Tải bản đầy đủ

bài giảng bài 1 - đại diện ngoài tố tụng của luật sư trong các vụ việc hành chính

BÀI 1
ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG CỦA LUẬT
SƯ TRONG CÁC VỤ VIỆC HÀNH CHÍNH
NỘI DUNG BÀI HỌC
1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
2. KỸ NĂNG ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG CỦA LUẬT

3. TÌNH HUỐNG
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ
TỤNG
2. NỘI DUNG ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG
3 . QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI DIỆN NGOÀI
TỐ TỤNG
NỘI DUNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NN
1. LẬP CHÍNH SÁCH LÀ ĐỀ RA ĐỊNH HƯỚNG, CHỦ
TRƯƠNG, BIỆN PHÁP LỚN TRONG QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC
2. LẬP QUY, LÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY
PHẠM PHÁP LUẬT(DƯỚI LUẬT) TRONG QUẢN LÝ
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

3. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH (HÀNH CHÍNH) ÁP DỤNG
PHÁP LUẬT ĐỂ BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH
CHÍNH ĐƠN PHƯƠNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
NỘI DUNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NN
Tổ chức điều hành gồm các hoạt động:
- Cấp phép, đăng ký
- Chứng nhận, công chứng, thị thực
- Hợp đồng hành chính(trong chuyển giao
các dịch vụ công, y tế, giáo dục )
- Ra lệnh, cưỡng chế hành chính, trưng
dụng, trưng mua
-
Khiếu nại, giải quyết kiếu nại hành chính
NỘI DUNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NN
+ Đặc trưng thực hiện quyền hành pháp
- Tính chấp hành điều hành cao, tính hệ
thống thứ bậc chặt chẽ, thông điệp giấy
tờ và nhiều thủ tục hành chính
- Bên cạnh hoạt động quản lý nhà nước,
còn chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ
công cho xã hội, công dân
- Hoạt động cơ quan hành chính mang tính
cưỡng chế, độc quyền
NỘI DUNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NN
- Hoạt động của công chức bị điều tiết chặt
chẽ bởi pháp luật
- Sự đa dạng về chuyên môn và phạm vi
hoạt động
- Tính chuyên môn hóa cao
- Hoạt động bằng ngân sách nhà nước
KHÁI NIỆM
- Đại diện ngoài tố tụng là phạm vi hành nghề của luật sư Đ
22, Luật luật sư
- Là việc luật sư nhân danh một người khác, xác lập, thực
hiện giao dịch hành chính trong phạm vi thẩm quyền đại
diện
- Lĩnh vực được phép đại diện là lĩnh vực quản lý hành chính
nhà nước như: bảo đảm, bảo vệ các quyền công dân, dịch
vụ công, tranh chấp hành chính, cưỡng chế hành chính


KHÁI NIỆM
- Giao dịch hành chính do luật sư đại diện theo ủy
quyền xác lập, làm phát sinh, thay đổi, hoặc
chấm dứt các quyền và nghĩa vụ hành chính của
người được đại diện.
- Quan hệ đại diện của luật sư trong giao dịch
hành chính phát sinh từ căn cứ hợp đồng ủy
quyền (đại diện tự nguyện)
KHÁI NIỆM
Đại diện ngoài tố tụng của luật sư trong
các vụ việc hành chính là việc luật sư
thay mặt cho khách hành (công dân, tổ
chức, cơ quan) trước cơ quan hành chính
nhà nước để thực hiện quyền và nghĩa vụ
của khách hàng trong thủ tục hành chính,
và giải quyết các tranh chấp hành chính
theo phạm vi ủy quyền.
ĐẶC ĐIỂM
1. Căn cứ pháp lý quy định rải rác trong nhiều văn bản pháp
luật khác nhau.
2. Hoạt động quản lý hành chính, đa dạng, phức tạp tuy
nhiên phạm vi đại diện hẹp hơn sơ với đại diện trong dân
sự.
3. Bên thứ 3 trong quan hệ đại diện luôn là cơ quan HC nhà
nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan HC. Các bên
không tự chịu trách nhiệm trước nhau như quan hệ dân sự
mà phải chịu trách nhiệm trước nhà nước.
4. Quyền và nghĩa vụ của luật sư gắn liền sự thỏa thuận của
khách hàng, hoạt đông đại diện gắn liền với hoạt động tư
vấn và các dịch vụ pháp lý khác
PHẠM VI ĐẠI DIỆN
1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHỦ THỂ THAM GIA QUAN
HỆ HÀNH CHÍNH
2. PHỤ THUỘC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG TỪNG
LĨNH VỰC CỤ THỂ
3. PHẠM VI ỦY QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG
NỘI DUNG ĐẠI DIỆN
1. THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC
HC:
a. SOẠN THẢO, CHUẨN BỊ HỒ SƠ GIẤY TỜ.
b. GIAO NỘP, XUẤT TRÌNH, BỔ SUNG HỒ SƠ, NỘP
PHÍ, LỆ PHÍ, NHẬN KẾT QUẢ.
c. TỪ CHỐI NHỮNG YÊU CẦU KHÔNG QUY ĐỊNH
TRONG THỦ TỤC.
d. CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH HỢP PHÁP, CHÍNH
XÁC CỦA CÁC GIẤY TỜ, CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ
THÔNG TIN.
NỘI DUNG ĐẠI DIỆN
2. CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH TTHC.
a. Tên thủ tục HC, lĩnh vực quản lý
b. Căn cứ pháp lý của thủ tục HC
c. Hồ sơ, trình tự, cách thưc, thực hiện
d. Đối tượng thực hiện cơ quan thực hiện
thủ tục HC
e. Thời hạn giải quyết, các yêu cầu, phí lệ
phí
f. Kết quả thực hiện
NỘI DUNG ĐẠI DIỆN
1. CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN THỦ TỤC HC
a. Khởi xướng vụ việc
b. Xem xét và ra quyết định hành chính
c. Thi hành quyết định hành chính
d. Khiếu nại và xem xét lại QĐHC,HVHC (có
tình tiết mới)
NỘI DUNG ĐẠI DIỆN
2. THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU
NẠI:
- CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHIẾU NẠI, GIỬ HỒ SƠ KHIẾU
NẠI ĐẾN ĐÚNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN,
TRONG THỜI HIỆU KN
- THU THẬP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ,
- TRÌNH BÀY, CUNG CẤP THÔNG TIN, ĐỐI THOẠI
- NGHIÊN CỨU HỒ SƠ, QUY PHẠM PL,
- KHIẾU NẠI TIẾP HOẶC KHỞI KIỆN
NỘI DUNG ĐẠI DIỆN
3. TRÌNH TỰ KHIẾU NẠI.
a. Khiếu nại lần đầu(khởi kiện)
b. Khiếu nại lần hai(khởi kiện)
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
1. LUẬT LUẬT SƯ ĐIỀU 22,29.
2.
LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO NĂM 2005 Đ 17,33,37;
NGHỊ ĐỊNH 136/2006/NĐ-CP, Đ 1,2,3; LUẬT
KHIẾU NẠI
3. LUẬT DOANH NGHIỆP Đ 14 VỀ ĐĂNG KÝ KINH
DOANH; LUẬT CÔNG CHỨNG 2006; NĐ/88/2006;
NĐ/88/2009…
KỸ NĂNG ĐẠI DIỆN
1. QUY TRÌNH ĐẠI DIỆN
2. TÌNH HUỐNG
3. YÊU CẦU ĐẠI DIỆN
QUY TRÌNH ĐẠI DIỆN
1. TRAO ĐỔI TIẾP XÚC KHÁCH HÀNG ĐỂ TÌM HIỂU
NỘI DUNG VỤ VIỆC VÀ YÊU CẦU CỦA KHÁCH
HÀNG
2. XÁC LẬP HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN THEO QUY ĐỊNH
TỪ ĐIỀU 581 -589 BỘ LUẬT DS 2005(PHẠM VI
ỦY QUYỀN)
3. THU THẬP TÀI LIỆU GIẤY TỜ, THÔNG TIN LIÊN
QUAN VỤ VIỆC HÀNH CHÍNH.
QUY TRÌNH ĐẠI DIỆN
4. NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP
LUẬT VỀ QUAN HỆ HÀNH CHÍNH THAM GIA ĐẠI
DIỆN.
5. TRAO ĐỔI THỐNG NHẤT VỚI KHÁCH HÀNG VỀ
CÁC QUAN ĐIỂM, YÊU CẦU VỚI CƠ QUAN HÀNH
CHÍNH
6. TRỰC TIẾP GIAO DỊCH VỚI CƠ QUAN HÀNH
CHÍNH
THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG
Năm 1980 do hoàn cảnh khó khăn Ông Đỗ Hà trú xã Xuân Hiệp
huyện Xuân lộc tỉnh Đồng Nai được ông Võ Yên (người cùng xóm)
cho 80m2 đất để mở cửa hàng sửa xe. Sau khi ông Yên chết,
tháng 7 năm 2010 con của ông Yên là anh Nam làm thủ tục thừa
kế quyền sử dụng đất thì mới phát hiện diện tích đất của bố anh
đã bị nhà ông Hà lấn chiếm đến 202m2, và diện tích đất của gia
đình ông Hà đã được UBND huyện Xuân Lộc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất từ năm 2009 có diện tích là 388m2. Anh Nam
đã đến văn phòng luật sư để ký hợp đồng ủy quyền khiếu nại
UBND huyện về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
ông Hà.
Câu hỏi 1: Anh(chi) hãy trình bày thủ tục cấp giấy chứng nhân quyền
sử dung đất theo luật đất đại năm 2003 và các văn bản pháp luật
thi hành luật đất đai 2003?
Câu hỏi 2: Anh chị phải làm gì để thực hiện việc ủy quyền của anh
Nam?
THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG
Ông Quang đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề sản xuất và tái
chế giấy, do ông làm chủ.
Hồ sơ đăng ký kinh doanh được lập theo đúng quy định của PL và ông đã xuất trình
chứng minh thư nhân dân với Phòng Đăng ký kinh doanh.
Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu ông phải nộp thêm giấy chứng nhận của cơ quan
công an cấp về việc ông không vi phạm Điều 9 Luật Doanh nghiệp, giấy xác nhận về
quyền sử dụng hợp pháp đối với trụ sở và nơi sản xuất giấy và giấy xác nhận về điều
kiện môi trường của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
Ông Quanh không thực hiện được các yêu cầu của PĐKKD nên hồ sơ của ông đã
không được chấp nhận và thụ lý, DN không được thành lập.
Ông Quang làm đơn khiếu nại lên Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh P, không được trả lời.
Và ông khởi kiện Phòng Đăng ký kinh doanh ra Tòa Hành chính
Tòa án nhân dân tỉnh P, cho rằng việc làm của PĐKKD là sách nhiễu và trái với quy
định của pháp luật
Câu hỏi 1: Ông Quang ủy quyền cho văn phòng luật sư thực hiện việc ĐKKD, là luật sư đại
diện cho ông Quang anh(chị) phải làm gì để việc ĐKKD được cơ quan có thẩm quyền
chấp nhận?
Câu hỏi 2: Anh chị có nhận xét gì về việc khiếu kiện của ông Quang? Nêu căn cứ?
THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG
- KHÁI QUÁT QUY TRÌNH ĐẠI DIỆN
- NHẬN DIỆN LOẠI VIỆC ỦY QUYỀN TRONG
QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
-
NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT RA TỪ THỰC TIỄN VỤ
VIỆC.
YÊU CẦU
1. LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG LÀ NỀN TẢNG TRONG
QUAN HỆ ĐẠI DIỆN. MỤC TIÊU ĐẠT TỚI SỰ THẬT
VÀ CÔNG BẰNG
2. TÍNH CHUYÊN NGHIỆP, THẬN TRỌNG CÂN NHẮC
CÁC YẾU TỐ
3. TUÂN THỦ NHỮNG GÌ PHÁP LUẬT CHO PHÉP.
4. PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI, MỀM DẺO, CỨNG RẮN,
5. PHONG CÁCH CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×