Tải bản đầy đủ

Phương hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình CNH - HĐH ở tỉnh Phú Thọ


Tiểu
luận luật kinh tế
Lời nói đầu
Trong xu thế phát triển kinh tế của đất nớc, chọn loại hình kinh doanh phù
hợp với điều kiện, ý định của mình trong kinh doanh là điều rất khó. Nhng do tính u
điểm của công ty TNHH đã có nhiều ngời chọn loại hình này để khởi sự kinh
doanh. Vậy thì thủ tục để thành lập Công ty TNHH gồm những bớc nào? Thủ tục
thành lập Công ty TNHH gồm 9 bớc. Trong những bớc này nó cho chúng ta biết đ-
ợc điều lệ góp vốn, những thành viên sáng lập, khi đăng ký chúng ta đến đâu,
những ai đợc phép thành lập. Sau khi Công ty thành lập chúng ta phải đăng báo ở
đâu? Hội đồng thành viên có vai trò và chức năng gì đối với Công ty quyền và trách
nhiệm của thành viên.
Phần I
Trình tự đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu Hạn
I - Khái niệm và đặc điểm Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)
1. Khái niệm:
Theo điều 3 luật doanh nghiệp:
Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn
định, đợc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực
hiện các mục đích kinh doanh nh vậy theo định nghĩa này thì Công ty trách nhiệm

hữu hạn hai thành viên trở lên là một doanh nghiệp, là sự liên kết của hai hay nhiều
ngời bằng việc góp vồn và thông qua một biện pháp lý nhất định để nhằm mục đích
chung nào đó (Kinh doanh).
Theo điều 26 và điều 46 luật Doanh nghiệp thì :
Công ty TNHH là doanh nghiệp đợc thành lập không quá 50 thành viên và Công
ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty trong phạm vi tài sản của
Công ty.
2 . Đặc điểm :
Từ khái niệm trên chúng ta có thể đa ra đặc điểm của Co TNHH hai thành
viên nh sau:
1

Tiểu
luận luật kinh tế
- Trớc hết về chế độ trách nhiệm tài sản:
Thành viên chiu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của
doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào Doanh nghiệp. Phần vốn
góp của thành viên chỉ đợc chuyển nhợng theo điều 32 của luật Doanh nghiệp.
- Về thành viên góp vốn: Số lợng không vợt quá 50 thành viên
- Về góp vốn: Vốn diều lệ của Công ty không đợc chia thành nhiều thành
phần và mỗi thành viên chỉ có một phần vốn góp (Không nhất thiết phải bằng nhau
mà vốn góp tuỳ theo khả năng và ý trí của các thành viên. Phần góp vốn không đơc
ghi trong giấy tờ nh cổ phiếu vì vậy không đợc tự do chuyển nhợng. Nhng khi thành
lập mỗi thành viên sẽ cam kết góp vốn vào Công ty với tỷ lệ và thời hạn cụ thể. Khi
đó thành viên phải có nghĩa vụ thực hiện cam kết và khi đó họ đợc cấp một giấy
chứng nhận góp vốn ( Điều 27 luật Doanh nghiệp)
- Trong trờng hợp thành viên không thực hiện thì coi đó là các khoản nợ của các
thành viên đối với Công ty và thành viên này phải chịu trách nhiệm bồi thờng về
những thiệt hại phát sinh.
+ Huy động vốn: Không đợc phát hành các loại cổ phiếu mà chỉ đợc huy động
vốn bằng cách phát hành trái phiếu.
+ Chuyển nhợng vốn: Việc chuyển nhợng vốn chỉ đợc tự do chuyên nhợng cho
các thành viên của Công ty. Các thành viên mua theo tỷ lệ phần trăm vốn góp và chỉ
đợc chuyển nhợng ra ngoài Công ty khi các thành viên không mua hoặc mua không
hết( Điều 3 luật Doanh nghiệp)
- Về cơ cấu tổ chức quản lý:
Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên phải có: Hội đồng thành viên,
Giám đốc( Tổng giám đốc). Công ty TNHH có trên 11 thành viên phải có ban kiểm
soát, trởng ban kiểm soát do điều lệ của Công ty quyết định.
- Về quyền và các điều kiện để chia lợi nhuận cho các thành viên. Thành viên


Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền nh sau:
2

Tiểu
luận luật kinh tế
+ Đợc chia lợi nhuận sau khi Công ty đã nộp thuế và hoàn thành các nghĩa vụ
tài chính khác theo quy định của pháp luật tơng ứng với phần vốn góp vào Công ty.
+ Tham dự họp hồi đồng thành viên, tham gia thảo luận, kiến nghị, biểu quyết
các vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng thành viên.
+ Có số phiếu biều quyết tơng ứng với phần vốn góp.
+ Xem số đăng ký thành viên, số kế toán , báo cáo tài chính hàng năm , các tài
liệu khác của công ty và trích lục hoặc bản sao các tài liệu này.
+ Đợc chia giá trị tài sản còn lại của công ty tơng ứng với phần vốn góp khi công
ty giải thể hoặc phá sản.
+ Đợc u tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ, đợc quyền
chuyển nhợng một phần hoặc toàn bộ vốn góp.
+ Khối kiện Giám đốc (Tổng giám đốc) tại toà án khi Giám đốc ( Tổng giám
đốc) không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, gây thiệt hại đến lợi ích của các
thành viên đó
+ Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 35% vốn điều lệ hoặc tỷ lệ nhỏ
hơn do điều lệ công ty quy định có vốn triệu tập họp hội đồng thành viên để giải
quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.
II - Trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai
thành viên trở lên
1- Hồ sơ đăng ký kinh doanh lập theo mẫu nh sau:
1.1 Đơn đăng kí kinh doanh
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do Hạnh phúc
---------------------------------
đơn Đăng ký kinh doanh
Công ty trách nhiện hữu hạn có hai thành viên trở lên
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh .
3

Tiểu
luận luật kinh tế
Tôi là: ( ghi rõ họ tên bằng chữ hoa) ....................................................Nam/Nữ
Chức danh: ..........................................................................................
Sinh ngày: ./ ../ .. Dân tộc: .....................Quốc tịch: ..........
Chứng minh nhân dân(hoặc Hộ chiếu) số: ....................................................
Ngày cấp: / ./ ..Nơi cấp: ..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thờng trú : ..................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................
Điện thoại: ............................Fax: ......................................................
Email: .................................. Website: .............................................
Đại diện theo pháp luật của công ty .
Đăng ký kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau:
1.Tên công ty: (ghi bằng chữ hoa) ....................................................................
Tên giao dịch: ................................................................................................
Tên viết tắt: ...............................................................................................
2. Địa chỉ chủ sở chính: ................................................................................
Điện thoại: .. ...........................Fax : .......................................................
Email: ..................................Website ....................................................
3. Nghành nghề kinh doanh: ..........................................................................
...................................................................... .........................................................
4.Vốn điều lệ : . ..............................................................................................
- Tổng số: ...................................................................................................
- Phần góp vốn của mỗi thành viên đợc liệt kê Danh sách thành viên
5.Tên, địa chỉ chi nhánh :
............................................................
6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:
............................................................
............................................................
4

Tiểu
luận luật kinh tế
...................................................................... .........................................................
Tôi và các thành viên cam kết:
- Không thuộc diệnquy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp.
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/ quyền sở dụng hợp pháp của công;
- Chịu trách nhiện về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký
kinh doanh
.. .. ngày.. ..tháng ...năm ....
Đại diện theo pháp luật của công ty
(ký và ghi rõ họ tên)
Kèm theo đơn:
- ..
- ..
- ..
1.2 Điều lệ đối với công ty:
- Điều lệ công ty có nội dung theo quy định tại khoản 2 điều 10 Nghị định số
03/2000/ND- CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của chính phủ hớng dẫn thi hành một số
điều luật của doanh nghiệp nh sau:
+ Tên, địa chỉ, trụ sở chính của công ty; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại
diện (nếu có);
+ Vốn điều lệ
+ Tên địa chỉ của thành viên, phần góp vốn của mỗi thành viên
+ Quyền nghĩa vụ mỗi thành viên
+ Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát.
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×