Tải bản đầy đủ

KTPU_Chuong 5.ppt

www.themegallery.com
CHƯƠNG 5: THỜI GIAN LƯU VÀ ĐỘNG HỌC
QUÁ TRÌNH PHẢN ỨNG
3. MÔ HÌNH TOÁN VÀ ỨNG DỤNG
2. HÀM MỤC TIÊU
1. KHÁI NIỆM
2. BIẾN ĐẦU VÀO VÀ QUAN HỆ ĐỘNG HỌC
www.themegallery.com
1. KHÁI NIỆM
1.1. Khái niệm về mô hình

Xác định sự phân phối thời gian lưu thực tế từ số liệu thực
nghiệm đáp ứng và tính độ chuyển hóa bằng cách xem dòng
chảy hoàn, thích hợp cho thiết bị dạng ống chế độ chảy dòng và
phản ứng bậc 1.

Mô hình phân tán theo phương trục xem như trong thiết bị dạng
ống có sự khuếch tán theo phương trục, khi đó sự phân phối
thời gian lưu trong thiết bị dùng để tính hệ số khuếch tán theo
phương trục và sau đó dự đoán độ chuyển hóa, phù hợp thiết bị
dạng ống chảy rối.


Mô hình hệ nhiều bình khuấy mắc nối tiếp. Số liệu thí nghiệm
đáp ứng được dùng để xác định số bình khuấy trong hệ từ đó
tính độ chuyển hóa.

Mô hình thiết bị phản ứng dạng ống có dòng hoàn lưu.
www.themegallery.com
1. KHÁI NIỆM
1.2. Mô hình thời gian lưu
Xét dòng chảy ổn định, không có phản ứng và sự biến đổi khối
lượng riêng của phân tốc lưu chất qua thiết bị. Thời gian lưu là
biến số vô thứ nguyên và được định nghĩa
V
t.vt
t
t
===
τ
θ
t: thời gian phân bố lưu chất qua thiết bị
: thời gian lưu trung bình
τ : thời gian thể tích
t
www.themegallery.com
1. KHÁI NIỆM
1.3. Mô hình động lực học
www.themegallery.com
2. HÀM MỤC TIÊU
2.1. Hàm phân bố thời gian lưu ở trong bình

Những phần tử khác nhau sẽ đi theo những co đường khác
nhau và mất những khoảng thời gian khác nhau

Tại một thời điểm bất kỳ sự phân bố thời gian lưu trong bình
được xác định từ lúc bắt đầu vào bình.

I chỉ độ đo sự phân bố thời gian lưu của lưu chất và I.dθ là
phần lưu chất có thời gian lưu từ θ+d θ
1
0


=


θ
Id
Phần tử lưu chất có thời gian lưu trung bình lớn hơn θ
1
θθ
θ
∫∫
−=

1
00
1 IdId
www.themegallery.com
2. HÀM MỤC TIÊU
2.2. Hàm phân bố thời gian lưu ở trong bình của lưu chất
trong dòng ra

E.dθ là phần lưu chất trong dòng ra có thời gian lưu từ θ+d θ

E độ đo sự phân bố thời gian lưu của tất cả các phân tố của
dòng lưu chất rời khỏi bình
1
0
=


θ
Ed
Phần lưu chất trong dòng ra có thời gian lưu trung bình nhỏ hơn
θ
2
và phần lưu chất có thời gian lưu trung bình lớn hơn θ
2

θθ
θ
θ
∫∫
−=

2
2
0
1 EdEd

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×