Tải bản đầy đủ

Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực - 10 vấn đề có liên quan đến QTNNL10 vấn đề có liên quan đến QTNNL
10 vấn đề có liên quan đến QTNNL
thường gặp trong doanh nghiệp
thường gặp trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp không thể xây
Doanh nghiệp không thể xây
dựng kế hoạch NNL do tình
dựng kế hoạch NNL do tình
hình lao động biến động
hình lao động biến động

Doanh nghiệp khó tìm được
Doanh nghiệp khó tìm được
người có chuyên môn giỏi đặc
người có chuyên môn giỏi đặc
biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật
biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật
Nhân viên và nhà quản lý
Nhân viên và nhà quản lý
thường viện nhiều lý do để né
thường viện nhiều lý do để né
tránh các khóa học do DN tổ
tránh các khóa học do DN tổ
chức
chức

Một thời gian ngắn sau khi đào
Một thời gian ngắn sau khi đào
tạo mọi việc trở lại tình trạng y
tạo mọi việc trở lại tình trạng y
như trước khi đào tạo
như trước khi đào tạo

Nhân viên giỏi lần lượt ra đi.
Nhân viên giỏi lần lượt ra đi.Doanh nghiệp muốn xây dựng quy
Doanh nghiệp muốn xây dựng quy
chế trả lương hợp lý hơn nhưng lâu
chế trả lương hợp lý hơn nhưng lâu
nay vẫn không thể tiến hành được
nay vẫn không thể tiến hành được

Nhân viên quá thụ động trong công
Nhân viên quá thụ động trong công
việc hầu như chỉ chờ cấp trên giao
việc hầu như chỉ chờ cấp trên giao
việc
việc

Doanh nghiệp không dám tiến hành
Doanh nghiệp không dám tiến hành
việc tái cấu trúc, dù biết rằng cơ cấu


việc tái cấu trúc, dù biết rằng cơ cấu
hiện nay không còn phù hợp nữa.
hiện nay không còn phù hợp nữa.

Doanh nghiệp không có đủ năng lực
Doanh nghiệp không có đủ năng lực
để cải tiến các hoạt động quản trị
để cải tiến các hoạt động quản trị
NNL.
NNL.


Hoạch định NNL đang diễn ra như thế nào tại cơ quan, tổ
Hoạch định NNL đang diễn ra như thế nào tại cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp của bạn
chức, doanh nghiệp của bạn
1. Giám đốc nhân sự có được tham gia vào việc xây
1. Giám đốc nhân sự có được tham gia vào việc xây
dựng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của
dựng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp không?
doanh nghiệp không?
2. Nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp có được xem
2. Nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp có được xem
xét thường xuyên không?
xét thường xuyên không?
3. Khi xem xét nhu cầu nhân lực, doanh nghiệp có căn
3. Khi xem xét nhu cầu nhân lực, doanh nghiệp có căn
cứ vào mục tiêu kinh doanh không?
cứ vào mục tiêu kinh doanh không?
4. kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm của nhân viên có
4. kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm của nhân viên có
được thường xuyên đánh giá lại không?
được thường xuyên đánh giá lại không?
5. Doanh nghiệp có người phụ trách việc xem xét,
5. Doanh nghiệp có người phụ trách việc xem xét,
đánh giá nhu cầu và thực trạng của nhân lực không?
đánh giá nhu cầu và thực trạng của nhân lực không?
Có Ko
Có Ko
Có Ko
Có Ko
Có Ko


6. kết quả đánh giá thực trạng NNL có
6. kết quả đánh giá thực trạng NNL có
được sử dụng cho các mục đích sau
được sử dụng cho các mục đích sau
không?
không?
+ tuyển dụng
+ tuyển dụng
+ đào tạo
+ đào tạo
+ phát triển nghề nghiệp
+ phát triển nghề nghiệp
7. Các nhân viên có năng lực giỏi có
7. Các nhân viên có năng lực giỏi có
được quy hoạch cho những vị trí chủ
được quy hoạch cho những vị trí chủ
chốt không?
chốt không?
8. nếu có yêu cầu tinh giảm nhân viên
8. nếu có yêu cầu tinh giảm nhân viên
và tái cấu trúc, doanh nghiệp có lập kế
và tái cấu trúc, doanh nghiệp có lập kế
hoạch cụ thể cho những nhân viên bị
hoạch cụ thể cho những nhân viên bị
dôi dư, được bố trí lại, hay những nhân
dôi dư, được bố trí lại, hay những nhân
viên tiếp tục công tác tại vị trí đang
viên tiếp tục công tác tại vị trí đang
đảm nhiệm không?
đảm nhiệm không?
Có Ko
Có Ko
Có KoNếu trả lời có: hoạt động của doanh
Nếu trả lời có: hoạt động của doanh
nghiệp đang phát triển tốt
nghiệp đang phát triển tốt

Nếu trả lời không: thì nên cân nhắc
Nếu trả lời không: thì nên cân nhắc
xem lý do tại sao doanh nghiệp
xem lý do tại sao doanh nghiệp
không thực hiện điều đó và nếu thực
không thực hiện điều đó và nếu thực
hiện thì hiệu quả của hoạch định NNL
hiện thì hiệu quả của hoạch định NNL
có được cải thiện không.
có được cải thiện không.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×