Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn

LỜI NÓI ĐẦU
Trong xu hướng hội nhập toàn cầu như hiện nay thì các doanh nghiệp nước
ngoài nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng phải cạnh tranh nhau gay
gắt để tồn tại và phát triển đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước. Để thích nghi,
tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường như hiện nay thì chính các doanh
nghiệp Nhà nước đó phải tự tìm hướng đi mới cho mình. Nhà nước đã có chính
sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp này chuyển đổi, nâng cao năng
lực cạnh tranh bằng các hình thức chuyển sang công ty cổ phần, tập đoàn kinh tế.
Cụ thể hóa bằng Nghị định số 187/2004/NĐ – CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ
về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần. Doanh nghiệp Nhà nước
công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 8 là đơn vị thành viên của Tổng công ty
Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã chuyển mình theo hướng
đó. Ngày 13/10/2005 công ty Xây dựng và phát triển nông thôn 8 được chuyển
thành công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 658 theo quyết định
số: 2758/QĐ – BNN – ĐMDN ngày 13/10/2005.
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 658 là một công ty
hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,
văn hóa, thể thao, cấp thoát nước, xây dựng các công trình đường dây và trạm biến
thế 35KV, các công trình hạ tầng, khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp, chế xuất…
Tư vấn đầu tư, xây dựng, thiết kế, quy hoạch, khảo sát, tư vấn đấu thầu và quản lý
dự án, giám sát công trình, thẩm tra các dự án đầu tư và thiết kế. Nắm rõ được tầm

quan trọng của các ngành nghề nói chung và ngành xây dựng nói riêng công ty đã
luôn đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ và công nhân viên
của công ty và lấy uy tín, chất lượng làm mục tiêu cho hoạt động sản xuất kinh
doanh của công ty.
Dưới đây là bài “Báo cáo thực tập tổng hợp” nêu khái quát về tình hình hoạt
động của công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn 658. Do thực
1
tập ở công ty trong một thời gian ngắn, hiểu biết còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm
thực tế còn thiếu nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận
được sự chỉ bảo, góp ý của thầy cô và cán bộ công nhân viên công ty để bài viết
được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Luật –
trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, đặc biệt là giáo viên hướng dẫn trực tiếp thầy
Đinh Hoài Nam và thầy Nguyễn Hoàng Vân đã giúp em hoàn thành tốt bài viết
này.
Em xin chân thành cảm ơn!
2
A/ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658
I/ KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY.
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 658 được thành
lập theo quyết định số: 2758/QĐ – BNN – ĐMDN ngày 13/10/2005 về việc chuyển
doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 8 thành công ty
cổ phần. (Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 8 là doanh nghiệp Nhà nước
hạch toán độc lập, đơn vị thành viên của Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp và
Phát triển nông thôn có trụ sở chính tại ngõ 74 đường Trường Chinh, phường
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Công ty Xây dựng và Phát triển
nông thôn 8 được thành lập theo quyết định số 351/NN – TCCB/QĐ ngày
12/5/1993 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm nay là Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn). Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu
tư xây dựng và Phát triển nông thôn 658 số 0103013123 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp ngày 12/7/2006. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát
triển nông thôn 658 là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp
đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng,
được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động
theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ công ty. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng
và phát triển nông thôn 658 được đăng ký kinh doanh, kế thừa ngành nghề kinh
doanh của doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 8 và
mở mang thêm ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. Công ty kế thừa mọi
quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng
và phát triển nông thôn 8 và được hưởng ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước cổ


phần hóa theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ – CP ngày 16/11/2004 của
3
Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Công ty cổ
phần Đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 658 hoạt động trên các lĩnh vực: Xây
dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, văn hóa, thể thao, cấp thoát
nước, xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế 35KV, các công trình hạ
tầng, khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp, chế xuất… Tư vấn đầu tư, xây dựng,
thiết kế, quy hoạch, khảo sát, tư vấn đấu thầu và quản lý dự án, giám sát công trình,
thẩm tra các dự án đầu tư và thiết kế.
II/ THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY.
1/ Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN 658.
2/ Tên giao dịch quốc tế: CONSTRUCTION INVESTMENT & RURAL
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY No 658.
3/ Tên viết tắt: CIRDJCO 658
4/ Trụ sở chính: Số 8, ngách 3, ngõ 74, đường Trường Chinh, phường Phương
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (04) 8694327 – 8693198 Fax: (04) 8687376
Email:cirdjco658@yahoo.com.vn
5/ Quyết định thành lập công ty: Số 2758/QĐ/BNN – ĐMDN ngày 13/10/2005
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà
nước Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 8 thành Công ty cổ phần.
6/ Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 0103013123 ngày 12/7/2006 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
7/ Hình thức hoạt động và tư cách pháp nhân:
7.1/ Hình thức hoạt động
4
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 658 được thành
lập từ công ty Xây dựng và phát triển nông thôn 8 trên cơ sở tự nguyện cùng
góp vốn của các cổ đông.
7.2/ Tư cách pháp nhân
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 658 thuộc sở hữu
của các cổ đông.
 Có tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 Có con dấu riêng, độc lập về tài sản, được phép mở tài khoản giao dịch tại
kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của
pháp luật.
 Có điều lệ tổ chức và hoạt động riêng của công ty.
 Có vốn điều lệ và chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với các khoản
nợ trong phạm vi vốn điều lệ.
 Tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế
độc lập và tự chủ về tài chính.
 Có bảng cân đối kế toán riêng, được lập các quỹ theo quy định của Luật
Doanh nghiệp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
8/ Đại diện theo pháp luật của công ty:
- Chức danh: GIÁM ĐỐC
- Họ và tên: NGUYỄN NAM LIỆU Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 15/1/1959 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: 011078667
- Ngày cấp: 22/03/2004 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: D1, P209 + 210, tập thể Trung Tự, phường
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: D1, P219 + 210, tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, Quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội.
5
9/ Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng VN)
10/ Danh sách cổ đông sáng lập:
STT Tên cổ đông
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ
sở chính đối với tổ chức
Số cổ
phần
1 TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN.
Đại diện:
NGUYỄN KHÁNH
TÙNG
61 đường Trường Chinh, quận
Đống Đa, Hà Nội
P503, nhà B1, tập thể Đồng Xa,
phường Mai Dịch, quận Cầu
Giấy, Hà Nội
34.000
2 11 CỔ ĐÔNG CÒN
LẠI
112.600
11/ Số tài khoản:
 21310000000074 – Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam
Hà Nội.
Địa chỉ: Km8 – đường Giải Phóng – Thanh Trì – Hà Nội
Điện thoại: (04) 8613003 - Fax: (04) 8617042
 43110103030063 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nam Hà Nội – chi nhánh Nam Đô
Địa chỉ: Nhà N09 – phố Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: (04) 7849928 - Fax: (04) 7849930
12/ Mã số thuế: 0100103312
13/ Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh:
13.1/ Mục tiêu hoạt động:
6
Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát
triển sản xuất kinh doanh về: Thi công xây lắp, giao thông, thủy lợi, nhằm mục tiêu
tối đa hóa lợi nhuận, tạo công ăn việc làm và mức thu nhập ổn định cho người lao
động, tăng lợi tức cho cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển
công ty ngày càng lớn mạnh.
13.2/ Ngành nghề kinh doanh:
• Xây dựng dân dụng và công nghiệp, các công trình kỹ thuật hạ tầng, khu
dân cư đô thị, khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao, nhận thầu
các công trình nước ngoài.
• Xây dựng giao thông và thủy lợi, kênh mương, đê đập, hồ chứa nước.
• Xây dựng các khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, du lịch, khách sạn,
công sở, trường học, bệnh viện.
• Khoan khai thác nước ngầm, xây dựng nhà máy nước sạch, xử lý nước,
lắp đặt nước sạch nông thôn, nước sạch sinh hoạt, cấp nước, thoát nước,
bưu điện.
• Xây dựng đường dây và Trạm biến thế điện từ 35KV trở xuống.
• Tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế quy hoạch,
khảo sát địa chất thủy văn. Tư vấn và thiết kế, tư vấn đấu thầu và quản lý
dự án, tư vấn giám sát công trình, thẩm tra các dự án đầu tư và thiết kế
xây dựng do các đơn vị khác lập.
• Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng tư liệu sản xuất, kinh
doanh vật liệu xây dựng.
• Khai thác, sản xuất, chế biến kinh doanh các loại cấu kiện và vật liệu
trong xây dựng bao gồm: đá, cát, sỏi, gạch, ngói, xi măng, sắt thép, gỗ và
các loại vật liệu khác dùng trong xây dựng và trang trí nội, ngoại thất.
7
• Chống mối và sinh vật hại cho các công trình dân dụng, công nghiệp,
nông nghiệp.
• Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành điều hòa không khí, điện sinh hoạt,
công nghiệp, điện lạnh, thiết bị phòng chống cháy nổ, vật liệu xây dựng.
• Tư vấn đầu tư phát triển kinh tế trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm
nghiệp từ sản xuất đến tiêu dùng. Chuyển giao công nghệ chế biến nông
lâm, hải sản công nghiệp nông thôn. Đầu tư, quản lý và phát triển các dự
án bảo vệ môi trường, bảo vệ đa sinh thái phát triển nông thôn.
Công ty có thể mở rộng, thu hẹp hoặc thay đổi phạm vi hoạt động do Đại hội
đồng cổ đông quyết định. Khi thay đổi mục tiêu ngành nghề sản xuất kinh doanh,
vốn điều lệ và các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký kinh doanh thì công ty phải
khai báo với Sở kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và
thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
14/ Nguyên tắc tổ chức, điều hành của công ty
o Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 658 hoạt
động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn trọng pháp
luật.
o Các cổ đông của công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển nông
thôn 658 cùng góp vốn, cùng nhau chia lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương
ứng với phần vốn góp của mình vào công ty.
o Cơ quan quyết định cao nhất của công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển
nông thôn 658 là Đại hội đồng cổ đông.
o Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị để lãnh đạo công ty giữa
2 nhiệm kỳ đại hội. Bầu ban kiểm soát để kiểm soát mọi hoạt động
kinh doanh của công ty.
8
o Điều hành hoạt động của công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Phát
triển nông thôn 658 là Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và
miễn nhiệm.
15/ Các chi nhánh
 Chi nhánh Hà Tây: Số 6 Tổ 3 – Văn Quán – Phường Văn Mỗ - Thị xã
Hà Đông – Tỉnh Hà Tây.
 Chi nhánh Hải Dương: Phường Quang Trung – Thành phố Hải Dương.
 Chi nhánh Nghệ An: Số 19 Khối 8 Phường Tràng Thi – Thành phố
Vinh – Nghệ An.
 Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: 108E1 Đường Cộng Hòa – P4 –
Quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh.
 Chi nhánh Sơn La: Số 386 – Đường Trần Đăng Ninh – Phường Quyết
Tâm – Thị xã Sơn La – Tỉnh Sơn La.
 Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn, Thiết kế, Đầu tư Xây dựng và
Phát triển nông thôn 658: Ngõ 74 – Trường Chinh – Phương Mai –
Đống Đa – Hà Nội.
16/ Kinh nghiệm trong xây dựng của công ty.
STT Loại hình công trình xây dựng Số năm kinh nghiệm
1 Xây dựng dân dụng 19 năm
2 Xây dựng công nghiệp 17 năm
3 Xây dựng thủy lợi 11 năm
4 Xây dựng nông nghiệp 16 năm
5 Xây dựng giao thông 9 năm
6 Xây dựng đường dây và trạm biến thế điện
từ 35KV trở xuống
7 năm
7 Tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng
công trình. Tư vấn và thiết kế, quản lý, giám
sát công trình
1 năm
9
III/ QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY
1/ Quyền hạn của công ty cổ phần
 Mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của công ty và nhu cầu thị
trường, được phép mở rộng lĩnh vực kinh doanh những ngành nghề khác
nhau sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 Công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn do các cổ đông đóng góp. Sử dụng
có hiệu quả đất đai, nguồn vốn, máy móc, thiết bị và các nguồn lực khác để
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
 Công ty có quyền kế thừa và khai thác thị trường, uy tín, mẫu mã, biểu
tượng… của doanh nghiệp Nhà nước trước khi chuyển sang công ty cổ phần.
 Công ty có quyền chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc
quyền quản lý của công ty trên nguyên tắc bảo toàn vốn và phục vụ cho mục
đích sản xuất của công ty.
 Tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự, tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp
với mục tiêu, nhiệm vụ của công ty. Được quyền tuyển dụng và cho thuê
mướn lao động, thử việc hoặc cho nghỉ việc theo yêu cầu của công tác sẩn
xuất kinh doanh và theo quy định của Bộ Luật lao động. Xây dựng định mức
lao động, vật tư đơn giá tiền lương, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng
trên cơ sở cống hiến và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm
khuyến khích nâng cao năng suất lao động.
 Đổi mới công nghệ, trang thiết bị phù hợp với nguồn nhân lực, nhu cầu phát
triển và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
 Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty ở trong nước, ở nước ngoài
theo quy định của Chính phủ. Sử dụng ngoại tệ thu được theo chế độ hiện
hành về quản lý ngoại hối.
10
 Công ty chủ động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đã đăng ký như
lựa chọn khách hàng, tìm kiếm thị trường, trực tiếp giao dịch, ký kế hợp
đồng kinh tế hoặc liên doanh liên kết với các đơn vị kinh tế khác phù hợp với
quy định của pháp luật và theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty.
 Lựa chọn hình thức và cách thức huy động vốn: Công ty được phép phát
hành cổ phiếu, trái phiếu, mua lại một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh
nghiệp khác theo nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng phải tuân thủ
các điều khoản quy định của Luật Doanh nghiệp.
 Quyết định sử dụng và phân phối lợi nhuận còn lại cho các cổ đông sau khi
đã làm đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lập và sử dụng các quỹ theo quy định
của Nhà nước và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 Được hưởng các chế độ ưu đãi về thuế khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước
sang công ty cổ phần theo quy định của Nhà nước.
2/ Nghĩa vụ của công ty cổ phần
 Đăng ký kinh doanh những ngành nghề theo mục tiêu hoạt động của công ty
và kinh doanh đúng các ngành nghề đã đăng ký ghi trong giấy phép, đảm bảo
chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước
khách hàng và pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do công ty thực hiện.
 Tổ chức kinh doanh có hiệu quả nhằm phát triển vốn của công ty, củng cố và
phát triển công ty theo mục tiêu đã đề ra.
 Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký kết với các đối tác.
 Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật
lao động, Thỏa ước lao động tập thể. Công ty có nghĩa vụ chăm lo, cải thiện
điều kiện làm việc cũng như điều kiện sống, thực hiện các chế độ bảo hiểm
cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và Luật công đoàn.
11
 Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo
vệ di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và trật tự an toàn xã hội.
 Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo quy
định của Nhà nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của Đại hội cổ đông
và chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo đó.
 Chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp
luật, tuân thủ các quy định về thanh tra của cơ quan tài chính và các cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền theo quy định về thanh tra của pháp luật.
 Thực hiện đúng các chế độ và quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, hạch
toán, kế toán thống kê chế độ kiểm toán và các chế độ khác do pháp luật quy
định, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo tài chính của công
ty.
 Công ty có nghĩa vụ thực hiện các khoản phải thu, phải trả ghi trong bảng
cân đối tài sản của công ty tại thời điểm thành lập, trả các khoản tín dụng do
công ty trực tiếp vay.
 Công khai các thông tin và báo cáo tài chính hàng năm, đánh giá đúng đắn
và khách quan về hoạt động của công ty.
IV/ VỐN ĐIỀU LỆ - CỔ PHẦN – CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
1/ Vốn điều lệ
Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm thành lập là: 2.000.000.000 đồng.
Cơ cấu vốn điều lệ như sau:
• Vốn Nhà nước: 340.000.000 đồng
• Vốn của các cổ đông là cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp là:
660.000.000 đồng.
• Vốn của các cổ đông ngoài doanh nghiệp là: 1.000.000.000 đồng
1.1/ Việc tăng giảm vốn điều lệ của công ty: Phải do Đại hội đồng cổ đông quyết
định.
12
1.2/ Vốn của Nhà nước tại công ty: Do Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và
phát triển nông thôn cử người trực tiếp quản lý.
1.3/ Vốn điều lệ chỉ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh như:
 Mua sắm tài sản cố định và các trang thiết bị cần thiết tối thiểu cho hoạt
động của công ty
 Cung cấp vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh
 Góp vốn liên doanh, mua cổ phiếu, trái phiếu của các đơn vị kinh tế khác
1.4/ Không sử dụng vốn điều lệ để chia cổ tức hoặc phân tán tài sản của công ty của
các cổ đông dưới bất kỳ hình thức nào (trừ trường hợp Đại hội cổ đông bất thường
quyết định sửa đổi điều lệ công ty, thu hẹp quy mô sản xuất).
2/ Cổ phần
- Vốn điều lệ ban đầu của công ty được chia thành 200.000 cổ phần, giá trị
mỗi cổ phần là 10.000 VN đồng.
- Tất cả các cổ phần có giá trị ngang nhau về mọi mặt.
- Vốn cổ phần được đóng góp bằng tiền Việt Nam, phần vốn góp bằng hiện
vật phải được Đại hội đồng cổ đông thành lập xem xét, chấp thuận định giá
và ghi vào điều lệ công ty.
- Vốn cổ phần ban đầu tối đa của một cổ đông là thể nhân không được vượt
quá 5% vốn điều lệ.
- Vốn cổ phần ban đầu tối đa của một cổ đông là pháp nhân không được vượt
quá 10% vốn điều lệ.
3/ Cổ phiếu
3.1/ Cổ phiếu của công ty được phát hành theo mẫu thống nhất của Bộ tài chính
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cổ phiếu là chứng chỉ xác nhận quyền
sở hữu cổ phần. Mỗi cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cho một hay nhiều cổ phần
trong công ty cổ phần.
13
+ Mọi cổ phiếu phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được đóng dấu
công ty.
+ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 658 phát hành 2 loại cổ
phiếu là: Cổ phiếu ghi danh và cổ phiếu vô danh.
o Cổ phiếu ghi danh: Cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị, bắt buộc phải
là cổ phiếu ghi danh.
Cổ phiếu của Nhà nước tại công ty cổ phần là cổ phiếu ghi danh, người đứng tên
trong tờ cổ phiếu là Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Mỗi cổ phiếu ghi danh phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của pháp nhân hay cá nhân sở
hữu, ghi rõ số cổ phiếu, loại cổ phiếu.
Việc chuyển nhượng cổ phiếu ghi danh phải tuân theo các quy định tại điều lệ công
ty và các quy định của pháp luật.
o Cổ phiếu vô danh: Cổ phiếu phát hành cho các cổ đông không phải là các đối
tượng được quy định tại phần cổ phiếu ghi danh.
Cổ phiếu phát hành thêm khi công ty cần tăng vốn điều lệ.
+ Các cổ đông sau khi đã nộp tiền mua cổ phần của công ty cổ phần được đăng ký
vào sổ lưu trữ của công ty, được nhận một hoặc một số cổ phiếu cho tất cả cổ phần
của mình. Nếu cổ phiếu bị rách, mờ hay mất có thể xin đổi cổ phiếu mới nếu trình
đủ chứng cứ theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và cổ đông sở hữu cổ phiếu đó
phải chịu mọi phí tổn.
+ Trong các trường hợp phát hành cổ phiếu tiếp theo, giá bán cổ phiếu không phụ
thuộc vào mặt giá ghi trên cổ phiếu của công ty.
3.2/ Chào bán và chuyển nhượng cổ phiếu
 Cổ phiếu của công ty cổ phần được chào bán, chuyển nhượng theo quy định
của Luật Doanh nghiệp và những quy định của công ty cổ phần.
14

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×