Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty May 10

Lời nói đầu
Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, đất nớc ta bớc vào thời kì
đổi mới để theo kịp các nớc tiên tiến trên thế giới. Chuyển đổi nền kinh tế từ cơ
chế tập trung, quan liêu, bao cấp theo nguyên tắc chỉ huy sang cơ chế thị trờng
có sự quản lý của nhà nớc đã đem lại sự khởi đầu mới cho tất cả các doanh
nghiệp. Trong thời kì này, chúng ta đã đạt đợc rất nhiều thành tựu quan trọng
trên các mặt chính trị , kinh tế , xã hội, đời sống nhân dân đợc cải thiện, thực
hiện công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá, sản phẩm, hàng hoá ngày càng
đa dạng và phong phú đã dần đáp ứng đợc phần lớn nhu cầu của xã hội.
Việt Nam sẽ gia nhập khối thịnh vợng chung châu á AFTA
vào năm 2003 và xa hơn nữa là gia nhập t ổ chức th ơng mại thế
giới WTO, khi đó hàng rào thuế quan sẽ đợc xoá bỏ, chúng ta
sẽ có điều kiện tốt để phát t r i ển kinh tế. Tuy nhiên các doanh
nghiệp trong nớc phải chịu sự cạnh tranh gay g ắt từ b ên ngoài
đối với hàng hoá sản xuất trong n ớc là một đe d oạ không nhỏ
đối với các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển các công ty
trong nớc ngày càng phải nâng cao hiệu quả trong sản xuất
kinh doanh của mình. Muốn vậy việc đào tạo của chúng ta cũng
phải có những
t hay đ ổi để n âng c ao hi ệ u q u ả , đ à o t ạ o r a n h ững
kĩ s, c h uyê n gi a g i ỏ i t r o n g c ông tác chuy ê n m ô n v à qu ả n l ý .

Nắm bắt đợc yêu cầu đó khoa QTKD Công Nghiệp và Xây
dựng trờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân đã nhanh chóng áp dụng
vào công tác đào tạo cuả mình. Tổ chức những đợt t hực tập cho
sinh viên có điều kiện t i ế p cận thực tiễn, ứng dụng những kiến
thức đã học.
Đối với sinh viên sắp ra trờng việc thực tập là rất quan trọng.Trong lần thực tập này
tôi đợc phân công về thực tập tại công ty Mai Động. Đây là một công ty cơ khí lớn
trong hệ thống của Sở Công Nghiệp Hà Nội. Vối những nội dung đợc hớng dẫn và
điều kiện thực tập ở đây sẽ giúp tôi có thể tìm hiểu đợc sâu hơn về công tác tổ chức
1
và quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty, có điều kiện áp dụng
những kiến thức đã học vào thực tế. Đề tài của bài viết là: " Khảo sát tổng hợp tình
hình sản xuất kinh doanh công ty mai động"
Nộ i dung báo cáo gồm 7 phần:
1. Quá trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp.
2. Chiến lợc và kế hoạch kinh doanh.
3. Công tác tổ chứ c, nhân sự.
4. Hoạ t động Marketing và các chính sách c ăn bản.
5. Tình hình quản lý các yếu t ố vật chất kinh doanh.
6. Các l ĩ nh vực hoạt động quản lý khác.
7. Quản lý chất lợng trong công ty.
2
I. Quá trình ra đời và phát triển của
Doanh nghiệp
1. Sự ra đời :
Công ty Mai Động tiền thân là xởng liên cơ khí số I đ ợc
thành l ập thành lập theo quyết định cuả uỷ ban hành chính
thành ph ố Hà nội ngày 20 tháng 06 năm 1960 đợc tập hợp lại từ
11 xởng công t hợp doanh nằm dải r ác trên đ ị a bàn thành phố.
Xởng Tống Tài Long, Xởng Mỹ Thịnh, Xởng Thông Phát Ly, X-
ởng Phơng Thành , Xởng Đại La - Kim Mã ... Sau đó đ ợ c bổ
xung một số công nhân đúc của sở máy nhà nớc, của Xởng
Thiên Thành - Hoa k hắc ... đóng tại số 310 Phố Minh Khai,
Qu ận Hai Bà Tr ng, phía Nam Thành phố Hà Nội, với diện tích
mặt bằng hơn 2 ha.
Ban đầu , khi mới bớc vào sản xuấ t , liên xởng cơ khí số I
chỉ làm một số mặt hàng đơn giản nhỏ bé, sửa chữa cơ khí, đúc
Kiềng, chảo, l ỡi c ày 5, cuốc, xẻng, nồi gang, ống gang 4 ...
và các mặt hàng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc
nớc ta. Với 17 đầu máy công cụ chủ yếu đều từ các xuởng công


t hợp doanh đã cũ, một lò chỉ nấu gang, số l ợng công nhân gần
100 ngời, trình độ sản xuất và quản lý còn non yếu nên hoạt
động của liên xuởng còn rất khó khăn , công nhân phải l àm
việc ngoài trời và toàn b ộ xởng l úc này cha có kỹ s. Từ năm
1961, Liên xởng cơ khí số I bắt đầu ng hiên cứu sản xuất một số
loại máy đòi h ỏi trình độ kỹ thuật phức tạp nh: Máy búa
nhíp( 1961), máy tiện T8(1962), máy búa hơi 5 Kg. Đây chính
là các l o ại máy công cụ đầu tiên do ngành công nghiệp cơ khí,
Hà Nội sản xuất tạo tiền đề cho dòng sản phẩm truyền thống là
3
máy rèn, máy rập, máy ép của Công ty n gày nay . Đến năm
1964 Liên xởng đợc uỷ b an hành chính thành phố Hà Nội cho
phép đổi tên thành Xí Nghiệp cơ khí Mai Động. Năm 1969, d ới
sự chỉ đạo của Bộ Công nghi ệ p giao kế ho ạ ch sản xuất c ống n ớc
phục vụ cho nhu cầu về cung cấp n ớc sạch. Xí nghiệp đã cử ng-
ời sang Trung Quốc học tập, nghiên cứu, tiếp xúc với dây
truyền công nghệ mới đ ể về n ớc thực hiện dây truyền sản xuất
ống nớc. Năm 1971, t h eo quyết định số 1148 - UBKH của Uỷ
ban hà nh chính ra ngà y 18 tháng 05 nă m 1971, sát nhập to àn bộ
xí nghiệp Đống Đa và xí nghiệp cơ khí Mai Động làm một và
lấy tên là Nhà máy cơ khí Mai Động. Số lợng công nhân t ăng từ
400 ngời lên đến 769 ngời vốn cố định 5 t r i ệu đồng và vốn l u
động 1.5 triệu. Quy mô của nhà máy lúc này đ ợc mở r ộng , c ác
sản phẩm dần dần đ ợc chuyên môn hoá tập trung vào một loại
sản phẩm có đặc tính kỹ thuật t ơng đối g iống n hau và phù hợp
với điều kiện sản xuất của nhà máy. Các sản phẩm chính của
nhà máy thời kỳ này l à máy sàng đồng, máy đột các loại, máy
búa 8K25. Và o năm 1974, Nhà máy đã sản xuất thành công máy
ép thuỷ lực 160 tấn.
Những năm đầu thập niên 70, giặc Mỹ leo t hang đánh phá
Miền Bắc ngày một ác liệt, với khí thế sục sôi đánh Mỹ cứu n -
ớc, với khẩu hiệu Tất cả cho t i ền tiến, t ất cả để đánh thắng
giặc Mỹ xâm l ợ c . Nhà máy cơ khí Mai Độn g đã chuyển sang
thực hiện nhiệm vụ mới, vủa sản xuất vừa tham gia chốn g kẻ
thù xâm lợc. Các sản phẩm của nhà máy trong giai đoạn này
chủ yếu để phục vụ chiến t r a nh nh : Bệ súng, nòng pháo....đội
tự vệ vũ t rang nhà máy đã bắn r ơ i nhiều máy bay Mỹ , góp phần
vào công cuộc thống nhất đất n ớc. Nh à máy đã đợc tặng thởng
hai huân chơng lao động h ạng ba, nhiều l ần đợc các đồng chí
4
lãnh đạo của Đảng và nhà nớc đến thăm, cổ vũ phon g trào thi
đua sản xuất của cô ng ty.
Tr ớc đây, cùng với cả nớc chống chiến tranh xâm l ợc của
đế quốc Mỹ và những năm đầu sau giải phóng đất nớc. Nhà máy
chỉ sản xuất theo mệnh l ệnh, sản phẩm làm ra chủ yếu theo kế
hoạch do trên giao xuống , việc tiêu thụ sản phẩm đ ợc bao tiêu
hoàn t oàn. Với đội ngũ công nhân kỹ s có tay nghề thành thạo,
công ty đã đạt đợc nhiều thành tựu trong sản xuất thể h i ện qua
sự ra đời của một loạt các loại sản phẩm t ơng đối hiện đại vào
thời điểm lúc bấy giờ nh: Máy ép song động ( 1976), Máy ép
thuỷ lực( 1986)..... và đóng góp một phần đáng kể vào ngân
sách nhà nớc.
Bắt đầu từ những năm đầu của thập niên 90, cùng với sự
chuyển đổi cơ ch ế quản lý từ bao cấp sang cơ chế thị tr ờng the o
định hớng XHCN của sự quản lý của nhà nớc các doanh n ghiệp
đợc nhà nớc giao vốn tự hạch toán kinh doanh , lấy thu bù chi
trên cơ sở bảo toàn v à phát triển vốn, đ ợc tự chủ trong mọi hoạt
động sản xuất kinh d oanh. Cũng nh các doanh nghiệp nhà n ớ c
khác, công ty cũng gặp rất nhiều k hó khăn, sản phẩm bị ứ đọng
không t i êu thụ đợc. Bên cạnh đó , sự cạnh tranh gay gắt của
hàng ngoại nhập với công nghệ sản xuất hiện đại hơn, đặc biệt
là c ác sản phẩm cùng loại của Trung Quốc với mâũ mã hình
thức gọn, đẹp, giá bán lại thấp khiến cho sản phẩm của công ty
nói riêng và của cả ngành cơ khí Vi ệt Nam nói chung gặp rất
nhiều khó khăn, phần l ớn lao đ ộng của công ty không có v i ệc
làm , sản xuất cầm chừng, tình trạng nợ l ơng kéo dài và côn g ty
đứng t r ớc bờ vực phá sản. Tr ớc tình hình đó lãnh đạo công ty
cùng với các phòn g ban chức năng đã chủ tr ơng đi sâu nghi ên
cứu thị trờng đổi mới sản xuất nhằm tìm ra lối t hoát c ho công
5
ty. Trớc mắt, công ty sản xuất những mặt hàng mới dựa t r ên
công nghệ hiện có nh van xuất khẩu, bơm 2K6, bơm lắc VN6 để
phục vụ cho c h ơng trình cấp thoát nớc nôn g thôn, dây truy ền xẻ
đá, máy đùn gạch và đặc biệt là các loại ống l ắ p gioăng cao su.
Bên cạnh đó, công ty rất chú trọng trong việc nâng cao trình độ
tay ngh ề cho ngời lao động thông qua các lớp bồ i dỡng kỹ thuật
cho các giảng viên trờng đại học bách khoa Hà n ội h ớng dẫn.
Nhờ đó tỷ l ệ tiêu hao nguyên vật liệu, tỷ l ệ sai hỏng sản phẩm
trong sản xuất giảm xuống đáng kể. Công t y cũng từng b ớc
nâng cao chất l ợng sản phẩm tạo điều kiện hạ giá thành sản
phẩm nên công ty đã dần đi vào ổng định sản xuất và phát teiển
trong khi các doanh nghiệp cùng loại phải đóng cửa hoặc chỉ
hoạt động cầm chừng.
Ngà y 16 tháng 11 năm 1992 t heo quy chế thành lập dân
Thành phố Hà nội quyết đ ị nh t h ành l ập l ạ i Doanh Nghiệp nhà
nớc nhà máy cơ khí Mai Động thuộc cơ sở công nghiệp Hà nội
với mức vốn kinh doanh là 4.089.403.000 đồng, các sản phẩm
chính l à các loại máy công cụ, các loại ống gang cấp nớc.
Ngà y 18 tháng 06 n ăm 1998, căn cứ vào q uyết định 2424/
QĐUB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội đổi tên Nhà máy
cơ khí Mai Động thành Công ty Mai Độn g. Tên giao dịch là
MaiDong Corporation ( MC) đã đánh dấu một b ớ c phát triển
mới của công t y. Với quy mô nh hiện nay, công ty Mai Động l à
một doanh nghiệp có quy mô vừa của Sở công n ghiệp Hà Nội.
Cơ sở sản xuất của c ông ty với những máy móc thiết bị tiên
tiến nh: Lò thép, lò hồ quang, lò tôi c ao tần, hệ t hống l ò nấu
gang từ 40 - 100, các thiết bị kiểm t r a độ cứng, thành phần
hoá học của gang. Cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên
năng động, sáng tạo, đoàn kết, giầu kinh nghiệm, trình độ
6
chuyên môn tay nghề và tinh thần trách nhiệm cao nên danh
mục sản phẩm của công ty lúc này rất phong phú. Vào cuối năm
2000 công ty đã đạt tiêu chuẩn ISO9002 do tổ chức Quac er t
( VN) và Tunord( CHLB Đức) cấp cho hai sản phẩm ống gang
và trục nớc chữa cháy.
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty:
- Đúc ống nớc và gia công các chi tiết máy bằng kim loại
đen và kim loại màu.
- Sản xuất kinh doanh thiết bị máy cơ khí và các l oại ống
gang, phụ kiện ống nớc, c ác loại bơm nớc, lắp máy móc thiết
bị.
- Chuyển giao công nghệ , thiết bị đúc ống nớc b ằng gang
cho các đơn vị kinh t ế trong nớc có nhu cầu .
- Liên doanh với các đơn v ị kinh tế t r ong và ngoài nớc
nhận đại lý, ký gửi, mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công
ty. Xuất k hẩu sản phẩm của công ty.
- Thực hiện đầy đủ các bi ện pháp bảo vệ môi trờng.
3. Các hoạt động liên doanh, liên kết kinh tế :
Với chức năng, nhiệm vụ của công ty. Nguồn nguyên liệu
chính dùng trong sản xuất sản phẩm của công ty chủ yếu là
gang, các hợp chất của Fe: Fe-Si, Fe- P. Do vậy đối tác đầu vào
của công ty là các công ty sản xuất gang, thép : Công ty gang
thép Cao bằng và nhập nguyên liệu gang t ừ Trung Quốc. Công
ty duy trì mối quan h ệ hợp t ác cùng có lợi đối với đối tác cung
7
cấp nguyên l i ệu cho sản xuất. Thẳn g thắn trao đổi với đối tác
đầu vào nhữn g vấn đề hai bên cần giải quyết tạo điều kiện t ốt
nhất để sản xuất sản phẩm có chất l ợng c ao, ngày càng ổn định.
* Khách hàng mục tiêu
Sản phẩm của d oanh nghiệp là sản xuất t liệu sản xuất. Vì
vậy, khách hàng của doanh nghi ệ p là tập hợp những c á nhân, tổ
chức mua hàng hoá và dịch vụ để sử dụng vào việc sản xuất ra
những thứ hàng hoá hay dịch vụ khác để bán, cho t huê hay
cung ứng cho những ngời tiêu dùng khác. Hiện nay, trong cả n -
ớc có 3 nhà máy lớn sản xuất kinh doanh c ác sản phẩm t ơng t ự
nhau về ống nớc. Nhà máy Đại Việt ở Sài Gòn, Nhà máy Tân
Long ở Hải phòng, còn lại ở Hà nội là công ty Mai Động.
-Tính đến cuối năm 2001, sản phẩm của công ty đ ợc tiêu
thụ rộng rãi trên thị trờng cả nớc bao gồm các mặt hàng truyền
thống nh: Búa máy, máy ép thuỷ lực , máy đột ,van n ớc... cung
cấp cho các nhà máy cấp thoát nớc, các tổ hợp, xí nghiệp sản
xuất cơ khí. Sản ph ẩm của côn g ry đ ợc khách hàng đánh giá cao
về mặt chất lợng, giá cả hợp lý. Đối với sản phẩm v ề ố ng n ớc
là, là mặt hàng chủ lực của công ty hiện nay , năm 2001 sản
phẩm này đã đợc t i ê u thụ ở các tỉnh miền Bắc nh : Nghệ an,
Vĩnh phúc, Phú t họ, Bắc cạn, Bắc Ninh...
-Về sản phẩm truyền thống: Ngành cơ khí của n ớc t a trong
vài năm gần đây gặp rất nhiều k hó khăn trong vấn đề sản xuất
và t i êu t hụ sản phẩm bởi vì sản phẩm cơ khí của nớc ta đợc sản
xuất ra với chi phí rất cao, giá thành cao không thể cạnh tranh
với hàng ngoạ i nhập nh Tr ung Quốc nên một số v iệc t i êu thụ
sản ph ẩm rất hạn chế. Cô ng ty Mai Độ ng cũng không nằm ngoài
khó khăn chung của ngành cơ khí Việt Nam. Các sản phẩm
8
truyền thống của Việt Nam nh máy đột dập , máy ép thuỷ lực,
van nớc... nhu cầu của thị t r ờ ng có xu hớng giảm. Trong thời
gian tới công ty cần có các biện pháp cải tiến trang thiết bị,
đào t ạ o đội ngũ công nhân, nâng cao khả năng cạnh tranh trên
thị trờng.
-Về sản phẩm ống n ớc: Đây là sản phẩm mũi nhọn c ủa
công ty, nó chiếm tới gần 80% tổng doanh thu của doanh
nghiệp. Ban lãnh đạo công t y cũng xác định đ ợc rằng thị tr ờng
sản phẩm này nhng do hạn chế về cơ sở vật chất, kỹ thuật, cha
phát huy hết công suất của công ty nên trong thời gian tới,
công tác mở rộng thị trờng đặt ra cho công ty là hết sức quan
trọng . Bởi vì có mở rộng thị t r ờng t h ì công ty mới có thể đẩy
mạnh đợc hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, trong những
năm tới, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tăng mạnh nên nhu
cầu về ống nớc là rất lớn. Công ty cần có các biện pháp để mở
rộng sản xuất kinh doanh, đáp ứng n hu cầu thị trờng.
Hiện tại, khách hàng chính của doanh nghiệp là các công
ty cấp t hoát nớc, công t y xây dựng công trình giao t hông vận
tải, các công ty xây dựng lắp máy điện n ớc: Công ty công t r ì nh
công n ghiệp Lon g An, xí nghiệp đầu t xây lắp số 2, công ty
trách nhiệm hữu hạn xây dựng WACO< Thuộc công ty CN Đồng
Nai>, công ty phát triển hạ t ầng công nghiệp Hoà Lạc... sản
phẩm cung ứng là các loại ố ng gang cầu cấp nớc 100, 150.
Trong những năm tới, công ty cố gắng phấn đấu khai thác đ ợc
triệt để thị tr ờng trong nớc và mở rộng r a thị tr ờng nớc ngoài
bằng c ác chính sách chất lợng, đổi mới công nghệ, nâng cao
tay nghề, hạ giá thành sản phẩm tạo chỗ đứn g của công ty trên
thị trờng.
9
Hiện nay, doanh nghiệp đang mở rộng thị tr ờng v ào trong
TP Hồ chí Minh . Đây là một thị trờng mớ i rất nhiều triển vọng.
Vì v ậy, doanh nghiệp cần có những b ớc đi hợp l ý n hằm tìm
kiếm nhiều hợp đồng kinh doanh ở thị trờng này để biến chúng
thành thị trờng hiện t ại của mình. Muốn t h ực hiện đợc điều
này, trớc hết doanh nghiệp phải đánh giá đ ợc đúng thực lực của
mình và phải củng cố vững chắc thị tr ờng hiện c ó của doanh
nghiệp sau đó mới từng bớc mở rộng và phát triển thị tr ờng.
Khi thị trờng t i êu t hụ đợc mở rộng, công ty sẽ cố tích luỹ t h êm
về vốn để có điều kiện thay đổi trang thiết b ị công nghệ, nâng
cao năng l ực sản xuất, nâng cao sản l ợng, chất l ợng hàng hoá
của cô ng ty để xâ m nhập thị trờng mới.
Việc mở rộng thị trờng đòi hỏi công ty c ần nghiên cứu,
xem xét kỹ lỡng thị t r ờng mà công ty có ý định xâm nhập. Hiện
tại, toàn công ty mới chỉ có 2 chi nhánh một ở TP Hồ Chí Minh
và một ở Hà Nội, còn lại là những cửa hàng giới thiệu và bán
sản phẩm nằm rải rác một số tỉnh nh Hải phòng, Quảng Ninh,
Thanh Hoá.. . phân bổ không đều, điều này ảnh h ởng không nhỏ
đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty.
Trong thời g i an tới, với sự ra đời của hàng loạt các khu
công nghiệp và khu chế suất nên nhu cầu về sản phẩm cơ khí
của công ty là rất lớn. Đặc biệt là các khu công nghiệp và khu
chế xuất này lại tập trung chủ yếu ở miền Trung. Công ty nên
xúc tiến việc mở thêm các đại lý trên địa bàn các tỉnh Miền
Trung, Nha Tr ang, Khánh Hoà... nhằm đ a sản phẩm một cách
nhanh nhất đến t ay ngời tiêu dùng , góp phần đẩy nhanh tốc độ
tiêu thụ của công ty.
Để có thể hoàn thàn h t ố t những chỉ tiêu đề ra, đòi hỏi cần
có những nỗ lực không ngừng của chính bản thân công t y.
10
Ngo ài ra, các hoạt động liên doan h, liên kết, các đối t ác trao
đổicong nghệ đầu t, t vấn trong và ngoà i nớc cũng là yếu tố
quan trọng không nhỏ trong quá trình phát triển,lớn mạnh của
công t y. Hiện nay, c ôg ty đang liên kết với mộ t số công ty t vấn
cấp thoát nớc trên địa bàn Hà nội để nâng cao chất lợng sản
phẩm ống gang cấp thoát n ớc của công ty, t ạo hiệu quả tối đa
trong vận hành lắp đặt sản phẩm phù hợp với từng điều kiện.
Công ty cũng đã xây dựng đợc mối quan hệ lâu dài, mật thiết
với trờng ĐH Bách khoa Hà nội trong c ông tác đào t ạ o đội ngũ
kỹ s công nhân lành nghề, t h í ch ứ ng trong điều kiện sản xuất
mới, hiện đại.
Do điều kiện vật chất kỹ thuật trong n ớc còn r ấ t hạn chế,
nên máy móc t h i ết bị của công ty phần lớn là nhập ngoại. Trong
những năm 65-70 máy móc, thiết bị của công t y chủ yếu là do
Liên Xô cung cấp dới dạng viện trợ với độ chính xác, độ bền và
tuổi thọ t ơng đối cao nhng nay đã l ạc hậu. Ngày nay với sự
phát triển của khoa học kỹ thuật công ty không ngừng trang bị
cho mình những máy móc thiết bị hiện đại nâng cao trình đ ộ
sản xuất. Sắp tới ban lãnh đạo công ty dự kiến đầu t mua sắm
một số dây truyền công nghệ sau :
-Dàn đúc li tâm sản xuất ống gang cầu của Trung quốc trị
giá trên 60 tỉ đồng sẽ hoàn thành trong năm.
-Lò thép trung t ần công suất 500kg/mẻ .
-Máy tiện của Ba lan và Nhật bản.
II. Chiến lợc và kế hoạch, kinh doanh :
1. Các căn cứ, thông tin sử dụng cho chiến lợc,
kế hoạch
Với chính sách đổi mới, Vi ệt Nam đã từng bớc hoà nhập
với nền kinh tế thế giới và khu v ực. Là một trong những thành
viên của các nớc ASEAN, hiện nay Việt Nam đang chuẩn bị
11
thực hiện chính sách mậu dịch h o á tự do th ơng mại( AFTA) vào
năm 2003 đồng thời gấp rút c huẩn bị điều kiện gia nhập tổ chức
thơng mại Thế Giới (WTO) vào năm 2010 và diễn đàn hợp tác
kinh tế Châu á - Thái Bìn h D ơng(APEC). 2002 l à năm có nhiều
thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói c hung và ngành
công nghiệp Việ t Nam nói riêng. Từ những đặc đ i ểm tỉnh hình
trên, để trở lại vị trí là doanh nghi ệ p cơ khí hàng đầu của
ngành công nghiệp Hà Nội và thực hiện tốt đ ợc mục tiêu mà
Đảng và Nhà nớc đề ra là đến năm 2010 - Việt Nam cơ bản trở
thành một nớc công n ghiệp. Ban lãnh đạo công ty Mai Động-
Hà Nội đã định hớng kế hoạch phát triển công ty giai đoạn
2000 - 2010 là : " Ti ế p tục công cuộc đổi mới, mở r ộng thị tr -
ờng, tăng c ờng phục vụ công nghiệp và h ớng tới xuất khẩu.
Chuẩn bị tốt các điều kiện cho đầ u t theo chiều sâu và nâng cao
năng lực sản xuất kinh doanh của công ty". Tr ong đó "Mở rộng
thị trờng, tăng cờng phụ c vụ công nghiệp và hớng tới xuất
khẩu" là mục tiêu mà công ty lu ôn đặt lên hàng đầu. Cụ thể :
a.Mục tiêu sản xuất:
Chất lợng, đ ộ bền cao, đã và sẽ là tiêu chí qua hàng loạt
các sản phẩm của công ty đã gây đ ợc u y tín tốt đối với mọi
khách hàng. Để t ận dụng đợc tối đa năng lực sản xuất của mình
đồng thời cũng tại điều kiện để sản xuất, t ăng doanh thu tiêu
thụ không những trong mà còn ngoài n ớc. Công ty có những
chính sách thích hợp đối v ới khách hàng truyền thống và từng
bớc tìm tòi, khai thác và mở rộng đối với khách hàng ngoài n -
ớc.
Hiện tại công ty đang thực hiện một lô hàng sản xuất ống
cấp nớc với nớc bạn Lào. Công ty đang cố gắng hoàn thành tr ớc
12
thời hạn để b ớc đầu tạo mối liên kết lâu dài với bạn hàng n ớc
ngoài.
ống gang cấp nớc các loại, máy móc công cụ sẽ vẫn là h-
ớng sản xuất chủ yếu của công ty. Sắp t ới công ty sẽ nhập khẩu
một dây truyền đúc l y tâm từ Đức đ ể cải t iến chất l ợng sản
phẩm, phấn đấu xuất khẩu đạt 15% tổng doanh thu, đẩy mạnh
sản lợng ống đúc bằng gang theo ph ơng pháp bán liên t ục
từ 100 - 600 với sản lợng 3000 - 5000 T/ năm và phụ kiện đ -
ờng ống với sản lợng 500 T/ năm, đạ t tiêu chuẩn ISO - 9002.
Mở rộng quy mô sản xuất ống nớc không chỉ chất liệu
bằng gang nh truyền t hống mà sang các loại vật l i ệu mới nh :
ống nhựa, cốt sợi thuỷ tinh... để phục vụ cho ngành cấp thoát
nớc công nghệ c ao.
Xây dựng công ty thành một nhà máy sản xuất ống n ớc
bằng gang dẻo 10.000T/Năm đạt tiêu chuẩn ISO-9002, tiến tới
xuất khẩu ống nớc từ 100-300. Vẫn duy trì và phát triển sản
xuất thiết bị máy đột dập, máy ép thuỷ lực đạt chất l ợng cao.
Hiện nay công ty đang phấn đấu thay đổi mẫu mã, thay đổi
công nghệ, chế tạo thử nghiệm mẫu máy tiên tiến, dẫn đến chế
tạo các loại máy hiện đại thay thế cho thế hệ máy móc lạc hậu
năng xuất thấp trớc đây.
Từ năm 1998-nay, mục tiêu của công ty đặt ra là tổng
doanh thu năm sau tăng gấp h ai lần năm trớc. Cho đến nay công
ty đã hoàn t h ành tốt chỉ tiêu đề ra. Tr o ng 6 tháng đầu năm nay
doanh thu của công ty đạt gần 30 tỷ. Mục t i êu của năm 2002
đặt ra là doanh thu đạt 60 tỷ v à đến năm 2005 doanh thu của
công ty đạt 200 tỷ. Công ty phấn đấu đến năm 2010 trở thành
một tổng công ty, bao gồm các công ty thành viên và tách rời
bộ phận sản xuấ t với bộ phận kinh doanh.
b.Về nhân sự :
13
Với đội ngũ cán bộ công nhân viên giầu kinh nghiệm, có
trình độ tay nghề t ơng đối đồng đều và có tinh thần đoàn kết
cùng nhau phát huy mọi khả năng sản xuất, kinh doanh của
mình dể đa công ty ngày càng vững chắc trên thị tr ờng và nâng
cao uy tín. Góp một phần thành công trong công cuộc Công
nghiệp hoá_hiện đại hoá của đất nớc. Luôn nâng cao trình độ
và t ay nghề để đáp ứng t ố t nhu c ầu sản xuất cung c ấp sản phẩm
trong nớc c ũng nh xuất khẩu.
c.Về đầu t :
Vối nhu cầu trên thị t ờng cũng nh các yêu cầu ngày một
khắt khe của khách h àng, để đáp ứng đ ợc các đòi hỏi đó công
ty phải đa dạng hoá và chất l ợng phục vụ, năm qua công ty dã
lập luận c hứng đ ầu t chiều sâu, cải t ạo và hoàn thiện các khu
vực sản xuất với tổng giá trị 170 tỷ trong g i ai đoạn
2000-2010.

Đầu t cho các phân xởng trong giai đoạn 2000-201 0
Các phân xởng Tỷ
Phân xởng rèn 42
Phân xởng muội 23
Cải tạo và nâng cấp xởng đúc 45
Xây dựng xởng máy chính xác 25
14
Đầu t th i ết bị cho phân xởng cơ khí 35
d.Về chất lợng:
Công ty phấn đấu t rở thành công ty hàng đầu Việt Nam
trong l ĩ nh vực sản xuất ống gang cấp nớc v à phụ kiện đồng bộ,
chế tạo trụ nớc chữa cháy, các thiết bị rèn giật ép
Phơng châm của công ty: Chất l ợng sản phẩm đợc chú
trọng hàng đầu, luôn đảm bảo chữ t í n với k hách hàng, đạt
tiêu chẩ n TCVN ISO-9002:1996
Trong năm 2002 cô ng ty có mục tiêu là:
-Duy trì nghiêm túc việc vận hành hệ thống chất l ợng theo
ISO- 9 002, liên tục xem xét cải tiến để luôn có hiệu quả cao.
-Giảm tỷ lệ sản phẩm khôn g phù hợp trong q uá tr ình sản
xuất xuống còn 80% so với năm 2001.
-Giảm số khuy ến mại của khách hàng về những lỗi do
công ty gây ra với tỷ l ệ dới 5% trên tổng số hàng bán ra.
-Duy trì v à tiếp tục mở rộng thị t r ờng tiêu thụ sản phẩm
trong nớc đ ạt tới 70% địa bàn cả nớc.
-Đẩy mạnh khảo sát thị trờng ngoài nớc, tăng c ờng hợp tác
kinh t ế và mở r ông thị tr ờng t ại Lào, phấn đấu tăng 100% giá
trị kim ngạch xuất khẩu so với năm 2001.
-Phấn đấu có 15% đội ngũ cán bộ v à công nhân đ ợc tham
gia khảo sát, thực tập nâng cao tay nghề ở trong và ngoài n ớc,
50% cong nhân đợc đào tạo t ại chỗ đảm bảo nhu cầu.
-Hoà n thàn h dự án đầu t trang thiết bị hiện đại để đổi mới
công nghệ sản xuất sản phẩm ống gang cấp n ớc bằng phơng
pháp đúc ly tâm.
2. Xu thế phát triển của sản phẩm cơ khí trong
thời gian tới:
15
-Theo số liệu của viện thông t in kinh tế, Bộ Công Nghiệp,
trong thời kỳ bao cấp ngành cơ khí Việt Nam đã đáp ứng đ ợc
khoảng 40-50% nhu cầu trong nớc. Hiện nay, con số đó chỉ còn
từ 8-9%.
-Theo dự báo của Bộ Kế Hoạch và Đầu t về nhu cầu trang
bị cơ khí cho ngàn h công nghiệp và các lĩnh vực khác là:
Bảng: Dự báo nhu cầu sản phẩm cơ khí đến năm2010
ĐVT: T ỷ
USD
Lĩnh vực 1996-2000 2001-2002
Công nghiệp 8 60
Lĩnh vực khác 10 50
Tổng 18 110
-Theo dự báo trên thì nhu c ầu sản phẩm cơ khí bình quân
trong giai đoạn 2001- 2 010 sẽ vào k hoảng 11 tỷ USD/năm. Mục
tiêu của ngành cơ khí Việt Nam là tự sản xuất đợc 40% giá trị
sản lợng, tơng đơng với 4,4 t ỷ USD/năm để c ung cấp cho nhu
cầu t rong nớc và 30% trong giá trị sản l ợng, tơng đơng 1,3 tỷ
USD/năm để xuất khẩu. Bình quân tổng giá trị sản l ợng của các
sản phẩm cơ khí/năm trong giai đoạn 2001-201 0 là khoảng 5,7
tỷ USD.
3.Nghiên cứu triển vọng sản phẩm của công ty:
-Nhu cầu máy công cụ : Theo số l i ệu của ban cơ khí chính
phủ, c ả nớc hiện nay có khoảng 50.000 máy công cụ. Trong đó
16
có khoả ng 40.000 máy đang hoạt động và phần l ớ số máy này
đã bị cũ, thời gian hoạt động đã trên 20 năm.Hiện số máy trên
đang hoạt động tại :

460 xí nghiệp cơ khí quốc doanh

929 cơ sở tập thể

42 Xí nghiệp t doanh

28.464 Hộ cá th ể
Ngo ài c ác xí n ghiệp và cơ sở trên, hàng loạt các khu chế
xuất, khu công nghi ệ p đã và đang đợc qui hoạch xây dựng sẽ l à
đối tợng sử dụng máy công cụ của công ty Ma i Động-Hà Nội
sau này.
Theo đề án: Quy hoạch tổng t hể ngành cơ khí Vi ệt Nam
đến năm 2010 của viện nghiê n cứu lý luận và chính sách kinh
tế Cộng hoà áo, thì nhu cầu về máy công cụ của Việt Nam vào
năm 2005 khoảng 160 triệu USD. Theo mặ t bằng giá thế giới
hiện n ay, nhu cầu về máy công cụ vào năm 2005 khoảng
10.000-12.000 máy/năm.
-Nhu cầu về ống gang cấp nớc: Trong t hời gian tới nhu
cầu về sản phẩm ống gang các loại của công ty rất lớn do chủ
trơng của Đảng và Nhà nớc về dự án phát triển các khu đô thị
từ năm 2000 đến 2020. Đặc biệt đây là sản phẩm có chất l ợng
cao hiện nay đợc rất nhiều các công trình đang sử dụng. Mặt
khác, công ty cũng không ngừng áp dụng tích cực những c hiến
lợc của mình thông qua hình thức: Hội nghị khách hàng, quảng
cáo t r ên vô tuyến truyền hình, nắm bắt nhanh các thông tin về
kế hoạch xây dựng hay sửa đổi các công t r ì nh để cử ng ời đến
tận nơi giới thiệu sản phẩm của mình hoặc thông qua c ác mối
quan hệ của các v ị lãnh đạo công ty đối với các doanh nghiệp
có nhu cầu về sản phẩm ống n ớc.Đây l à sản phẩm chiếm gần
80% tổng doanh t hu và là thế mạn h của công ty. Công ty cũng
đang có dự án t ừ nay đến năm 2010 sữ xây dựng và sản xuất
17
loại ống nớc bằng chất d ẻo. Bởi vậy khả năng tiêu thụ sản phẩm
này là rất khả quan.
Dựa vào kết quả dự báo nhu cầu tr ên thị t r ờng trong những
năm tới công ty nên duy trì và phát triển thị tr ờng ống gang
cấp nớc, tăng cờng sản xuất máy công cụ đ ể phục vụ nhu c ầu
phát triển kinh tế đất nớc.
III. Công tác tổ chức nhân sự:
1. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty Mai Động-
Hà Nội
Công ty Mai Động-Hà Nội l à một doanh nghiệp vừa, hạch
toán độc lập bộ máy của công ty đ ợc chỉ đạo thống nhất từ trên
xuống t heo cơ cấu trực tuyế n-chức năng. Mỗ i một bộ phận thực
hiện chức năng riêng và tham mu giúp việc cho giám đốc. Với
số lợng công nhân viên hiện có 485 ngờ i . Do đặc điểm sản xuất
là cơ khí nên tỷ lệ nữ là rất nhỏ, toàn công ty chỉ có 51 cán bộ
công nhân viên nữ chiếm tỷ lệ 10,5%.
Mô hình này có u điểm rõ r ệt t rong điều hành sản xuất
kinh doanh của công ty.
Chức năng nhiệ m vụ quyền hạn của các phòng ban phân x -
ởng nh sau:
*Ban giám đốc:
-Giám đốc công ty Mai Động do hội n ghị c hủ chốt của
công ty bầu ra trên cơ sở có sự chỉ đạo của sở công nghiệp, Uỷ
ban nhân dân thành phố Hà Nội r a quyết định. Giám đốc là ng -
ời đại diện pháp nhân của công t y, chịu trách nhiệm trớc sở
công nghiệp thành phố về mặt pháp nhân và điều hành mọi hoạt
động của công t y.
-Giám đốc: là ngời đứng đầu d oanh nghiệp bao gồm có các
quyền nh sau: Trực tiếp điều hành c ông việc của bộ phận kế
18
toán-tài c hính, kế h oạch, vật t, dịch vụ, bảo vệ, v ănphòng hành
chính. Các công v i ệc về đầu t mới v à đầu t mở rộng.
-Các phó giám đốc: là ngời giúp việc cho giám đốc phụ
trách về kỹ thuật và điều hành sản xuất. Đợc giám đốc uỷ
quyền t hay mặt điều hành công việc khi giám đốc đi vắng . Hiện
nay công ty có hai phó giám đốc:
Phó g iám đốc 1: Thay mặt giám đốc điều hành có t í nh
tổng hợp khi giám đốc đi công t ác. Điều hành một phần hoạt
động kinh doanh trong lĩnh vực tìm k i ếm việc làm. Phụ trách
trực tiếp và chỉ đạo các công việc kỹ thuật, đầu t chiều
sâu,công tác tổ chức cán bộ-đào tạo, công tác định mức tiền l -
ơng.
Phó giám đốc 2: (Phó giám đốc sản xuất) phụ trách khối
phân xởng sản xuất và phục v ụ. Thay mặt giám đốc chịu t r ách
nhiệm triển khai và điều hành sản xuất theo kế hoạch của công
ty. Tr ực tiếp tháo gỡ những khó khăn v ớng mắc phát sinh trong
quá trình chỉ đạo sản xuất. Đồ ng t hời trực tiếp phụ trách an
toàn lao động của công ty theo luật định.
* Khối phòng ban:
-Phòng tổ chức: Nhiệm vụ quản lý toàn diện các công
việc nh tổ chức nh ân sự, tiền lơng của công nhân viên, công tác
bảo hiểm xã hội, công t ác quy hoạch đào t ạ o cán bộ quản lý,
đào tạo và đào tạo lại nghề cho công nhân trong công ty.
-Phòng kinh t ế-kế hoạch: Quản lý tổng hợp các công việc
liên quan đến kế hoạch định mức sản xuất, khai t hác, ký kết
hợp đồn g kinh tế, tổng hợp các báo cáo kết quả sản xuất, doanh
thu của từng quý, định mức vật t bán t h ành phẩm. Đôn đốc,
kiểm tra c ác tiến bộ kỹ thuật, quá trình sản xuất cho phù hợp
với kế hoạch đặt ra, đảm bảo đợc sản phẩm nhập kho giao hàng
kịp thời cho khách hàng.
19
-Phòng tài chính kế toán: Trợ lý cho giám đốc về công
tác kế toán tài chính, c hịu trách nhiệm tr ớc giám đốc và pháp
luật.Lập các báo cáo theo quy định mẫu biểu của bộ tài chính
để trình giám đốc. Có quyền kiểm tra giá cả các loại v ật t ,
nguyên liệu mua về và kiể m tra sử dụng các loại vật t đó.
-Phòng kỹ thuật công nghệ: Có t r ách nhiệm về kỹ thuật,
cung cấp đầy đủ các bản vẽ, kể cả nghiên cứu tổ c hức sản xuất
trong phân xởng. Ngh i ên cứu và thiết kế đổi mới quy trình công
nghệ v à mẫu mã sản phẩm của công ty.
-Phòng KCS: Có chức năng quản lý chất l ợng sản phẩm,
kiểm tra chất l ợ ng trong quá trình chuẩn bị sản xuất , sản xuất
và nghiệm thu sản phẩm. Tổ chức theo dõi, xác minh tình trạng
nguyên vật liệu, phụ tùng, trang thiết bị, đồ dùng cho sản xuất,
kiểm tr a chất lợng theo tiêu chẩn Iso 9002.
-Phòng hành chính quản trị: Thực hiện cônh tác hành
chính quản trị, công tác l u trữ tài l i ệu, công t ác đối
ngoại,chuẩn bị c ác thủ t ụ c hành c hính cho việc tiếp khách của
công ty.
-Phòng bảo vệ: Nhiệm vụ l à bảo vệ tài sản, công t ác bảo
mật của công t y. Tiếp đón và h ớng dẫn khách ra v ào công ty.
Theo dõi v i ệc đi l à m đúng giờ, đủ giờ của các cán bộ c ông
nhân v i ên.
-Phòng hoá luyện kim: Có nhiệm vụ nghiên cứu và thực
hiện nghiêm chỉnh , phản ánh kịp thời sử lý những h hỏng trong
khâu đúc phôi. Kiểm tra tổng hợp v à phân tích tình hình thực
hiện quy cách chế tạo sản phẩm để có biện pháp đ iều chỉnh kịp
thời.
* Khối phân xở ng:
-Phân xởng cơ khí : Nhiệm vụ chủ yếu là gia công chi tiết
sản ph ẩm và lắp ráp chi tiết thành sản phẩm.
-Phân xởng đúc: Sản phẩm chủ yếu là đúc ống, đúc chi
tiết sản phẩm ( phôi).
20
-Phân xởng cơ điện: Nhiệm vụ sửa c hữa máy móc t hiết bị
cơ điện , viết bản hớng dẫn sử dụng và thao tác c ác thiết bị.
-Ngành tạo phôi: Làm các công việc nh gò, hàn, cắt h ơi,
tạo phôi hoàn chỉnh theo sản ph ẩm.
-Xởng phụ tùng xe máy: Sản phẩm sản xuất chủ yếu l à
nhông xe máy Dream II.
Tất cả các phân xởng, tổ sản xuất chịu sự quản lý của phó
giám đốc phụ trách sản xuất.Ngời trực tiếp giám sát là các
quản đốc phân xở ng, đốc công.
Công ty áp dụng mô hình quản lý nh trên phù hợp với tình
hình của doanh nghiệp. Các nhiêm vụ và q uyền hạn đợc phân
định rõ rang cho các phòng ban, phân xởng, nên công việc đợc
thực thi nhanh chóng, hiệu quả và giảm thiểu đ ợc sự chồng
chéo trong quản lý, điều hành các hoạ t động sản xuất kinh
doanh.
2. Đặc diểm về sản xuất:
Công t y Mai Động là một doanh nghiệp nhà nớc có chức
năng nhiệm vụ sản xuất các loại sản phẩm thuộc về t liệu sản
xuất, về nguyên vật liệu đầu vào cho các dơn vị sản xuất khác.
Mặt hàng chuyên môn hoá lâu dài của doanh nghiệp là các loại
máy: Máy búa hơi, đột dập, máy ép các loại, máy bơm, máy ép
thuỷ lực, máy bổ đá, ống nớc bằng gang v à c ác loại phụ tùng,
phụ kiệ của các l o ại máy t r ên. Ngoài ra công ty còn nhận thiết
kế và sản xuất trang tiết bị toàn bộ dây truyền rèn rập, đào tạo
công nhân sử dụng, lắp đặt thiết bị và h ớng dẫn vận hành cho
khách hàng.
Tại mỗi phân xởng, căn cứ vào các giai đoạn của quy trình
công nghệ, công n hân đợc phân ở các bộ phận khác nhau.Trong
mỗi bộ phận dựa vào số lao động và số ca l àm việc của công
nhân, lại chia các tổ sản xuất. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất
21
của cô ng ty gửi xu ống các ph ân xởng bố trí nhân công, kiểm tra
thiết bị để hoàn thành kế hoạch đợc giao.
-FX rèn:Tạo phôi, gò hàn các chi tiết máy ở phần sơ cấp
(Các sản phẩm thô).
-FX đúc 1: Đúc thép đúc ống, máy (Tạo hình các chi tiết
lớn).
-FX đúc 2: Đúc các chi tiết nhỏ dùng để hoàn chỉnh lắp
ráp các chi tiết lớn.
-FX đại t u: Xử lý các sản phẩm hay bán thành phẩm mới
sản xuấtbị một số lỗi nh: men, rỉ, đỏ Các sản phẩm cũ của
khách hàng mang bảo hành ( phân x ở ng tập hợp đội ngũ công
nhân l à m công tác bảo hành cho khách hàng ).
-FX cơ khí: gia công các chi t i ết sản phẩm.
-FX nguội: lắp ráp và sơ n mạ.
Sơ đồ tổ chức sản xuất
Cơ điện
CK
Kho
TP
Nhiệ
t
Nguội
lăp
ráp
sơn
mạ
22
PX Tạo
phôi
PX Đúc
-FX cơ điện: sửa chữa máy móc, thiết bị cơ điện của công
ty.
Qu á trình sản xuất một số mặt hàng của công ty qua các
phân xởng nh sau:
+Sản phẩm các loại máy cơ khí:
- ở phân xởng sản xuất chính: Nguyên vật l i ệ u ( S ắt,
thép, các phụ kiện) đợc chuyển tới các phân x ởng nh: FX rèn,
gò hàn thì nguyên vật liệu đợc qua sơ chế ban đầu ( t ạo hình
dạng cơ bản).
-ở phân xởng đúc 1: Đúc các chi tiết lớn của c ác loại
máy.
-ở p hân x ởng đúc 2: Đúc các chi tiết nhỏ của các loại
máy.
Các bán thành phẩm của các khâu này đ ợc chuyển tới phân
xởng nhiệt luyện, ở công đoạn này các bán thành phẩm đ ợc tôi
trong lò nh i ệt để làm cứng các bán thành phẩm. Sau đó, các bán
thành phẩm này đợc chuyển tới phân xởng cơ khí 1 và 2, nhng
đôi khi một số các bán thành phẩm của FX rèn, FX đúc 2 khô ng
cần qu a nhiệt luyện có thể chuyể n trực tiếp tới FX cơ khí.
-ở FX cơ khí: Các bán thành phẩm đơc hoàn chỉnh sau đó
đợc chuyển sang FX nguội , lắp ráp, sơn mạ để t ạo thàn h sản
phẩm hoàn chỉnh, rồi chuyển về kho thành phẩm. Đô i khi sau
công đoạn của FX cơ khí, một số sản phẩm phải qua n hiệt luyện
lại,sau đó lại mới chuyển đến FX lắp ráp, sơn mạ sau đó mới
chuyển về kho.
Còn nhiệm vụ của FX sản xuất phụ làm việc bổ trợ cho c ác
FX sản xuất chính khi có trục tr ặc xảy ra, ví dụ nh:
ở FX cơ khí có một máy hỏng lập tức đội ngũ công nhân
viên phòng cơ điện đến sửa chữ a.
Cănn cứ vào sơ đồ trên, t a thấy việc bố trí các phân x ởng
là hết sức thuận lợi, các kho nguyên vật liệu đ ợc bố trí trực
23
tiếp v ới các phân x ở ng sản xuất chính nên việc vận chuyển l à
rất nhanh chóng. Các phòn g ban chịu trách nhiệm về kỹ thuật
đợc đặt ngay tại phân x ởng, tiện lợi cho việc theo d õi và có thể
xử lý các phát sinh một cách kịp thời và có thể kiểm tra chất l -
ợng sản phẩm trực tiếp tại phân x ở ng, việc bố trí một cách hơp
lý các phân x ở ng sản xuất còn làm cho đ ờng đi c ủa sản phâm
trong quy trình công nghệ là ngắn nhất. Việc bố t r í này của
công ty góp phần bảo đảm cho quá trình sản xuất diễn r a đ ợc
liên tục, giảm tối đa những hao hụt mất mát và đ ảm bảo tăng c -
ờng công tác quản lý.
*Quy trình công nghệ sả n xuất sản phẩm:
Qu á trình sản xuất đối với các loại sản phẩm chủ yếu hiện
nay của công ty đợc hình thành theo 2 quy t r ình riêng biệt,
biểu hi ện thông qu a hai sơ đồ sau:
-Quy trì nh sản xuất các loại máy công cụ:
-Quy trì nh sản xuất ống dẫn nớc các loại :
3.Công tác nhân sự:
Do điều k i ện mở r ộng sản xuất đội ngũ cán bộ công nhân
viên của công ty không ngừng đ ợc bổ xung. Đội ngũ cán bộ của
các phòng ban của côn g ty đ ợc tuyển từ các tr ờng cao đẳng, đại
học: Kha cơ khí, chế tạo máy của t r ờng đại học Bách Khoa,
N h i ệt
l u y ệ n
n ế u c ó
G i a c ô n g
đ ú c
N h i ệ t
l u y ệ n
n ế u c ó
G i a c ô n g
c ơ k h í
N g u ộ i

l ắ p r á p
G i a c ô n g
r è n
T P
NVL

Kéo
ống
Cắt
ống
Bơm
thử
Sơn
TP
24
N V L
khoa kế toán, quản trị kinh doanh của một số tr ờng nh Đại học
Kinh Tế Quốc Dân , Đại học Tài Chính Kế Toán đồng thời
công ty cũng tổ chức nhiều đợt tuyển dụng c ông nhân hàng năm
với số l ợng 10-15 ngời mỗi đợt. Sau k hi đ ợc tuyển dụng, đội
ngũ công nhân sẽ đợc công ty đào tạo nghi ệ p vụ cơ bản phù hợp
với điều kiện sản xuất của công ty. Mặt khác, t ất cả các công
nhân trong công ty luôn đợc củng cố và nâng cao tay nghề qua
các khoá đào tạo ngắn hạn và các đợt t h i nâng bậc cho công
nhân. Công ty cũng đã có những chính sách đãi n gộ nhằm
khuyến khích ngời l ao động phát tối đa huy sức sáng tạo v à
năng lực trong l ao đ ộng. Thu nhập của ng ời lao động không
ngừng đợc nâng cao. Năm 1999, thu nhập bìn h quâ n là 750
nghìn đồng/tháng, đến năm 2000 đạt 900 nghì n đồng/tháng tăng
20% so với năm 1999,đến năm 2001 thu n hập bình quân đạt 1,3
triệu đ ồng/tháng, tăng 44,44% so với năm 2000.Mặc dù số l ợng
của công nhân không ngừng đợc tăng lên qua mỗi năm từ 290
ngời năm 1 999 lên 445 ngời năm 2001. Điều n ày cho thấy công
ty không ngừng phát triển và lớn mạnh, đời sống của cán b ộ
công nhân viên đợc cải t hiện, thu nhập cao hơn so với các công
ty khác,đánh giá sự quan t âm của công ty với đời sống ng ời lao
động,nhằm tạo nên sự ổn định trong bộ máy tổ chức của công
ty, tạo đà c ho công ty phát t r iển trong những nă m tới.
Ngo ài ra công ty cũng có những chính sách đãi ngộ thích
hợp cho hầu hết các cán bộ công nhân viên trong công ty. Các
chế đ ộ khen thởng vật chất thờng xuyên đợc áp dụng đối với
lao động hoàn thành xuất sắc những công việc đợc giao, cán bộ
công nhân viên có những sáng chế, phát minh cải t ạo máy móc
trang thiết b ị cũng nh phơng pháp làm việc khoa học làm tăng
năng suất của công ty.
IV. Hoạt động Marketing và các chính
sách căn bản:
1.Thu thập và xử lý thông tin thị trờng.
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×