Tải bản đầy đủ

đồ án mô học nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong sự phát triển hệ điều hành windows
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO
ÁP DỤNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỂU HÀNH
WINDOWS

GVHD: GS.TSKH. HOÀNG VĂN KIẾM
HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC CHI
(1211006 – Cao học KHMT K22)

Tháng 11/2012


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊNMỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần thứ nhất 1
Chương I: Vấn đề khoa học 2
I.  2
-  3
Chương II: Phương pháp giải quyết vấn đề theo khoa học về phát minh 6
I.  6
II.  7
Phần thứ hai 15
Chương I. Tổng quan về hệ điều hành máy tính 15
I.  15
1. Hệ điều hành là gì? 15
2. Hệ điều hành Windows 15
II.  16
Chương II: Áp dụng một số nguyên tắc sáng tạo trong lịch sử phát triển của
hệ điều hành Windows 24
I.  24
II.  24
III.  25
IV.  26
V.  26
VI.  27
VII.  28
Kết luận 28
Tài liệu tham khảo 30


1

LỜI NÓI ĐẦU






-
“… sáng tạo là nguồn tài nguyên cơ bản của con
người (a fundamental human resource), nguồn tài nguyên đặc biệt mà theo như
nhà khoa học Mỹ George Koznetsky: bạn càng sử dụng nó nhiều thì bạn càng có
nó nhiều hơn ”. 
      




2

Phần thứ nhất
Chương I: Vấn đề khoa học
I. Khái niệm và phân loại
1. 
             
              


2. 

- 
- 


1) Câu hỏi thuộc loại thực nghiệm
-



 









3

2) Câu hỏi thuộc loại quan niệm hay nhận thức







3) Câu hỏi thuộc lọai đánh giá: 






II. Các tình huống vấn đề - Phương pháp phát hiện vấn đề khoa học
1. 


42. 




             

 












5








 



6

Chương II: Phương pháp giải quyết vấn đề theo khoa học về phát minh,
sáng chế
I. Khoa học sáng tạo và phương pháp luận sáng tạo
1. 



 

               
            
Heuristics.


        



"Phương pháp luận sáng tạo" 



 



 



7

2.  




  



 



II. 40 nguyên tắc (thủ thuật) sáng tạo
1.  
-     

- 
-     

2.  
-            

3.  
- 



8

- 
- 

4.  
-           

5.  
- 

- 
6.  
- 

7.  
-            

- 
8. 
- 

- 

9. 
- 
            
).


9

10. 
- 

- 

11. 
- 

12. 
- 

13. 
- 

- 

14. 
- 

- 
- 
15. 
- 

-             
nhau.


10

16. 
- 


17. 
- 

            


- 
- 
- 
- 

18. 
- 

- 
- 
- 
19. 
- 
- 
- 


11

20. 
- 

- 
- 
21. 
- 
- 
22.  
- 

-       

- 
23. 
- 
- 
24. 
- 
25.  
- 

-  
26. 
- 



12

- 

- 
 

27. 
- 

28. 
- 
-  
.
-            


- 
29. 
-              

30. 
- 
- 

31.  
- 



13

- 
32. 
- 
- 
- 

- 
-  
33. 
- 


34. 
- 

- 

35. 
- Thay 
- 
- 
- 
36. 
- 



14

37. t
- 
- 
nhau.
38. 
- 
- 
- 
- 
39. 
- 
- 
- 
40. 
- 
15

Phần thứ hai
Chương I. Tổng quan về hệ điều hành máy tính
I. Hệ điều hành máy tính
1. 



Ng 
 
.
  
  
 
 
 
2. 

              




qua hai
          




16





II. Các thế hệ của hệ điều hành Windows

 

1. DOS








    quick and dirty operating system 

              disk operating
system

-

2. Windows 1.0
         



17



v
Interface Manager

                

              -DOS
Executive - y nay.



3. Windows 2.0
n



4. Windows 3.0
 
            

      




-


18

                



-Windows)

 -2-3.
5. Windows 3.1


    l  

6. 


   -           


7. Windows NT

new technology

- 


-bit).


19

              






.
8. Windows 95

     




--




-


9. Windows 98
 




20




API 6.1.



10. Windows Me
     

n
              



Restore.


treo. Nguy

11. Windows 2000
             



 
              


21



12. Windows XP

-





 



 
13. Windows Server 2003



14. Windows Vista




 
  



22

 



 


         

15. Windows Server 2008

               
         r-  
              
--V.
16. Windows 7

Windows Vist
              
 

Windows 



 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×