Tải bản đầy đủ

Kế toán quản trị - Chương 1

1
BÀI GIẢNG 1
GIỚI THIỆU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
2
Mục tiêu học tập
1. Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải
thích được các chức năng của nhà quản lý
2. Liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán
quản trị
3. Giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị
và kế toán tài chính
4. Nắm được các nội dung của kế toán quản trị
5. Nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế
toán quản trị
6. Nắm được các đạo đức hành nghề kế toán quản trị
3
Kế toán quản trị là gì?
Theo Luật kế toán của Việt Nam, kế toán quản
trị được định nghĩa là “việc thu thập, xử lý, phân
tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo
yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính

trong nội bộ đơn vị kế toán”
(Luật kế toán, khoản 3, điều 4)
4
Kế toán quản trị là gì? (tiếp)
“Kế toán quản trị là một bộ phận của hệ thống
thông tin quản trị trong một tổ chức. Các nhà
quản lý dựa vào thông tin kế toán quản trị để
điều hành và kiểm soát họat động của tổ chức”
(Ronald W. Hilton, 1991)
5
Mục tiêu của tổ chức

Tổ chức là gì?

Các mục tiêu của tổ chức:

Lợi nhuận

Tăng trưởng

Chất lượng

Thị phần…

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x