Tải bản đầy đủ

một trong những nguyên tắc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là bảo đảm tính hợp pháp, hợp hiến. hãy làm rõ nội dung nguyên tắc này và cho ví dụ minh họa

 !"!#$
%& '&()*+,!#-(##%.(/01
23453
I. 67$
8 !"!#9.0/$:#;<!=/(6$>(
?@,(*5(#$;&A?BC6D(
#EF*7)#0/
 !"!#$%&()'& *
II. G(()7$
H*IA?A !=
(H'5"0# !"JKK$L
MH*8 !"!#A0#;<0#6
@(&0#NO'EF'E'P.$;&$L
5"#65"0# !"P0+($Q'
RS0'$TTU?'T(V!'$;&
W#;<$(V$:$(X 0V,(*
J*8A0#;<0#6@(&0#Y9$Z
O'EF'E'P.$;&$L5"#65"
0# !"P0+($Q'RS0E
Y9(!# !"*[
\H'(]5"0# !"JKK$L

M2$%&()'& #%@7P0 !"
V@ !"[* ^7_'$%&()'& 
$;&$6!#$C '0# 
!"$,C#:(V%0/#P0T*
1
J*W(#%.(/0*
+() !#!"AP0W#;<'T(V! !=07*8L%@(0
P0+() V@ !"$;& $LB(%7$6(VP0+()
 *5#P0!@'+() $(X@(0V' $LE
F#;<'9E`F(V!#;<'A7`F 
#;<'$L0L !=P09'@(0V(09##;<*8E"'
(V$$%&()$!" '!"P0 A0
#;<!#7$7)#70/*8 !"T((#
/($P0#;<T($(-0,$(Y(V#* ^%&()
$a(b(7  !"7Yc#!"#V@
 !"dY9$;& (6e<(+() '$%@
7'F"'(V! !=P0'#V@@7
/(<(F"07Y 0N$LP0+() *I $!"' 
!V (<(+() ?DL$EX',(b*^%&()Y9X$;& $L
A?B!>('$L.:#aA?B(C';;B'
P0+() .
^%& P0V@ !"!#?f&(0$LP0 
;<(!"<(!"*g0$(:###$Z;;0?$C$P*W)X
((V$%& P0V@ !"X!#M 
!"($;&0#$ZO'$ZE'P.!"$L'EF
P0(f&<($LYh"[?DY9$
 !" $>(?@,(':(V=%V/P0*8E
"'C?f&(0 $LP0;<(!"<(!"'
%& P0V@ !"a0#(C
 !"(f&<(V/P0'$ FC,(*+E
F(-#$Z$L'$ZO*W((-
2
#'i$/'i()"j(P0k($Al0'i(:'i(
!(V*W;"'$:$%& '(Y9 (<($LP0
 !"'f&<(!&(%P0'$;&0#$ZO'$Z
E'P.!"$L*2$T'EFP0($ F$C$P
$LYh"*
^F7'8 !"( !"'0Q(O
(#(OEF*^OEF
(V0# !"$;&$L5"0#


 !"#5"0# !"P0($Q
'P0*?@;>&(OEF;P
:0#?U.!(Y9$ZO'P:?U.
$ZO;Y9f&<((C(()m
W;>(?(!0/$Z!(n(P: #Y9$;&
C!eE(V(OEF?De<(E!#7(V!
 !"P0#?DL7TOPb*
^O(P0 !"d$;&$L 
!"(V#(Y 0;+() '!"' !Vm?@
;>&((;P:0# !"((
)7$Y9(F'(V.P0E6;& O
jT( ($LjY9f&<( $(;<g@)#
8(VW00(0'(:F#P.0#m**
5"' !Vd;  !"Y $(f&
<(+() '!"(()$?DLSb*2$%&()'&
 !#)@A$:$( L !=P0 !"*8
b0,%&()'& <(TT:Q(#$;&$(V
)*
^)7T( !"(
3
$%&()'& P0 !"$,L$EX'
Pb'(Y9(V*8%.;
g)$LoHpJKKqpgrR2WsP0R2Ws^t*+#W(7":(0?Z'
(0C#?O(0?Z'(0CN '%!9'N$6 ;A(V
9?A$L0##@+#W(T(V!(#k#JpJ';%Y
(P0)$L!#7)E%&()#& P0)$L#eT
($(:C#*^NI.\(:0 !"'(VR2Ws^t*
+#W(0#goHT?@($La;0T?Yh
('OP0A00#'"C($;&YO
;ANu'U!=YL>('$:$%&()'& #%Y(P0
*5(0$)$":(0?Z'(0C#?O(0?Z'(0
C'goHT?@$L0%77$ 'Y9TF'T(:
(Vv?9'7&v$@(<(  '90(0$()`'
":')()'9 (0?Z'(0C';v7":(0?Z'(0C
#Y(#'(Lvjv7":(0?Z'(0C#?O(0?Z'
(0CN '%!9'N$6 ;A(V9?AY v';0Y:(
;>($0(V $#$AC<(%7?'(b
!w'(V!='(VYTT$;&(V0*x((v(0?Z'(0C
X$;&":$)A?B()`$;&u#!"P0R2Ws#@'***v
$,)P0;>('E;>&(0L0$`((0?Z'(0C
Y9E.$%()`6(0Lb!wP0;>((fEY9
(0vA?B()`v*W;"!#$( (<((C+() *W)+()
 $LMY9(V$@(U[E  !"'7!"$L
;<(EFE')T%7v7E$yv(0 9;< !"
ET:L(!#$,Y9f&<((CP0+() *W)+() k0
"vY(0vP09E  !"Y Y9
4
$;&u$L) $T*(oz'() HqqJ$LMI9
TY(0N$LP0 !"[*g)$L#P0
R2Ws#@+#W($,C#)Y(0P09*\
H(oP0goHv7  ?O(0?Z'(0CT***$@'Y=?(f
6(?("V;>(v'07$#X0{'!a$;>'
-T#Y9|Y}~d0%7$ Y9TA?B#
Y9-#( !"'(:C'$Q>(T:e
$)(V .U!=f(V*W#(0')$L'$(H$L( 
.!#v/(`F'  #CY()***v!#;0;A%<(
%$(Jv(T$Y=Y(0'(7u6FX#v*
W$Ld;0? <()*+(V'( 0(0()`'
":')()'9 (0?Z'(0C,(;Y9T(7u
Y(0'(766FX##A?B?'(b!w
$0!#C%$ *6(V')$LP0R2Ws+#W(E
F'U!=(Y9e-QP0A0TOB
;A#!((i$;v$Lv<(T:e$) (:
$L#!# (O*g)$LY9$%Y0/!#( L 
!=P0(?Z*
W#(0'aY:$)g)$L?@]]pJKKpgr2•^P02•)(V0
#^(O?FYbNP0;>($(Y(:;A(V(09A(<($;>
$TT(;>(;<(}KY6;<(H'}oY9$P$(Y(V$(
Y(:99koKY@(B!j;>(T(0;<(H'o66;<(}K
YY9$P$(Y(V!7(7u! (N2H*!#)$L9!='$,(
%&()'& *^N(ooP05"G(09$;>EMW;>(
! (N(T?FYbNf&<(!(N'9.P0N*2;B2G(0
9"(@7<(2;B2•)$L.:(O?FYbN
5
P0;>(! (Nm['"(V2•)0;"!#?0(!"*8(V2•)
0#)$L#!#vY9$ZO”**8#(!#;
!(NL(02•)'G(09#I90*W#J}pHK'I.\(:0
 !"r2^; TI9?@HJKp\^82U(2•)$L
#M$EX0(V!;#';(V! .[$@(<((
O?FYbN*o#?0L2^;  '2•)$,  I%P'$
Lk(#$L*^ HHpJKK'tTP;<Wi^(VW
C2;B•)ZY((V*
^;<$TJKKz'$LvY9u/?('?((0(0(:
(iV"( 0'd;>' Y00YNvP028T0^9(d
$,(Q(*WJKKo'2I90$,b$Ln(;>(X$;&$Y=
N996N Y(2^; Y)!"$(#!# (<(() #
!"*W;"(%&()'& P0 !"
$L#CL$EX#,(b60)'`?*W#(0'a7
( !"L,(b(#*Td_
 E#(V !"8(VW0*
+(V0'(V$%&()'&  !"$@(<( 
 !"$;&(0(A0(V;€0t !"'2
^; |B(0($O$L~j+($Qs' €0P0g+|Y(PE
O0~*8(VNu%&()'& #%@7P0V@
 !"0 E0#?D(Z (V#!(b?<
0$(Y(()'$%@7P0V@
 !"$;&0#' @Yu>((0#9?FP0g@(d;
 A0'`F# T!(0*^('E$T!#9(VF
'0%90'$a(b(?0(: !"??7 
!l#?$C;!<>((0'9?F(V(V9 #a7
6
)*s$T')'eaM$:!/[?@$;&0#;0$Z
O|%.I;AE!"' !VeT  !V
)j?@$L$ !D($;&$L.:!";!((0
I%P$L6$Lm~*W(P0?@ !"' !V
aTe'Qu*^Q(#$0$;& #F E
 (()*
III. \)Z7$*
2$%&()'& '!#CAP0 
),(Pl0#d!#ACPY(0#
 !"*(#$a(b(Y(0# !"
C!(k?Qu'e(0!"#<(!"Y 
f#!"j$?@7F"'?f&(0;<(
!"<(!"'(0!"#+() *•C$%&()'& 
T@(0V"()<(C$%!"@7P0P0
 !"*^ E !"'(V$%&()'&
 P0V@ !"!#($0/TC$%@7P0
V@ !"j;&!($$%@7P0V@ !"
!#A?BC()$:$%&()'& P0V@ !"*
Tài liệu tham khảo :
7
1. G( E !"'^;>(/5"+#
W('W•2I‚Ws'+#W('JKK*
2. 5"0# !"JKK*
3. 5"0# !"P0($Q'P0
JKK}*
4. #^L^@R'M#Y ((V !"['%
5"/?@}'JKKJ*
5. ^9;!(L?@oopJKKop^^5^r2W8r8tIt#ƒpopJKKo;<e
:F# E#*
6. „N?(N pp(0!00?*…N??*
7. ………*(N!0…**
8. ………*(*
9. ………*…N?!0…*
8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×