Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu chiết tách, tinh chế một số hợp chất tự nhiên đặc trưng từ dược liệu để làm chất chuẩn phục vụ kiểm nghiệm dược liệu

•ICK • ^'A C6Nf5
KGT-TC
BO
Y Tt
iN'H KU&CN •('RONG BifeM
CAP
NHA
^nj•(k:
!
. i
fffig tl^og cSug ngih? pb'je *tj
bao
vf,
u-
»•
'.a isimg eao
sii^
kiiAe
«:diig
<^^ag
AO TONG

H0F
H«}C
CO
r.\VDi,rAs
Kc.ia.Uvotfim
Vih\
Kitns figfett^m 4hii6c
Trang
armg
Ha Noi-2010
BOKHOAHOCVAC6NGNGHB
BOYT^
CHirONG
TRINH
KH&CN TRQNG
BI£M
CAP
NHA
NlTdC
KC.10/06-10
NghiSn
cfSru vk
(mg
dyng cdng
nghf
phyc
vy bio
vf,
chftm
96c
vi
nfing cao
sdx
kbde c$ng
d6ng
BAO CAO
TONG
HOP
KtT QUA
KHOA
HQC
C6NG
NGH$
Ot
XAl/DV"
AN
D^TAI
NGHIEN
CtJtJ CHrtX
TACH, TINH CHE
MQT
S6
HQP
CHAT
TV
NHlfeN
D^C
TRlTNG
TlT DlTQC
LI?U
Bt
LAM
CHAT CHUAN
PHyC
Vy
KIEM NGHI$M
DlTQC
U$V
(MA
S6
Bt
TAI: KC.10.16/06-10)
Cor
quan chu
tri (ti
tii:
Vi$n
Kiim
nglii|m
tliu6c
Trung
inmg
Chii
Dbifm
de
tii: PGS.TS.
Trjuh
Yin
liu
mNQi-2010
w
=1
BO
KHOA HOC VA CONG NGHE
BOYTE
CHl/ONG TRINH KH&CN TRQNG
DifeM
CAP NHA
NlTCJC
KC.10/06-10
Nghien
ciru vi irng
dgng cong nghf
phyc
vu bao
vf,
chSm
sic
vi
nang cao
sire khde
cpng
ddng
BAO CAO TONG
HQfP
KET QUA KHOA HQC CONG
NGH|;
DE
TALTDy
AN
DETAI
NGHIEN
ciru
CHIET TACH, TINH CHE
MQT
S6
HQP
CHAT
TV
NHIEN DAC TRlTNG
TlT DUQC
LIEU DE LAM
CHAT
CHU
AN PHVC
vy
KIEM
NGHIEM
DUQC
LIEU
(MA
S6
DE
TAI: KC.10.16/06-10)
Chu nhiem de tai
(ky ten)
PGS.TS.
Trjnh Van
Lau
Ccr
quan
chii
tri de tai/du an:
^-{Ir^iiya
dong dau)
lUcLO udn
Ban chu
nhi?m chucmg
trinh
BQ
Khoa hpc va Cong
ngh?
(ky ten) (ky ten
vd dortg
dau khi
girl liru trie)
li
Ha Ngi-2010
•m
PHAN
A.
BAG CAO
TH6NG
KE KET QUA THIJC
HI$N
DE
TAI
PHANB
BAO CAO
T6NG THUAT
PHAN A.
BAG CAO THONG KE KET QUA
THlTC
HIEN DE TAI
VIEN KIEM
NGHIfiM
THtjQC
CQNG HOA XA
HQl
CHU NGHIA VIET NAM
TRUNG UONG
f)§c
lap -
Tir
do - Hanh
phuc
HaNqi,
ngay
30 thiing 6 nam
2010
BAO CAO TH6NG KE
KET QUA
THVC
HItN
DE
TAI/DI/AN
SXTN
1.
THONG TIN CHUNG
l.Ten
de
tii/dirin:
NGHIEN
CtlU
CHltT
TACH,
TINH CHfe
MQT
S6
HQP CHAT
TV
NHIEN DAC TRUNG
TU
DUQC LIEU DE LAM CHAT CHUAN
PHVC
vy
KIEM
NGHI$M
DlTQC
LI$U
Ma so de tai,
d\i
an: KC.10.16/06-10
Thupc:
- Chuong
trinh.'
Khoa hpc vi cong nghe phuc vu cham soc vi
bao ve
sire
khoe cpng dong KC.10/06-10
2.
Chii nhiem de
tii/dir
an:
Hp
va ten: Trjnh Van Liu
Ngay, thang,
nSm
sinh: 4/3/1951 Nam/
NO;
Nam
Hpc ham, hpc vi: Pho giao su-, Tien
si
Chirc danh khoa hpc: Nghien
cij'u
vien cao cap, Chii tjch HDKH Vien
'~'
lie
vu:
Vifn
truong Vien Kiem nghiem thuoc Trung irong
.ithoai:
To'cAirc;
043.8255742
/V/mne«g 043.8341830
Mobile: 0913235398
Fax:
043.8256911
E-mail:
tvIauvkn@hotniail.com
Ten
16 chijc
dang cong lac:
Vifn
Kiem nghiem thuoc Trung uong
Dia chi td
chijc:
48 Hai Bi Trung,
Qujln
Hoan
Kiem,
Hi Noi
Bja
chi nha rieng: So 2, Ngo 149, Phd
Dircmg
Quang Ham,
Qu^
Ciu
Giiy,
Ha
Npi
3.
To
ehirc
chii tri de
tii/dy
an:
Ten to chirc chu
Iri
de lai: Vien Kiem nghiem thuoc Trung uong.
(ViSt lat
V.KNT. T.U)
Bien thoai: 043.8252791 Fax:
043.8256911
E-mail:
vndQC(5)vnn.vn/khlhvkn(5)hn.vnn.vn.
Website:
Dja
chi: 48 Hai Bi
Trung,
Quan Hoin
Kiem,
Hi Npi.
Hp va
Ien thii
trudng lo chuc; PGS.TS. Trjnh Van
LIU
S6
tai khoan: 301.01.162.1
Ngan hang: Kho
B$c
nhi
nafrc Qu$n
Hoan Kiem, Ha Npi
TSn
CO
quan chu quin de lai: Bp V te
II.
TINH HINH THVC
HlfN
1.
Thoi gian
thyc hi|n
de
taildtf
in:
- Theo Hpp dong da ky ket: tit
ihang
1/nam
2008
dSnhJt
thang
6/nam
2010
- Thuc
tS
thuc hien: lir
thanglir
thang
1/nam
2008
dSnhdllhing
6/nam
2010
-
Dupe
gia han (neu co):
-Lan
1
lir thang nam den thang nam
-Lan2

2.
Kinh phi vi sir dung kinh phi:
a) Tong so kinh phi
th\ic
hipn:
3905,9 tr.d, Irong do:
+ Kinh phi
h6
trp lir SNKH: 2.835,5 tr.d.
+ Kinh phi tir cac nguon khac:
1.070,4
tr.d.
+ Ty le va kinh phi thu hoi doi voi du an (neu co):
b) Tinh hinh
c5p
va su dung kinh phi tir nguon SNKH
si
TT
1
2
3
Theo ke
hoaclt
Thai gian
(Thang, nam)
2007-1-2008
2009
2010
Kinh phi
(Tr.d)
1.700
970
180
Tlitfc
te
a
Thoi gian
(Thdng,
nim)
2008
2009
2010
It duffc
Kinh phi
(Tr.d)
1.190
1.480
180
Glii
chu
(So de nghi
quyet todn)
1.720,5
c) Ket qua
sir
dung kinh phi theo cac khoan chi:
Bdi
v&i
de
lai:
So
TT
1
2
3
4
5
Npi flung
ctic
khoan chi
Tra cong
Jao
dpng
(khoa hpc, pho
thong)
Nguyen,
v^t
lieu,
n5n^
lupng
Thiet bj, mdy moc
Xay
d\mg,
sira
ch&a
nho
Chi khac
Tong cpng
Theo hi hogch
Tong
1.485
t.ioo
820
685
4.090
SNKH
1.485
1.100
265
2.8S0
Nguon
khdc
820
420
Don vi
tinJt:
Tr eu dong
Thuc te
Hgt iupc
Tong
1.485
1080,4
3.905,9
SNKH
1.485
1080,4
270,1
2.835,5
Nguon
khdc
879,0
191,4
1070,4
- Ly do thay doi (neu co): Do mua
sSm
qua dau thau, kinh
phi
nguyen vat lieu thap
hon
so voi ke hoach
3.
Cac van ban hanh chinh trong qua
trinh
thuc hien de
tai/dyan:
(Liet
ke
cdc
quyet
dinh,
van bdn cua co
quan
quan ly
tic
cong
doan xdc
dinh nhiem
vu,
xet
chQn,
phe
diQ'et kinh
phi
h^
dong,
dieuchinh
(th&igian,
npidw^g kinh
phi thuc
hien
neu
co);
van bdn cua
to
chuc
chii tri
de
tai,
du
dn
(don,
kien nghi
dieu
chinh
neu co)
s6
TT
1
2
3
4
So,
th&igian
ban hanh van
ban
1840/QD-
BKHCN
05/0/2007
198/VPCT-
TCKT
30/10/2007
589/KHBT-
VKNTTW
2/11/2007
590/KHDT-
VKNTTW
2/11/2007
Ten
van
ban
Quyet djnh so 184D/QD-BKHCN ngay 05
thdng
09
Hum
2007
ciia
Bo
tmong
Bp KH&CN ve viec phe
duyet
cac to chirc, ca nhan trung
luyen
chu
Iri
thuc
hien cac de lai nam 2007
(dpt
II)
Ihupc
Chuong trinh
"Nghien ciru, img dyng va phat trien cong nghe phuc
vu bao ve, cham soc va nang cao
sire
khoe cpng
d6ng",
ma
s6
KC.10/06-10
Cong van so
198/VPCT-TCKT
ngay 30 thdng
10
nijm
2007 cua Van phong Cac chuong trinh ve viec
lap
d\r
loan ngan sach
nam
2007
Cong van so
589/KHBT-VKNTTW ngdy
2
thdngl 1
ndm 2007
ciia
Vien Kiem nghiem thudc
T.U"
ve
viec dieu chinh kinh phi
Cong van so 590/ KHDT-VKNTTW
ngdy
2
thdngl
1
ndm 2007
ciia
Vien Kiem nghiem
thu6c
T.U'
v6
viec lap du toan chi ngan sach 2007
Ghi chii
5
6
7
8
9
10
11
12
2733/QD-
BKHCN
16/11/2007
312/QD-
VKNTTW-
KHDT
1/4/2008
38/VPCT-HCTH
21/3/2008
02/4/2008
877/QD-BKHCN
20/5/2008
517/VKNTTW-
TTr
07/8/2008
1894/QD-
BKHCN
29/8/2008
668/KC.10.16/06-
10-CV
23/10/2008
Quyel
djnh
s6
2733/QD-BKHCN ngdy
16 tlwng 11
ndm 2007
ciia
Bp truong Bp KH&CN ve viec phe
duyet kinh phi 04
dd
tai, 02 du an san xuat thu
nghiem bat dau
lh\rc hipn
nam 2007
Ihupc
Chuong
trinh "Nghien ciru, img dung vd phat
Irien
cong
ngh?
phuc
vp
bao
v?,
cham soc va nang cao
sire
khoe
cpng ddng",
ma
so KC.10/06-10
Quyet djnh so
3I2/QD-VKNTTW-KHBT
ngdy 01
thdng
04 ndm 2008
ciia Vi?n
truong Vien Kiem
nghiem thuoc Trung ucmg ve viec phe duyet
c^c
ca
nhan
chii
tri de tai nhanh thupc De tai KHCN cap
nha nuoc m5 so KC.10.16/06-10
"^ghiin cii-u
chiet
tich,
tinh
cite
mgt sS hgp chat
tu-
nhien dgc
trung
tit dugc
li^u
de lam chal chuan phuc vu kiem
nghiem
dugc lieu"
Cong van so 38/VPCT-HCTH ngay
21 thdng 3
ndm
2008
ciia
Gidm doc Van phong Cac chuong trinh
trpng diem cap nha nuoc giri cac Ban chu nhiem
Chucmg trinh va cdc Chu nhiem de tdi du an ve viec
Ke hoach di cong tdc nu6c ngoai ngan han cua cdc
de tai du dn thupc cdc chuong
trinh
KH&CN trpng
diem cap nhd nuoc
Ke hoach di hpp tac quoc te nam 2008 cua Vien
Kiem nghiem thuoc Trung uong giri Ban Chu nhiem
Chuong trinh KC.10/06-10 va Van phong cac
Chuong trinh KH&CN trpng diem cap nha nuoc
Quyet djnh
s6
877/QD-BKHCN
ngay
20 thdng 5
ndm
2008 cua Bp truong Bp KH&CN ve viec cir cdc
doan di cong tdc
nude
ngoai
To trinh
s6 517/VKNTTW-TTr
ngay
7 thdng 8
ndm
2008 cua
Vipn
trucmg Vien Kiem nghiem thuoc
Trung uong giri Van phong Cdc chuong trinh trpng
diem cap nhd nuoc va Ban chu nhiem chuong trinh
KC.10/06-10 vj
viec Phe duyet
KS
hoach ddu thiu
mua sdm tai san
nam
2008
QuySt
djnh so
1894/QD-BKHCN ngdy
29
thdng S
nam
2008
ciia
Bp truong Bp KH&CN ve viec
pile
duyet ke hoach dau thau mua sam tdi sdn cho cdc de
tai thupc Chuong trinh "Nghien cuu, img dung vd
phat
Iriln
cong nghe phuc vu bdo ve, cham soc vd
nang cao
siic
khoe cpng dong", md so KC.10/06-10
Cong van
s6
668/KC.I0.16/06-10-Cy
ngdy
23
thdng
10
ndm 2008 cua Chu nhiem de tdi
KC.10.16/06-10
giri Ban
Chii
nhiem Chuong trinli
KC.
10/06-10,
van phong Cdc chuong trinh trpng
diim
cip nhd
nude
ve viec mua sam bo sung hoa
chit, nguyen lieu thuc hien de tdi.
13
14
15
16
17
18
19
20
360/VPCT-
HCTH
24/11/2008
231/VKNTTW-
KC.10.16/06-10
10/4/2009
)30/VPCT-
CTKCIO
14/4/2009
71I/QD-BKHCN
29/4/2009
174/TB-
VPCCTTD
4/5/2010
14/9/2008
15/3/2009
15/9/2009
14/4/2010
Cong vdn so 360/VPCT-HCTH ngdy 24 thdng
11
ndm 2008 ciia Giam doc
VSn
phong Cdc chuong
trinh trpng diem cap nhd nuoc giri Vien Kiem
nghiem thuoc Trung uong va
Chii nhipm
de tdi
KC.IO.16/06-10
ve
vipc
dieu chinh npi dung va kinh
phi cua
dj
tdi KC.10.16/06-10
Cong vdn so
231/VKNTTW-KC.10.16/06-10
ngay
10
thdng
4
nSm 2009 ve ke hoach mua sim nguyen
lieu, h6a chit
phpc
vu nghien ciru nam 2009
ciia ih
tdi KC.10.16/06-10
Cong van so
130/VPCT-CTKClO
ngdy 14
thdng
4
ndm
2009 cua Van ph6ng cdc chuong trinh trpng
diim
cap nhd nu6c ve vice cung cip thong tin xay
difng
bdo cdo
giifa
ky Chucmg trinh KC.10/06-10
Quyat
djnh so
711/QB-BKHCN
ngdy 29
thdng
4
ndm
2009 ve
vipc
phe
duypt
phe duyet ke hoach ddu
Ihdu
mua
h6a
chit,
vdt
tu cho ii tai KC.10.16/06-10
thupc Chuong trinh "Nghien ciru, img dung vd phdt
trien cong nghe phuc vy bao ve, cham soc vd nang
cao sire khoe cpng dong", ma so KC.10/06-10
Thong bdo xet duyet quyet todn ngdn sdch nam
2009,
de tdi "nghien cim chiet tach, tinh
chS
mpt
s6
hpp chdt tu nhien ddc tnmg tir
dupe
lieu de ldm chdt
chudn phuc vu kiem nghiem
dupe
lieu"
Bdo cdo djnh ky, Ky
1
ngdy
14
thdng 9
nam
2008
kem Bien bdn kiem tra djnh ky vd vdn bdn xdc nhan
cdc npi dung

hodn thdnh cua Bp KH&CN
Bdo cao djnh ky, Ky
2
ngay
15
thdng
3
nam 2009
Bdo cao djnh ky, Ky
3
ngay
15
thang 9 nam 2009
kem Bien bdn kiem tra djnh ky vd van ban xdc nhdn
cac npi dung da hoan thanh cua Bp KH&CN
Bdo cdo djnh ky, Ky
4
ngay 14 thdng 4 nam 2010
kem Bien bdn kiem tra djnh ky vd van bdn xac nhan
cdc npi dung da hoan thdnh cua Bo KH&CN
13
14
15
16
17
18
19
20
360/VPCT-
HCTH
24/11/2008
231/VKNTT\V-
KC.10.16/06-10
10/4/2009
130/VPCT-
CTKCIO
14/4/2009
711/QD-BKHCN
29/4/2009
174/TB-
VPCCTTD
4/5/2010
14/9/2008
15/3/2009
15/9/2009
14/4/2010
Cong van so 360/VPCT-HCTH ngdy 24 thdng
11
ndm 2008
ciia
Giam doc Van phong Cdc chuong
trinh trpng diem cap nhd nuoc gui Vien Kiem
nghiem thuoc Trung ucmg va
Chii nhipm
de lai
KC.10.16/06-10 ve
viec
dieu chinh npi dung va kinh
phi cua de tdi KC.10.16/06-10
Cong
van so 231/VKNTTW-KC.10.I6/06-10 ngdy
10 tlidng
4 ndm 2009
vj kS
hoach mua sim nguyen
lipu,
h6a chat phye vy nghien ciru ndm 2009 ciia
dl
lai KC.10.16/06-10
Cong van so
130/VPCT-CTKCIO
ngdy
] A thdng
4
ndm
2009
ciia
Van ph6ng cdc chuong trinh trpng
diem cap nhd nu6c ve
vi^c
cung cdp thong tin xay
dyng bdo cdo
giCta
ky Chucmg trinh KC.10/06-10
Quyjt
djnh so
711/QD-BKHCN
ngdy 29
thdng
4
ndm
2009 \e
vipc
phe
duy?t
phe duyet kl hoach diu
thiu mua h6a chit,
vdt
tu cho dl tdi
KC.
10.16/06-10
thupc Chucmg trinh "Nghien cim, img dung vd phdt
men cong nghe
phyc
vy bdo ve, cham soc vd nang
cao
sire Idioe
cpng dong",
ma
so KC.10/06-10
Thong bdo xet duyet quyet todn ngdn sdch nam
2009,
de tai "nghien cuu chiet tach, tinh
chi
mpt
s6
hpp chdt tu nhien dac tnmg tir dupe lieu de
lam
chit
chudn phyc vu kiem nghiem duoc lieu"
Bdo cdo djnh ky, Ky
1
ngdy
14
thdng 9
nam
2008
kem Bien bdn kiem tra djnh ky vd van bdn xdc nhdn
cdc npi dung da hoan thdnh
ciia
Bp KH&CN
Bdo cdo djnh ky, Ky
2
ngay
15
thdng
3
nam 2009
Bdo cdo djnh ky, Ky
3
ngdy
15
thang 9 ndm 2009
kem Bien bdn kiem tra djnh ky vd van ban xdc nhdn
cdc npi dung

hodn thanh
ciia
Bp KH&CN
Bdo cao djnh ky, Ky 4 ngdy
14
thdng 4 nam
2010
kem Bien bdn kiem tra djnh ky vd van bdn xdc nhdn
cdc npi dung da hodn thdnh
ciia
Bo KH&CN
Van ban lien quan
den nghiem
thu trung gian,
nghiem
fhu cap
co sa
va hoan thien sau
nghigm
thu cap
co'
sff
s6
TT
21
22
23
24
25
26
27
28
So,
thoi gian ban
hanh van ban
787/QB-
VKNTTW-
KHDT
27/10/2009
268/QB-
VKNTTW-
KHflT
09/04/2010
19/5/2010
353/QB-
VKNTTW-
KHBT
01/06/2010
17/06/2010
17/06/2010
17/06/2010
123I/QD-
BKHCN
16/7/2010
Ten van
ban
Quyel
djnli
so 787/QB-VKNTTW-KHDT
ciia
Vien
trucmg Vien KN thuoc TW ve viec thanh lap Hpi
dong danh gid nghiem thu cdc dl tdi nhdnh
ciia
De
lai cip Nhd nuoc,
ma
so
KC.
10.16/06-10
kem
Iheo
Bien ban
ciia
Hpi dong ddnh gid nghiem thu cdc de
tdi nhdnh
Quyet djnh s6 268/QB-VKNTTW-KHBT
ciia
Vien
truong Vien KN thuoc TW ve viec thdnh lap Hpi
dong ddnh gid nghiem
Ihu
de tdi nhdnh
ciia
De tdi
cdp
Nhd nuoc, ma s6
KC.10.16/06-10
kem theo Bien
bdn cua Hpi dong ddnh gid nghiem thu de tai nhdnh
Nhdn xet ciia to chirc thuc
hipn
de tdi du dn
Quyet djnh so
353/QB-VKNTTW-KHBT ciia
Vien
Inrong
Vien
ICN
thuoc TW ve viec thanh lap Hpi
dong KHCN cdp co so ddnh gid nghiem thu De tdi
cdp Nhd nuoc, ma so
KC.10.16/06-10
kem theo Bien
bdn ddnh gia cap co so ket qua de tdi KHCN cap nha
nuoc
Bdo cao ve viec hoan thien ho so ddnh gid cap co sir
Danh sdch tdc gid thuc hien de tdi KHCN/Du dn
SXTN cip nhd nude
Ddnh gid
ciia
to chue thuc hien de tdi du dn
Quyet djnh so
1231/QB-BKHCN
ngay
16
thdng 7
nam
2010 ciia
Bp trudng Bd KHCN ve viec thdnh
lap HD KH&CN cap nhd nude vd
Id
chuyen gia
ddnh gid nghiem thu de tdi cap nha
nude
ma sd
KC.10.I6/06
-10,
thudc Chuong trinh KC.10/06-
10.
Ghi chu
Nghi?m
thu
08 nhdnh:
1,2,3,5,7,8,9
Nghiem thu
nhdnh 4
Nghiem thu
ngay
10/6/2010
4.
To chiic phoi hop
thut
Sd
TT
1
2
3
Ten id chiic
dang ky theo
Thuyit minh
TruoTig
DH Dugc
HN
Vien Hoa hgc
cSc
hop chat thien
nhien. Vien
KH&CN Viet
Nam
Vien Dugc lieu
hifn
de tai, dy an:
Ten to
chiic
dd
tham gia thuc
hi^n
Truong DH Dugc
HN
Vien Hoa hpc cac
hgp chat thien
nhien, Vien
KH&CN Viet
Nam
Vien Dugc lieu
A'fl/
dung
tham gia chu
yeu
Chiet
xuat.
phan lap, tinh
che,
xay
d\mg
bgdii lieu
chuan va dieu
che
2,0
g
Connessin va
2,0
g
Kaempferol
Chiet xuat,
phan lap, tinh
che,
xay dung
bo du lieu
chuan va dieu
cU
2,0
g
Holothurin B
va
2,0
g
Malloapelta B
Chiet xuat,
phan lap, tinh
che,
xay dung
bpdulieu
chuan va dieu
chi
2,0
g
Silybin va 2,0
g Phyllanthin
Sdn
phdm
chu yeu dat
duQ'C
- Quy trinh
chiet xuat
- Quy trinh
phan lap
- Quy trinh
tinh che
- Bg
do-lieu
chuan
-2,0g
Connessin va
2,0
g
Kaempferol
CO
dg tinh
khilt >
95%
- Quy trinh
chiet xuat
- Quy trinh
phan lap
- Quy trinh
tinh che
- Bg du lieu
chuan
-2,0g
Holothurin B
va 2,0 g
Malloapelta
B
CO
do tinh
khilt
>
95%
- Quy trinh
chiet xuat
- Quy trinh
phan lap
- Quy trinh
tinh che
-
Bgdulieu
chuan
-2,0g
Silybin va
2,0
g
Phyllanthin
CO
dg linh
khilt
>
95%
Ghi
chu*
• Ly do thay doi (neu co):
5. Ca nhan tham gia thuc hien de tai, dy an:
(NgifOi tJiam
gia
thirc
hien de tdi
thugc
to
ch'tc
dm
tri
va ca quan phoi hop,
iiliong
qud
10 ngudi
lie
ca
elm nhi^m)
PGS.TS. Trjnh Van
L3u
TS.
Nguyen Van Tuu
TS.TrJnVift
Hiing
- Chu nhiem de tai
-
Chii nhipm
de tai nhdnh 1
- Thu ky
de
tai,
Chu nhiem de tdi nhanh 2
TS.
Doan Cao
So'n
-
Chii nhipm
de tai nhdnh 3
ThS.
Nguyen Thj Kim Thanh - Chu nhiem dl lai nhanh 4
GS.TS.
Pham Thanh Ky -
ChO
nhiem dl lai nhanh 5
PGS.TS. Thai Nguyen Hung Thu - Chu nhiem dl tai nhdnh 6
PGS.TS. Phan Van
Kiim
TS.
Trjnh Thj Diep
TS.
Le Viet Diing
Chii
nhieni cac nhanh de
t^i
Nhanh 1 Chii
nhifm
- Chu nhiem de lai nhanh 7
- Chii nhiem de tai nhanh 8
- Chu nhiem de tai nhdnh 9
TS.
Nguyen Van Tuu
"NGHIEN CUU CHIET TACH, TINH
CH6
NUCIFERIN
TU'
LA
SEN
OS
THI6T
LAP CHAT CHUAN
PHUC VU KIEM
NOHljM
DU'OC
LI$U"
Nhanh 2 Chii nhiem TS. Tran Viet Hiing
"NGHIEN
OJ'U CHlfeT
TACH, TINH
CHfe
LINARIN
TU'
COc
HOA DE
THI6T
LAP
CHAT CHUAN
PHgC VU KIEM
NGHIfM
DU'OC
LlfU"
Nhanh 3 Chii nhiem TS. Doan Cao Son
"NGHIEN CU'U CHIET
TACH,
TINH CHE ACID CHLOROGENIC
TU'KIM
NGAN HOA HOA DE
THI6T
LAP CHAT CHUAN PHUC VU
KlfeM NGHIfM
DUOC
LI$U"
Nhanh 4 Chu
nhi?m
ThS. Nguyen Thj Kim Thanh
"NGHIEN
CUU THI6T
LAP
10
CHAT
CHUAN CHltTTU'DU'OC LI$U
(ACID CHLOROGENIC,
CONESSIN.
HOLOTHIRIN
B, KAEMPFEROL, LINARIN, MALOAPELTA B, MYRICETIN,
NUCIFERIN,
PHYLANTHIN, SILYBIN"
Nhanh 5 Chu
nhifm
GS.TS. Pham Thanh Ky
"NGHIEN CU'U
CHlfiT
TACH,
TINH CHfi
MYRICETIN
TU'CHt
DAY
Dt THifeT
LAP CHAT CHUAN
PHUC
VU
KI£M
NGHI$M DUOC
LI$U"
Nhdnh 6 Chii
nhi|m
PGS.TS. Thai Nguyin Hiing Thu
"NGHIEN
CUU
CHI6T
TACH,
TINH
CH£
KAEMPFEROL TU'DON LA
00
VA CONESSIN
TU'MU'C
HOA
TRANG
D6
TH|£T
LAP
CHAT
CHUAN
PHUC
vu
KIEM NGHIEM DU'OC
LI$U"
Nhanh 7 Chii nhiem PGS.TS. Phan Van Kiem
"NGHIEN
CUU
CHlfiT
TACH,
TINH CHfi
HOLOTHURIN
B TU'
HAI
SAM VA
MALLOAPELTA
B
Til
BUM
BUP
Bt THI6T
LAP
CHAT CHUAN
PHUC VU
K|6M
NGHIEM DUOC
LIEU"
Nhanh 8
ChO nhipm
TS. Trjnh Thj
Di?p
"NGHIEN
cim CHlfeT
TACH,
TINH
CHt
SILYBIN
TU'CtJC
GAI DE
THIET LAP
CHAT CHUAN
PHUC
VU KlfiM
N0HI$M
DU'OC
LI$U"
Nhanh 9 Chii nhiem TS. Le Viet Dung
"NGHIEN CUU
CHlfiT
TACH,
TINH
CHfe
PHYLLANTHIN TU'DON
DI$P
HA
CHAU
OANO
OE
THIET LAP
CHAT CHUAN
PHUC
VU
KIEM NGHIEM DUQC
LlfU"
5(5
TT
1
2
3
%
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
Ten
cd nhdn
dang ky theo
Thuyet minh
Trinh Van Lau
Nguj'en
Van
Tuu
Tran Viet Hung
Doan Cao Son
Pham Thanh Ky
Thai
Ng.H.
Thu
Phan Van Kiem
Ten cd nhdn dd
tham gia thuc
hien
Nguyen V. Tuu
Tran
Vi?i
Hiing
Do
T.NggcLan
Tran Viet Hung
Vu
T.Nguyet
Minh
Doan Cao Scm
Tran Th.H.Anh
Le Thi Thu Hien
Pham Thanh Ky
Tran Viet Hung
Vu
Hucmg
Thuy
Thai Ng.H. Thu
Nguyen Thai An
Hoang Tuyet
Nhung
Ng.
Viet Than
Hoang Lan
Nhung
Ng.T.Thu
Hucmg
Phan Van Kiem
Nguyen Hoai
Nam
Ngi
dung tham
gia chinh
Chu nhiem DT
CNDT nhdnh 1
Thuc hien de tai
nhanh 1
Thuky
de tai,
CNDT nhanh 2
Thuc hien de tai
nhanh 2
CNDT nhanh 3
Thuc hien de tai
nhanh3
CNDT nhanh 5
Thuc hien de tai
nhanh 5
CNDT nhanh 6
Thuc hien
detai
nhanh 6
CNDT nhanh 7
Thuc hien de tai
nhanh 7
Sdn
phdm
chu yeu dat
duoc
QT
chiel,
phan lap, linh
che,
bg
du"
lieu va 2,0 g
nuciferin ham
lucmg > 95%
QT chiet,
phan lap, tinh
che,
bg du
lieu va 2,0 g
linarin ham
lugng > 95%
QT chiet,
phan lap, tinh
che,
bp du
lieu va 2,0 g
a. chlorogenic
ham lugng >
95%
QT chiet,
phan lap, tinh
che,
bg du
lieu va 2,0 g
myricetin ham
lugng > 95%
QT chiit,
phan lap, tinh
che,
bg du
lieu va 2,0 g
conessine, 2,0
g kaempferol
hamlugng
>
95%
QT chiet,
phan lap, tinh
che,
bg
dii
lieu va 2,0 g
holothurin B,
2,0
g
malloapelta B
ham lugng >
95%
G/ii
chii*
14
15
16
17
18
19
20
Nguyen
T.Kini
Thanh
Trjnh Thj Diep
Le
Vi?t DQng
Ng.TK Thanh
Tran Hong Anh
Luc Thi Van
Cao Nggc Anh
Nguyen Thi
Duy
en
Gian Thi Lan
Trjnh Thj Diep
Le Viet Dung
CNDT nhdnh 4
Thuc hien de lai
nhdnh 4
Thiel
lap va
danh gia
10
chat chuan
- Ly do thay doi ( neu c6):
6.
Tinh hinh
hgp tac quoc te:
So
TT
1
Tlieo
ke hogch
(Ngi
dung,
th&igian,
kinh
phi,
dia
diem,
ten td
cliuc
hgp
tdc,
sd
dodn,
so lugng ngudi
tham gia )
Ngi dung:
Hijc l?p
va trao doi
kinh nghiem ve phuang phdp
chiet tach, linh che hop chat tu
nhien tir duac lieu
Thai
gian:
\ -14/6/2008
Kinh
phi: 70.000.000 VND
Bia
diem:
Bac
Kinh, Trung
Quoc
Ten Td chuc: Vien KN
thuSc
va sinh pham y te CHND
Trung Hoa
So doan:
01
So
ngu&i:
02
Thtfc
te
dgi
dugc
(Ngi
dung,
th&igian,
kinh
phi, dia
diem,
ten td chuc hgp
tdc,
sd
dodn,
so lugng
ngu&i tham
gia j
Ngi dung: Hoc lap va trao doi
kinh nghiem ve phuong phap
chiet tach, linh che hop chat lu
nhien tir duoc lieu
Th&ieian: 16/10 - 8/11/2008
Kinh
Dili:
75.093.800 VND
Bja
diim:
Bac Kinh, Trung
Quoc
Ten To chuc: Vien KN thuoc
va sinh pham y te CHND Trung
Hoa
So dodn:
01
SS
ngu&i:
02
Ghi
chu*
- Ly do thay doi (neu cd):
- Thay doi ve thcri gian do phia Trung Quoc khong tiep nhan doan vao trong thcri
gian
diin
ra ThS van hpi Bdc Kinh 2008.
- Thay doi ve kinh phi do su chenh
lech
sau;
Sil
1
2
3
4
5
Noi dung chi
Ti^n ve may
bay:
1.030 USD
Ti^n
taxi
III
san bay
v^
160
USD
Tiin
an;
$1,540
Tiin
6;
SI.560
Tiin
mua bao
hilm;
$60/S34,56
noi
0;
Quyel loan duoc
duyfel
1.1.«0.600
2.696.000
25.949.000
25,764.400
0
Thuc chi
19.588.800
2.696.000
25.949.000
26.286.000
574.000
Chenh lech
-3.998.200
0
0
-521.600
-574.000
Do khi xdy
d\mg
de cuong vd
l§p dif
todn chua luong tru6c bien dpng ty gid ngoai te nen
ty gid o thoi diem lap
d\l
todn
Id:
1
USD =
16.092
ddng, thuc te
6 thcri
diim di nuoc ngodi
ty gid
Id:
1 USI3
=
16.850
dong vi vdy kinh phi dodn ra hien tai dang con 5.093.800
dSng
chua dugc quyet toan.
7.
Tinh hinh to chirc hoi thao,
hgi
nghj;
Sd
TT
1
2
3
Theo ke
hogch
(Ngi dung, thai gian, kinh phi,
dia diem )
Npi
dung: Chiet xuat, phan lap va
tinh che cac hpp chat tu nhien dac
trung tir
dupe
lieu
Th&igian
dtrkien:
01/2009
Kinh
phi: 15.000.000 VND
Bia diim:
VKNT.TLT
Noi dung: Phan tich du lieu
chuan lien quan den cau
true
va
dinh danh hgp chat tu nhien dac
trung tir
dupe lieu
Th&igian
dukien:
06/2009
Kinh
phi: 15.000.000 VND
Dia diem:
VKNT.TU'
Npi dung:
Thiet lap chat chuan doi chieu
hoa hgc tir hgp chat tu nhien dac
trung tir
dupe
lieu
Th&igian
dukien:
06/2009
Kinh
phi:
22.500.000 VND
Dia diem: VKNT.TU'
Thuc te dat
dirprc
(Noi
dung,
thoi gian,
kinh
pJii,
dia diem )
Npi
dung: Chiet xuat, phan
lap
va tinh che cac hpp chat
tu nhien dac trung tir
dupe
lieu
77(07
g/a/i:
03/2010
Kinh
phi:
15.000.000 VND
Dia diem:
VKNT.TU"
A'^j
dung: Phan
tich
du lieu
chuan lien quan den cau
true
va dinh danh hgp chat lu
nhien dac trung tir
dupe lieu
Tii&igian:
OVIOIO
Kinh
phi: 15.000.000 VND
£>/a^/tfm;
VKNT.TU'
Npi dung:
Thiet lap chal chuan doi
chieu hoa hpc tir hgp chdt
tu nhien dac trung lir dupe
lieu
Th&igian:
03/2Q\0
Kinh
phi:
22.500.000
VND
Bia diim: VKNT.TU'
Ghichu*
Ly do thay doi (neu co); Thay doi ve thcri gian
16
chirc (mupn hon so voi du
kien) vi cac ly do;
+ Tai thai diem
dir
kien hoi thao chua du noi dung
+ Bo sung them noi dung hoi thao
+ Ngoai ra cac ly do khac lien quan
din ti6n dp
cdp kinh phi,
Ihanh
phdn
tham gia bdo cao,.,vv.
8. Tom tat cac ngi dung, cong viec chii yeu:
(Neu tgi
miic
15 cua thuyet minh, khong bao gom:
Hgi
thao
klioa
ligc,
dieu tra
kitdo
sdt trong
nu&c
vd nuoc ngodi)
So
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cdc ngi dung, cong
vigc
chdyeu
(Cdc moc ddnh gid
ciiu
yeu)
Quy
trinh
chiet xuat
10 hgp
chat
Quy trinh phan lap
10
hgp chat
Quy trinh tinh
che
10 hgp chat
Bg dir lieu chuan ciia
10
hgp chat
Tieu chuan chat
lugtig (10
Protocol ddnh gid
10
chat chuan)
Ket qua kiem nghiem va phieu KN
10 chat chuin DCHHQG
Bao cao ket qua danh gia lien
phong TN chat chuin DCHHQG
Tai lieu chuyen khao
Van bdng
sof hiin
tri tue
10
san
pham chat chuan DCHH Quoc gia
San pham ong chuan DCHHQG
Th&i gian
(Bat
ddu,
ket thuc
-
tildng

nam)
Theo ke
hoach
05/2008
07/2008
09/2008
04/2009
11/2009
11/2009
11/2009
01/2010
01/2010
04/2010
Thuc te dat
dugc
05/2008
09/2008
11/2009
04/2009
12/2009
12/2009
12/2009
06/2010
04/2010
03/2010
Ngudi,
CO
quan
thtfc hifn
VKNTTW
VDL
VHHHCTN
TBHDHN
VKNTTW
VKNTTW
VKNTTW
VKNTPHCM
VKNTTW
TDHDHN
VKNTTW
VKNTTW
VKNTTW
VDL
VHHHCTN
TDHDHN
VKNTPHCM
Vien Kiem nghiem Thuoc Trung uang
Vien
Dupe
lieu
Vien Hoa hpc hpp chat thien nhien
Trucmg DH
Dupe
Ha Npi
Vien Ki
jm
nghiem thuoc TP Ho Chi Minh
• Ly do thay doi (neu co):
111.
SAN PHAM KH&CN CUA OE
TAI,
DV
AN
1.
San
phSm
KH&CN da tao ra;
a) San pham Dang
I;
SS
TT
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ten san phdm vd
chi tieu chat lupng
chdyiu
Muoi chat chuan doi
chieu h6a hgc quoc
ii»
(DCHHQG),
mil
chit
1.000
mg
Acid Chlorogenic
Conessin
Holothurin
B
Kaempferol
Linarin chudn
Malloapelta B
Myricetin
Nuciferin
Phyllanthin
Silybin
Chi tieu chat lugng
cbii yeu
Acid Chlorogenic
Conessin
Holothurin B
Kaempferol
Linarin chuan
Malloapelta B
Myricetin
Nuciferin
Phyllanthin
Silybin
Bon
vj do
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
So lugng
50 lp
X
20 mg/lg
50 lo
X
20 mg/lg
50 lp
X
20 mg/lp
50 Ip
X
20 mg/lp
50 Ip
X
20 mg/lp
50 Ig
X
20 mg/lp
50 lg
X
20 mg/lg
50 lp
X
20 mg/lg
50 lo
X
20 mg/lo
50 lp
X
20 mg/lo
50 lp
X
20 mg/lp
50 lo
X
20 mg/lo
50 lo
X
20 mg/lp
50 Ig
X
20 mg/lo
50 Igx
20 mg/lp
50 lg
X
20 mg/lp
50 lg
X
20 mg/lp
50 lg
X
20 mg/lp
50 lg
X
20 mg/lp
50 lp
X
20 mg/lp
Theo ki
hogch
10 chat X
1.000 mg =
10.000
mg
(500 lg,
20 mg/lg)
nhu
k.hoach
-nt-
-nt-
-nt-
-nt-
-nt-
-nt-
-nt-
-nt-
-nt-
Tinh khiet >
95,0 %
> 95,0 %
> 95,0 %
> 95,0 %
> 95,0 %
> 95,0 %
> 95,0 %
> 95,0 %
> 95,0 %
> 95,0 %
> 95,0 %
Thuc le
dgi
dugc
10 chat
X
1.000
mg =
10.000 mg
(500 lg,
20 mg/lg)
dat yeu cau
50 lg
59 Ig
60
lo
50
Ig
61 Ig
61
lg
SOIg
50 lg
50 lg
SOIg
dat yeu cau
99,97 %
97,80 %
96,17 %
95,21 %
95,10%
99,93 %
99,69 %
100,11%
99,97 %
100,15%
- Ly do thay doi (neu co);
14
b) San
pham Dang II:
Sd
TT
1
Ten sdn phdm
10 quy trinh
chiet tach
vk
tinh che
tirouc
uTigvM
10 chal
chufin
10
quy trinh chiet
xuat
10 quy trinh phan
1?P
10
quy trinh phan
lap
Yeu cdu khoa hpc
cdn dgt
Theo
ke hoach
C^c
quy trinh
dupe
mo ta chi tiet, ro
rang
\k
khoa hpc.
phii
hgp vai dieu
kien
\'cri
trang thiel hi cua co so va
tinh tien lien
Iren
the
gioi.
Su dyng
dung moi it dgc hai. Cho san pham
on djnh ve so lugng (hieu
suai)
va
chSt
lupng
(d^t
dugc dg tinh khiet
t6i thieu 95%)
Su dung dung moi it dgc hai. Quy
trinh on dinh ve
hieu
suat chiel va
cho san pham
it
lap chat.
Sii
dung dung moi it dgc hai. Phan
lap dugc hpp chat co dp tinh khiet
80
% tro Ien
Quy trinh su dung cac ky thuat tinh
che tien tien, tao ra san pham on
dinh ve chat lupng va dat
dupe
dp
tinh khilt
l6i thi^u
95 %
Thyc te
dat
dygrc
Da tham
djnh, dat
yeu cau
Dat yeu cau
Dat yeu cau
Dat yeu cau
Ghi
chu
- Ly do thay doi (neu co);
c) San pham Dang
111;
sS
TT
1
01
02
03
04
Ten san
phSm
Bai bao khoa hgc
Nghien cim chiet xu
nuciferin tu la sen (F
vu kiem
nghiem
dug
Yeu cau khoa hgc
can dat
Theo
ke hoach
10
bai
tren
cac tap
ctii
KH
chuyen
nganh
Thvcte
dat dugc
18
bai
il,
phan lap, tinh che va nhan dang
olium
nelumbilis) lam chit chuin phuc
c lieu (D3 dang)
Nghien
cii-u chiSl
tach silybin
til
qua
ciic
gai silybum
marianum (L). Gaertn. lam chit chuan (Da
dSng)
Nghien
cOru chiSl
tach va linh che phyllanthin lir cay
digp
Ha
Chau Ding Phyllathus amarus Schum et Thonn
(Da dang)
Nghien cuu
chi6t
xu^l,
phan lap, linh che va nhan dang
Myricetin lir
14
Che Day lam chat chuan phuc vu
kijm
nghiem
dugc lieu
(d£ dSng)
Sd luang, nai
cong bo
(Tgp
chi,
nhd xudt
bdn)
Tgp
chi
Kiem
nghiem
thudc,
.w
3A-2008
Tgp
chi
Kiem
nghiem
Ihudc,
.so
3A-2008
Tgp
chi
Kiem
nghiem
thudc,
.so
3A-2008
Tgp
chi
Kiem
nghiem
thudc,
sd 1-
2010
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Xay dung va
iham
dinh phuong phap HPLC dinh lupng
nuciferin trong nguyen lieu (da dang)
Nghien cuu dinh lupng Nuciferin trong
la
sen va mgt so che
ph^m tiJr
la sen
bang
HPLC (da giri)
Nghien cuu chiet xuat, phan lap va linh
ch§
acid chlorogenic
lir cay
K.im
Ngan Hoa (da dang)
Djnh lupng kaempferol chiet xuat tir don la do bing phucmg
phap
sac
ky long hieu
nSng
cao (d3 dSng)
Development of
a
chromatographic
fingerprint
for the
quality control of
Mallolus
apella by using LC-DAD-ION
trap MS with malloapelta
B
as marker compound (da
dSng)
Development of
a
chromatographic fingerprint for the
quality control of
Mallolus apelia
by using LC-DAD-ION
trap MS with malloapelta
B
as marker compound (submit
and revised)
Xac djnh holothurin B trong dich chiet loai Holothuria
scabra
bing s4c
ky long cao ap ket
n6i
voi khoi pho (da
dang)
Study of isolation and purification often chemical standards
for herbal product quality control (da dang)
Nghien cuu chiet xuit, phan lap, tinh
che
va nhan dang
nuciferin tir la sen
{Folium nelumhinis)
lam chat chuan phuc
vu kiem nghiem dugc lieu (da dang)
Research on extraction and isolation and purification of
nuciferine,
linarine,
chlorogenic acid
and
myricetine
from
medicinal plantes to establish the reference standards (da
dana)
Study on extraction and isolation of kaempferol from leaves
of
Excoecaria cochinchinensis
lour, Euphobiaceae and
Conessin from stem bark of
Hollarrena antidysenterica
(L.)
wall
to be used as reference standard for quality control of
some medicinal herbs and herbal products (da dang)
Nghien cuu
chiSt xuSt
tinh che kaempferol tir cay dan la do
dl
lam
chit
d6i
chiiu trong
kiim
nghiem (da giri)
Tgp
chi
Kiem
nghiem
thuoc.
.so
l-
2010
Tgp
chi
Kiem
nghiem
thuoc,
2010
Tgp
chi
Kiem
nghiem
thuoc,
sC)
2
-2010
Tgp
chi
Kiem
nghiem
thuoc.
so 2
-2010
Tgp chi hoa hoc
Journal
of Organic
Chemistry Insight
Hoi nghi KH -
Nghien
cuu
KH
phuc vu dao
tgo
va
phdi trien kinh
te -
van hoa - xa hpi
giai
doan hien
nay,
Dgi
hpc
suphgm
11,
Ha Npi (2009)
Hpi
nghi HOPE
Meetings
2009"
do
Japan Society for
the
Promotion
of
Science
(JSPS),
Hakone,
Japan
Hpi nghi
khoa
hpc
cdn bp tre nganh
Iwa
hpc;
Tgp chi
H()a
hpc,
so dgc
bi$t2A'2009,
T.47
Pharma indochina
VJ (2009)
Pharma indochina
Vi
(2009)
Tgp
chi
dmrc Iwc
Ly do thay doi (neu c6);
) Thong ke danh muc san pham KHCN da dugc irng dung vao
ihuc IS
Sd
TT
1
2
Ten
ket qud
da dugc
trng
dung
Th&i
gian
Bja diem
(Ghi ro
ten,
dia
chi noi ung
dung)
Kit qua
sabg
!.
D4nh
gia ve hi|u qua do de
t&i,
dy in mang lai:
i)
Hieu
qu^
\i
khoa hgc va cong nghe;
(Neu ro danh muc cong
nglie
vd muc dg ndm
vihig,
ldm chu, so sanh vdi trinh
do
cdng nghe so voi khu vuc vd the giai )
Lan dau lien 10 chat chuan DDVN co nguon goc tir dugc lieu dugc thiel lap
6 Vigl
Nam mgt
cich
bai ban va khoa hgc vcri so lugng
dij
1cm,
16
2,0 g
tuong ung
vdi
100 lg 20,0 mg, dap ung nhu cau kiem tra chat lugng dugc
li$u
lai
Vi6n
Kiem nghiem thuoc Trung uong va co
th^
cung cap cho cac don
vi nghien cuu va kiem nghiem khac.
Da nam dugc co ban ky thuat chiet chat, phan lap, linh che va thiel lap bg du
lieu nhan dang chal dac trung lit dugc
lieu,
thu dugc chat doi chieu co dg
tinh khiet tuong duong voi chat chuan quoc gia Trung Quoc, noi co trinh dp
thiit lap chuin lien li
Jn
nhit trong khu vuc va tuong duong voi cac chat
chuan tren the gioi (do tinh khiet > 95,0 %
b) Hieu qua ve kinh te xa hpi;
(Neu ro hieu qud ldm
Igi
tinh bdng lien du kien do de tdi, du dn tgo ra so vol cdc
sdn
phdm ciing logi tren thi tru&ng )
San
xu§l
dugc va
chii
dgng ve chat chuan, gop phan vao cong lac tieu chuan
hoa va
kiim nghipm
chat lugng dugc lieu va thuoc lir dugc lieu.
Tilt kiem dugc khoan ngan sach mua chat
chuan Vol
gia mua chat chuan
tinh trung binh 200
USD/lg,
vay se tao ra dugc;
10
chit X
50 lg
X
200 USD = 100.000 USD tugng duong
1.900.000.000 VND
(Mgl
ty chin tram
trifu
dSng Viet Nam)
17
18
19
2
Dinh lugng kaempferol trong mgt so dugc lieu
bang sSc
ky
long hieu nang cao (da dang)
Nghien cuu chiet xuat linh che conessin lir mirc hoa
lr3ng
de
lam chat doi chieu trong kiem nghiem (da
d3ng)
Xay dyng va tham dinh phucmg
phip
dinh lupng linarin
bang HPLC
Tai
lifu
chuyen
khao
01 Tii li^u
Hoan thanh
01
TLCK,
Phuong phdp
chiet,
phan
lap,
tinh
cbi,
nhgn
dgng
vd thiet lap
chat
chudn
la
chat dgc
trung
tie dupe
li^u.
Tgp
chi
dupe
hpc
.s6
06/2010
Tap
chi duvc
h()c.
.sd
03/2010
Hpi
nghj phdn
tich
loan
qu()c
ldn thu 3
Nghiem Ihu
tgi
DH
Dmrc HN
d)
Ket
quS
dao
tao;
s6
TT
1
2
Cap
ddo
tgo,
Chuyen
nganh
dao tgo
Thac sy
Thac
sT dupe
hgc,
DH
Dupe
HN
Thac
sT dupe
hpc,
DH Duac HN
Thac
si
dugc hpc,
Hgc Vien Quan Y
Thac
SI dupe
hpc,
DH
Dupe
HN
Thac
sT
hoa hgc,
Dai
hpc
QG
Ha Ngi
Thac
sT dupe
hgc
DH Duoc HN
Tien sy
Tien
sT dupe
hpc
DH Duoc HN
So lupng
Theo ke
hoach
03
01
Thuc te dat
6ugc
06
(I) Vu Huong Thuy
(2) Hoang Lan Nhung
(3)
Ng.
T. Thu Huong
(4) Le Thi Thu
Hiin
(5)
06
Thi Nggc Lan
(6) Vu T. Nguyet Minh
01
Hoang Tuyet Nhung
Ghi chii
(Thdi gian ket
thuc)
Bao
v?
thanh
cong 12/2008
Bao ve thanh
cong 08/2009
Bao ve thanh
cong 09/2009
Bao ve thanh
cong 12/2009
Bao ve thanh
cong 12/2009
Du kien bao ve
10/2010
Du kien bao ve
12/2010
-
L^
do thay doi (neu co);
d) Tinh hinh dang ky bao hg quyen so
hUu
cong nghiep, quyen doi voi giong cay
trong;
SS
TT
1
Ten sin phim
ddng ky
Kil qua
Theo
ki hoach
01 giai phap hiiu ich
QUYTUiNIII'llANTlCIIDIi
Tiiii';Ti.Ai'ciiArciiiiANQU()C 2010
GIA
CO NGUON
OOC
I'D'DUyC
I.II-U
VA CAC
CI lAT CI IDAN 11
IU
DUOC
Ti;
QUY
TKINI
1
NAY
Thuc te
dat duac
2010
Ba
ngp,
CN
don 4/2010;
cong bo don
7/2010
Ghi chd
(Th&i
gian kit
thuc)
2010
,y do thay doi (neu co):
Thong ke danh muc san pham KHCN da dugc irng dung vao thuc le
0
T
1
>
Ten
ket
qud
da
dupe irng
dung
Th&i
gian
Dja
diem
(Ghi ro
ten,
dja
chi noi ung
dung)
Ket qud
50
bp
Danh gia ve
hif
u qua do de
t^i,
du an mang lai:
Hieu qua \e khoa hgc va cong nghe;
leu ro danh muc cong
nghg
vd muc dg ndm
virng,
ldm chit, so sank
v&i
trinh do
mg nghe so
v&i kJiu virc
vd the gioi )
Lan dau lien 10 chat chuan DDVN co nguon goc lir dugc lieu dugc thiel lap
6 Vigl
Nam mgt
each
bai ban va khoa hgc
vdi
so lupng du
Ion,
16 2,0 g
luong img
vdi 100
lg 20,0 mg, dap ung nhu cau kiem tra chat lugng dugc
ligu
lai Vien Kiem nghiem thuoc Trung ucmg va co the cung cap cho cac don
vi nghien cuu va kiem nghiem khac.
Da
nam
dugc co ban ky thuat chiel chal, phan lap, linh che va thiet lap bg dij
lieu nhan dang chat
dSc
trung lir dugc lieu, thu dugc chat doi chieu cd dg
linh khiet luong duong vdi chat chuan quoc gia Trung Quoc, noi co trinh do
thiet lap chuan lien tien nhat trong khu vuc va tuong duong vdi cac chat
chuan tren the gidi (dg tinh khiet > 95,0 %
))
Hieu qua ve kinh le xa hpi;
"Neu
ro hiiu qud ldm
Igi
tinh bdng tiin du kiin do di tdi, du dn tgo ra so
v&i
cdc
ldn
phdm ciing logi trin tbi truong )
San xuat dugc va chu dgng ve chal chuan, gdp phan vao cong lac tieu chuan
hoa va
kiim
nghiem
ch4l
lugng dugc lieu va thudc lir dugc lieu.
Tiet kiem dugc khoan ngan sach mua chat
chuan Vdi
gia mua chat chuan
tinh trung binh 200 USD/lp, vay se tao ra
dupe:
10
chit
X
50 lp
X
200 USD =
100.000
USD luong duong
1.900.000.000 VND (Mgl ly chin
Iram Irlgu
ddng
Viel
Nam)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×