Tải bản đầy đủ

Kế toán quản trị - Chương 9

1
BÀI GIẢNG 9
BÀI GIẢNG 9
PHÂN TÍCH CHI PHÍ &
QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ
2

Hiểu được tầm quan trọng của việc định giá sản phẩm

Liệt kê và giải thích bốn nhân tố ảnh hưởng đến quyết định
về giá.

Hiểu được mô hình định giá kinh tế nhằm tối đa hoá lợi
nhuận.

Thiết lập giá bán theo phương pháp định giá dựa trên chi
phí.

Thiết lập giá bán theo phương pháp định giá dựa trên
nguyên vật liệu và thời gian lao động.


Thảo luận những vấn đề liên quan khi định giá cho sản phẩm
mới.

Mô tả những ràng buộc của luật pháp đối với việc định giá
sản phẩm.
MỤC TIÊU HỌC TẬP
3

Xác định giá bán là một trong những quyết định quan trọng nhất
của nhà quản lý.

Xác định giá sản phẩm không phải chỉ là một quyết định của
quá trình tiếp thị, nó là một quyết định có liên quan đến tất cả
các lĩnh vực hoạt động của công ty.

Mức giá tính cho một sản phẩm có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu
tiêu thụ của khách hàng và do vậy ảnh hưởng đến lợi nhuận và
thị phần của công ty
TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỊNH GIÁ
4
CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG
ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GIÁ BÁN

Bốn yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giá:

Nhu cầu của khách hàng.

Chi phí sản xuất, tiêu thụ.

Các hành động của đối thủ cạnh tranh.

Các vấn đề về luật pháp , chính trị, hình ảnh của công ty
trong dân chúng.
5
CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG
ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GIÁ BÁN

Giá bán được thiết lập như thế nào?
Chi
phí


Tác động
thị trường
Giá bán được thiết lập
dựa trên chi phí, và
xem xét đến nhu cầu,
hành động của đối thủ
cạnh tranh
Giá bán được xác định
bởi thị trường, tất nhiên
giá phải trang trải đủ
các chi phí trong dài hạn
6
LÝ THUYẾT KINH TẾ VỀ ĐỊNH GIÁ

Lý thuyết kinh tế vi mô cho rằng mức giá tốt nhất thiết
lập cho một sản phẩm là mức giá giúp công ty tối đa
hóa lợi nhuận đạt được

Giá được xác định sao cho:
Lợi nhuận = (Doanh thu - Chi phí) ---> Max
7
TỔNG DOANH THU

Doanh thu là gì?

Doanh thu được xác định như thế nào?
Tổng doanh thu = Giá bán x Sản lượng
TR = P x Q
TR = D(Q)xQ
Ghi chú: TR là tổng doanh thu, P là giá bán, Q là sản lượng,
P = D(Q) là hàm cầu
8
Q
*
0 Q
2
Q
1
TR
*
TR
1
TR
2
TR = D(Q).Q
∆TR/∆Q < 0
∆TR/∆Q = 0
∆TR/∆Q > 0
Q
TR
ĐỒ THỊ DOANH THU
9

Doanh thu cận biên (Marginal Revenue - MR):
MR = ∆R/∆Q
MR = dTR/dQ
0
Q*
P*
D(Q)
MR
Giá (P)
E
P
= -1
E
P
< -1
-1 < E
P
< 0
MR = 0
Sản lượng (Q)
HÀM DOANH THU CẬN BIÊN
10

Chi phí là gì?

Chi phí theo cách ứng xử của chi phí là thích hợp cho việc định
giá sản phẩm.
Tổng chi phí = Chi phí cố định + Chi phí biến đổi
TC = FC + VC
TỔNG CHI PHÍ
11
0 Q' Q"
FC
TC(Q")
VC(Q')
Saỷn lửụùng
(Q)
Toồng chi phớ
TC(Q)
Chi phớ bieỏn ủoồi
VC(Q)
Chi phớ coỏ ủũnh FC
A
B
C
TH CHI PH
12

Chi phí bình quân (AC):
AC(Q) = TC(Q)/Q

Chi phí cận biên (MC):
MC = ∆TC/ ∆Q
MC(Q) = dTC(Q)/dQ
CHI PHÍ BÌNH QUÂN & CHI PHÍ CẬN BIÊN
13
0
Q
m
AC
min
Chi phí
Sản lượng
Chi phí cận biên MC
Chi phí bình quân AC(Q)
ĐỒ THỊ
CHI PHÍ BÌNH QUÂN & CHI PHÍ CẬN BIÊN
14
Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí
π(Q) = TR(Q) - TC(Q)
Lấy đạo hàm của hàm lợi nhuận π(Q) theo Q:
π’(Q) = TR’(Q) - TC’(Q) = MR(Q) - MC(Q)
Điều kiện để đạt lời giải tối ưu:
π’(Q) = MR(Q) - MC(Q) = 0

XÁC ĐỊNH GIÁ
ĐỂ ĐẠT LỢI NHUẬN TỐI ĐA
15
0
Q*
P*
Sản lượng (Q)
Chi phí cận biên MC
Đường cầu D(Q)
Doanh thu cận biên MR
O
XÁC ĐỊNH GIÁ
ĐỂ ĐẠT LỢI NHUẬN TỐI ĐA

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x