Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT /TIÊU THỤ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ LOẠI DFIG pdf


NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT
/TIÊU THỤ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ
LOẠI DFIG


RESEARCH ON FACTORS INFLUENCING THE CAPABILITY TO
GENERATE/ ABSORB REACTIVE POWER OF DFIG – BASED WIND
TURBINE SYSTEM


Phan Đình Chung*; Hạ Đình Trúc*

Trường Đại học Bách Khoa; Trường Đại học Bách Khoa
chungpy99d6@yahoo.com; hadinhtruc@gmail.com

TÓM TẮT


Bài báo nghiên cứu khả năng phát hoặc tiêu thụ công suất phản kháng của máy điện gió sử dụng
loại máy phát điện cảm ứng 2 nguồn cung cấp DFIG. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phát công

suất của DFIG đã được phân tích và đánh giá một cách chi tiết. Trong giai đoạn vận hành bình thường,
máy phát điện gió loại DFIG có thể phát hoặc tiêu thụ công suất phản kháng từ lưới điện. Tuy nhiên, khi
điện áp lưới hoặc phía stator bé hơn 1 giới hạn nào đó thì khả năng phát công suất phản kháng của máy
phát giảm đáng kể và máy phát lúc này không thể phát công suất phản kháng theo yêu cầu của lưới. Kết
quả nghiên cứu cho thấy khả năng phát hoặc tiêu thụ công suất phản kháng của máy phát điện gió loại
này không chỉ phụ thuộc vào dòng điện định mức của các cuộn dây rotor, stator và công suất của bộ
biến tần lắp đặt vào mạch roto máy phát mà còn phụ thuộc vào điện áp lưới hoặc điện áp phía stator
trong quá trình vận hành.


Từ khóa: Công suất phản kháng; dung lượng GSC; điện áp phía stator; máy phát DFIG; turbine gi
ó


ABSTRACT


This research focuses on the reactive power generation/absorption capability of a wind farm using
doubly-fed induction generator (DFIG). The factors that influence the reactive power adjusting range of
the DFIG- based wind turbine are analised and evaluated in detail. During normal operation, the DFIG-
wind turbine can generate or absorb reactive power. However, when the voltage at the point of common
coupling or the stator voltage is below a threshold value, the reactive power-generating range is curtailed
considerably and the wind farm cannot support reactive power to the connected grid as much as the
grid code’s expectation. The research results show that the reactive power generation/absorption
capability of the DFIG-wind turbine system is reliant on not only the rating current of the stator
winding, the rating current of the rotor winding and the capacity of AC/DC/AC converter installed in the
rotor circuit of DFIG but also the voltage magnitude in the stator side or connected-grid during
operating period.


Keywords: DFIG; GSC capacity; reactive power; stator voltage; wind turbine

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×