBNV để chủ
động về nguồn nhân lực (số lượng và chất lượng) & quản lý hồ sơ CBNV.
• Tổ chức thực hiện công tác quản trị hành chánh văn
phòng, văn thư, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin trong đơn vị phụ
trách.
• Duy trì việc thực hiện nội qui qui chế của CBNV
trong Công ty, tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, an toàn
cho CBNV.
 Với đầu mối nghiệp vụ HCNS tại các đơn vị thành viên
• Quản lý chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn công tác
đối với các BP nhân sự các đơn vị thành viên trực thuộc về công tác tuyển
dụng, đào tạo, lương thưởng, đánh giá thi đua & quan hệ lao động, quản trị
hành chính.
• Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đầu mối nghiệp vụ
của đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định về chế độ chính sách của
nhà nước và của công ty; quy định về công tác văn thư, lưu trữ; soạn thảo và
trình ký các văn bản, quyết định theo đúng thẩm quyền.
• Tư vấn, hỗ trợ kịp thời và quản lý, kiểm soát việc
thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực, quản trị hành chính tại các đơn
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
BẢN TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
• Tên công việc:Giám đốc hành chính-nhân sự
• Người giữ chức vụ hiện tại: Nguyễn Thị Lệ Thủy
• Tên công ty: Tập đoàn Mai Linh
STT Tiêu thức Tiêu chuẩn
1
Kiến thức văn hóa,
chuyên môn
• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân
lực, Quản trị kinh doanh, Luật.
• Có kiến thức chuyên sâu về Luật lao động, quản lý nguồn nhân
lực như tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, phúc lợi cho nhân
viên, hiểu biết về hệ thống thông tin nhân sự, quan hệ lao động.
• Có kiến thức về công việc văn phòng, quản lý sắp xếp và lưu trữ
hồ sơ.
• Có hiểu biết về tiêu chuẩn chất lượng theo ISO.
Ngoại ngữ
• Khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
Vi tính
• Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng có
liên quan
2 Kinh nghiệm
• Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương trở lên.
3 Độ tuổi
• Độ tuổi trung bình từ 28 trở lên.
4 Các kỹ năng
• Khả năng hoạch định và phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu
phát triển của công ty.
• Kỹ năng lắng nghe: quan tâm và hiểu những gì người khác nói,
biết cách đặt câu hỏi và chia sẻ.
• Khả năng thuyết phục, động viên nhân viên.
• Kỹ năng trình bày rõ ràng, chính xác và hiệu quả làm cho người
nghe dễ tiếp nhận. Biết cách truyền đạt thông tin cho cấp trên và
nhận thông tin phản hồi từ cấp dưới.
• Kỹ năng tư vấn, giải đáp thắc mắc và biết cách giúp đỡ người
khác. Biết cách thiết lập và duy trì những mối quan hệ giữa
người và người.
• Có khả năng đọc, nghe và hiểu thông tin; và chuyển hóa thành
thông tin có ích dưới dạng văn bản.
5 Phẩm chất
• Trung thực.
• Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy gắn bó với
công việc
• Điềm tỉnh, chín chắn
• Chủ động trong công việc, khả năng làm việc độc lập khi công
việc yêu cầu.
• Có khả năng làm việc nhóm và lãnh đạo mọi người đạt được
mục tiêu đề ra.
• Khả năng thích ứng và linh hoạt với công việc áp lực cao.
Nhóm: Cuồng Phong Hội
GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu
IV. Giai đoạn 4: Đánh giá
Dựa vào 10 tiêu chuẩn để đánh giá phương pháp phân tích công việc:
Mục đích phục vụ
Tính linh hoạt
Sự tiêu chuẩn hóa
Sự chấp nhận của người sử dụng
Đào tạo cần thiết
Kích cỡ mẫu
Phương pháp
Độ tin cậy
Thời gian để hoàn tất
Chi phí
Lời kết của nhóm
Trên đây là bài phân tích công việc của nhóm Cuồng Phong Hội. Nhóm đã phân tích công
việc: Giám đốc hành chính-nhân sự dựa vào sự hướng dẫn của cô và sự giúp đỡ của cô Nguyễn
Thị Lệ Thủy (người giữ chức vụ đó).Do nhóm còn chưa hiểu rõ lắm về phân tích công việc nên
không thể tránh những thiếu sót mong cô có thể góp ý kiến cho nhóm để bài làm của nhóm được
tốt hơn.
Nhóm xin chân thành cảm ơn cô!
Nhóm: Cuồng Phong Hội

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×