Tải bản đầy đủ

Hoạt động của Tổ định giá Tài sản đảm bảo thuộc phòng Thẩm định và Quản lý rủi ro tín dụng..DOC

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
MỤC LỤC
I. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcom bank..........2
1.Giới thiệu chung về Techcombank................................................................................2
2.Các cột mốc lịch sử.......................................................................................................2
3.Sơ đồ tổ chức................................................................................................................7
II. Hoạt động kinh doanh của Techcombank trong năm vừa qua.........................8
III. Hoạt động của Tổ định giá Tài sản đảm bảo thuộc phòng Thẩm định và
Quản lý rủi ro tín dụng...............................................................................................12
A.Cơ cấu tổ chức Khối tín dụng và Quản trị rủi ro.......................................................12
B.Chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Khối tín dụng và Quản trị rủi ro..................13
13
15
16
16
 !"#17
Danh mục tài liệu tham khảo.......................................................................................21
I.Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank
1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
1. Giới thiệu chung

$%"&'()""*+!,-.--/0"$123(4
56$1789:;<&"=>0"$123
(44?78$%"&'(;@A$B*C
#<D$E)B#@)@&8&",FG)"H#IJ;4
$%K2#@+,9+"8/L"5D/L"=
M.(!C/N=0"O/:;<PI"=
>0"QR"478:;<8(H)H1
,,,,,<!"S0$/4,,,,S8()N)"O)"!S
8("$B)"$0T*U&B7B<!"!0/:;<
VW;=!#(0"!(VW4TC(!#
<!";G!#("</D<8/JSH/!/X/
4$/;&P/;"#?U8828@
Y&;#/A'8)"T8J)"!.<!"/
TH=&"!T#(X/"%?SZ)")*"T(
7B!S8()N)"O/:;<A([#?S)H"
JWT\]%@2=<S$B^$$B"
;G"</_/JSH/4$S`!/"%aA'(</&b
G/;!/?/S)H2@)"/!
$1c)*$P)"]%aA'(<:!O'<b)B
!3V@D:;<8TS)B4,,3V"
J)""$B:;<V!#(2@/
S)@/D<AVNT!/!UH(!#)"
A<!"$B?1#I%(!)B!3V@D)"
#"S&B?DB7B#``/<D)"&*D0/W
")?2c:;<d)""=$BBH?
(!C0"e:&21>&%J<!"/!
3Uf:;<:&2[#`08D'*\
2.Các cột mốc lịch sử
 1994-1995
9 .)@&8&?/-FG
2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
9 "&'(R!:;<LGRJQ/<I4!c
(!CT:;<2!U&B
 1996
9 "&'(R!:;<.gZYS
*hRJ2L"=
9 "&'(YSg%`=:;<LGRJ
Q
9 .)@&8D(H&?+,FG


 1998
9 H#IJ$%*C#"":;</ "i*N/L"
=
9 "&'(R!:;< "j2 "j
 1999
9 .:;<.)@&8&?k,/,,FG
9 5$1S#@2(@50?/L"=
 2000
9 "&'(YS!L"2L"=
 2001
9 .)@&8&?f,/FG
9 5b<D%(G)B"A((48@0""4
?DB::#L&S7/))8C<8@(4
0"YglmM"8@:;<e!(V"*
"@14<!"
 2002
9 "&'(R!R$1i$1)"R!L"5D2L"
U
9 "&'(R!L2L
9 "&'(R!5?2 "j
3
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
9 "&'(R!0c2"(@LGRJQ
9 g"0"R3(4T2&$BS=A2UL"
=
9 Q2&$B;GL=#IJ)"kR!ZS
2!"(@&B$B
9 7@&8.&?,/FG
9 R;(!"3(DBC.)@&8:;<&?
,FG
 2003
9 RJV(!"X!no#p:##9R:q%(!)B
7:;<r)""*,ss,,
9 C<"U8@(4Y&;#?"8@)"
"*tss,,D"a0*S`=;C$%B0"
9 $!:;<R%&B)"2=
9 7@&8.&?k,u2ss,,
 2004
9 "*,-s,ts,,f5$1;C$%B0"
9 "*,sts,,f.)@&8&?uG
9 "*,sks,,f.)@&8&?/FG
9 "*tss,,f.)@&8&?FG
9 "*ss,,5b%(G(4*C2)"&b
X)BR(##&#
 2005
9 "&'(!!A(2fg"R/L$v?/7dw/
/qu5!L"r/7^"
9 $)"2=!(Sf:;<Rq "
jr/:;<R45qg"Rr/:;<*hA
"/:;<x/:;<$ERqLGRJ
Qr/:;<R_/:;<L" '/:;<
5g?qL"=r
9 s,+s,,/ks,-s,,/ks,s,,f.)@&8&?FG/-k
FG)"FG
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
9 -s,-s,,f5$1(4*C2)"&bXP
R(##&#
9 ,ss,,f0A(8@(4Y&;##(?;BA
::#y
 2006
9 '$I)!@DN:<z:{v<#/R;</
|)
9 !s,,tf!"Vu_g=}0
9 !s,,tf'w()"[7c#`D;=aP=)"(!C;)>\
S3&?"&=78
9 !ts,,tfR&&R::)"$ES0*T,-+JV)"
2=s+
9 !ks,,tfQS*~#/PaD(2J8"4DBPU
;@aD(2J8:;</0"QR4?278
$%aD(2;IQS*~#
9 !ks,,tf 2=3U$E?U<D2,,t•
,,€
9 g?<DA(!#(##:)B780W
9 !-s,,tfL"88@#?"<)B!#(B"
<D<8./"<D<8&P<•
9 "*ss,,tf.)@&8&?,,uG
9 "*ss,,tfyX!@D:;<7#
 2007
9 3"#24/FmMi
9 I"0"T2&$BS&BV<@0
"QR)B4,!)"(S2EC@
.,,+
9 LMR.(4)@T(&?‚)"`D(]%J`!c
2=:;<
9 R*C;D#0#)K1A)B)8c"<@S)H<!
"S8(/"&'(5@x&bJSH)"/"
81A5@i)H0")""J!0
9 0A(8@:;<y,t
5
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
9 g".(!C)$%;'S)HX)B3#@&$%(!"2
?,,,,,X!&2
9 g"0"784?)"S*A$%n&ƒ##U
'"`)VSHU84(!((!C
$E
9 C<$1c[5!";J'\!!A&$%S)H
!S)?)"CS:;<
9 y"&2!#(Bf$!$1cD<8S`
$I[Y_:;</wQ::S:#\/D<8J&^*;/
JSH?SZ/!#(S"S8($"%"
A(€!#(S`?U8$no#9</
#(x&b"<"4$V<!no#M9<
)"R3!8_A((!(!`*D!
{:;$128_no#7:*
9 '$I[$12i)H9(S:M:):#,,+\9
$IS">S8(?;C/2=&d)`
$12i)H"78<D`8<'(|lS
=RU$1K
 2008
9 ,s,,kf'S8[i)H$%"&A.,,k\S=
;!M"YD(;cW
9 ,s,,kfyXJSH:;<7#R:S
9 ,s,,kfC<!*_`=piQ
9 C<"&2S`!82TU8$f0A(8@
(40"&„&?(?;y+/&"")?&?
X&BAM&<)"<:/<D@8@pQ)B@!
D&$%LMR/C<#@i)H<!"h(Jq]%s+r
k,,kkk/…
9 ,ts,,kf"%=MQ CL†,,k
9 ,ks,ks,,kfyRU*x&b%)"<!"#:;<
pQR
9 ,-s,,kf'$IM7" A78,,kSL=i8(
XK
9 ,-s,,kf.F&8#I>@!D&$%LMRN‚&?,‚)"
.)@&8&?tFG
6
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
9 ,-s,,kfyXG$18:;<•7:p&:#•
7#
9 -s,s,,kf'$I[$18V<!*J\)"[RU
*3(4"478\SmR5K
3.Sơ đồ tổ chức
7
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
L‡ƒ ˆYxm‰yŠ
Ban kiểm soát
Ủy ban quản lý rủi ro
Ủy ban đầu tư chiến lượcVăn phòng HĐQT
EXCO
Ủy ban chính sách tiền lương
Ủy ban tín dụng
‹YYƒŒQ •R
Ủy ban quản lý tài sản nợ & cóBan chỉ đạo IT
Khối dịch
vụ khách
hang
doanh
nghiệp
Khối quản
trị nguồn
nhân lực
Khối quản
lý tín dụng
và quản trị
rủi ro
Trung tâm
ứng dụng
và phát
triển sản
phẩm dịch
vụ công
nghệ ngân
hàng
Khối
pháp chế
và kiểm
soát tuân
thủ
Trung tâm
quản lý
nguồn vốn
và giao
dịch trên
thị trường
tài chính
Khối dịch
vụ ngân
hang và tài
chính cá
nhân
Khối
vận hành
Khối
tham mưu
Ž
&b8)"
"%$1
2
)"

Ž
&b8)"
"%$1
2

Ž
#(
Ž(0
J<
S)"
$E
Ž
<!
S8(
)N)"O
Ž
<!
S8(
&B
Ž
!S`!
)"S"
2
Ž
J
SH
Ž

$E
Ž
)'
"
Ž

Ž


Ž


Ž
!"#
Ž;
'
Ž]
%)"(!
C8@
ŽU
8X)"
0
8_
Ž2
4*

Žƒ

Žƒ

Ž(!(
D)"<C
#!4
Ža_&b
%)"<
!"#
%
Ž<C
#!=;=
Ž0
!
Ž0
<C#!J
SH)"]
%<
S
Ž0
S)H
<!
Ž<
6
Ž
&b4$a0*
S`
Ž7.(
Ž
&bA&$%
ŽD(
/(!C
#()"
.#T
<!
Ž<D
23
%(
Ž"
J<DT
ŽS`!
(!C8
@

Ž*C
SH
ŽJ
#!P=
Ž
)"
J#!
0#`
Ž0
"2
Ž<
S)"
S8
2@
Ž
&b4$"
J
Ž
S!
$E
T
Ž(!
C#(
Ž0
X)"S)H
JSH?
S
Ž0
S)H"
J"I
Ž0
S)H"
J)"4
$!0
Ž0
&b%
)"<C#!
JSH
;!&X
Ž0
S)H)"]
%2&$B
;!&X
Ž0
(!C;!
)"D(S
)H0"
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
8
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
II.Hoạt động kinh doanh của Techcombank trong năm vừa qua
.,,k/Z)B"0"/:;<P)$%><T
<.&B)B>Sh;D(V2(C>)>#`3/")"D(
H(!C/T)&"=aJ8@0"/"
J878)8;A()@<D/(H)H
!`?.$I<D)"3<D)dUJ(
.,,k/:;<)•<•&"=0")>2/"
)"80"P""<D2<S.,,k)"J
`;=.,,-)B!VBJDEC
,,k/3)@&80"/#&4..P2t
FG3G)@#I>21,,FG
Techcombank tăng vốn điều lệ lên 3.165 tỷ đồng
L"=/"*,t!,-.,,k•0"$12R3(456
$178q:;<rU;!P""!H.)@
&8N-tFG&?tFG 0*&"%.)@&8&4V
:;<.,,k)"&"<D)8(!"?‚3(4
;!R3URD&$%•0"LG5U$%LqLMRr7B
‚3(4(!"?/$1$1,k--3(4/P0F&8#I>
LMR2:;<&?,‚$)'*/JDEC8*/
:;<&"0"78S*AT3UD&$%$B"
#I>F&83(4@:*RJ(78
5Dw!,k.,,k/3"#:;<P21,,,
FG7B4t,CS?"@)"S`JI=Bk,C
)"@.*/:;<&"=>0"$123(4
T2&$B=A8*3#@!;=0)?&?Bk,,$E/4
A(U#)BZEC"*.,,+PA*#`(!C"S8)
8@S)H/#(/.$I)S/"#^$#`I=
*U-!4.,,k:;<RZ)B)8(!"
?3(43UD&$%)".)@&8&?tFG/0*
^&">#@A$%$BB#`<85F8."&'()"(!
C:;<q+s,-s--•+s,-s,,kr
Lợi nhuận trước thuế tăng 125% so với năm 2007 đạt 1600 tỷ đồng:
9
5C
#!

S

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×