Tải bản đầy đủ

Mua sắm trang thiết bị cho trường Chu Văn An

Sở GD - ĐT Hà nội Cộng hoà x hội chủ nghi việt namã ã
Trờng THPT Chu Văn An Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số / CV - CVA Ngày 20 tháng 7 năm
2005

Kính gửi: Đồng chí Trởng phòng Kế hoạch tài chính Sở GD - ĐT Hà nội
Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở GD - ĐT Hà nội ngày 16/ 3/
2005 về việc mua sắm trang, thiết bị cho các khối nhà học và nhà làm việc mới xây
dựng trong Dự án Chu Văn An.
Căn cứ vào đề nghị trong văn bản số 195- CVA ngày 03/ 5/ 2005 của Hiệu tr-
ởng trờng THPT Chu Văn An về việc điều chỉnh mua sắm trang, thiết bị cho Dự án
Chu Văn An đã đợc Ban Giám đốc Sở GD - ĐT phê duyệt.
Căn cứ vào Thiết kế và Dự toán của Công ty thiết bị Giáo dục 1 thuộc Bộ GD -
ĐT ngày 10/ 7/ 2005. Tham khảo thêm ở Bảng chào giá của Công ty ISTT.
Ban giám hiệu trờng THPT Chu Văn An xin đợc đề xuất dự kiến về việc mua
sắm trang, thiết bị cho Nhà Thực hành - Thí nghiệm ( Nhà T ) và Nhà Hội đồng S
phạm và các bộ môn (Nhà S ) nh sau:
I/ Nhà Thực hành - Thí nghiệm ( Nhà T ):
STT Phòng chức năng Đơn vị tính Số lọng Đơn giá Thành tiền
1 Phòng thí nghiệm Hoá +
Kho + P. Chuẩn bị

Phòng 01 271.267.700 đ 271.276.700đ
2 Phòng thí nghiệm Sinh vật
+ Kho + P. Chuẩn bị
Phòng 01 205.267.700đ 205.267.700đ
3 Phòng thí nghiệm Lý +
Kho + P.chuẩn bị
Phòng 01 254.767.700đ 254.767.700đ
4 Phòng Tin học + Kho +
Phòng chuẩn bị
Phòng 01 302.032.347đ 302.032.347đ
5 Phòng học Nhạc + Kho
+ P. chuẩn bị
Phòng 01 215.347.000đ 215.347.000đ
6 Phòng học Hoạ + Kho
+ P.chuẩn bị
Phòng 01 43.609.500đ 43.609.500đ
7 Phòng Công nghệ + Kho
+ P.chuẩn bị
Phòng 01 178.163.700đ 178.163.700đ
8
Tổng cộng
Phòng 07
1.470.464.647đ

II/ Nhà Hội đồng s phạm và các bộ môn ( nhà S ):
STT
Phòng chức năng Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền
1
Phòng HĐSP: 90 bộ bàn liền
ghế+bàn ghế chủ toạ .
Phòng 01 67.000.000đ 67.000.000đ
2
Phòng học tiếng Pháp
Phòng 01 253.180.000đ 253.180.000đ
3
Phòng Giám hiệu trực
(Bàn 12 chỗ + ghế )
Phòng 01 4.300.000đ 4.300.000đ
4
Phòng Dữ liệu: 10 máy
tính + 1 máy chủ+máy in
Phòng 01 200.000.000đ 200.000.000đ
5
Phòng nghỉ GV: 2 giờng
+ 2 bộ bàn ghế
Phòng 01 6.000.000đ 6.000.000đ
6
Phòng nghe nhìn
( Phòng Đa chức năng )
Phòng 01 91.355.600đ 91.355.600đ
7
Phòng mạng Internet
Phòng 01 380.353.400đ 380.353.400đ
8
Phòng Bộ môn Toán: bàn
bầu dục 20chỗ +ghế+ Tủ
Phòng 01 10.500.000đ 10.500.000đ
9
Phòng Bộ môn Văn
Phòng 01 10.500.000đ 10.500.000đ
10
Phòng Bộ môn Tự nhiên
Phòng 01 10.500.000đ 10.500.000đ
11
Phòng Bộ môn Xã hội
Phòng 01 10.500.000đ 10.500.000đ
12
Phòng Th viện điện tử
( Th viện ảnh )
Phòng 01 199.500.000đ 199.500.000đ
13
Tổng số
Phòng 12
1.335.044.600 đ
( Xem chi tiết thiết kế và đơn giá của từng loại phòng chức năng trong văn bản
Phòng học bộ môn PTTH của Công ty thiết bị giáo dục 1 và Công ty ISTT ).
III. Hội trờng đa năng: ( nhà G )
STT Trang, thiết bị cần có
Đơn vị
tính
Số lợng Đơn giá Thành tiền
1 + Giàn âm thanh liền loa
, Ampli TEXA, Loa
TEXA 450W.
+ Điều hoà tủ LG-44000
BTU( LP- E5082CL )
bộ
cái
01
06
6.000.000đ
40.000.000đ
6.000.000đ
240.000.000đ
2 + Mỉcro Shure
+ Loa TEXA 200W
+Máy chiếu ladeLG JT 91
cái
cái
cái
05
08
02
200.000đ
1.200.000đ
69.200.000đ
1.000.000đ
9.600.000đ
138.400.000đ
3 + Phông chính
+ Phông phụ
+ Rèm nhung cách âm
cho sân khấu
cái
cái
cái
01
03
100
3.800.000đ
2.000.000đ
192.034đ
3.800.000đ
6.000.000đ
19.203.400đ
4 Ghế khán giả GH502 cái 400 120.000đ 48.000.000đ
5 Tổng số
472.003.400đ
IV. Ký túc xá và Nhà ăn: ( nhà K )
STT Trang, thiết bị cần có Đơn vị
tính
Số lợng Đơn giá Thành tiền
1 Giờng 2 tầng( Khung thép
hộp 1960 x 860 x 1800 )
cái 44 950.000đ 41.800.000đ
2 + Bàn ăn (700 x 1200 x 720 )
+ Ghế ăn( 420 x 450 x 460 )
cái
cái
50
200
500.000đ
171.000đ
25.000.000đ
34.200.000đ
3 Tổng số
101.000.000đ
V. Nhà thể chất: ( Nhà I )
2
Phòng học
+ Bàn GV(BV102 B
600 x 1200 x 750 )
+ Ghế GV
( kiểu GK 110 )
+ Bộ bàn ghế HS hai
chỗ ngồi ( gỗ )
cái

cái
bộ
01
01
25
642.000đ
265.000đ
680.000đ
642.000đ
265.000đ
17.000.000đ

3
Phòng GV
( P.Bộ môn
GDTC )
+Bộ bàn , ghế
12 chỗ
+ Tủ hồ sơ ( kiểu
CAT 88 G/ S )
bộ
cái
01
01
4.300.000đ
1.610.000đ
4.300.000đ
1.610.000đ
4
Tổng số 116.026.000đ

VI. Ô tô 35 chỗ liên doanh Hàn quốc của hãng Ford - Thăng long lắp
ráp ( Sẽ gửi kèm lý lịch xe và báo giá ): 1.000.000đ
Tổng số tiền mua Trang, thiết bị là: 4.494.538.647đ
Hiệu trởng
Nơi gửi:
+ Phòng KHTC Sở GD - ĐT Hà nội
+ Ban QLDA Sở GD - ĐT Hà nội

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×