Tải bản đầy đủ

Kế toán quản trị - Chương 8

1
BÀI GIẢNG 8
BÀI GIẢNG 8
PHÂN TÍCH THÔNG TIN THÍCH HỢP
CHO CÁC QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN
2
MỤC TIÊU HỌC TẬP
MỤC TIÊU HỌC TẬP

Mô tả được qui trình ra quyết định

Nắm được vai trò của kế toán viên đối với việc ra quyết
định

Nắm được các tiêu chuẩn của thông tin thích hợp

Nắm được cách phân tích các chi phí và thu nhập thích
hợp

Có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh
thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt

3
VAI TRÒ CỦA KẾ VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
VAI TRÒ CỦA KẾ VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH
TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH

Các kế toán viên kế toán kế toán quản trị có vai trò cung cấp các
thông tin thích hợp cho quá trình ra quyết định của nhà quản lý.

Các kế toán viên kế toán quản trị phải am hiểu các quyết định của
các nhà quản lý.
Kế toán viên
kế toán
quản trị
Thiết kế và tổ chức
thực hiện hệ thống
thông tin kế toán
Các nhà quản lý trong
các lĩnh vực sản xuất,
tiếp thị, tài chính,v.v...
Ra các quyết định
kinh tế
4
QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH
QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH
Xác định vấn đề ra quyết định
Lựa chọn tiêu chuẩn
Xác định các phương án
Xây dựng mô hình ra quyết định
Thu thập dữ liệu
Ra quyết định
Phân tích
định tính
Phân tích
định lượng
Vai trò chủ yếu
của kế toán quản trị
5
VIỆC THU THẬP THÔNG TIN
VIỆC THU THẬP THÔNG TIN


Ba đặc điểm của thông tin hữu ích:
1. Tính thích hợp
2. Tính chính xác
3. Tính kịp thời
6
NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ
NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ
THÔNG TIN THÍCH HỢP?
THÔNG TIN THÍCH HỢP?

Thông tin có liên quan đến tương lai không?
---> thông tin phải liên quan đến sự kiện trong tương lai
---> thông tin quá khứ ít thích hợp cho việc ra quyết định

Thông tin phải có sự khác biệt giữa các phương án
so sánh?
---> thông tin giống nhau giữa các phương án so sánh thì thông
thích hợp cho việc ra quyết định.
7
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NHẬN DIỆN
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NHẬN DIỆN
THÔNG TIN THÍCH HỢP
THÔNG TIN THÍCH HỢP

Vì sao việc tách biệt giữa thông tin thích hợp và thông tin
không thích hợp lại quan trọng đối với nhân viên kế toán
quản trị?

Có 2 nguyên nhân:
1. Thứ nhất, việc thu thập thông tin rất tốn kém.
2. Thứ hai, tránh tình trạng quá tải thông tin.
8
NHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HỢP
NHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HỢP

Thu thập thông tin về chi phí và thu nhập gắn liền với
từng phương án.

Loại bỏ các chi phí chìm.

Loại bỏ các chi phí và thu nhập không chênh lệch
giữa các phương án.

Ra quyết định dựa trên các thông tin còn lại.
9

Cơng ty đang xem xét có nên mua máy mới để thay thế loại máy
cũ đang sử dụng hay khơng? Các số liệu liên quan đến hai loại
máy này như sau:
CHI PHÍ CHÌM
CHI PHÍ CHÌM – khơng thích hợp cho việc ra quyết định
Máy cũ Máy mới
Giá ban đầu
Giá trò còn lại trên sổ sách
Thời gian sử dụng còn lại
Giá bán hiện tại
Giá trò bán trong 4 năm tới
Chi phí hoạt động hàng năm
Doanh thu hàng năm
$175.000
140.000
4 năm
90.000
0
345.000
500.000
Giá mua
Thời gian sử dụng
Giá trò bán trong 4 năm tới
Chi phí hoạt động hàng năm
Doanh thu hàng năm
$200.000
4 năm
0
300.000
500.000
10
So sánh báo cáo thu nhập giữa 2 phương án:
CHI PHÍ CHÌM
CHI PHÍ CHÌM – khơng thích hợp cho việc ra quyết định
Giữ máy cũ Mua máy mới Chênh lệch
Doanh số (qua 4 năm)
Chi phí hoạt động
Chi phí khấu hao máy mới
Chi phí khấu hao của máy cũ
Thu nhập từ bán máy cũ
Tổng lợi nhuận qua 4 năm
$2.000.000
(1.380.000)
(140.000)
$480.000
$2.000.000
(1.200.000)
(200.000)
(140.000)
90.000
$550.000
0
$180.000
(200.000)
0
90.000
$70.000
11

Áp dụng trình tự phân tích và nhận diện chi phí thích
hợp:
Bước 1: Thu thập thông tin liên quan đến các phương án (số liệu
trong bảng)
Bước 2: Loại bỏ chi phí chìm
CHI PHÍ CHÌM
CHI PHÍ CHÌM – không thích hợp cho việc ra quyết định
12
Bước 3: Loại bỏ các chi phí, thu nhập không chênh lệch
Bước 4: Ra quyết định dựa trên thông tin về chi phí và thu nhập
còn lại.
- Tăng chi phí do mua máy mới: $ (200.000)
- Giảm chi phí hoạt động do mua máy mới: 180.000
- Tăng thu nhập do bán máy cũ: 90.000
Lợi nhuận tăng do mua máy mới 70.000
CHI PHÍ CHÌM
CHI PHÍ CHÌM – không thích hợp cho việc ra quyết định
13

Giả sử một cơng ty đang xem xét mua một máy mới để giảm nhẹ bớt lao
động. Giá mua máy mới là $30.000 và máy có thời gian sử dụng là 10
năm. Số liệu về doanh số và chi phí của cơng ty hàng năm trong trường
hợp mua và khơng mua máy mới được trình bày trong bảng dưới đây:

Cơng ty nên mua máy mới khơng?
CHI PHÍ VÀ THU NHẬP KHƠNG CHÊNH LỆCH
(khơng thích hợp cho việc ra quyết định)
Hiện tại Khi có máy mới
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ (chiếc)
Giá bán/1 sản phẩm
Chi phí nguyên liệu trực tiếp/1 sản phẩm
Chi phí lao động trực tiếp/1 sản phẩm
Chi phí sản xuất chung khả biến/1 sản phẩm
Chi phí bất biến hàng năm
Khấu hao máy mới
5.000
$40
14
8
2
62.000
-
5.000
$40
14
5
2
62.000
3.000
14
Phân tích:

Loại bỏ các chi phí và thu nhập không có chênh lệch:
-
-
-
-

Ra quyết định dựa trên thông tin còn lại (là thông tin thích
hợp):
- Chi phí lao động/1 sản phẩm
- Chi phí khấu hao máy mới
CHI PHÍ VÀ THU NHẬP KHÔNG CHÊNH LỆCH
(không thích hợp cho việc ra quyết định)
15

Dựa vào những thông tin trên, chúng ta xét xem việc đưa máy
mới vào sử dụng đạt được kết quả như thế nào?

- Chi phí lao động tiết kiệm được $15.000
(5.000 sản phẩm x $3/sản phẩm)
- Chi phí cố định tăng thêm ($3.000)
- Chi phí tiết kiệm được hàng năm $12.000

Kết luận: Nên xem xét mua máy mới
CHI PHÍ VÀ THU NHẬP KHÔNG CHÊNH LỆCH
(không thích hợp cho việc ra quyết định)
16
Hãng hàng không World Airways tại sân bay Charles de Gaulle đang có
một lượng hàng tồn kho (phụ tùng cho máy bay) với giá gốc là $200.000.
Hàng tồn kho này đã lỗi thời, không còn thích hợp để sử dụng với những
chiếc máy bay hiện tại của hãng, mà muốn sử dụng được thì chúng phải
được chữa cho phù hợp để sử dụng. Chi phi sửa chữa ước tính là
$120.000.
Tuy nhiên, loại hàng tồn kho này có thể bán lại cho một hãng hàng
không khác với giá $170.000. John Orville là một nhà quản lý của World
Airways cho rằng: Nếu bán hàng tồn kho này đi thì hãng hàng không sẽ bị
lỗ $30.000, do vậy ông có ý định sữa chữa chúng để sử dụng.
Joan, một nhà quản lý khác thì cho rằng,việc bán hàng tồn kho ấy và
mua các phụ tùng mới để sử dụng thì sẽ có lợi hơn. Giá mua các phụ
tùng mới là $260.000.
(Hilton, 1991)
Yêu cầu: Là một nhân viên kế toán quản trị của World Airways, ý kiến của
bạn như thế nào?
BÀI TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN
BÀI TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN
(Phân tích chi phí thích hợp)
(Phân tích chi phí thích hợp)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x