Tải bản đầy đủ

Thực trạng máy móc, trang thiết bị dạy nghề tại trường cao đẳng nghề Việt Đức.DOC

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................... 1
I/ Quá trình hình thành và phát triển của trường cao đẳng dạy nghề
Việt- Đức ...................................................................................................... 2
1. Trường đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ ngành Xây dựng- Bước khởi đầu (
1999-2007) ................................................................................................... 2
2. Trường cao đẳng dạy nghề Việt-Đức ( 2007 đến nay ) ......................... 4
3. Kết quả đào tạo gắn với thị trường lao động từ năm 2007 .................... 6
4. Quan hệ quốc tế ....................................................................................... 6
II. Chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường ................................................. 8
1. Vị trí ......................................................................................................... 8
2.Chức năng ................................................................................................. 8
3. Nhiệm vụ .................................................................................................. 8
4. Quyền hạn ................................................................................................ 9
III/ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Nhà trường ............................. 11
IV/ Số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên trường
cao đẳng nghề Việt-Đức ............................................................................ 16
V/ Cơ sở vật chất của trường và nguồn vốn đầu tư ............................... 18
VI/ Thực trạng máy móc, trang thiết bị dạy nghề .................................. 20
VII/ Mục tiêu nhiệm vụ đến năm 2015, định hướng 2020 ..................... 21

1. Mục tiêu chung ...................................................................................... 21
2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 21
KẾT LUẬN ........................................................................................... 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................... 27
I/ Quá trình hình thành và phát triển của trường cao đẳng dạy nghề
Việt- Đức
Tên trường: Trường cao đẳng nghề Việt-Đức Vĩnh Phúc
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam – Germany Vocational Training College
Địa chỉ trụ sở chính: Khu hành chính 15-phường Liên Bảo- Thành phố
Vĩnh Yên-Tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan quản lý trực tiếp: UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Trình độ đào tạo: cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề, liên kết.
1. Trường đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ ngành Xây dựng- Bước khởi đầu
( 1999-2007)
Tiền thân của trường cao đẳng nghề Việt- Đức Vĩnh Phúc là từ một
trung tâm đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ ngành xây dựng được thành lập vào
tháng 11/1998. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ
XII về giáo dục đào tạo và phát triển các chương trình kinh tế xã hội của tỉnh
Vĩnh Phúc đến năm 2010.
Thực hiện Quyết định số: 1335/QĐ – UB ngày 01 tháng 6 năm 1999 của
UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống các cơ sở
dạy nghề tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2010, ngày 04 tháng 5 năm 2000, UBND
tỉnh Vĩnh Phúc đã ký quyết định thành lập trường đào tạo nghề Vĩnh Phúc
trên cơ sở nâng cấp trung tâm đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ ngành xây dựng và
chuyển giao quản lý nhà nước từ ngành Xây dựng sang ngành Lao động
thương binh xã hội.
2
Trải qua 6 năm đào tạo, trường Đào tạo nghề Vĩnh Phúc đã không ngừng
lớn mạnh cả về tiềm lực cơ sở vật chất, năng lực trang thiết bị dạy học, đội
ngũ giáo viên, quy mô, và chất lượng đào tạo.
Tháng 5/2000, mặc dù cơ sở vật chất còn rất khó khăn nhưng Nhà
trường đã tiến hành tuyển sinh và đào tạo ngay khóa 1 chỉ có 04 lớp học với
180 học sinh hệ chính quy, ở 2 chuyên ngành: Điện nước và Gò hàn.
Đến năm 2007, lưu lượng học sinh của trường là hơn 3000 học sinh gồm
10 nghề tập trung dài hạn. Ngoài ra, trường còn liên kết đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ cho cán bộ, đào tạo ngoại ngữ cho xuất khẩu lao động, đào tạo lái
xe môtô hạng A1….
Tổng hợp quá trình hoạt động đào tạo từ năm 2000-2007
* Quy mô đào tạo:
Năm học Quy mô đào


tạo
Hệ đào tạo
Dài hạn Ngắn hạn Liên kết
2000-2001 180 180
2001-2002 497 396 101
2002-2003 1139 440 639 60
2003-2004 1320 732 464 124
2004-2005 1436 1069 180 187
2005-2006 2045 1648 210 187
2006-2007 3011 2161 500 350
Nguồn: Phòng Hành chính-Tổ chức
3
* Đội ngũ cán bộ giáo viên:
Năm học Tổng số
Trình độ
Thạc sỹ Đại học Cao
đẳng
Trung
cấp
Trình độ
khác
2000-2001 20 01 10 05 04
2001-2002 29 01 14 05 06 03
2002-2003 45 01 26 09 06 03
2003-2004 65 02 31 16 13 03
2004-2005 95 02 40 31 16 06
2005-2006 98 05 50 16 17 10
2006-2007 101 05 61 07 18 10
Nguồn:Phòng Hành chính-Tổ chức
Tháng 2/2007 thực hiện Luật giáo dục 2005 và Luật dạy nghề, Nhà
trường đã nâng cấp chuyển đổi thành Trường Trung cấp dạy nghề Việt- Đức
Vĩnh Phúc.
2. Trường cao đẳng dạy nghề Việt-Đức ( 2007 đến nay )
Ngày 03/7/2007 Nhà trường đã nâng cấp thành Trường cao đẳng nghề
Việt-Đức Vĩnh Phúc tại quyết định số 922/QĐ-BLĐTBXH của Bộ lao động
TB&XH.
Ngày mới thành lập 5/2000 Nhà trường mới chỉ tuyển sinh và đào tạo
khóa 1 với 180 học sinh hệ chính quy ở hai chuyên ngành: Điện nước và Gò
hàn. Cho đến nay, Nhà trường không ngừng tăng quy mô đào tạo, mở rộng
ngành nghề góp phần không nhỏ đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật cho các
4
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận. Cụ thể số lượng học sinh
đã ra trường:
- Hệ công nhân kỹ thuật bậc 3/7 ( nay là trung cấp nghề): 2.421 người
- Hệ sơ cấp nghề: 2.666 học viên
- Hệ đào tạo bồi dưỡng thường xuyên: 21.500 học viên
Nhà trường hiện tại đang đào tạo theo 3 cấp trình độ với quy mô 4.066
học sinh, sinh viên. Trong đó:
- Cao đẳng nghề: 465 sinh viên
- Trung cấp nghề: 3.031 học sinh
- Sơ cấp nghề ( quy đổi ): 570 học viên
Ngành nghề đào tạo cũng được mở rộng với cao đẳng nghề đào tạo 4
nghề, trung cấp nghề đào tạo 12 nghề, sơ cấp nghề đào tạo 8 nghề.
Trong những năm qua, Nhà trường là đơn vị tích cực tham gia phát triển
mạng lưới đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thông qua việc đỡ đầu,
liên kết đào tạo tại chỗ các đơn vị như sau: Trường Trung cấp kỹ thuật Vĩnh
Phúc; Trung tâm GDTX Vĩnh Tường; Trung tâm dạy nghề Phúc Yên; Trung
tâm dạy nghề Lập Thạch; Trung tâm dạy nghề Vĩnh Tường; Trường THPT
bán công Triệu Thái; Xã An Tường-Vĩnh Tường...
Ngoài ra nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao cho
Tỉnh, Nhà trường cũng đã liên kết đào tạo Đại học tại Trường như: Đại học
Kiến trúc Hà Nội, Đại học sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; Đại học kỹ thuật
công nghiệp Thái Nguyên; Viện đại học mở Hà Nội; Học viện đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ ngành xây dựng...
5
Ngoài công tác đào tạo, Nhà trường cũng luôn chú trọng đến công tác
nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ giáo viên. Năm 2005 Nhà
trường đã có 2 thiết bị dạy nghề tự làm đạt giải 01 giải nhì và 01 giải ba tại hộ
thi thiết bj dạy nghề tự làm toàn quôc; năm 2006 Nhà trường có 01 giáo viên
được cử đi thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc; năm 2007 tại hội thi sáng tạo
khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc Nhà trường đã có hai giải pháp được công
nhận; học sinh Nhà trường luôn đạt giải cao tại các hội thi giỏi nghề tỉnh; năm
2008 học sinh Nhà trường đạt 04 giải nhì và 04 giải ba.
3. Kết quả đào tạo gắn với thị trường lao động từ năm 2007
Trong những năm vừa qua, Nhà trường luôn chủ động trong việc tiếp
xúc với doanh nghiệp để định hướng cho quá trình đào tạo của mình, thông
qua các hình thức như: mời doanh nghiệp góp ý về chương trình đào tạo; đào
tạo hệ sơ cấp theo yêu cầu của doanh nghiệp; liên hệ cho học sinh thực tập
sản xuất tại các doanh nghiệp và doanh nghiệp có thể tuyển chọn luôn số học
sinh này vào làm việc. Nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ thường
xuyên với nhiều doanh nghiệp như: Công ty Honda Việt Nam; Công ty Cơ
khí chính xác Việt Nam 1; Công ty DIEZEN; Công ty COSMOS; Công ty lắp
máy Hà nội; Công ty cơ khí Nam Hồng Hà nội....
Công tác tư vấn việc làm sau tốt nghiệp cũng đã được triển khai khá tốt,
kết quả học sinh ra trường đi làm ngay đạt trên 80% và sau 1 năm gần như
100% các học sinh đều có việc làm. Thậm chí như trong năm vừa qua, học
sinh ra trường không đủ cung cấp cho các doanh nghiệp đến tuyển dụng.
4. Quan hệ quốc tế
Trường cao đẳng nghề Việt-Đức Vĩnh Phúc là một trong 11 trường dạy
nghê trong cả nước được thụ hưởng vốn vay ODA của CHLB Đức với tổng
số 2 triệu EUR để đầu tư trang thiết bị dạy nghề tập trung cho 3 lĩnh vực: Cơ
6
khí cắt gọt; Điện- Điện tử và công nghệ ôtô. Dự án này được thực hiện bắt
đầu từ ngày 26/4/2007, quá trình vận động và triển khai tới nay đã đi vào giai
đoạn đấu thầu. Tháng 1/2009 đã tiến hành lắp đặt thiết bị.
Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của dự án Hỗ trợ kỹ thuật dạy nghề Việt
Nam ( TVET) . Qua đó trường đã có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức
của Đức như: Tổ chức hợp tác phát triển Đức tại Việt Nam ( GTZ); Ngân
hàng tái thiết Đức (KFW); DED; CIM; InWENT. Các tổ chức này đã giúp đỡ
Nhà trường trong các lĩnh vực:
- Phát triển và đổi mới chương trình dạy nghề theo yêu cầu của thị
trường lao động và các tiêu chuẩn quốc tế.
- Cung cấp các tài liệu giảng dạy và học tập phù hợp
- Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp.
Ngoài mối quan hệ với các tổ chức của CHLB Đức, Nhà trường cũng
thường xuyên quan hệ các tổ chức quốc tế khác như: Tổ chức tình nguyện
viên Hàn quốc ( KOICA); Hội đồng giáo dục Anh ( British council); Đại sứ
quán Nhật bản... nhằm hỗ trợ đầu tư trang thiết bị và con người trong quá
trình đào tạo. Cụ thể:
- Từ năm 2004-2007: Tổ chức KOICA đã cử 6 tình nguyện viên đến
làm việc tai trường, hỗ trợ Nhà trường giảng dạy tiếng Hàn quốc và một số
lĩnh vực chuyên môn khác như: Cơ khí; Điện tử. Đồng thời cũng đã hỗ trợ
trang thiết bị cho Trường ở các nghề Điện tử; Tin học; ngoại ngữ...với tổng số
khoảng 75.000USD.
- Năm 2006, Đại sứ quán Nhật bản đã viện trợ không hoàn lại toàn bộ
thiết bị hàn, cắt công nghệ cao cho Nhà trường với tổng giá trị là
100.000USD.
7
- Hội đồng giáo dục Anh thường xuyên tổ chức các Hội nghị trao đổi
chuyên môn, tìm hiểu hợp tác giữa Nhà trường và một số trường của Vương
quốc Anh.
II. Chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường
1. Vị trí
Trường cao đẳng nghề Việt-Đức Vĩnh Phúc là cơ sở dạy nghề thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân, trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc, chịu sự quản lý
của Nhà nước về giáo dục đào tạo của Sở lao động TB&XH, Sở giáo dục đào
tạo Vĩnh Phúc và Tổng cục dạy nghề- Bộ lao động TB&XH.
Trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc là đơn vị hành chính sự nghiệp, có
quyền tự chủ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
2.Chức năng
Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật viên bậc cao đẳng
nghề, trung cấp nghề thuộc các lĩnh vực Cơ khí chế tạo; Cơ khí động lực;
Điện; Điện tử; Công nghệ tin học và các nghề khác có trình độ cao đẳng nghề,
trung cấp nghề và sơ cấp nghề.
Chương trình đào tạo theo chương trình khung của Bộ lao động
TB&XH, hệ thống văn bằng, chứng chỉ theo qui định của Luật giáo dục.
Trường là cơ sở nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ mới phục vụ cho
công tác đào tạo sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu quá trình phát triển
kinh tế xã hội của Tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương khác.
3. Nhiệm vụ
- Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ
thuật thực hành nghề nghiệp tương xứng với chuẩn trình độ đào tạo, có sức
khỏe, có năng lực thích ứng với thị trườn lao động.
8
- Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển Nhà trường đệ trình các cấp
có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở định hướng chính sách của Đảng, Nhà
nước và nhiệm vụ UBND Tỉnh giao.
- Tổ chức tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng các ngành nghề được giao theo
chỉ tiêu kế hoạch.
- Liên kết đào tạo Đại học, cao đẳng, trung cấp và bồi dưỡng nghiệp vụ
thuộc các chuyên ngành Nhà trường đang đào tạo có cơ sở vật chất, trang
thiết bị đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.
- Đào tạo định hướng, ngoại ngữ để xuất khẩu lao động trong và ngoài
nước.
- Nghiên cứu khoa học, tổ chức sản xuất và dịch vụ sản phẩm của trường
gắn với đào tạo nghề theo phương châm học đi đôi với hành.
- Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán
bộ và công nhân kỹ thuật của Tỉnh và khu vực.
4. Quyền hạn
- Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà
trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới
các trường cao đẳng nghề.
- Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy
định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề.
- Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức
đã được phê duyệt trong quy chế tổ chức hoạt động của trường; quyết định bổ
nhiệm các chức vụ cấp trưởng phòng, khoa, xưởng, trung tâm và tương đương
trở xuống.
Phòng
QL
Thiết bị
và Vật

Phòng
Công
tác
học
sinh
9
- Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong
hoạt động dạy nghề về lập kế hoạch dạy nghề, xây dựng chương trình, giáo
trình dạy nghề, tổ chức thực tập dạy nghề. Hợp tác, liên kết với các tổ chức
kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng
cao chất lượng dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động.
- Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật
chất của trường, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính
của trường.
-Được Nhà nước giao đất, cơ sở vật chất, hỗ trợ ngân sách khi thực hiện
nhiệm vụ Nhà nước giao theo đơn đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu
đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật
Phòng
QL
Thiết bị
và Vật

Phòng
Công
tác
học
sinh
10

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×