Tải bản đầy đủ

tiểu luận mục tiêu của hệ thống lương trong doanh nghiệp. phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống lương trong doanh nghiệp

Môn: Quản Trị Nhân Sự

  !"  # $ %" & '! (    
)*
Môn: Quản trị nhân sự
1
Nhóm 7
8
Môn: Quản trị nhân sự
2
Nhóm 7
7
Môn: Quản trị nhân sự
3
Nhóm 7
6
Môn: Quản trị nhân sự
4
Nhóm 7
5
Môn: Quản trị nhân sự

5
Nhóm 7
4
Môn: Quản trị nhân sự
6
Nhóm 7
3
Môn: Quản trị nhân sự
7
Nhóm 7
Môn: Quản trị nhân sự
8
Nhóm 7
Môn: Quản trị nhân sự
9
Nhóm 7
Giáo viên hướng dẫn Thành viên nhóm 7
Trần Hà Triệu Bình
Từ Hồng Huy
Cao Minh Luân
Phạm Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Huỳnh Nguyên
Nguyễn Xuân Hoàng
Lê Thị Thanh Nga
Lê Quang Trường
Châu Trác Nhiên
Đề tài: Mc tiêu ca h thng lương trong DN.
Môn: Quản trị nhân sự
10
Nhóm 7
Môn: Quản trị nhân sự
11
Nhóm 7
Phụ lục

Pharse 1: Phần mở đầu

Pharse 2: Tổng quan về hệ thống lương


Pharse 4: Mô hình và ví dụ minh họa

Pharse 5: Các yếu tố ảnh hưởng

Pharse 3: Mục tiêu hệ thống lương
1
2
3
4
5
6

Pharse 6: Kết luận
7

Pharse 7: Lời cám ơn
Pharse 1: Phần mở đầu
Môn: Quản trị nhân sự
12
Nhóm 7
Để tuyển dụng và giữ lại được đúng người làm đúng việc, các doanh nghiệp cần
có một hệ thống thù lao cạnh tranh và công việc. Hệ thống tiền lương là một bộ phận
then chốt của các thông lệ quản lý nguồn nhân lực công bằng và thống nhất.
Pharse 2: Tổng quan về hệ thống lương
Hệ thống tiền lương sẽ cho phép doanh nghiệp tuyển dụng các nhân viên mới với
mức lương thỏa đáng, tăng mức lương phù hợp cho nhân viên, đảm bảo tính công
bằng trong nội bộ và cạnh tranh so với thị trường lao động.
Môn: Quản trị nhân sự
13
Nhóm 7
Pharse 3: Mục tiêu hệ thống lương
Môn: Quản trị nhân sự
14
Nhóm 7

Tạo điều kiện thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực.

Nhằm khai thác, kích thích tin thần làm việc của nhân viên và duy trì được đội
ngũ nhân viên giỏi.

Đảm bảo mức chi phí tiền lương hợp lý

Hệ thống trả lương nhất quán, minh bạch, rõ ràng nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho công tác xây dựng kế hoạch, tính toán chi phí tiền lương.

Đáp ứng được các yêu cầu luật pháp
Pharse 4: Mô hình và ví dụ minh họa
Môn: Quản trị nhân sự
15
Nhóm 7
Pharse 4: Mô hình và ví dụ minh họa (tt)
Môn: Quản trị nhân sự
16
Nhóm 7
Các thư ký trong doanh nghiệp được xếp vào cùng một nhóm và được tổ chức dựa trên
thông tin thu thập được trong quá trình đánh giá giá trị công việc. Theo mô hình trên, các thư
ký đều có thể phải thực hiện các nhiệm vụ giống nhau và họ sẽ được tập hợp thành nhóm
trong hệ thống tiền lương và tiền công. Nhưng, có thể có một số cấp thư ký và các cấp đó tạo
ra một thang lương căn cứ vào các nhiệm vụ và kinh nghiệm cần thêm cho một vị trí cụ thể.
Do đó thư ký của Tổng giám đốc có thể được hưởng cao hơn thư ký Trưởng phòng kinh doanh
do người thư ký này phải làm những công việc phức tạp hơn.
Pharse 5: Các yếu tố ảnh hưởng
Môn: Quản trị nhân sự
17
Nhóm 7
Pharse 5: Các yếu tố ảnh hưởng (tt)
Môn: Quản trị nhân sự
18
Nhóm 7
Pharse 6: Kết luận
“Sự cống hiến hết mình, lòng đam mê và động lực làm việc của nhân viên phụ
thuộc rất lớn vào hệ thống tiền lương của doanh nghiệp”
Môn: Quản trị nhân sự
19
Nhóm 7
Pharse 7: Lời cám ơn
Môn: Quản trị nhân sự
20
Nhóm 7
Thank you!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×