Tải bản đầy đủ

Đề tài : Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000 tại trường đại học luật hà nội

bộ t pháp
báo cáo phúc trìnhđề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

XÂY DựNG Hệ THốNG QUảN Lý CHấT LƯợNG
THEO TIÊU CHUẩN ISO 9001-2000
TạI TRƯờNG ĐạI HọC LUậT Hà NộIChủ nhiệm đề tài: TS. lÊ THị SƠN
7528
22/10/2009


Hà Nội 2009
BÁO CÁO KẾT QUẢ
TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
ĐỀ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2000 TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘIHà Nội - 2008

BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 2/17MỤC LỤC

Phần I Giới thiệu giai đoạn I của Đề án Trang 3
Phần II Các hạng mục công việc đã triển khai Trang 6
Phần III Kết quả thực hiện giai đoạn I Trang 11
Phụ lục 1 Danh mục tài liệu hoàn thiện của giai đoạn I Trang 13
Phụ lục 2 Kế hoạch áp dụng các tài liệu của giai đoạn I Trang 16

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 3/17PHẦN I
GIỚI THIỆU GIAI ĐOẠN I
ĐỀ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU
CHUẨN ISO 9001: 2000 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

1. Giới thiệu chung :
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đẩy mạnh năng lực cạnh tranh của Trường
Đại học Luật Hà Nội và thực hiện phương châm “hướng tới khách hàng”, đồng thời nâng
cao năng lực tự chủ, chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động hội nhập quốc tế trong đào tạo
luật học, sau mộ
t thời gian nghiên cứu học tập kinh nghiệm các đơn vị đào tạo điển hình
trong nước và quốc tế, trường Đại học Luật Hà Nội đã trình Bộ Tư pháp đề án “Xây dựng
hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội”
và được Bộ Tư pháp phê duyệt thành đề án cấp Bộ, do bà Lê Thị Sơn (Phó Hiệu trưởng,
Phó Giáo sư, Tiến s
ĩ chuyên ngành Luật hình sự) làm chủ nhiệm.
Đề án được chia thành ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I được thực hiện với các
mục tiêu cụ thể là thiết kế khung tổng thể hệ thống quản lý và triển khai xây dựng 2
nhóm quy trình liên quan đến tài liệu chung của hệ thống quản ltsa chất lượng và quy
trình quản lý hoạt động đào tạo đại học hệ chính quy và đào tạo sau đại học.
* Thiế
t kế khung tổng thể hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000-
2000 của Trường Đại học Luật Hà Nội.

* Các tài liệu chung của hệ thống quản lý chất lượng (7 quy trình):
+ Chính sách chất lượng
+ Mục tiêu chất lượng của toàn trường.
+ Sổ tay chất lượng
+ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị;
+ Quy trình kiểm soát tài liệu (QT-HCTH-01)

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 4/17

+ Quy trình kiểm soát hồ sơ chất lượng (QT-HCTH-02)
+ Quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến (QT-HCTH-03).

* Tài liệu liên quan đến các quá trình cung cấp dịch vụ, quản lý hoạt động đào tạo
(11 quy trình): Theo 3 cấp học: cử nhân chính quy, thạc sĩ, tiến sĩ.
+ Quy trình phân tích nhu cầu và thiết kế sản phẩm đào tạo (QT-ĐBCL-01);
+ Quy trình xây dựng hồ sơ môn học (QT-ĐBCL-02).
+ Quy trình xây dựng và sửa đổi chương trình đào tạo (QT-ĐT-01);
+ Quy trình tuyển sinh đại học chính quy (QT-ĐT-02);
+ Quy trình phân bố và quản lý các hoạt động giảng dạy (QT-
ĐT-03) ;
+ Quy trình kiểm soát quá trình thi học kỳ hệ đại học chính quy (QT-ĐT-04);
+ Quy trình quản lý thực tập (QT-ĐT-05);
+ Quy trình quản lý quá trình hoàn thành khoá luận tốt nghiệp (QT-ĐT-06) .
+ Quy trình xét duyệt, công nhận kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp (QT-ĐT-07).
+ Quy trình quản lý quá trình hoàn thành luận văn thạc sĩ (QT-SĐH-01)
+ Quy trình đào tạo tiến sĩ (QT-SĐH-02)

2. Thành viên tham gia triển khai giai đoạn I:
Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội đã thành lập Ban Đề án ISO bao gồm các cán
bộ phụ trách các đơn vị có hoạt động nằm trong phạm vi thực hiện của giai đoạn I, trực
tiếp tham gia điều hành và triển khai các hạng mục công việc của giai đoạn I:
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Sơn – Phó Hiệu trưởng – Chủ nhiệm
đề án;
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Dũng – Chủ nhiệm Khoa Sau đại học – Phó chủ
nhiệm đề án;
- Thạc sĩ Trần Thị Ánh Tuyết – Trưởng phòng Đào tạo – Phó chủ nhiệm đề án;
- Tiến sĩ Bùi Đăng Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đảm bảo chất
lượng Đào tạo – Thư ký;
- Trịnh Thị Thu Hương – Phó Trưởng phòng Đào tạ
o – Thư ký;
- Tiến sĩ Trần Minh Hương – Chủ nhiệm Khoa Hành chính – Nhà nước – Thành
viên;

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 5/17

- Tiến sĩ Hoàng Thị Sơn – Chủ nhiệm Khoa Luật Hình sự - Thành viên;
- Tiến sĩ Phạm Công Lạc – Chủ nhiệm Khoa Luật Dân sự - Thành viên;
- Tiến sĩ Bùi Ngọc Cường – Chủ nhiệm Khoa Pháp Luật Kinh tế- Thành viên;
- Tiến sĩ Bùi Xuân Nhự - Chủ nhiệm Khoa Luật Quốc tế - Thành viên;
- Cử nhân Chu Thị Thanh Hưởng – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp –
Thành viên;
- Cử nhân Trần Ngọc Thắng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thành viên.
Bên cạnh đó, được sự phê duyệt của Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật đã lự
a chọn Công
ty APAVE Việt Nam & Đông Nam Á là đơn vị tư vấn hỗ trợ Trường xây dựng Hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000. Nhóm tư vấn của công ty APAVE bao
gồm 2 thành viên chính:
- Thạc sĩ Trần Nam Trung – Giám đốc ngành Tư vấn tổ chức – Trưởng dự án;
- Cử nhân Nguyễn Minh Hoàng – Chuyên gia tư vấn.

3. Tiến độ dự kiến thực hiện giai đoạn 1:
01 n
ăm từ tháng 7/2007 đến tháng 6/2008, trong đó:
- Từ tháng 7/ 2007 đến tháng 12/ 2007: Ban ISO của Trường tiến hành các công
tác chuẩn bị cho Đề án;
- Từ tháng 12/ 2007 đến tháng 6/2008: phối hợp cùng đơn vị tư vấn triển khai các
hạng mục công việc chính thức của Đề án.


BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 6/17

PHẦN II

CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC ĐÃ TRIỂN KHAI
Việc triển khai chính thức giai đoạn I của đề án đã được chính thức bắt đầu ngay sau
cuộc họp khởi động vào ngày 25/12/2007, với sự tham gia của Ban Giám hiệu, các
thành viên Ban thực hiện đề án, cùng toàn thể lãnh đạo các phòng ban, khoa, bộ môn
đơn vị trực thuộc và các chuyên gia tư vấn của công ty APAVE Việt Nam & Đông
Nam Á.
Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu, sự hỗ trợ và tham gia nhiệt
tình của các thành viên Ban thực hiện
đề án cũng như tập thể cán bộ viên chức trong
nhà trường, các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra về cơ bản đã được thực hiện thành công,
với những kết quả đúng như dự kiến. Cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết các hạng
mục công việc của giai đoạn I đã được hoàn thành.

1. Khảo sát chi tiết và hoạch định H
ệ thống quản lý chất lượng
Ngày 25/12/2007, nhà trường đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, phân
tích và đánh giá thực trạng hệ thống quản lý của Trường Đại học Luật Hà Nội.
Trong quá trình khảo sát, đoàn khảo sát đã làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan
và thu thập các thông tin thông qua phỏng vấn, nghiên cứu các văn bản quy phạm
pháp luật, các tài liệu liên quan đến cả
i cách hành chính của Bộ Tư pháp, các hồ sơ
liên quan tới công tác quản lý đào tạo của 3 cấp học: cử nhân chính quy, thạc sĩ, tiến
sĩ.
Kết quả đã được lập thành Báo cáo khảo sát, trong đó cung cấp cơ sở và khuôn khổ
ban đầu cho việc hoạch định và thiết kế tổng thể hệ thống quản lý chất lượng theo
TCVN ISO 9001:2000 cho toàn bộ các hoạt động và quá trình của nhà trường.

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 7/17


2. Đào tạo về tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu
Trong hai ngày 22 và 23/01/2008, nhà trường đã tổ chức khóa đào tạo nhận thức về
các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2000 và tập huấn về phương pháp xây dựng tài liệu
của hệ thống quản lý chất lượng, với sự tham dự đầy đủ, nhiệt tình của các thành viên
Ban thực hiện đề án, cũng như lãnh đạo, cán bộ và viên chức các
đơn vị có liên quan.
Trên cơ sở nội dung khóa đào tạo và tập huấn, tập thể cán bộ viên chức của nhà trường
đã nắm vững cách tiếp cận, các nguyên tắc và nền tảng của hệ thống quản lý chất
lượng, các yêu cầu cụ thể của TCVN ISO 9001:2000, cũng như những phương pháp
và kỹ năng cần thiết để xây dựng tài liệu của hệ thống quản lý chất l
ượng.

3. Họp thống nhất phương hướng triển khai và các hạng mục công việc chi tiết sẽ triển
khai trong thời gian tiếp theo
Ngày 21/02/2008, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức hội thảo để trao đổi, phân tích về
mô hình các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng của nhà trường, trên cơ sở đó
đã xác định và thống nhất được kế hoạch chi tiết thực hiện đề án.
Nộ
i dung của bản kế hoạch bao gồm tiến độ chi tiết thực hiện đề án và danh mục các
tài liệu cần soạn thảo cho tất cả các quá trình và hoạt động của nhà trường (tương ứng
với cả ba giai đoạn trong đề án đã trình lên Bộ Tư pháp).
Đặc biệt, cũng trong cuộc hội thảo này, toàn thể thành viên tham dự đã đề xuất và nhất
trí với phương án tiến hành đồng bộ
việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo
TCVN ISO 9001:2000 cho tất cả các quá trình và hoạt động của nhà trường trong thời
gian tối thiểu là 12 tháng (dự kiến hoàn tất cả ba giai đoạn vào cuối 6/2009, thay vì
đến cuối năm 2010 như phương án cũ).
Phương án mới đã mang lại một số thuận lợi cụ thể cho nhà trường như: giảm đáng kể
thời gian tổng thể th
ực hiện đề án (giảm ½ so với dự kiến ban đầu); tập trung cao hơn
các nguồn lực cần thiết để triển khai đề án; tận dụng được kiến thức và kinh nghiệm

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 8/17

quý báu của các cán bộ giảng viên lâu năm vào việc xây dựng hệ thống quản lý chất
lượng một cách có hiệu quả; hệ thống được đưa vào áp dụng, duy trì và cải tiến sớm
hơn dự kiến có thể giúp nhà trường nhanh chóng nâng cao được chất lượng các hoạt
động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, kịp thời đáp ứng các nhu cầu đào tạo mới của
xã hội và đảm bảo đượ
c vai trò, sứ mệnh của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và
đào tạo của đất nước.
Về danh mục các tài liệu cần soạn thảo, sau khi tiến hành khảo sát thực tế và trao đổi ý
kiến cùng các đơn vị trong Trường, Ban Giám hiệu đã thống nhất cùng nhóm tư vấn
một số thay đổi về danh mục tài liệu sẽ soạn thảo trong giai đoạn I. Cụ thể:
+ Nhóm quy trình về chức n
ăng nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh theo
hệ thống tổ chức quản lý của Nhà trường sẽ bao gồm 7 tài liệu thay vì 6 tài liệu như
Đề án dự kiến ban đầu: Bổ sung 01 tài liệu Mục tiêu chất lượng giai đoạn 2008 – 2010
của toàn Trường; Phân tách Quy trình kiểm soát và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, văn thư
thành 03 tài liệu riêng biệt: Quy trình Kiểm soát tài liệu – Quy trình Kiểm soát hồ sơ –
Quy trình quả
n lý văn bản đi – đến. Riêng Quy trình xác định tiêu chuẩn chức danh
quản lý, các nhiệm vụ và công việc của từng chức danh quản lý sẽ được chuyển sang
soạn thảo ở giai đoạn II của Đề án (lý do: để đảm bảo tính chính xác và hợp lý, tài liệu
này cần được soạn thảo sau khi Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị
trong Trường được hoàn thiện).
+ Nhóm quy trình quản lý hoạt độ
ng đào tạo bao gồm 11 tài liệu thay vì 9 tài
liệu như dự kiến ban đầu: Bổ sung 03 quy trình: Quy trình quản lý công tác viết
khóa luận tốt nghiệp – Quy trình quản lý quá trình hoàn thành luận văn thạc sĩ – Quy
trình kiểm soát hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh. Quy trình kiểm soát sản phẩm
không phù hợp sẽ được chuyển sang soạn thảo ở giai đoạn II của Đề án (kết hợp soạn
thảo cùng các tài liệu liên quan tới hoạ
t động khắc phục, phòng ngừa của Hệ thống).


BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 9/17

4. Soạn thảo tài liệu
Ngay sau khi thống nhất kế hoạch chi tiết thực hiện đề án, toàn thể các thành viên của
Ban thực hiện đề án đã bắt tay vào việc xây dựng các tài liệu, thủ tục và quy trình
được hoạch định cho giai đoạn I.
Công tác triển khai xây dựng hệ thống tài liệu đã được tiến hành một cách chi tiết, bài
bản, khoa học và bám sát đúng tiến độ đã đề ra, bao gồm các bước c
ần thiết như: ký
hợp đồng giao việc cho các nhóm soạn thảo, chuẩn bị đề cương, trao đổi với tư vấn,
chuẩn bị dự thảo tài liệu, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo và các đơn vị,
chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo trên cơ sở các ý kiến đóng góp, trình duyệt, v.v.
Do phần lớn các tài liệu được ưu tiên xây dựng trong giai đoạn I đề
u liên quan đến sản
phẩm chính của nhà trường, đó là các hoạt động đào tạo, nên Ban Giám hiệu cũng như
các thành viên trong Ban thực hiện đề án chủ trương phải xây dựng các quy trình sao
cho cụ thể, chính xác và phù hợp nhất với các hoạt động đào tạo trên thực tế. Chính vì
vậy, các dự thảo tài liệu đã được Ban thực hiện đề án tổ chức lấy ý kiến đóng góp và
tiến hành chỉnh sử
a nhiều lần để đạt được kết quả cuối cùng tốt nhất.
Để đảm bảo tính hợp lý, chính xác của các tài liệu, giai đoạn soạn thảo tài liệu được
triển khai thực hiện theo các hạng mục công việc chi tiết như sau:
Stt Nội dung Thời gian thực
hiện
Trách nhiệm
1 Ký hợp đồng giao việc cho các nhóm
soạn thảo
12/3/ 2008 Ban Giám hiệu
2 Chuẩn bị đề cương và lưu đồ các quy
trình
12 – 17/3/2008 Các nhóm soạn
thảo
3 Làm việc với tư vấn về các quy trình
cụ thể
7 – 20/3/2008 Các nhóm soạn
thảo và chuyên
gia tư vấn
4 Chuẩn bị quy trình dự thảo lần 1 20/3 – 14/4/2008 Các nhóm soạn
thảo
5 Góp ý quy trình dự thảo lần 1 14/4 – 21/4/2008 Chuyên gia tư vấn
6 Chỉnh sửa và chuẩn bị bản dự thảo
quy trình lần 2
Các nhóm soạn
thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 10/17

Stt Nội dung Thời gian thực
hiện
Trách nhiệm
7 Thuyết trình giới thiệu các tài liệu đã
soạn thảo, lấy ý kiến Ban Giám hiệu
và các đơn vị trong Trường
Các nhóm soạn
thảo và chuyên
gia tư vấn
8 Hoàn thiện, chuẩn bị dự thảo cuối
cùng và chuyển sản phẩm cho Ban
đề án để trình duyệt
Tháng 6/2008 Các nhóm soạn
thảo


BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 11/17

PHẦN III

KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN I
Sau hơn ba tháng tiến hành xây dựng hệ thống tài liệu, với sự tham gia hết sức tận tâm
và nhiệt tình của các thành viên trong Ban thực hiện đề án, Ban giám hiệu và tập thể
cán bộ viên chức trong trường, toàn bộ các tài liệu, thủ tục và quy trình cần xây dựng
của giai đoạn I đã được hoàn tất. Các tài liệu này bao gồm chính sách chất lượng, mục
tiêu chất lượng, các quy trình chung của hệ thống và các quy trình liên quan trực tiếp
đến hoạt
động đào tạo của nhà trường (chi tiết trong phần phụ lục I đính kèm). Nhìn
chung, có thể đưa ra một nhận xét về các tài liệu mà nhà trường đã xây dựng cho giai
đoạn I như sau:

1) Chính sách chất lượng thể hiện rõ sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng và cam kết
lâu dài của nhà trường, hướng trực tiếp tới việc ngày càng đáp ứng các nhu cầu
của người học, cơ quan sử d
ụng lao động và toàn xã hội; đổi mới phương pháp
giảng dạy; thường xuyên nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;
ngày càng góp phần vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước, v.v.
2) Các mục tiêu chất lượng cho giai đoạn 2008-2010 đảm bảo đúng nguyên tắc cụ
thể, khả thi, có thể đo lường được, phù hợp và có thời hạn thực hiện. Các mục
tiêu này đã bám sát s
ứ mệnh, tầm nhìn, chính sách chất lượng cũng như các tiêu
chí đánh giá chất lượng đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
3) Các quy trình chung và quy trình liên quan đến hoạt động đào tạo đều được
thiết kế một cách chi tiết, khoa học, với nội dung và trình tự hợp lý, trong đó
xác định các trách nhiệm thực hiện rất rõ ràng, đồng thời cũng đã đưa vào
những phương pháp quản lý đ
ào tạo mới, tiên tiến và hiện đại. Điều này giúp
cho cán bộ viên chức có liên quan phối hợp tốt hơn, thực hiện công việc một
cách đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả hơn, đồng thời đạt được kết quả thực hiện
công việc tốt, nhất quán và ổn định hơn nếu triển khai áp dụng đúng các quy
định trong những quy trình này.

Toàn bộ các tài liệu hệ thố
ng quản lý chất lượng của giai đoạn I đã hoàn chỉnh và đã
được Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt. Kế hoạch triển khai áp dụng các quy trình
này vào những hoạt động có liên quan được thể hiện chi tiết trong phần phụ lục II đính
kèm.

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 12/17


Với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu, sự hỗ trợ và tham gia nhiệt
tình của tập thể cán bộ viên chức trong toàn trường, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng
hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 của nhà trường sẽ được xây
dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục, đạt được tính hiệu lực và hiệu quả cao. Trên
tinh thần đó, Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ ngày càng nâng cao chất lượ
ng đào tạo
và nghiên cứu khoa học của mình, đáp ứng kịp thời những nhu cầu mới của người học
và xã hội, đồng thời khẳng định vai trò và vị thế của nhà trường trong sự nghiệp giáo
dục đào tạo của đất nước nói chung, cũng như trong lĩnh vực đào tạo luật học nói
riêng.


BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 13/17

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC TÀI LIỆU HOÀN THIỆN CỦA GIAI ĐOẠN I
Trách nhiệm
Stt Tên tài liệu Nội dung cơ bản
Chủ trì
Phối hợp/
Hỗ trợ
1. Chính sách chất lượng
Các cam kết về đáp ứng nhu cầu của
khách hàng và liên tục cải tiến chất
lượng đào tạo.
Hiệu trưởng Đại diện lãnh
đạo
2.
Mục tiêu chất lượng của
toàn trường
Các chỉ tiêu chất lượng dài hạn và/
hoặc ngắn hạn của toàn trường, nhất
quán với định hướng trong chính sách
chất lượng.
Hiệu trưởng Đại diện lãnh
đạo
3.
Qui định cơ cấu tổ chức,
chức năng, nhiệm vụ, trách
nhiệm và quyền hạn
Điều chỉnh, cập nhật, bổ sung thêm
cho phù hợp với những thay đổi mới:
Sơ đồ Tổ chức, phòng Thanh tra Đào
tạo
TP Tổ chức
Cán bộ

4. Sổ tay chất lượng Tài liệu mô tả toàn bộ hệ thống quản
lý chất lượng của Trường Đại học Luật
Hà Nội và là định hướng cho các hoạt
động quản lý chất lượng của nhà
trường
Đại diện lãnh
đạo
Ban ISO
5. Quy trình kiểm soát tài
liệu
Trình tự xác định nhu cầu, tiến hành
soạn thảo, sửa đổi, phê duyệt, ban
hành, phân phối, cập nhật, sử dụng và
thu hồi các tài liệu của HTQLCL.
TP Hành
chính Tổng
hợp
Ban ISO
6. Quy trình kiểm soát hồ sơ
chất lượng
Trình tự sắp xếp, phân loại, lưu trữ,
khai thác, bảo quản và hủy bỏ hồ sơ.
TP Hành
chính Tổng
hợp
Ban ISO
7.
Quy trình quản lý văn bản
đi, văn bản đến
Trình tự tiếp nhận, chuyển giao, phân
công giải quyết, tiến hành xử lý, quản
lý và phát hành văn bản đi, văn bản
đến.
TP Hành
chính Tổng
hợp

8. Quy trình phân tích nhu
cầu và thiết kế sản phẩm
đào tạo
Trình tự tiến hành phân tích các nhu
cầu đào tạo của xã hội, trên cơ sở đó
nghiên cứu, thiết kế, thẩm định và phê
duyệt để triển khai các loại hình,
chuyên ngành đào tạo mới.
PGĐ Trung
tâm ĐBCLĐT
Trưởng các
khoa chuyên
môn
9.
Quy trình xây dựng hồ sơ
môn học
Trình tự xác định nhu cầu, xây dựng
đề cương, tiến hành biên tập nội dung,
thẩm định, nghiệm thu, in ấn, phân
phối các đề cương chi tiết môn học, kế
hoạch bài giảng, bài tập.
Phó GĐ
Trung tâm
ĐBCLĐT
Trưởng các
khoa

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 14/17

Trách nhiệm
Stt Tên tài liệu Nội dung cơ bản
Chủ trì
Phối hợp/
Hỗ trợ
10.
Quy trình xây dựng và sửa
đổi chương trình đào tạo
Trình tự đề xuất nhu cầu, xây dựng,
đóng góp ý kiến, sửa đổi, bổ sung,
thẩm định, phê duyệt, ban hành và phổ
biến các chương trình đào tạo.
TP Đào tạo Trưởng các
khoa
11.
Quy trình tuyển sinh đại
học chính quy
Trình tự xây dựng chỉ tiêu, danh mục
ngành tuyển sinh, lập kế hoạch tuyển
sinh, tổ chức thi và chấm thi, phúc tra,
xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng
tuyển.
TP Đào tạo Trưởng các
khoa
12.
Quy trình phân bố và quản
lý các hoạt động giảng dạy
Trình tự xây dựng kế hoạch đào tạo,
lập thời khóa biểu, sắp xếp lịch công
tác, dự kiến bài giảng, bố trí giảng
viên, kiểm soát quá trình thực giảng.
TP Đào tạo Trưởng các
khoa
13.
Quy trình kiểm soát quá
trình thi học kỳ hệ đại học
chính quy
Trình tự chuẩn bị, tổ chức thực hiện
việc kiểm tra và thi (kể cả thi tốt
nghiệp): lên lịch, soạn đề thi, ra đề, coi
thi, chấm thi, công bố điểm, bàn giao
và lưu hồ sơ kết quả kiểm tra, kết quả
thi của người học.
TP Đào tạo Trưởng các
khoa
14.
Quy trình quản lý công tác
thực tập
Trình tự các bước lập danh sách,
hướng dẫn chọn chuyên đề, liên hệ
thực tập, bàn giao, kiểm tra, tổng kết
và đánh giá kết quả thực tập của sinh
viên.
TP Đào tạo Trưởng các
khoa
15.
Quy trình quản lý công tác
viết và bảo vệ khóa luận
tốt nghiệp
Trình tự chuẩn bị, lập danh sách,
hướng dẫn lựa chọn đề tài, hướng dẫn
viết khóa luận, đánh giá kết quả khóa
luận, tổ chức bảo vệ luận án đối với
sinh viên hệ đại học chính quy.
TP Đào tạo Trưởng các
khoa
16.
Quy trình xét duyệt, công
nhận kết quả học tập và
cấp bằng tốt nghiệp
Trình tự theo dõi quá trình rèn luyện,
học tập và nghiên cứu của học viên,
xem xét và công nhận kết quả học tập,
rèn luyện và nghiên cứu, chuẩn bị phôi
bằng, viết bằng, phê duyệt và cấp phát
bằng tốt nghiệp cho người học.
TP Đào tạo Trưởng các
khoa
17.
Quy trình quản lý quá
trình hoàn thành luận văn
thạc sĩ
Trình tự chuẩn bị, lập danh sách,
hướng dẫn lựa chọn đề tài, hướng dẫn
viết luận văn, thành lập hội đồng chấm
luận văn, tổ chức chấm luận văn thạc
sĩ.
CNK Sau đại
học
Trưởng các
tiểu ban
chuyên ngành
sau đại học
18.
Quy trình đào tạo tiến sĩ
Trình tự xác định chỉ tiêu, xây dựng kế
hoạch, chương trình, tiến hành tuyển
sinh, tổ chức hướng dẫn, đánh giá kết
CNK Sau đại
học
Trưởng các
tiểu ban
chuyên ngành

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 15/17

Trách nhiệm
Stt Tên tài liệu Nội dung cơ bản
Chủ trì
Phối hợp/
Hỗ trợ
quả chuyên đề, tổ chức bảo vệ luận án
tiến sĩ, thẩm định kết quả nghiên cứu,
công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ.
sau đại học

CHỦ NHIỆM ĐỀ ÁN

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 16/17

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH ÁP DỤNG CÁC TÀI LIỆU CỦA GIAI ĐOẠN I

Stt Nội dung công việc
Trách nhiệm thực
hiện
Thời gian Ghi chú
1 Phê duyệt tài liệu, ra quyết định
chính thức ban hành và áp dụng
tài liệu trong toàn trường
Ban Giám hiệu 18/08/2008 Quyết định ban hành
và áp dụng tài liệu
bằng văn bản
2 Thông báo quyết định, kế hoạch
áp dụng tài liệu và gửi tài liệu
đã phê duyệt cho các đơn vị
Ban Giám hiệu 23/10/2008
3 Phổ biến tài liệu trong nội bộ
từng đơn vị và nghiên cứu kỹ
nội dung các tài liệu có liên
quan
Thủ trưởng các
đơn vị, văn thư các
đơn vị và cá nhân
có liên quan
24/10 –
05/11/2008

4 Tổ chức tập huấn hướng dẫn áp
dụng quy trình, bao gồm cả
cách thức ghi chép và lưu giữ
các hồ sơ liên quan. Thành
phần tham dự bao gồm thủ
trưởng các đơn vị và tất cả
những người tham gia thực
hiện tài liệu liên quan
Cty APAVE, Ban
Chủ nhiệm Đề án
06/11/2008
Đơn vị tư vấn hỗ trợ
đợt tập huấn (thời
gian khoảng từ 1 đến
2 ngày)
5 Triển khai các hoạt động và quá
trình theo đúng những quy định
trong các tài liệu có liên quan.
Ghi chép và lưu giữ đầy đủ các
hồ sơ có liên quan trong quá
trình thực hiện.
Thủ trưởng các
đơn vị và cán bộ
viên chức có liên
quan
Từ 06/112008 Duy trì việc thực
hiện liên tục các tài
liệu có liên quan
6 Định kỳ kiểm tra việc áp dụng
tài liệu và ghi nhận kết quả thực
hiện của tất cả các đơn vị trong
trường
Ban Chủ nhiệm Đề
án, Thủ trưởng các
đơn vị chủ trì xây
dựng tài liệu
Từ 06/11/2008 Định kỳ (hàng tuần,
tháng)
7 Họp tổng kết đánh giá kết quả
áp dụng, đồng thời đề xuất sáng
kiến cải tiến, điều chỉnh, bổ
sung cho các tài liệu có liên
quan, đề xuất biện pháp xử lý
hoặc khắc
p
hục sự không
p

Ban Giám hiệu,
Đại diện Lãnh đạo,
Ban Chủ nhiệm Đề
án, Thủ trưởng các
đơn vị có liên quan
30/12/2008

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN I
Đề án Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2000 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Trang: 17/17

Stt Nội dung công việc
Trách nhiệm thực
hiện
Thời gian Ghi chú
hợp trong quá trình áp dụng
8 Tiến hành xử lý những điểm
không phù hợp hoặc loại bỏ
nguyên nhân gây ra sự không
phù hợp trong quá trình áp
dụng tài liệu
Ban Chủ nhiệm Đề
án, Thủ trưởng các
đơn vị áp dụng tài
liệu
30/12/2008-
15/1/2009
Khi có điểm không
phù hợp được phát
hiện
9 Điều chỉnh, bổ sung các tài liệu
theo những đề xuất, góp ý nhận
được qua cuộc họp tổng kết
Thủ trưởng và
người được phân
công của các đơn
vị chủ trì xây dựng
tài liệu
16/1/2009-
26/1/2009

10 Phê duyệt và ban hành các tài
liệu được sửa đổi (nếu có)
Ban Giám hiệu,
Đại diện lãnh đạo
30/1/2009BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘITẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CHÍNH SÁCH CHẤT
LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI


Ngày ban hành: 18/08/2008
Lần sửa đổi: 00
HIỆU TRƯỞNG


Tài liệu này chỉ được sử dụng trong nội bộ Trường Đại học Luật Hà Nội. Mọi sao chụp, in ấn, trích dẫn hoặc chuyển
giao phải được sự cho phép của người phê duyệt và người quản lý tài liệu.

Mã số tài liệu :
Ngày ban hành : 18-08-2008
Lần sửa đổi
:
00

TẦM NHÌN SỨ MỆNH, CHÍNH SÁCH
CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT
LƯỢNG
Trang : 2/5


2
BẢNG THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI
Lần sửa đổi Ngày tháng Nội dung và hạng mục sửa đổi

DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU
STT NƠI NHẬN STT NƠI NHẬN
;
Ban Giám hiệu
;
Khoa Luật Dân sự
;
Phòng Hành chính Tổng hợp
;
Khoa Pháp luật Kinh tế
;
Phòng Tổ chức Cán bộ
;
Khoa Luật Quốc tế
;
Phòng Đào tạo
;
Khoa Lý luận chính trị
;
Phòng Tài chính Kế toán
;
Khoa Sau đại học
;
Phòng Quản lý Khoa học
;
Khoa Tại chức
;
Phòng Công tác Sinh viên
;
Trung tâm Bảo đảm Chất lượng Đào tạo
;
Phòng Quản trị
;
Trung tâm Tin học
;
Phòng Hợp tác Quốc tế
;
Trung tâm Luật So sánh
;
Phòng Biên tập sách và Trị sự tạp chí
;
Bộ môn Ngoại ngữ
;
Phòng Thanh tra Đào tạo
;
Bộ môn Giáo dục Thể chất
;
Khoa Hành chính Nhà nước
;
Thư viện
;
Khoa Luật Hình sự
;
Trạm Y tế


;
Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Tư vấn
pháp luật
Mã số tài liệu :
Ngày ban hành : 18-08-2008
Lần sửa đổi
:
00

TẦM NHÌN SỨ MỆNH, CHÍNH SÁCH
CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT
LƯỢNG
Trang : 3/5


3
* TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
Đến năm 2020, Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành một trung
tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng và uy tín cao, đạt trình
độ của các trường đào tạo luật có uy tín cao trong khu vực và thế giới.* SỨ MỆNH ĐẾN NĂM 2015
Trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học trọng điểm về đào
tạo luậ
t ở Việt Nam, là cơ sở hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực pháp
luật chất lượng cao, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về luật
học, tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp luật cho nhà nước, xã hội và
công dân.
Mã số tài liệu :
Ngày ban hành : 18-08-2008
Lần sửa đổi
:
00

TẦM NHÌN SỨ MỆNH, CHÍNH SÁCH
CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT
LƯỢNG
Trang : 4/5


4
* CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG ĐẾN NĂM 2015
Với chủ trương “Thu hút nhân tài để đào tạo nhân tài”, ngày càng nâng cao sự thỏa
mãn của khách hàng và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, tập thể lãnh đạo,
cán bộ và viên chức Trường Đại học Luật Hà Nội cam kết:
1. Đối với người học: Xây dựng nhà trường trở thành cơ sở đào tạo mở, hướng tới
ng
ười học và các bên quan tâm; đào tạo nguồn nhân lực nhiều trình độ với chất
lượng cao, phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp và phát triển kinh tế xã hội của
đất nước. Tạo mọi điều kiện cần thiết giúp người học có cơ hội học tập phù hợp,
phát huy được sở trường và rèn luyện bản thân.
2. Đối với công tác đào tạo: Chuyển đổi hoàn toàn hệ thố
ng tổ chức đào tạo từ niên
chế sang học chế tín chỉ. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng đa dạng, liên
thông, tăng cường tự học, bám sát nhu cầu thực tế của người học, khuyến khích
cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập.
3. Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học: Khuyến khích nghiên cứu và sáng tạo
theo định hướng chuyên sâu, mang tính ứng d
ụng cao, bám sát nhu cầu thực tiễn
hoàn thiện pháp luật và phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo của nhà trường.
4. Đối với cán bộ, giảng viên và nhân viên: Tạo môi trường thuận lợi, có thu nhập
cao cho giảng viên và nhân viên của trường, thu hút được các chuyên gia pháp lý
có trình độ cao về làm việc cho trường. Chú trọng đào tạo để ngày càng nâng cao
năng lực chuyên môn và phương pháp sư phạm cho giảng viên, nâng cao hiệu
quả công tác của cán bộ viên ch
ức.
5. Đối với các hoạt động phục vụ cộng đồng: Tích cực góp phần tham gia hoàn
thiện pháp luật, đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, đa dạng hóa
các loại hình dịch vụ pháp lý phục vụ cộng đồng.
6. Đối với hoạt động hợp tác quốc tế: Tăng cường phát triển hợp tác quốc tế nhằm
đáp ứng được nhu cầu của quá trình hộ
i nhập quốc tế. Huy động được toàn thể
cán bộ, giảng viên của nhà trường tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế
với phương châm thiết thực, hiệu quả và cùng có lợi.
7. Đối với hệ thống quản lý: Cam kết xây dựng, thực hiện và duy trì các hệ thống
quản lý tiên tiến như ISO 9000, TQM để ngày càng cải tiến các hoạt động của
nhà trường và đạt được kiểm định công nh
ận chất lượng về giáo dục của Việt
Nam.

Mã số tài liệu :
Ngày ban hành : 18-08-2008
Lần sửa đổi
:
00

TẦM NHÌN SỨ MỆNH, CHÍNH SÁCH
CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT
LƯỢNG
Trang : 5/5


5
* MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2008-2010
Để thực hiện tuyên ngôn sứ mạng và chính sách chất lượng đã cam kết, Hiệu trưởng
Trường Đại học Luật Hà Nội công bố các mục tiêu chất lượng cho giai đoạn 2008-2010
như sau:
1. 100% các môn học trong chương trình cử nhân luật chính quy có hồ sơ môn học
được thẩm định và phê duyệt trước khi giảng dạy.
2. Cải tiến chương trình đào t
ạo theo hướng tăng cường các môn học tự chọn (các
môn tự chọn chiếm trên 25% trong chương trình đào tạo cử nhân và chiếm trên
30% trong chương trình đào tạo thạc sĩ). Giảm thời lượng các giờ giảng lý thuyết
xuống còn 40-50% nhằm tăng thời lượng cho các giờ vận dụng thực tế và tự học.
3. Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ cử nhân chính quy từ
năm học 2009-
2010. Bước đầu chuyển đổi tổ chức đào tạo hệ sau đại học sang học chế tín chỉ.
4. Chuẩn hóa chất lượng giảng viên thông qua việc áp dụng bộ tiêu chí đánh giá và
các quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng
viên.
5. Thu nhập trung bình của giảng viên và nhân viên tăng ít nhất 20% so với mức
trung bình của năm 2007.
6. Số lượ
ng đề tài nghiên cứu khoa học đạt tỷ lệ 1 đề tài/ không quá 20 giảng viên.
Định hướng ưu tiên cho các đề tài mang tính ứng dụng trong hoạt động xây dựng
và hoàn thiện pháp luật.
7. Hoạt động tư vấn pháp luật phát huy được hiệu quả. Trung tâm tư vấn pháp luật
của Trường có hơn 10 khách hàng ký hợp đồng tư vấn thường xuyên. Trong tất
cả các buổi tiếp theo lịch đều có khách hàng đến yêu cầu giải
đáp thắc mắc.
8. Thường xuyên mở được các lớp đào tạo ngắn hạn cho nhiều đối tượng khác nhau
trong xã hội. Số lượng người được đào tạo ngắn hạn bình quân hàng năm là 500
lượt người/1 năm.
9. Được kiểm định và công nhận chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và
Đào tạo trong năm 2008.
10. Mức độ hài lòng của ngườ
i học về chất lượng môn học là 75% (bình quân hàng
năm)
11. Trên 70% người học có việc làm liên quan đến lĩnh vực được đào tạo trong vòng
một năm sau khi tốt nghiệp.
12. Mức đáp ứng yêu cầu về chất lượng lao động do nhà trường đào tạo đối với
người sử dụng lao động là 75% trên tổng số phiếu khảo sát, phiếu thăm dò ý
kiến.BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ
QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Mã số: QĐ-TCCB-01

Ngày ban hành: 18/08/2008
Lần sửa đổi: 00

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệtTRẦN NGỌC THẮNG PGS. TS. LÊ THỊ SƠN GS. TS. LÊ MINH TÂM
T.P. Tổ chức Cán bộ Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng


Tài liệu này chỉ được sử dụng trong nội bộ Trường Đại học Luật Hà Nội. Mọi sao chụp, in ấn, trích dẫn hoặc chuyển
giao phải được sự cho phép của người phê duyệt và người quản lý tài liệu.

Mã số tài liệu : QĐ-TCCB-01
Ngày ban hành : 18-08-2008
Lần sửa đổi : 00

QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM
VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ
Trang : 2/22


BẢNG THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI
STT NGÀY SỬA ĐỔI VỊ TRÍ SỬA ĐỔI NỘI DUNG SỬA ĐỔI GHI CHÚ


DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU
STT NƠI NHẬN STT NƠI NHẬN
;
Ban Giám hiệu
;
Khoa Luật Dân sự
;
Phòng Hành chính Tổng hợp
;
Khoa Pháp luật Kinh tế
;
Phòng Tổ chức Cán bộ
;
Khoa Luật Quốc tế
;
Phòng Đào tạo
;
Khoa Lý luận Chính trị
;
Phòng Tài chính Kế toán
;
Khoa Sau đại học
;
Phòng Quản lý Khoa học
;
Khoa Tại chức
;
Phòng Công tác Sinh viên
;
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo
;
Phòng Quản trị
;
Trung tâm Tin học
;
Phòng Hợp tác Quốc tế
;
Trung tâm Luật So sánh
;
Phòng Biên tập sách và Trị sự tạp chí
;
Bộ môn Ngoại ngữ
;
Phòng Thanh tra Đào tạo
;
Bộ môn Giáo dục Thể chất
;
Khoa Hành chính Nhà nước
;
Thư viện
;
Khoa Luật Hình sự
;
Trạm Y tế


;
Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Tư vấn
pháp luật


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×